Show simple item record

Preservice teachers’ motivation for a teaching career – a person-centred perspective

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorСимић, Наташа
dc.creatorМарушић Јаблановић, Милица
dc.creatorПурић, Данка
dc.date.accessioned2022-02-10T12:31:34Z
dc.date.available2022-02-10T12:31:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/746
dc.description.abstractПримењујући приступ усмерен на особу, у овом раду смо настојале да утврдимо профи- ле будућих наставника на основу њихове мотивације за избор наставничке професије и упоредимо их имајући у виду њихову перцепцију дате професије и задовољство избором професије. Додатни циљ представљало је испитивање могућих разлика између мушкара- ца и жена, као и између будућих наставника разредне и предметне наставе. Скалу Чини- ци који утичу на избор посла наставника попунило је 364 будућих наставника из Србије. Анализом латентних профила издвојиле смо три профила. Незаинтересовани негативи- сти се одликују слабом мотивацијом, негативнијом перцепцијом професије наставни- ка и најнижим степеном задовољства избором професије, тако да се овај профил може сматрати маладаптивним. Некритички ентузијасти имају највиши степен мотивације и најпозитивнију перцепцију добити од посла наставника. Профил који смо назвали ау- тономним реалистима одликује се најнижом екстринзичком и мотивацијом која потиче од социјалних утицаја. Регистроване су полне разлике између профила, али не и разлике које се тичу типа иницијалног образовања. Познавање профила наставника може помоћи у предвиђању различитих каријерних путања и у осмишљавању интервенција које ће бити прилагођене потребама специфичних подгрупа будућих наставника у Србији.sr
dc.description.abstractprofiles based on their motivation for a teaching profession and compare them in terms of perceptions of the profession and satisfaction with career choice. An additional goal was to investigate potential differences between males and females, as well as prospective class and subject teachers. FIT-Choice scale was administered to 364 Serbian preservice teachers. A latent profile analysis identified three profiles. Disengaged negativists are distinguished by weak motivations, more negative perceptions of the teaching profession and the lowest satisfaction with the career choice, so this profile could be considered maladaptive. Uncritical Enthusiasts have the highest level of motivations and the most positive perceptions of task return. The profile named Autonomous realists is characterised by the lowest extrinsic and social influence motivation. The profiles differ with respect to gender, but no differences were observed between profiles in terms of educational background. Knowing about profiles can help in creating predictions about career paths and designing interventions that would be tailored to the needs of specific subgroups of Serbian preservice teachers.sr
dc.description.abstractПрименяя личностно-ориентированный подход, в данной статье мы по- пытались определить профили будущих преподавателей на основе их мотивации к выбору преподавательской профессии, а также сопоставить их с аспекта восприятия этой профессии и удовлетворённости выбором профессии. Дополнительной целью являлось изучение возможных различий между мужчинами и женщинами, а также между будущими учителями в начальных и старших классах. Шкалу мотивации для выбора работы преподавателя заполнило 364 будущих преподавателей из Сербии. Анализируя латентные профили, мы выделили три. Незаинтересованные негативи- сты характеризуются слабой мотивацией, более негативным восприятием профессии преподавателя и самой низкой степенью удовлетворённости выбором профессии, по- этому этот профиль можно считать малоадаптивным. Некритические энтузиасты от- личаются самым высоким уровнем мотивации и наиболее позитивным восприятием преимуществ и выгод от работы преподавателя. Профиль, названный нами автоном- ные реалисты характеризуется самой низкой внешней мотивацией, а также мотиваци- ей, исходящей из социальных влияний. Были зарегистрированы гендерные различия между профилями, но не выявлено различий в отношении типа начального образо- вания. Знание профиля преподавателя может быть полезным при прогнозировании разных путей развития карьеры и при разработке мероприятий и действий, которые будут приспособлены потребностям конкретных специфических подгрупп будущих преподавателей в Сербии.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.relationИстраживање је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије 451-03-9/2021-14sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectбудући наставнициsr
dc.subjectFIT-Choicesr
dc.subjectпрофесија наставникаsr
dc.subjectмотивацијаsr
dc.subjectанализа латентних профилаsr
dc.subjectpreservice teacherssr
dc.subjectFactor Influencing Teaching-Choice (FIT-Choice)sr
dc.subjectteachingsr
dc.subjectmotivationsr
dc.subjectlatent profile analysissr
dc.subjectбудущие учителяsr
dc.subjectFIT-Choicesr
dc.subjectпрофессия преподавателяsr
dc.subjectмотивацияsr
dc.subjectанализ латентных профилейsr
dc.titleМотивација будућих наставника за избор наставничке професије – приступ усмерен на особуsr
dc.titlePreservice teachers’ motivation for a teaching career – a person-centred perspectivesr
dc.titleМотивация будущих преподавателей при выборе преподавательской профессии – личностно-ориентированный подходsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage238
dc.citation.issue2
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage207
dc.citation.volume53
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2102207S
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2269/Preservice_teachers_motivation_fo_a_teaching_career_a_person_centred_perspective_2021.pdf
dc.identifier.wos000752051800001
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record