Show simple item record

How do fifth graders understand the language of mathematics textbooks?

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorРанђеловић, Бранислав
dc.creatorСтевановић, Јелена
dc.creatorЛазаревић, Емилија
dc.date.accessioned2022-10-03T18:09:52Z
dc.date.available2022-10-03T18:09:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/818
dc.description.abstractЗначајан и недовољно изучаван проблем у образовању у нашој земљи представља квалитет језика уџбеника. Ово питање је посебно важно разматрати из перспективе ученика (којима је дато наставно средство превасходно намењено) што, између осталог, омогућава да се сагледа да ли уџбеник представља ученицима потпору за учење, али и да се преиспита у којој мери уџбеник може помоћи ученицима да унапреде своје основне способности, пре свега језичке и когнитивне. С тим у вези, циљ овог рада је да се испита како ученици петог разреда основне школе разумеју језик уџбеника математике. У истраживању су учествовали ученици (N = 209) поменутог узраста из трију београдских основних школа. Ученици су замољени да у двема лекцијама (изучавана и неизучавана) из уџбеника математике, који користе у настави, означе све језичке јединице чије значење не разумеју. Анализа показује да су ученици као неразумљиве означили/подвлачили следеће језичке јединице: речи, синтагме, реченице. Резултати упућују на то да уџеници боље разумеју језик познате него непознате лекције, што показује да не би могли самостално да овладају знањем из ових уџбеника. Знатно већи број ученика у познатој лекцији не разуме речи и синтагме које припадају општем лексичком систему српског језика, док у непознатој лекцији највећи број ученика не разуме значење употребљених реченица (седам реченица, у просеку). Ученици који имају бољу оцену из математике означили су мање нејасних реченица и у познатој и у непознатој лекцији. У закључку се дискутује о педагошким импликацијама датих налаза и упућује на решења која би могла допринети да се унапреди квалитет језика уџбеника математике, као и језичка компетенција ученика.sr
dc.description.abstractA significant and insufficiently studied problem in the education in our country is the quality of textbook language. It is vital to address the issue from students’ perspective (to whom this teaching aid is primarily intended), which, among other things, enables to analyse whether the textbook presents the support for students to learn, but also to examine the extent to which the textbook can help students improve their basic abilities, primarily linguistic and cognitive. Therefore, the aim of this paper is to examine how fifth graders understand the language of mathematics textbooks. Students (N = 209) of the said age from three Belgrade primary schools participated in the research. The students were asked to mark language units whose meaning they did not understand in two lessons (studied and nonstudied) in mathematics textbooks. The results indicate that there are several types of linguistic units that students evaluate as incomprehensible: words, syntagms, and sentences. They also reveal that the students understand better the language of familiar than that of unfamiliar lesson, which indicates that they would not be able to master the knowledge from these textbooks independently. In the familiar lesson, significantly more students do not understand words and syntagms belonging to general lexical system of Serbian language. In the unfamiliar lesson, however, significant percentage of students does not understand meanings of the sentences used (seven sentences in average). The students with a better grade in mathematics marked fewer unclear sentences in both familiar and unfamiliar lesson. The obtained results could be used in improving the quality of the language in mathematics textbooks, as well as in raising students’ language competence.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectјезик уџбеникаsr
dc.subjectуџбеници математикеsr
dc.subjectречи/синтагме и реченицеsr
dc.subjectјезичка компетенција ученикаsr
dc.subjectосновна школаsr
dc.subjectTextbook languagesr
dc.subjectmathematics textbookssr
dc.subjectwords/syntagms and sentencessr
dc.subjectstudents’ language competencesr
dc.subjectprimary schoolsr
dc.titleKако ученици петог разреда основне школе разумеју језик уџбеника математике?sr
dc.titleHow do fifth graders understand the language of mathematics textbooks?sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage26
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage5
dc.citation.volume54
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2201005R
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2491/Kako_ucenici_petog_razreda_osnovne_skole_razumeju_jezik_udzbenika_matematike_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record