Show simple item record

Control less, trust more: Parenting and externalising problems of adolescents

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorКовачевић Лепојевић, Марина
dc.creatorГутвајн, Николета
dc.creatorМентус, Татјана
dc.date.accessioned2022-02-10T12:31:59Z
dc.date.available2022-02-10T12:31:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issnISSN 1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/749
dc.description.abstractСлаб родитељски надзор, негативни васпитни поступци и несигурно везивање препо- знају се као ризични фактори за испољавање екстернализованих проблема у адолес- ценцији. Циљ истраживања представља сагледавање улоге коју афективнo везивање за родитеље има у тумачењу односа родитељског надзора и васпитних поступака родитеља са екстернализованим проблемима адолесцената. У истраживању је учествовало укупно 507 адолесцената (209 мушког и 298 женског пола), узраста од 15 до 18 година. Струк- туралним моделирањем откривено је да поверење у родитеље остварује систематски посреднички ефекат. Утврђено је да поверење у родитеље, посебно у мајку, представља бољи медијатор за објашњење везе позитивних васитних поступака и родитељског над- зора са агресивним понашањем, него са понашањима којима се крше правила. Резултати су интерпретирани у контексту значаја односа родитељ–дете и екстернализованих про- блема адолесцената.sr
dc.description.abstractPrevious research recognises poor parental monitoring, negative parental upbringing practices and insecure attachment as risk factors of great importance for understanding externalising problems in adolescence. The aim of the research is to understand the role that affective attachment to parents plays in the interpretation of the relationship between parental monitoring and upbringing practices with externalising problems of adolescents. A total of 507 adolescents (209 males and 298 females), aged between 15 to 18 filled the questionnaires. Through the use of structural equation modelling, trust in parents is revealed as important mediator with systematic effect that deserves further attention. It is found that trust in parents, especially in mothers, is a more potent mediator for explaining the link between positive parenting and parental monitoring with aggressive behaviour than with rule-breaking behaviour. Results are discussed in the light of the importance of parent-adolescent relationship for externalising problems in adolescence.sr
dc.description.abstractПлохой родительский контроль, негативные воспитательные образцы и приёмы, а также ненадёжная привязанность к родителям считаются факторами риска при проявлении экстернализованных проблем в подростковом возрасте. Целью иссле- дования является изучение роли, которую аффективная привязанность к родителям играет в толковании отношений родительского контроля и воспитательных приёмов родителей с экстернализованными проблемами в подростковом возрасте. В исследо- вании приняли участие 507 подростков (209 мужского пола и 298 женского пола) в возрасте от 15 до 18 лет. Структурным моделированием выявлено, что доверие к роди- телям осуществляет систематический посреднический эффект. Было обнаружено, что доверие к родителям, особенно к матери, является лучшим медиатором для объясне- ния связи позитивных приёмов воспитания и родительского контроля с агрессивным поведением, чем с поведением, нарушающим правил. Результаты были интерпретиро- ваны в контексте значимости родительско-детских отношений и экстернализованных проблем в подростковом возрасте.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectродитељствоsr
dc.subjectродитељски надзорsr
dc.subjectафективно везивање за родитељеsr
dc.subjectекстернализовани проблемиsr
dc.subjectадолесцентиsr
dc.subjectparentingsr
dc.subjectparental monitoringsr
dc.subjectattachment to parentssr
dc.subjectexternalising problemssr
dc.subjectadolescentssr
dc.subjectродительствоsr
dc.subjectродительский контрольsr
dc.subjectаффективная привязанность к родителямsr
dc.subjectэкстернализованные проблемыsr
dc.subjectподросткиsr
dc.titleMање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесценатаsr
dc.titleControl less, trust more: Parenting and externalising problems of adolescentssr
dc.titleМеньше контроля, больше доверия: Родительство и экстернализованные проблемы подростковsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage307
dc.citation.issue2
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage281
dc.citation.volume53
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2102281K
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2272/Control_less_trust_more_parenting_and_externalising_problems_of_adolescents_2021.pdf
dc.identifier.wos000752051800003
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record