Show simple item record

An exploratory study on Turkish EFL pre-service teachers’ subjective wellbeing

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorКурт, Гокче
dc.creatorДемир, Бурџу
dc.creatorАтаји, Дерин
dc.date.accessioned2021-09-01T09:59:46Z
dc.date.available2021-09-01T09:59:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/608
dc.description.abstractСубјективно благостање се интензивно изучава претежно у области позитивне психологије. Будући да је по природи настава интелектуално, физички и емоционално захтевна професија, испитивања реализована последњих неколико деценија такође сведоче о растућем интересовању за субјективно благостање наставника. У овој студији је испитивано субјективно благостање будућих наставника и разматран је њихов однос према уверењима о ефикасности подучавања и професионалној анксиозности. У истраживању је учествовао 261 будући наставник, односно узорак су чинили студенти уписани на различите смерове за наставу енглеског језика на пет универзитета у Турској. Подаци су прикупљени помоћу скале субјективног благостања, уверења о самоефикасности наставника и професионалне анксиозности. Налази су показали да будући наставници имају висок ниво перцепције субјективног благостања. Будуће наставнице имале су знатно виши ниво субјективног благостања од својих колега мушког пола. Година студија/академска година на студијама будућих наставника и врста универзитета на који су уписани нису били значајно повезани са њиховим субјективним благостањем, а уверења о самоефикасности и професионална анксиозност представљају значајне предикторе субјективног благостања будућих наставника, заједно објашњавајући 16,2% разлика у њиховим резултатима.sr
dc.description.abstractSubjective well-being (SWB) has been an intensely studied domain of psychology, predominantly in the field of positive psychology. Due to the nature of teaching as an intellectually, physically and emotionally demanding profession, the last few decades have also witnessed a growing interest in teachers’ SWB. The present study investigated pre-service teachers’ (PTs) SWB and explored its relationship to teaching efficacy beliefs and occupational anxiety. A total of 261 PTs enrolled in English Language Teaching departments of five different universities in Turkey participated in the study. Data came from the scales of SWB, teachers’ self-efficacy beliefs and occupational anxiety. The findings indicated that PTs had a high level of perceived SWB; female PTs had a significantly higher level of SWB than male ones; PTs’ academic year and the type of university they were enrolled in had no significant relationship with their SWB; and both self-efficacy beliefs and occupational anxiety served as significant predictors of PTs’ SWB, together explaining 16.2% of the variance in their scores.sr
dc.description.abstractСубъективное благополучие представляет собой интенсивно изучаемую область психологии, превосходно в сфере позитивной психологии. Поскольку учебный процесс является по сути интеллектуальной, физически и эмоционально требовательной профессией, в последние несколько десятилетий наблюдается растущий интерес к субъективному благополучию преподавателей. В данном исследовании изучалось субъективное благополучие будущих преподавателей и их отношение к убеждениям об эффективности обучения и о профессиональной анксиозности. В исследовании приняли участие 261 будущий преподаватель, обучающийся на отделениях английского языка в пяти разных университетах Турции. Данные были получены на основе шкалы субъективного благополучия, убеждений о самоэффективности преподавателей и профессиональной анксиозности. Полученные данные показали, что у будущих преподавательниц наблюдается высокий уровень восприятия субъективного благополучия. У будущих преподавательниц уровень субъективногоsr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectсубјективно благостањеsr
dc.subjectуверења о самоефикасностиsr
dc.subjectофесионална анксиозностsr
dc.subjectбудући наставнициsr
dc.subjectенглески као страни језикsr
dc.subjectsubjective wellbeingsr
dc.subjectself-efficacy beliefssr
dc.subjectoccupational anxietysr
dc.subjectpre-service teacherssr
dc.subjectenglish as a foreign language (EFL)sr
dc.subjectсубъективное благополучиеsr
dc.subjectубеждения о самоэффективностиsr
dc.subjectпрофессиональная анксиозностьsr
dc.subjectбудущие преподавателиsr
dc.subjectанглийский как иностранный языкsr
dc.titleЕксплоративно истраживање субјективног благостања будућих наставника енглеског као страног језика у Tурскојsr
dc.titleAn exploratory study on Turkish EFL pre-service teachers’ subjective wellbeingsr
dc.titleИсследование субъективного благополучия будущих преподавателей английского как иностранного языка в Турцииsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage150
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage121
dc.citation.volume53
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2101121K
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1829/bitstream_1829.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85114891957
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record