Show simple item record

The experience of teachers in realisation of project-based learning based on interdisciplinary approach

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorМалинић, Душица
dc.creatorСтанишић, Јелена
dc.creatorЂерић, Ивана
dc.date.accessioned2021-09-01T09:59:38Z
dc.date.available2021-09-01T09:59:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/607
dc.description.abstractПрипрема и реализација пројектне наставе у којој се примењује интердисциплинарни приступ представља комплексан и изазован процес у образовној пракси који захтева флексибилност, отвореност и истрајност. Мотивација наставница да посредством преиспитивања и експериментације покушају да иновирају своју наставну праксу представљала је основу за реализацију ове квалитативне студије. Циљ нашег истраживања био је усмерен на сагледавање искустава наставница у припреми и реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу, уз подршку фацилитатора. Истраживање је реализовано кроз процес фацилитације у школској 2018/2019. години у основној школи у ужем језгру града Београда. Учествовале су три наставнице које предају српски језик и књижевност, руски језик и музичку културу и сараднице Института за педагошка истраживања у улогама фацилитатора и истраживача. Коришћенa je техника групног интервјуисања уз примену полуструктурираног водича за фацилитацију групних састанака. Разговори су снимљени помоћу аудио уређаја, а подаци транскрибовани. У наративима наставница идентификоване су три теме: (1) уверења наставница о пројектној настави; (2) мотивација и емоције наставница и ученика у пројектној настави; (3) изазови у припреми и имплементацији пројектне наставе. Закључено је да су се уверења наставница о пројектној настави временом мењала уз подршку фацилитатора, да су њихова искуства обележиле осцилације на мотивационом и емоционалном плану и да су се појавили бројни и разноврсни изазови у њеној припреми и реализацији. Пројектна настава захтева стручну, мотивациону, емоционалну и организациону подршку различитих актера у аутономној и подржавајућој атмосфери у школи.sr
dc.description.abstractPreparation and realisation of project-based learning with interdisciplinary approach in educational practice is a complex and challenging process which demands flexibility, openness, and persistence. The motivation of teachers to try, by means of reflection and experimentation, to innovate their educational practice presents the base for this qualitative study. The goal of our research was to understand the experience of the teachers in preparation and realisation of project-based learning based on interdisciplinary approach, with the support of facilitators. The research was carried out by using the process of facilitation during school year 2018/2019 in a primary school in the centre of Belgrade. The participants were three teachers (of Serbian language and literature, Russian language, and music culture), as well as associates of the Institute for Educational Research with roles of facilitators and researchers. We used the group interview technique and semi-structured guide for the facilitation of group meetings. The interviews were audio-recorded, and their data were transcribed. We identified three themes in the narratives of the teachers: (1) beliefs of the teachers about project-based learning; (2) motivation and emotions of the teachers and students engaged in project-based learning; (3) challenges during preparation and implementation of project-based learning. It was concluded that the beliefs of the teachers about project-based learning had been changing over time with the support of facilitators, that their experience had been marked by motivational and emotional oscillations and that there had been numerous and various challenges during preparation and realisation of the learning. Project-based learning demands professional, motivational, emotional, and organisational support of various participants in autonomy-supportive climate at school.sr
dc.description.abstractПодготовка и реализация проектного обучения с применением междисципли- нарного подхода представляет собой комплексный и сложный процесс в образовательной практике, требующий флексибильности, открытости и устойчивости. Мотивация преподавательниц попытаться иновировать свою педагогическую практику посредством пересмотра, анализа и экспериментации была основой для проведения этого качественного исследования. Цель нашего исследования была направлена на обзор и анализ опыта преподавательниц в подготовке и реализации проектного обучения на основе междисциплинарного подхода при поддержке фасилитаторов. Исследование проводилось в процессе фасилитации в 2018/2019 учебном году в начальной школе в центре Белграда. В исследовании приняли участие три преподавательницы, которые преподают сербский язык и литературу, русский язык и музыку, а также сотрудницы Института педагогических исследований в роли фасилитаторов и исследователей. Использована техника группового интервью с использованием полуструктурированного медиатора по фасилитации групповых встреч. Эти разговоры были записаны с помощью звукового устройства, а данные были транскрибированы. У преподавательниц были определены три темы: (1) убеждения преподавательниц в проектном обучении; (2) мотивация и эмоции преподавательниц и учеников в проектном обучении; (3) проблемы в подготовке и реализации проектного обучения. Был сделан вывод о том, что представления преподавательниц о проектном обучении со временем менялись при поддержке фасилитаторов, а также что их опыт был отмечен колебаниями на мотивационном и эмоциональном уровне, и что при его подготовке и реализации возникли многочисленные и разнообразные проблемы. Проектное обучение требует профессиональной, мотивационной, эмоциональной и организационной поддержки со стороны различных участников в автономной и поддерживающей атмосфере в школе.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectпројектна наставаsr
dc.subjectинтердисциплинарни приступsr
dc.subjectквалитативна студијаsr
dc.subjectнаставницеsr
dc.subjectфацилитаториsr
dc.subjectproject-based learningsr
dc.subjectinterdisciplinary approachsr
dc.subjectqualitative studysr
dc.subjectteacherssr
dc.subjectfacilitatorssr
dc.subjectпроектное обучениеsr
dc.subjectмеждисциплинарный подходsr
dc.subjectкачественное исследованиеsr
dc.subjectпреподавательницыsr
dc.subjectфасилитаторыsr
dc.titleИскуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступуsr
dc.titleThe experience of teachers in realisation of project-based learning based on interdisciplinary approachsr
dc.titleОпыт преподавательниц в реализации проектного обучения обоснованного на междисциплинарном подходеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage120
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage67
dc.citation.volume53
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2101067M
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1828/bitstream_1828.pdf
dc.identifier.wos000727870900002
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record