Show simple item record

Influence of student factors on student achievement and interest in subject

dc.creatorТеодоровић, Јелена
dc.creatorВујачић, Миља
dc.creatorЂерић, Ивана
dc.date.accessioned2022-05-25T09:37:03Z
dc.date.available2022-05-25T09:37:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1451-673X
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/809
dc.description.abstractИмајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика је у фокусу многих истраживања. Поред испитивања доприноса наставничких и школских варијабли школском постигнућу ученика, истраживања у овој области усмерена су и на испитивање индивидуалних ученичких варијабли, јер оне у великој мери објашњавају разлике у постигнућу ученика и представљају важне критеријуме за процену једнакости и праведности образовног система. Циљ нашег истраживања је да утврдимо које индивидуалне карактеристике ученика највише доприносе њиховом постигнућу из математике и биологије, као и интересовањима за ова два наставна предмета. Репрезентативним узорком обухваћено је 5476 ученика из 125 основних школа у Србији (240 одељења осмог разреда) и 5021 родитељ. Подаци о ученичким варијаблама за које је у ранијим истраживања потврђено да су снажни предиктори школског постигнућа прикупљени су упитницима за ученике и родитеље. У анализи података коришћено је хијерархијско линеарно моделовање. Резултати указују на то да навика читања, савесност и претходно постигнуће ученика предвиђају све четири зависне варијабле. Импулсивност утиче на све исходе изузев на постигнуће из биологије, док пол и социоекономски статус породице предвиђају постигнуће ученика из математике и биологије, али не и интересовање ученика за ове предмете. Укљученост родитеља у школске активности одражава се на интересовање ученика за биологију. Променљиве на нивоу ученика објашњавају значајан део укупне варијансе у постигнућу из математике (45,79%), док то није случај са постигнућем из биологије (10,48%) и интересовањима за математику (11,60%) и биологију (14,20%). Дате су препоруке за образовну политику и праксу, као и предлози за даља истраживања.sr
dc.description.abstractBearing in mind that academic progress of students is one of the important goals of education, student achievement is the focus of many research studies. In addition to examining the contribution of teaching and school variables to student academic achievement, research in this area also focuses on examining individual student variables, as they largely explain differences in student achievement and represent important criteria for assessing the equality and equity of the education system. The aim of our research is to determine which individual characteristics of students contribute most to their achievement in mathematics and biology, as well as to their interest in these two subjects. The representative sample included 5476 students from 125 primary schools in Serbia (240 eighth grade classes) and 5021 parents. Data on student variables which were confirmed in previous studies to be strong predictors of school achievement were collected through questionnaires for students and parents. Hierarchical linear modeling was used in the data analysis. The results indicate that students’ reading habits, conscientiousness and prior achievement predict all four dependent variables. Impulsivity affects all outcomes except for achievement in biology, while gender and socio-economic status of the family predict student achievement in mathematics and biology, but not student interest in these subjects. Parental involvement in school activities impacts student interest in biology. Student-level variables explain a significant portion of the total variance in achievement in mathematics (45.79%), while this is not the case with achievement in biology (10.48%) and interest in mathematics (11.60%) and biology (14.20%). Recommendations for education policy and practice are given, as well as suggestions for further research.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherЈагодина : Факултет педагошких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200140/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУзданицаsr
dc.subjectученички факториsr
dc.subjectпостигнућеsr
dc.subjectинтересовањеsr
dc.subjectматематикаsr
dc.subjectбиологијаsr
dc.subjectосми разредsr
dc.subjectобразовне политикеsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectstudent factorssr
dc.subjectachievementsr
dc.subjectinterestsr
dc.subjectmathematicssr
dc.subjectbiologysr
dc.subjecteighth gradesr
dc.subjecteducational policiessr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleУтицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологијуsr
dc.titleInfluence of student factors on student achievement and interest in subjectsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dc.citation.epage236
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage213
dc.citation.volumeXVII
dc.description.otherОвај рад је подржан од стране пројекта „Унапређивање образовне ефективности основних школаˮ (IEEPS), 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP, у оквиру Програма целоживотног образовања (LLP), потпрограма Коменијус − Коменијус мултилатерални пројекти Европске комисије. Подршка Европске комисије за овај рад не односи се на подржавање садржаја који одсликавају ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за било какву употребу информација које се могу наћи у раду.sr
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2466/Uticaj_individualnih_karakteristika_ucenika_na_postignuce_i_interesovanje_za_matematiku_i_biologiju.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record