Vujačić, Milja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1318-338X
 • Vujačić, Milja (46)
 • Вујачић, Миља (10)

Author's Bibliography

Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи

Вујачић, Миља; Ђевић, Рајка

(Београд : Учитељски факултет, 2023)

TY - JOUR
AU - Вујачић, Миља
AU - Ђевић, Рајка
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/932
AB - У нашој земљи ретка су истраживања која су у фокусу имала испитивање пријатељских односа међу вршњацима у оквиру школског контекста, посебно оних које остварују ученици који имају тешкоће у развоју. Стога, циљ нам је био да добијемо увид у квантитет остварених пријатељских односа међу ученицима у одељењима редовне основне школе и да испитамо у којој мери развојне специфичности ученика (ученик има тешкоће у развоју / ученик нема тешкоће у развоју), пол, узраст, општи успех и ниво образовања мајке и оца предвиђају остваривање пријатељстава са вршњацима. Учествовало је укупно 120 ученика (28 девојчица и 92 дечака) из 36 одељења четвртог и осмог разреда осам основних школа са територије града Београда. Половину укупног узорка чинили су ученици који имају тешкоће у развоју, а другу половину ученици који немају развојне тешкоће. Примењена је социометријска техника вршњачких номинација (пријатељски однос је остварен уколико два ученика један другог номинују у оквиру питања Наведи до три ученика из одељења са којима би волео/ла да се дружиш). У обради података, поред дескриптивне статистике, примењен је регресиони модел који припада генерализованим линеарним моделима (Поасонова регресија). Резултати указују на то да број остварених пријатељстава ученика расте са узрастом, бољим школским успехом и вишим нивоом образовања родитеља, те да ученици који немају развојне тешкоће остварују већи број пријатељских односа са вршњацима у поређењу са ученицима који имају тешкоће у развоју. Налази регресионог модела потврђују да узраст и развојне специфичности ученика статистички значајно предвиђају остваривање пријатељских односа са вршњацима, док то није потврђено за пол, школски успех и ниво образовања мајке и оца. За ученике који немају тешкоће у развоју већа је вероватноћа да остваре пријатељске односе у поређењу са вршњацима који имају развојне тешкоће. Такође, за ученике осмог разреда већа је вероватноћа да остваре узајамни избор са вршњацима од ученика четвртог разреда. Издвојене су кључне импликације и предлози за будућа истраживања.
AB - In our country, there have been few studies focusing on the exploraion of friendly relations
among peers in the school context, especially those established among the pupils with developmental
difficulties. Therefore, our goal was to get an insight into the quatity of the established friendly relations
among pupils in regular primary school classes and to examine to what extent the developmental
specificities of the pupils (pupils with developmental difficulties/pupils without developmental
difficiulties), gender, age, general school achievement, and mother’s and father’s level of education
predict friendships with peers. A total of 120 pupils (28 girls and 92 boys) from 36 classes of the fourth
and eighth grades from eight primary schools from the territory of the city of Belgrade participated in
our research. A half of the total sample consisted of pupils with developmental difficulties, while the
other half consisted of pupils without developmental difficulties. We applied a socio-metric technique
of peer nominations (a friendly relationship is established if two pupils nominate each other in
the question „Name up to three pupils that you would like to be friends with“). In terms of data
processing, apart from descriptive statistics, we applied a regression model that belongs to generalized
linear models (Poisson’s regression). The results indicate that the number of established friendships
increases with pupils’ age, better school achievement, and parents’ higher level of education, and that
pupils without developmental difficulties make more friendships with their peers than pupils with
developmental difficulties. The findings of the regression model confirm that age and developmental
specificities statistically highly predict the level of peer friendships, whereas this was not confirmed
relative to pupils’ gender, school achievement, and parents’ level of education. The pupils without
developmental difficulties are more likely to make friends with their peers than the pupils with
developmental difficulties. In addition, the eighth-grade pupils are more likely to establish mutual
friendships than the fourth-grade pupils. We selected the key implications and offer suggestions for
further research.
PB - Београд : Учитељски факултет
T2 - Иновације у настави
T1 - Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи
T1 - Establishing friendly relations with primary school peers
EP - 69
IS - 1
SP - 54
VL - XXXVI
DO - 10.5937/inovacije2301054V
ER - 
@article{
author = "Вујачић, Миља and Ђевић, Рајка",
year = "2023",
abstract = "У нашој земљи ретка су истраживања која су у фокусу имала испитивање пријатељских односа међу вршњацима у оквиру школског контекста, посебно оних које остварују ученици који имају тешкоће у развоју. Стога, циљ нам је био да добијемо увид у квантитет остварених пријатељских односа међу ученицима у одељењима редовне основне школе и да испитамо у којој мери развојне специфичности ученика (ученик има тешкоће у развоју / ученик нема тешкоће у развоју), пол, узраст, општи успех и ниво образовања мајке и оца предвиђају остваривање пријатељстава са вршњацима. Учествовало је укупно 120 ученика (28 девојчица и 92 дечака) из 36 одељења четвртог и осмог разреда осам основних школа са територије града Београда. Половину укупног узорка чинили су ученици који имају тешкоће у развоју, а другу половину ученици који немају развојне тешкоће. Примењена је социометријска техника вршњачких номинација (пријатељски однос је остварен уколико два ученика један другог номинују у оквиру питања Наведи до три ученика из одељења са којима би волео/ла да се дружиш). У обради података, поред дескриптивне статистике, примењен је регресиони модел који припада генерализованим линеарним моделима (Поасонова регресија). Резултати указују на то да број остварених пријатељстава ученика расте са узрастом, бољим школским успехом и вишим нивоом образовања родитеља, те да ученици који немају развојне тешкоће остварују већи број пријатељских односа са вршњацима у поређењу са ученицима који имају тешкоће у развоју. Налази регресионог модела потврђују да узраст и развојне специфичности ученика статистички значајно предвиђају остваривање пријатељских односа са вршњацима, док то није потврђено за пол, школски успех и ниво образовања мајке и оца. За ученике који немају тешкоће у развоју већа је вероватноћа да остваре пријатељске односе у поређењу са вршњацима који имају развојне тешкоће. Такође, за ученике осмог разреда већа је вероватноћа да остваре узајамни избор са вршњацима од ученика четвртог разреда. Издвојене су кључне импликације и предлози за будућа истраживања., In our country, there have been few studies focusing on the exploraion of friendly relations
among peers in the school context, especially those established among the pupils with developmental
difficulties. Therefore, our goal was to get an insight into the quatity of the established friendly relations
among pupils in regular primary school classes and to examine to what extent the developmental
specificities of the pupils (pupils with developmental difficulties/pupils without developmental
difficiulties), gender, age, general school achievement, and mother’s and father’s level of education
predict friendships with peers. A total of 120 pupils (28 girls and 92 boys) from 36 classes of the fourth
and eighth grades from eight primary schools from the territory of the city of Belgrade participated in
our research. A half of the total sample consisted of pupils with developmental difficulties, while the
other half consisted of pupils without developmental difficulties. We applied a socio-metric technique
of peer nominations (a friendly relationship is established if two pupils nominate each other in
the question „Name up to three pupils that you would like to be friends with“). In terms of data
processing, apart from descriptive statistics, we applied a regression model that belongs to generalized
linear models (Poisson’s regression). The results indicate that the number of established friendships
increases with pupils’ age, better school achievement, and parents’ higher level of education, and that
pupils without developmental difficulties make more friendships with their peers than pupils with
developmental difficulties. The findings of the regression model confirm that age and developmental
specificities statistically highly predict the level of peer friendships, whereas this was not confirmed
relative to pupils’ gender, school achievement, and parents’ level of education. The pupils without
developmental difficulties are more likely to make friends with their peers than the pupils with
developmental difficulties. In addition, the eighth-grade pupils are more likely to establish mutual
friendships than the fourth-grade pupils. We selected the key implications and offer suggestions for
further research.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Иновације у настави",
title = "Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи, Establishing friendly relations with primary school peers",
pages = "69-54",
number = "1",
volume = "XXXVI",
doi = "10.5937/inovacije2301054V"
}
Вујачић, М.,& Ђевић, Р.. (2023). Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи. in Иновације у настави
Београд : Учитељски факултет., XXXVI(1), 54-69.
https://doi.org/10.5937/inovacije2301054V
Вујачић М, Ђевић Р. Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи. in Иновације у настави. 2023;XXXVI(1):54-69.
doi:10.5937/inovacije2301054V .
Вујачић, Миља, Ђевић, Рајка, "Остваривање пријатељских односа међу вршњацима у основној школи" in Иновације у настави, XXXVI, no. 1 (2023):54-69,
https://doi.org/10.5937/inovacije2301054V . .

Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview

Đević, Rajka; Malinić, Dušica; Vujačić, Milja

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2023)

TY - CONF
AU - Đević, Rajka
AU - Malinić, Dušica
AU - Vujačić, Milja
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1015
AB - n 2009, the adoption of the Law on the Fundamentals of the Education System in
Serbia established a legal framework for the implementation of inclusive education.
Thus, conditions were met for ensuring educational equity and access for all children,
including children with developmental disabilities. This legal framework provided a
starting point for the practical implementation of inclusive education in which different
actors, teachers in particular, face numerous challenges and adopt new roles. Generally,
research has shown that during the implementation of inclusive education, teachers
face various difficulties that greatly affect their overall attitude towards the process and
their success in performing the new roles they are expected to fulfill (Shen et al., 2015).
Some of the key problems researchers have highlighted include teachers’ insufficient
or inadequate preparation for teaching in inclusive settings (Weiss et al., 2018), along
with a lack of adequate support at the school and education system levels (Kupper et
al., 2020; as cited in Leijen et al., 2021). Teachers tend to struggle with the incongruity
between what is expected of them in an inclusive setting and their pre-established
understanding of the educational process based on the traditional pedagogical paradigm.
Since teachers do not feel sufficiently competent and prepared to adopt a differentiated
approach to teaching, what emerges as their greatest concern is how to simultaneously
organize joint learning activities for all students in a class (McTighe & Brown, 2005).
Insufficient teacher training and a lack of adequate support negatively affect teachers’
motivation and lead to various forms of resistance and negative attitudes towards the
implementation of inclusive education (Shen et al., 2015).
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
C3 - Towards a More Equitable Education: From Research to Change
T1 - Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview
EP - 29
IS - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1015
ER - 
@conference{
author = "Đević, Rajka and Malinić, Dušica and Vujačić, Milja",
year = "2023",
abstract = "n 2009, the adoption of the Law on the Fundamentals of the Education System in
Serbia established a legal framework for the implementation of inclusive education.
Thus, conditions were met for ensuring educational equity and access for all children,
including children with developmental disabilities. This legal framework provided a
starting point for the practical implementation of inclusive education in which different
actors, teachers in particular, face numerous challenges and adopt new roles. Generally,
research has shown that during the implementation of inclusive education, teachers
face various difficulties that greatly affect their overall attitude towards the process and
their success in performing the new roles they are expected to fulfill (Shen et al., 2015).
Some of the key problems researchers have highlighted include teachers’ insufficient
or inadequate preparation for teaching in inclusive settings (Weiss et al., 2018), along
with a lack of adequate support at the school and education system levels (Kupper et
al., 2020; as cited in Leijen et al., 2021). Teachers tend to struggle with the incongruity
between what is expected of them in an inclusive setting and their pre-established
understanding of the educational process based on the traditional pedagogical paradigm.
Since teachers do not feel sufficiently competent and prepared to adopt a differentiated
approach to teaching, what emerges as their greatest concern is how to simultaneously
organize joint learning activities for all students in a class (McTighe & Brown, 2005).
Insufficient teacher training and a lack of adequate support negatively affect teachers’
motivation and lead to various forms of resistance and negative attitudes towards the
implementation of inclusive education (Shen et al., 2015).",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Towards a More Equitable Education: From Research to Change",
title = "Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview",
pages = "29",
number = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1015"
}
Đević, R., Malinić, D.,& Vujačić, M.. (2023). Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change
Belgrade : Institute for Educational Research.(23).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1015
Đević R, Malinić D, Vujačić M. Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change. 2023;(23):null-29.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1015 .
Đević, Rajka, Malinić, Dušica, Vujačić, Milja, "Teachers’ perspectives on challenges in inclusive education – a research overview" in Towards a More Equitable Education: From Research to Change, no. 23 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1015 .

Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији

Vujačić, Milja; Mirkov, Snežana; Stanišić, Jelena

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2022)

TY - JOUR
AU - Vujačić, Milja
AU - Mirkov, Snežana
AU - Stanišić, Jelena
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/897
AB - Разумевање саморегулисаног учења, једне од кључних компетенција у савременом об-
разовању, у овом раду засновано је на Пинтричевом моделу саморегулисаног учења. По-
стављен је циљ да се испита повезаност различитих мотивационих оријентација и страте-
гија учења студената универзитета у Србији, као и односи ових варијабли са академским
постигнућем, полом, облашћу студирања и годином студија. На питања из Упитника о
мотивацији и стратегијама учења (Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ)
добијени су одговори од 520 студената уметности, природних и друштвених наука Уни-
верзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У обради података коришћени су
факторска анализа, корелације и непараметријски тестови. Издвојено је шест фактора:
Самопоуздање и усмереност на разумевање; Стратегије елаборације и метакогнитивне
саморегулације; Критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања; Усмереност
на спољашње критеријуме праћена самодисциплином; Анксиозност и Изражена мотива-
ција за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева. Примена стратегија ме-
такогнитивне саморегулације може бити повезана и са интринзичном и са екстринзич-
ном мотивацијом. Више академско постигнуће остварују студенти који су усмерени на
спољашње критеријуме. Постоје разлике према полу у примени стратегија елаборације и
метакогнитивне саморегулације, у вези са мотивацијом за учење и у вези са нивоом из-
ражене анксиозности. Студенти уметности у већој мери примењују стратегију критичког
мишљења у односу на студенте природних и друштвених наука. Дате су импликације за
праксу које се односе на осмишљавање обуке универзитетских наставника и студената за
саморегулисано учење, као и предлози за будућа истраживања.
AB - contemporary education was based on Pintrich’s model of self-regulated learning. The goal was
to examine the links between different motivational orientations and learning strategies among
university students in Serbia and explore the relations between these variables on the one hand
and academic achievement, gender, field of study, and year of study on the other. A total of 520
students enrolled in art, science, and social science studies at universities in Belgrade, Novi Sad,
Niš, and Kragujevac filled out the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).
The obtained data were processed via a factor analysis, correlations, and non-parametric tests.
We isolated six factors, including Self-Confidence and Orientation Towards Understanding,
Elaboration and Metacognitive Self-Regulation Strategies, Critical Thinking and Orientation
Towards Expanding Knowledge, Orientation Towards External Criteria Accompanied by Self-
Discipline, Anxiety, and High Learning Motivation and Dedication to Achieving the Set Goals.
The application of metacognitive self-regulation strategies could be linked to both intrinsic
and extrinsic motivation. Students oriented towards external criteria exhibited higher levels
of academic achievement. We identified gender differences in the application of elaboration
and metacognitive self-regulation strategies in terms of learning motivation and anxiety
levels. Art students were more prone to the use of the critical thinking strategy compared to
science and social science students. In this paper, we highlight practical implications related
to designing self-regulated learning courses for university teachers and students, along with
recommendations for future research.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Зборник Института за педагошка истраживања
T1 - Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији
T1 - Motivation and learning strategies among university students in Serbia
EP - 166
IS - 2
SP - 143
VL - 54
DO - 10.2298/ZIPI2202143B
ER - 
@article{
author = "Vujačić, Milja and Mirkov, Snežana and Stanišić, Jelena",
year = "2022",
abstract = "Разумевање саморегулисаног учења, једне од кључних компетенција у савременом об-
разовању, у овом раду засновано је на Пинтричевом моделу саморегулисаног учења. По-
стављен је циљ да се испита повезаност различитих мотивационих оријентација и страте-
гија учења студената универзитета у Србији, као и односи ових варијабли са академским
постигнућем, полом, облашћу студирања и годином студија. На питања из Упитника о
мотивацији и стратегијама учења (Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ)
добијени су одговори од 520 студената уметности, природних и друштвених наука Уни-
верзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У обради података коришћени су
факторска анализа, корелације и непараметријски тестови. Издвојено је шест фактора:
Самопоуздање и усмереност на разумевање; Стратегије елаборације и метакогнитивне
саморегулације; Критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања; Усмереност
на спољашње критеријуме праћена самодисциплином; Анксиозност и Изражена мотива-
ција за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева. Примена стратегија ме-
такогнитивне саморегулације може бити повезана и са интринзичном и са екстринзич-
ном мотивацијом. Више академско постигнуће остварују студенти који су усмерени на
спољашње критеријуме. Постоје разлике према полу у примени стратегија елаборације и
метакогнитивне саморегулације, у вези са мотивацијом за учење и у вези са нивоом из-
ражене анксиозности. Студенти уметности у већој мери примењују стратегију критичког
мишљења у односу на студенте природних и друштвених наука. Дате су импликације за
праксу које се односе на осмишљавање обуке универзитетских наставника и студената за
саморегулисано учење, као и предлози за будућа истраживања., contemporary education was based on Pintrich’s model of self-regulated learning. The goal was
to examine the links between different motivational orientations and learning strategies among
university students in Serbia and explore the relations between these variables on the one hand
and academic achievement, gender, field of study, and year of study on the other. A total of 520
students enrolled in art, science, and social science studies at universities in Belgrade, Novi Sad,
Niš, and Kragujevac filled out the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).
The obtained data were processed via a factor analysis, correlations, and non-parametric tests.
We isolated six factors, including Self-Confidence and Orientation Towards Understanding,
Elaboration and Metacognitive Self-Regulation Strategies, Critical Thinking and Orientation
Towards Expanding Knowledge, Orientation Towards External Criteria Accompanied by Self-
Discipline, Anxiety, and High Learning Motivation and Dedication to Achieving the Set Goals.
The application of metacognitive self-regulation strategies could be linked to both intrinsic
and extrinsic motivation. Students oriented towards external criteria exhibited higher levels
of academic achievement. We identified gender differences in the application of elaboration
and metacognitive self-regulation strategies in terms of learning motivation and anxiety
levels. Art students were more prone to the use of the critical thinking strategy compared to
science and social science students. In this paper, we highlight practical implications related
to designing self-regulated learning courses for university teachers and students, along with
recommendations for future research.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Зборник Института за педагошка истраживања",
title = "Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији, Motivation and learning strategies among university students in Serbia",
pages = "166-143",
number = "2",
volume = "54",
doi = "10.2298/ZIPI2202143B"
}
Vujačić, M., Mirkov, S.,& Stanišić, J.. (2022). Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији. in Зборник Института за педагошка истраживања
Београд : Институт за педагошка истраживања., 54(2), 143-166.
https://doi.org/10.2298/ZIPI2202143B
Vujačić M, Mirkov S, Stanišić J. Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији. in Зборник Института за педагошка истраживања. 2022;54(2):143-166.
doi:10.2298/ZIPI2202143B .
Vujačić, Milja, Mirkov, Snežana, Stanišić, Jelena, "Мотивација и стратегије учења студената на универзитетима у Србији" in Зборник Института за педагошка истраживања, 54, no. 2 (2022):143-166,
https://doi.org/10.2298/ZIPI2202143B . .

Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju

Vujačić, Milja; Đević, Rajka

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2022)

TY - BOOK
AU - Vujačić, Milja
AU - Đević, Rajka
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/859
AB - Tsvog odrastanja sva deca teže da uspostave pozitivne
odnose sa vršnjacima i da budu prihvaćena u različitim
mrežama socijalnih odnosa, posebno onih koje su deo školskog
konteksta. Značaj socijalne prihvaćenosti za celokupan razvoj učenika
istaknut je u mnogim teorijskim razmatranjima ovog problema,
a potvrđen je i u brojnim istraživanjima u ovoj oblasti. Kada su u
pitanju učenici koji imaju teškoće u razvoju, njihov socijalni položaj
u grupi vršnjaka često je pod negativnim uticajem kontekstualnih
uslova u kojima odrastaju i činjenice da nemaju dovoljno prethodnog
iskustva u interakcijama sa decom i odraslim osobama iz okruženja.
Ideja o tome da deca koja imaju teškoće u razvoju pohađaju redovnu
osnovnu školu nastala je kao odgovor na njihov nepovoljan socijalni
položaj i neadekvatnu podršku u okviru obrazovnog sistema, uz
pretpostavku da zajedničko učenje i druženje sa vršnjacima, u
heterogenim grupama, može povoljno uticati na njihov razvoj. Stoga
je unapređivanje socijalnih interakcija učenika i njihove uzajamne
prihvaćenosti, kao neophodnog uslova za nesmetani razvoj i učenje,
jedan od osnovnih ciljeva koji se želi postići inkluzivnim obrazovanjem.
Uz stalno preispitivanje kvaliteta obrazovnovaspitne prakse i njeno
usklađivanje sa osnovnim principima inkluzivnog obrazovanja,
odeljenja redovne osnovne škole mogu postati podsticajna okruženja
za učenje, razvoj i uzajamnu prihvaćenost svih učenika, bez obzira
na razlike koje među njima postoje.
Ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće
u razvoju u osnovnoj školi u fokusu je mnogih istraživanja u oblasti
inkluzivnog obrazovanja. U pokušaju da odgovore na pitanje kakav je
socijalni položaj učenika koji imaju teškoće u razvoju u odeljenjima
redovne osnovne škole, istraživači u ovoj oblasti primenjuju različite
istraživačke metode, među kojima sociometrija zauzima centralno
mesto. U našoj sredini istraživanja koja su usmerena na ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće u razvoju u
odeljenjima redovne osnovne škole su retka, a od korišćenih metoda
je, osim sociometrijskih tehnika nominacije i rejting skale, sporadično
primenjivano i sistematsko posmatranje.
Doprinos ove monografije i istraživanja koje je u njoj predstavljeno
prepoznaje se u nastojanju da se socijalni položaj učenika koji imaju
teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole sagleda i iz
perspektive učitelja i odeljenskih starešina, što omogućava da se
sociometrijski podaci upotpune i bolje protumače. Razmatranje ovog
problema iz perspektive učitelja i nastavnika omogućava i dobijanje
uvida u ključne činioce koji utiču na socijalni položaj učenika koji
imaju teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole. Takođe,
dobijanje podataka od učitelja i nastavnika o načinima na koje podstiču
i unapređuju socijalnu prihvaćenost učenika koji imaju teškoće u
razvoju pruža uvid u to kakve su nastavne prakse usmerene ka
ovom cilju trenutno zastupljene u osnovnim školama u našoj sredini,
kao i to u kom pravcu bi dalje stručno usavršavanje nastavnika u
ovoj oblasti trebalo da se odvija. Ovi dodatni uvidi mogu poslužiti za
dalje osmišljavanje aktivnosti koje bi bile usmerene na unapređivanje
prakse inkluzivnog obrazovanja, a time i socijalne prihvaćenosti
učenika koji imaju teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne
škole. Pored sagledavanja perspektiva različitih aktera (učenici i
nastavnici), ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju
teškoće u razvoju obuhvatilo je i različita metodološka rešenja, pa je
uz kvantitativne metode primenjen i kvalitativni pristup proučavanju
ovog fenomena. Doprinos istraživanja predstavljenog u ovoj monografiji
je i u sagledavanju razlika u domenu socijalne prihvaćenosti učenika
koji imaju teškoće u razvoju različitog školskog uzrasta, što do sada
nije bio slučaj u istraživanjima koja su realizovana u našoj zemlji.
Nadamo se da će ova monografija doprineti daljem proučavanju
socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće u razvoju u našoj
sredini i da će podstaći učitelje i nastavnike da tragaju za novim
rešenjima kada je u pitanju uspostavljanje i održavanje pozitivnih
odnosa među učenicima. Ova monografija mogla bi biti korisna
stručnim saradnicima za kreiranje istraživačkih aktivnosti koje bi im
omogućile da adekvatnije procene i analiziraju socijalnu prihvaćenost
9

učenika koji imaju teškoće u razvoju u školi u kojoj su zaposleni.
Pored toga, monografija im može pomoći i prilikom osmišljavanja
različitih aktivnosti podrške nastavnom osoblju kako u okviru redovne
nastave, tako i u okviru vannastavnih aktivnosti. Nadamo se da će
rezultati ovog istraživanja poslužiti i kreatorima obrazovnih politika
u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kada je u pitanju koncipiranje i
primena određenih rešenja koja bi vodila ka boljoj pripremljenosti
škola i nastavnika za uloge koje se od njih očekuju u ovom procesu,
a time i ka boljem socijalnom položaju učenika koji imaju teškoće u
razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole. Na kraju, očekujemo
da će ova monografija podstaći i istraživače u oblasti inkluzivnog
obrazovanja da, uz osmišljavanje novih metodoloških rešenja, nastave
da proučavaju problem socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju
teškoće u razvoju.
Koristimo priliku da uputimo zahvalnost recenzentima, prof. dr
Veri Spasenović, prof. dr Branki Jablan i prof. dr Sunčici Macuri,
čiji su saveti i sugestije značajno doprineli unapređivanju kvaliteta
ovog rukopisa. Posebnu zahvalnost dugujemo direktorima škola
koji su nam omogućili da, u dobroj atmosferi i bez velikih prepreka,
realizujemo istraživanje koje čini okosnicu ove monografije, kao i
učiteljima, odeljenskim starešinima i učenicima odeljenja u kojima
je istraživanje obavljeno, na dobrovoljnom učešću u istraživačkom
procesu. Idejno i likovno rešenje korica ove knjige osmislile su naše
drage i talentovane umetnice Tijana Bjelajac i Ana Manojlović, na čemu
smo im veoma zahvalne. Zahvaljujemo se našoj koleginici msr Sanji
Grbić koja je svojim statističkim umećem doprinela efikasnoj obradi
dobijenih podataka, koleginici dr Jeleni Stevanović na pažljivom i
stručnom lektorisanju ovog rukopisa, kao i dr Ivani Đerić i dr Jeleni
Stanišić na tehničkoj podršci u uređivanju monografije. Na kraju,
veliko hvala i našim dragim kolegama i koleginicama iz Instituta za
pedagoška istraživanja koji su nam pružali pomoć i podršku kada
nam je bila potrebna.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T1 - Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_859
ER - 
@book{
author = "Vujačić, Milja and Đević, Rajka",
year = "2022",
abstract = "Tsvog odrastanja sva deca teže da uspostave pozitivne
odnose sa vršnjacima i da budu prihvaćena u različitim
mrežama socijalnih odnosa, posebno onih koje su deo školskog
konteksta. Značaj socijalne prihvaćenosti za celokupan razvoj učenika
istaknut je u mnogim teorijskim razmatranjima ovog problema,
a potvrđen je i u brojnim istraživanjima u ovoj oblasti. Kada su u
pitanju učenici koji imaju teškoće u razvoju, njihov socijalni položaj
u grupi vršnjaka često je pod negativnim uticajem kontekstualnih
uslova u kojima odrastaju i činjenice da nemaju dovoljno prethodnog
iskustva u interakcijama sa decom i odraslim osobama iz okruženja.
Ideja o tome da deca koja imaju teškoće u razvoju pohađaju redovnu
osnovnu školu nastala je kao odgovor na njihov nepovoljan socijalni
položaj i neadekvatnu podršku u okviru obrazovnog sistema, uz
pretpostavku da zajedničko učenje i druženje sa vršnjacima, u
heterogenim grupama, može povoljno uticati na njihov razvoj. Stoga
je unapređivanje socijalnih interakcija učenika i njihove uzajamne
prihvaćenosti, kao neophodnog uslova za nesmetani razvoj i učenje,
jedan od osnovnih ciljeva koji se želi postići inkluzivnim obrazovanjem.
Uz stalno preispitivanje kvaliteta obrazovnovaspitne prakse i njeno
usklađivanje sa osnovnim principima inkluzivnog obrazovanja,
odeljenja redovne osnovne škole mogu postati podsticajna okruženja
za učenje, razvoj i uzajamnu prihvaćenost svih učenika, bez obzira
na razlike koje među njima postoje.
Ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće
u razvoju u osnovnoj školi u fokusu je mnogih istraživanja u oblasti
inkluzivnog obrazovanja. U pokušaju da odgovore na pitanje kakav je
socijalni položaj učenika koji imaju teškoće u razvoju u odeljenjima
redovne osnovne škole, istraživači u ovoj oblasti primenjuju različite
istraživačke metode, među kojima sociometrija zauzima centralno
mesto. U našoj sredini istraživanja koja su usmerena na ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće u razvoju u
odeljenjima redovne osnovne škole su retka, a od korišćenih metoda
je, osim sociometrijskih tehnika nominacije i rejting skale, sporadično
primenjivano i sistematsko posmatranje.
Doprinos ove monografije i istraživanja koje je u njoj predstavljeno
prepoznaje se u nastojanju da se socijalni položaj učenika koji imaju
teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole sagleda i iz
perspektive učitelja i odeljenskih starešina, što omogućava da se
sociometrijski podaci upotpune i bolje protumače. Razmatranje ovog
problema iz perspektive učitelja i nastavnika omogućava i dobijanje
uvida u ključne činioce koji utiču na socijalni položaj učenika koji
imaju teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole. Takođe,
dobijanje podataka od učitelja i nastavnika o načinima na koje podstiču
i unapređuju socijalnu prihvaćenost učenika koji imaju teškoće u
razvoju pruža uvid u to kakve su nastavne prakse usmerene ka
ovom cilju trenutno zastupljene u osnovnim školama u našoj sredini,
kao i to u kom pravcu bi dalje stručno usavršavanje nastavnika u
ovoj oblasti trebalo da se odvija. Ovi dodatni uvidi mogu poslužiti za
dalje osmišljavanje aktivnosti koje bi bile usmerene na unapređivanje
prakse inkluzivnog obrazovanja, a time i socijalne prihvaćenosti
učenika koji imaju teškoće u razvoju u odeljenjima redovne osnovne
škole. Pored sagledavanja perspektiva različitih aktera (učenici i
nastavnici), ispitivanje socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju
teškoće u razvoju obuhvatilo je i različita metodološka rešenja, pa je
uz kvantitativne metode primenjen i kvalitativni pristup proučavanju
ovog fenomena. Doprinos istraživanja predstavljenog u ovoj monografiji
je i u sagledavanju razlika u domenu socijalne prihvaćenosti učenika
koji imaju teškoće u razvoju različitog školskog uzrasta, što do sada
nije bio slučaj u istraživanjima koja su realizovana u našoj zemlji.
Nadamo se da će ova monografija doprineti daljem proučavanju
socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju teškoće u razvoju u našoj
sredini i da će podstaći učitelje i nastavnike da tragaju za novim
rešenjima kada je u pitanju uspostavljanje i održavanje pozitivnih
odnosa među učenicima. Ova monografija mogla bi biti korisna
stručnim saradnicima za kreiranje istraživačkih aktivnosti koje bi im
omogućile da adekvatnije procene i analiziraju socijalnu prihvaćenost
9

učenika koji imaju teškoće u razvoju u školi u kojoj su zaposleni.
Pored toga, monografija im može pomoći i prilikom osmišljavanja
različitih aktivnosti podrške nastavnom osoblju kako u okviru redovne
nastave, tako i u okviru vannastavnih aktivnosti. Nadamo se da će
rezultati ovog istraživanja poslužiti i kreatorima obrazovnih politika
u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kada je u pitanju koncipiranje i
primena određenih rešenja koja bi vodila ka boljoj pripremljenosti
škola i nastavnika za uloge koje se od njih očekuju u ovom procesu,
a time i ka boljem socijalnom položaju učenika koji imaju teškoće u
razvoju u odeljenjima redovne osnovne škole. Na kraju, očekujemo
da će ova monografija podstaći i istraživače u oblasti inkluzivnog
obrazovanja da, uz osmišljavanje novih metodoloških rešenja, nastave
da proučavaju problem socijalne prihvaćenosti učenika koji imaju
teškoće u razvoju.
Koristimo priliku da uputimo zahvalnost recenzentima, prof. dr
Veri Spasenović, prof. dr Branki Jablan i prof. dr Sunčici Macuri,
čiji su saveti i sugestije značajno doprineli unapređivanju kvaliteta
ovog rukopisa. Posebnu zahvalnost dugujemo direktorima škola
koji su nam omogućili da, u dobroj atmosferi i bez velikih prepreka,
realizujemo istraživanje koje čini okosnicu ove monografije, kao i
učiteljima, odeljenskim starešinima i učenicima odeljenja u kojima
je istraživanje obavljeno, na dobrovoljnom učešću u istraživačkom
procesu. Idejno i likovno rešenje korica ove knjige osmislile su naše
drage i talentovane umetnice Tijana Bjelajac i Ana Manojlović, na čemu
smo im veoma zahvalne. Zahvaljujemo se našoj koleginici msr Sanji
Grbić koja je svojim statističkim umećem doprinela efikasnoj obradi
dobijenih podataka, koleginici dr Jeleni Stevanović na pažljivom i
stručnom lektorisanju ovog rukopisa, kao i dr Ivani Đerić i dr Jeleni
Stanišić na tehničkoj podršci u uređivanju monografije. Na kraju,
veliko hvala i našim dragim kolegama i koleginicama iz Instituta za
pedagoška istraživanja koji su nam pružali pomoć i podršku kada
nam je bila potrebna.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
title = "Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_859"
}
Vujačić, M.,& Đević, R.. (2022). Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju. 
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_859
Vujačić M, Đević R. Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_859 .
Vujačić, Milja, Đević, Rajka, "Vršnjačka prihvaćenost u inkluzivnom obrazovanju" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_859 .

Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии

Вујачић, Миља; Ђевић, Рајка

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Вујачић, Миља
AU - Ђевић, Рајка
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/860
AB - В данной статье рассматривается
специфика социальной среды, в которой растут дети с
нарушениями в развитии, с акцентом на различные барьеры,
мешающие беспрепятственному развитию и реализации их
потенциала. Последствия на развитие личности этих детей и
их функционирование рассматриваются сквозь призму
различных видов негативного влияния в рамках семьи, школы
и социума в целом.
AB - The paper discusses the specifics of the social
environment in which children with disabilities grow up, by
pointing out various obstacles that prevent unhindered
development and actualization of potentials. The consequences for
the development of the personality of these children and their
functioning are seen through the prism of various negative
influences within the wider social community, family and school.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
T1 - Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии
T1 - Препреке у социјалном окружењу за остваривање потенцијала деце са тешкоћама у развоју
T1 - Prepreke u socijalnom okruženju za ostvarivanje potencijala dece sa teškoćama u razvoju
T1 - Social environment’ obstacles for actualization of children with developmental difficulties’ potentials
EP - 276
SP - 271
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_860
ER - 
@conference{
author = "Вујачић, Миља and Ђевић, Рајка",
year = "2022",
abstract = "В данной статье рассматривается
специфика социальной среды, в которой растут дети с
нарушениями в развитии, с акцентом на различные барьеры,
мешающие беспрепятственному развитию и реализации их
потенциала. Последствия на развитие личности этих детей и
их функционирование рассматриваются сквозь призму
различных видов негативного влияния в рамках семьи, школы
и социума в целом., The paper discusses the specifics of the social
environment in which children with disabilities grow up, by
pointing out various obstacles that prevent unhindered
development and actualization of potentials. The consequences for
the development of the personality of these children and their
functioning are seen through the prism of various negative
influences within the wider social community, family and school.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности",
title = "Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии, Препреке у социјалном окружењу за остваривање потенцијала деце са тешкоћама у развоју, Prepreke u socijalnom okruženju za ostvarivanje potencijala dece sa teškoćama u razvoju, Social environment’ obstacles for actualization of children with developmental difficulties’ potentials",
pages = "276-271",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_860"
}
Вујачић, М.,& Ђевић, Р.. (2022). Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 271-276.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_860
Вујачић М, Ђевић Р. Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности. 2022;:271-276.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_860 .
Вујачић, Миља, Ђевић, Рајка, "Препятствия в социальной среде при реализации потенциала детей с нарушениями в развитии" in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности (2022):271-276,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_860 .

Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia

Teodorović, Jelena; Milin, Vladeta; Bodroža, Bojana; Đerić, Ivana; Vujačić, Milja; Jakšić, Ivana; Stanković, Dejan; Cankar, Gašper; Charalambous, C.Y.; Damme, J.V.; Kyriakides, Leonidas

(Routledge, 2022)

TY - JOUR
AU - Teodorović, Jelena
AU - Milin, Vladeta
AU - Bodroža, Bojana
AU - Đerić, Ivana
AU - Vujačić, Milja
AU - Jakšić, Ivana
AU - Stanković, Dejan
AU - Cankar, Gašper
AU - Charalambous, C.Y.
AU - Damme, J.V.
AU - Kyriakides, Leonidas
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/525
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/593
AB - Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
PB - Routledge
T2 - School Effectiveness and School Improvement
T1 - Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia
EP - 85
IS - 1
SP - 51
VL - 33
DO - 10.1080/09243453.2021.1942076
ER - 
@article{
author = "Teodorović, Jelena and Milin, Vladeta and Bodroža, Bojana and Đerić, Ivana and Vujačić, Milja and Jakšić, Ivana and Stanković, Dejan and Cankar, Gašper and Charalambous, C.Y. and Damme, J.V. and Kyriakides, Leonidas",
year = "2022",
abstract = "Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.",
publisher = "Routledge",
journal = "School Effectiveness and School Improvement",
title = "Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia",
pages = "85-51",
number = "1",
volume = "33",
doi = "10.1080/09243453.2021.1942076"
}
Teodorović, J., Milin, V., Bodroža, B., Đerić, I., Vujačić, M., Jakšić, I., Stanković, D., Cankar, G., Charalambous, C.Y., Damme, J.V.,& Kyriakides, L.. (2022). Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement
Routledge., 33(1), 51-85.
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076
Teodorović J, Milin V, Bodroža B, Đerić I, Vujačić M, Jakšić I, Stanković D, Cankar G, Charalambous C, Damme J, Kyriakides L. Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement. 2022;33(1):51-85.
doi:10.1080/09243453.2021.1942076 .
Teodorović, Jelena, Milin, Vladeta, Bodroža, Bojana, Đerić, Ivana, Vujačić, Milja, Jakšić, Ivana, Stanković, Dejan, Cankar, Gašper, Charalambous, C.Y., Damme, J.V., Kyriakides, Leonidas, "Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia" in School Effectiveness and School Improvement, 33, no. 1 (2022):51-85,
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076 . .
5
5

Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia

Teodorović, Jelena; Milin, Vladeta; Bodroža, Bojana; Đerić, Ivana; Vujačić, Milja; Jakšić, Ivana; Stanković, Dejan; Cankar, Gašper; Charalambous, C.Y.; Damme, J.V.; Kyriakides, Leonidas

(Routledge, 2022)

TY - JOUR
AU - Teodorović, Jelena
AU - Milin, Vladeta
AU - Bodroža, Bojana
AU - Đerić, Ivana
AU - Vujačić, Milja
AU - Jakšić, Ivana
AU - Stanković, Dejan
AU - Cankar, Gašper
AU - Charalambous, C.Y.
AU - Damme, J.V.
AU - Kyriakides, Leonidas
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/525
AB - Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
PB - Routledge
T2 - School Effectiveness and School Improvement
T1 - Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia
EP - 85
IS - 1
SP - 51
VL - 33
DO - 10.1080/09243453.2021.1942076
ER - 
@article{
author = "Teodorović, Jelena and Milin, Vladeta and Bodroža, Bojana and Đerić, Ivana and Vujačić, Milja and Jakšić, Ivana and Stanković, Dejan and Cankar, Gašper and Charalambous, C.Y. and Damme, J.V. and Kyriakides, Leonidas",
year = "2022",
abstract = "Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.",
publisher = "Routledge",
journal = "School Effectiveness and School Improvement",
title = "Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia",
pages = "85-51",
number = "1",
volume = "33",
doi = "10.1080/09243453.2021.1942076"
}
Teodorović, J., Milin, V., Bodroža, B., Đerić, I., Vujačić, M., Jakšić, I., Stanković, D., Cankar, G., Charalambous, C.Y., Damme, J.V.,& Kyriakides, L.. (2022). Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement
Routledge., 33(1), 51-85.
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076
Teodorović J, Milin V, Bodroža B, Đerić I, Vujačić M, Jakšić I, Stanković D, Cankar G, Charalambous C, Damme J, Kyriakides L. Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement. 2022;33(1):51-85.
doi:10.1080/09243453.2021.1942076 .
Teodorović, Jelena, Milin, Vladeta, Bodroža, Bojana, Đerić, Ivana, Vujačić, Milja, Jakšić, Ivana, Stanković, Dejan, Cankar, Gašper, Charalambous, C.Y., Damme, J.V., Kyriakides, Leonidas, "Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia" in School Effectiveness and School Improvement, 33, no. 1 (2022):51-85,
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076 . .
5
5

Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост

Ђевић, Рајка; Станишић, Јелена; Вујачић, Миља

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - CONF
AU - Ђевић, Рајка
AU - Станишић, Јелена
AU - Вујачић, Миља
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/531
AB - Позитивна корелација између постигнућа ученика из математике и
природних наука и квалитета и заступљености едукативних активности које
су доприносиле унапређивању њиховог развоја у кућном окружењу током
предшколског периода препозната је у многим истраживањима која су
објављена у нашој земљи и свету. Родитељи који, пре поласка детета у школу,
посвећују време читању са њим, игрању словима, бројевима и речима обликују
његова интересовања и вредности које су важне за образовна постигнућа и
адаптацију у школском контексту. Полазећи од тога, у раду су формулисана
два истраживачка питања: (1) Да ли постоји повезаност између постигнућа
ученика четвртог разреда из Србије (N=4279) на TIMSS 2019 тестовима из
математике и природних наука и раних активности родитеља (N=4428)
којима се подстиче развој математичке и научне писмености? и (2) Да ли
постоји повезаност између учесталости тих активности и нивоа образовања
родитеља? У обради података коришћене су следеће статистичке процедуре:
једнофакторска анализа варијансе (ANOVA тест) за поређење разлика међу
различитим категоријама активности и хи-квадрат тест. Анализиране су
активности родитеља реализоване на предшколском узрасту деце које су
усмерене на подстицање развоја ране писмености и раних математичких
компетенција. Ове активности подразумевају читање са децом, различите
игре словима, бројевима, облицима, коцкицама, те активности које се односе
на цртање и мерење различитих предмета. Резултати нашег истраживања
наводе на закључак да су све поменуте активности родитеља, које су
спроведене пре поласка у школу, значајно повезане са постигнућем ученика из математике и природних наука. Такође, родитељи који имају виши ниво
образовања чешће реализују све ове активности него родитељи који имају
нижи ниво образовања осим писања слова, речи и бројева. У раду су истакнуте
кључне импликације и указано је на његове предности и ограничења.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS2019 : резултати и импликације
T1 - Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост
EP - 33
SP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_531
ER - 
@conference{
author = "Ђевић, Рајка and Станишић, Јелена and Вујачић, Миља",
year = "2021",
abstract = "Позитивна корелација између постигнућа ученика из математике и
природних наука и квалитета и заступљености едукативних активности које
су доприносиле унапређивању њиховог развоја у кућном окружењу током
предшколског периода препозната је у многим истраживањима која су
објављена у нашој земљи и свету. Родитељи који, пре поласка детета у школу,
посвећују време читању са њим, игрању словима, бројевима и речима обликују
његова интересовања и вредности које су важне за образовна постигнућа и
адаптацију у школском контексту. Полазећи од тога, у раду су формулисана
два истраживачка питања: (1) Да ли постоји повезаност између постигнућа
ученика четвртог разреда из Србије (N=4279) на TIMSS 2019 тестовима из
математике и природних наука и раних активности родитеља (N=4428)
којима се подстиче развој математичке и научне писмености? и (2) Да ли
постоји повезаност између учесталости тих активности и нивоа образовања
родитеља? У обради података коришћене су следеће статистичке процедуре:
једнофакторска анализа варијансе (ANOVA тест) за поређење разлика међу
различитим категоријама активности и хи-квадрат тест. Анализиране су
активности родитеља реализоване на предшколском узрасту деце које су
усмерене на подстицање развоја ране писмености и раних математичких
компетенција. Ове активности подразумевају читање са децом, различите
игре словима, бројевима, облицима, коцкицама, те активности које се односе
на цртање и мерење различитих предмета. Резултати нашег истраживања
наводе на закључак да су све поменуте активности родитеља, које су
спроведене пре поласка у школу, значајно повезане са постигнућем ученика из математике и природних наука. Такође, родитељи који имају виши ниво
образовања чешће реализују све ове активности него родитељи који имају
нижи ниво образовања осим писања слова, речи и бројева. У раду су истакнуте
кључне импликације и указано је на његове предности и ограничења.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS2019 : резултати и импликације",
title = "Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост",
pages = "33-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_531"
}
Ђевић, Р., Станишић, Ј.,& Вујачић, М.. (2021). Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост. in TIMSS2019 : резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 32-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_531
Ђевић Р, Станишић Ј, Вујачић М. Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост. in TIMSS2019 : резултати и импликације. 2021;:32-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_531 .
Ђевић, Рајка, Станишић, Јелена, Вујачић, Миља, "Ангажовање родитеља и постигнуће ученика: ране активности којима се подстиче математичка и научна писменост" in TIMSS2019 : резултати и импликације (2021):32-33,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_531 .

Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka

Đević, Rajka; Stanišić, Jelena; Vujačić, Milja

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Đević, Rajka
AU - Stanišić, Jelena
AU - Vujačić, Milja
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/649
AB - Rani obrazovni programi deo su politika i praksi mnogih obrazovnih sistema, imajući
u vidu značaj ranog učenja na predškolskom uzrastu i usvajanja bazičnih jezičkih
i matematičkih veština za kasnije postignuće učenika u školi (Anders et al., 2012;
Gustafsson, Hansen & R osén, 2013; Hart & R isley, 2003; Hooper, 2017; Melhuish et al.,
2008; Sarama & Clements, 2009; Sénéchal & LeFevre, 2002; Skwarchuk, Sowinski &
LeFevre, 2014; Stevenson & Newman, 1986). Porodično okruženje može da obezbedi
brojne prilike za rano učenje, pa je angažovanje roditelja u obrazovnim aktivnostima sa
decom izuzetno značajno za razvoj njihovih kompetencija i njihovo kasnije postignuće.
Učenici, čiji roditelji imaju veće obrazovne aspiracije, trude se da kod svoje dece razviju
čitalačke navike, provode više vremena sa njima u učenju i razgovoru o zajedničkim
aktivnostima, imaju bolje školsko postignuće (Castro, Exposito-Cases, Lopez-Martin,
Lizasoain, Navar-Asencio & Luis-Gaviria, 2015; Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013; Wilder,
2014). U istraživanjima je potvrđena pozitivna korelacija između školskog postignuća
učenika i kvaliteta i zastupljenosti obrazovnih aktivnosti u porodičnom okruženju tokom
predškolskog perioda (Cunningham & Stanovich, 1997; Duncan et al., 2007). Roditelji koji pre polaska deteta u školu posvećuju vreme obrazovnim aktivnostima sa svojom decom,
oblikuju njihova interesovanja i vrednosti koje su važne za kasnija obrazovna postignuća
i adaptaciju u školskom kontekstu (Duncan et al., 2007; Hart & Risley, 2003). Jezičke i
matematičke kompetencije razvijene tokom predškolskog uzrasta značajno utiču na
postignuće učenika tokom školovanja. Potvrđeno je i da aktivnosti koje se odnose na
podsticanje dece da čitaju tokom školskog uzrasta i učešće roditelja u tim aktivnostima
značajno doprinose kasnijem postignuću učenika u različitim oblastima (McKool, 2007),
te da nivo postignuća učenika opada ukoliko nemaju razvijenu naviku čitanja (Hughes-
Hassell & Lutz, 2006).
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
T1 - Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka
EP - 87
SP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_649
ER - 
@inbook{
author = "Đević, Rajka and Stanišić, Jelena and Vujačić, Milja",
year = "2021",
abstract = "Rani obrazovni programi deo su politika i praksi mnogih obrazovnih sistema, imajući
u vidu značaj ranog učenja na predškolskom uzrastu i usvajanja bazičnih jezičkih
i matematičkih veština za kasnije postignuće učenika u školi (Anders et al., 2012;
Gustafsson, Hansen & R osén, 2013; Hart & R isley, 2003; Hooper, 2017; Melhuish et al.,
2008; Sarama & Clements, 2009; Sénéchal & LeFevre, 2002; Skwarchuk, Sowinski &
LeFevre, 2014; Stevenson & Newman, 1986). Porodično okruženje može da obezbedi
brojne prilike za rano učenje, pa je angažovanje roditelja u obrazovnim aktivnostima sa
decom izuzetno značajno za razvoj njihovih kompetencija i njihovo kasnije postignuće.
Učenici, čiji roditelji imaju veće obrazovne aspiracije, trude se da kod svoje dece razviju
čitalačke navike, provode više vremena sa njima u učenju i razgovoru o zajedničkim
aktivnostima, imaju bolje školsko postignuće (Castro, Exposito-Cases, Lopez-Martin,
Lizasoain, Navar-Asencio & Luis-Gaviria, 2015; Gustafsson, Hansen & Rosén, 2013; Wilder,
2014). U istraživanjima je potvrđena pozitivna korelacija između školskog postignuća
učenika i kvaliteta i zastupljenosti obrazovnih aktivnosti u porodičnom okruženju tokom
predškolskog perioda (Cunningham & Stanovich, 1997; Duncan et al., 2007). Roditelji koji pre polaska deteta u školu posvećuju vreme obrazovnim aktivnostima sa svojom decom,
oblikuju njihova interesovanja i vrednosti koje su važne za kasnija obrazovna postignuća
i adaptaciju u školskom kontekstu (Duncan et al., 2007; Hart & Risley, 2003). Jezičke i
matematičke kompetencije razvijene tokom predškolskog uzrasta značajno utiču na
postignuće učenika tokom školovanja. Potvrđeno je i da aktivnosti koje se odnose na
podsticanje dece da čitaju tokom školskog uzrasta i učešće roditelja u tim aktivnostima
značajno doprinose kasnijem postignuću učenika u različitim oblastima (McKool, 2007),
te da nivo postignuća učenika opada ukoliko nemaju razvijenu naviku čitanja (Hughes-
Hassell & Lutz, 2006).",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka",
booktitle = "Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka",
pages = "87-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_649"
}
Đević, R., Stanišić, J.,& Vujačić, M.. (2021). Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 85-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_649
Đević R, Stanišić J, Vujačić M. Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. 2021;:85-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_649 .
Đević, Rajka, Stanišić, Jelena, Vujačić, Milja, "Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka" in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (2021):85-87,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_649 .

University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning

Vujačić, Milja; Stanišić, Jelena; Mirkov, Snežana

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2021)

TY - CHAP
AU - Vujačić, Milja
AU - Stanišić, Jelena
AU - Mirkov, Snežana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/668
AB - In the chapter Student motivation and learning strategies from the perspective
of self-regulated learning, the authors Milja Vujačić, Jelena Stanišić and Snežana Mirkov start from Pintrič’s model of self-regulated learning and examine the
relationship between student motivation and learning strategies, and whether
they are related to academic achievement (current average grade at studies), field
of studying, and gender. The research included 520 respondents of all years of
study from the faculties of arts and faculties of natural and social sciences of the
Universities of Belgrade, Novi Sad, Niš and Kragujevac. For collecting data on
motivational orientations of students and strategies they use while learning study
programs, the authors used the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ). The results obtained in this research confirmed that for achieving learning
success it is important for students to be motivated and to achieve a certain level of
self-regulation by using different learning strategies; individual forms of motivation
have importance in prediction of different self-regulation strategies; at University
level, rehearsal as a learning strategy has a lower potential of leading to success
than learning strategies that require higher level of cognitive engagement; and
female students, when compared to male students, use different cognitive and
metacognitive strategies to a greater extent. The authors see the key implications
of research in the need for teaching practice at faculties to be based, as much
as possible, on modern theories of development and the learning process, which
lie in the basis of self-regulation as a necessary aspect of the learning process,
personal development, and success of an individual.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
T2 - Problems and perspectives of contemporary education
T1 - University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning
EP - 294
SP - 273
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_668
ER - 
@inbook{
author = "Vujačić, Milja and Stanišić, Jelena and Mirkov, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In the chapter Student motivation and learning strategies from the perspective
of self-regulated learning, the authors Milja Vujačić, Jelena Stanišić and Snežana Mirkov start from Pintrič’s model of self-regulated learning and examine the
relationship between student motivation and learning strategies, and whether
they are related to academic achievement (current average grade at studies), field
of studying, and gender. The research included 520 respondents of all years of
study from the faculties of arts and faculties of natural and social sciences of the
Universities of Belgrade, Novi Sad, Niš and Kragujevac. For collecting data on
motivational orientations of students and strategies they use while learning study
programs, the authors used the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ). The results obtained in this research confirmed that for achieving learning
success it is important for students to be motivated and to achieve a certain level of
self-regulation by using different learning strategies; individual forms of motivation
have importance in prediction of different self-regulation strategies; at University
level, rehearsal as a learning strategy has a lower potential of leading to success
than learning strategies that require higher level of cognitive engagement; and
female students, when compared to male students, use different cognitive and
metacognitive strategies to a greater extent. The authors see the key implications
of research in the need for teaching practice at faculties to be based, as much
as possible, on modern theories of development and the learning process, which
lie in the basis of self-regulation as a necessary aspect of the learning process,
personal development, and success of an individual.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Problems and perspectives of contemporary education",
booktitle = "University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning",
pages = "294-273",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_668"
}
Vujačić, M., Stanišić, J.,& Mirkov, S.. (2021). University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning. in Problems and perspectives of contemporary education
Belgrade : Institute for Educational Research., 273-294.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_668
Vujačić M, Stanišić J, Mirkov S. University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning. in Problems and perspectives of contemporary education. 2021;:273-294.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_668 .
Vujačić, Milja, Stanišić, Jelena, Mirkov, Snežana, "University students’ motivation and learning strategies from the perspective of self-regulated learning" in Problems and perspectives of contemporary education (2021):273-294,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_668 .

Motivacione orijentacije studenata u Srbiji

Stanišić, Jelena; Vujačić, Milja

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2020)

TY - CONF
AU - Stanišić, Jelena
AU - Vujačić, Milja
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/513
AB - Jedna od poznatih definicija prema kojoj se motivacija posmatra kao proces koji pokreće na
aktivnost usmerenu ka određenom cilju, čineći pritom osobu spremnom da se započetom aktivnošću
posvećeno bavi određeno vreme, važno je polazište za razumevanje motivacionih procesa studenata
tokom učenja na studijama. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio da se dobije
uvid u to da li motivacione orijentacije studenata za učenje studijskih programa na fakultetima
varijaju u zavisnosti od pola, godine studija koju studenti pohađaju i uspeha tokom studiranja. Za
ispitivanje motivacionih orijentacija studenata korišćeno je pet skala preuzetih iz MSLQ (Motivated
Strategies for Learning Questionnaire) upitnika koje mere dve komponente motivacije: vrednosnu
(unutrašnja i spoljašnja motivacija, značaj onoga što se uči) i komponentu očekivanja (kontrola
procesa učenja, predviđanje uspeha/samoefikasnosti). U istraživanju je učestvovalo 538 studenata
(85,1 % studentkinja i 14,9% studenata) svih godina studija sa fakulteta umetnosti, fakulteta
prirodnih i društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U obradi
podataka korišćeni su deskriptivna statistika, t-test i f-test. Na nivou celokupnog uzorka primetno
je da su studenti, kada je u pitanju njihova motivacija za učenje studijskih programa, više intrinzično
nego ekstrinzično orijentisani. Nalazi dalje ukazuju na to da razlike između studenata i studentkinja
postoje samo na skali samoefikasnost, pri čemu studenti sebe procenjuju efikasnijima u učenju od
studentkinja. Studenti početnih godina studija motivaciono su više ekstrinzično orijentisani od starijih
kolega, dok studenti master i doktorskih studija sebe doživljavaju efikasnijima od studenata prve i
druge godine studija. U odnosu na svoje manje uspešne kolege studenti čija je prosečna ocena iznad
osam imaju višu intrinzičnu motivaciju, smatraju da uspeh najviše zavisi od njih samih i truda koji
ulože, a značaj onoga što uče na fakultetu, kao i sopstvenu efikasnost procenjuju na visokom nivou.
Glavni zaključci istraživanja odnose se na toda motivacione orijentacije studenata najviše variraju u
zavisnosti od uspeha na studijama, kao i da su studenti završnih godina studija više orijentisaniji ka
procesu učenja i sebe procenjuju efikasnijima u odnosu na ostale studente.
AB - One of the well-known definitions viewing motivation as a process that stimulates activity directed
towards a particular goal, therefore making a person ready to devotedly engage in the activity for
a certain period of time, is a significant starting point for understanding motivational processes of
students during their studies. This paper shows the research results whose goal was to gain insight
into whether motivational orientations of students for learning the study programs at universities
vary depending on gender, year of study and academic achievement. For questioning motivational
orientations of students we used five scales taken from MSLQ (Motivated Strategies for Learning
Questionnaire) questionnaire measuring two motivational components: value component (internal
and external motivation, significance of what is being learned) and expectancy component (control
of study process, prediction of success / self-efficacy). The research involved 538 students (85,1 %
female and 14,9% male) of all years of study, from faculties of arts, sciences and humanities of the
universities of Belgrade, Novi Sad, Niš and Kragujevac. Descriptive statistics, t-test and f-test were used
in data processing. Looking at the entire sample, it is noticeable that students are more intrinsically
than extrinsically oriented regarding their motivation for learning the study programs. The results
also show that differences between male and female students exist only on the self-efficacy scale,
where the male students perceive themselves as more effective in learning than female students.
Junior students are more extrinsically motivated than their senior colleagues, while the students of
Master and PhD studies perceive themselves as more efficient than the first-and second-year students.
Compared to their less successful colleagues, the students with 8+ average mark have more intrinsic
motivation, and believe that success primarily depends on themselves and their hard work, assessing
the significance of what is being learned at university and their own efficacy as high-level. The main
conclusions of the research are that motivational orientations of the students mainly vary depending
on the success at studies, and that senior students are more oriented towards learning process and
assess themselves as more efficient compared to other students.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
C3 - Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse
T1 - Motivacione orijentacije studenata u Srbiji
T1 - Motivational orientations of students in Serbia
EP - 88
SP - 87
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_513
ER - 
@conference{
author = "Stanišić, Jelena and Vujačić, Milja",
year = "2020",
abstract = "Jedna od poznatih definicija prema kojoj se motivacija posmatra kao proces koji pokreće na
aktivnost usmerenu ka određenom cilju, čineći pritom osobu spremnom da se započetom aktivnošću
posvećeno bavi određeno vreme, važno je polazište za razumevanje motivacionih procesa studenata
tokom učenja na studijama. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio da se dobije
uvid u to da li motivacione orijentacije studenata za učenje studijskih programa na fakultetima
varijaju u zavisnosti od pola, godine studija koju studenti pohađaju i uspeha tokom studiranja. Za
ispitivanje motivacionih orijentacija studenata korišćeno je pet skala preuzetih iz MSLQ (Motivated
Strategies for Learning Questionnaire) upitnika koje mere dve komponente motivacije: vrednosnu
(unutrašnja i spoljašnja motivacija, značaj onoga što se uči) i komponentu očekivanja (kontrola
procesa učenja, predviđanje uspeha/samoefikasnosti). U istraživanju je učestvovalo 538 studenata
(85,1 % studentkinja i 14,9% studenata) svih godina studija sa fakulteta umetnosti, fakulteta
prirodnih i društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U obradi
podataka korišćeni su deskriptivna statistika, t-test i f-test. Na nivou celokupnog uzorka primetno
je da su studenti, kada je u pitanju njihova motivacija za učenje studijskih programa, više intrinzično
nego ekstrinzično orijentisani. Nalazi dalje ukazuju na to da razlike između studenata i studentkinja
postoje samo na skali samoefikasnost, pri čemu studenti sebe procenjuju efikasnijima u učenju od
studentkinja. Studenti početnih godina studija motivaciono su više ekstrinzično orijentisani od starijih
kolega, dok studenti master i doktorskih studija sebe doživljavaju efikasnijima od studenata prve i
druge godine studija. U odnosu na svoje manje uspešne kolege studenti čija je prosečna ocena iznad
osam imaju višu intrinzičnu motivaciju, smatraju da uspeh najviše zavisi od njih samih i truda koji
ulože, a značaj onoga što uče na fakultetu, kao i sopstvenu efikasnost procenjuju na visokom nivou.
Glavni zaključci istraživanja odnose se na toda motivacione orijentacije studenata najviše variraju u
zavisnosti od uspeha na studijama, kao i da su studenti završnih godina studija više orijentisaniji ka
procesu učenja i sebe procenjuju efikasnijima u odnosu na ostale studente., One of the well-known definitions viewing motivation as a process that stimulates activity directed
towards a particular goal, therefore making a person ready to devotedly engage in the activity for
a certain period of time, is a significant starting point for understanding motivational processes of
students during their studies. This paper shows the research results whose goal was to gain insight
into whether motivational orientations of students for learning the study programs at universities
vary depending on gender, year of study and academic achievement. For questioning motivational
orientations of students we used five scales taken from MSLQ (Motivated Strategies for Learning
Questionnaire) questionnaire measuring two motivational components: value component (internal
and external motivation, significance of what is being learned) and expectancy component (control
of study process, prediction of success / self-efficacy). The research involved 538 students (85,1 %
female and 14,9% male) of all years of study, from faculties of arts, sciences and humanities of the
universities of Belgrade, Novi Sad, Niš and Kragujevac. Descriptive statistics, t-test and f-test were used
in data processing. Looking at the entire sample, it is noticeable that students are more intrinsically
than extrinsically oriented regarding their motivation for learning the study programs. The results
also show that differences between male and female students exist only on the self-efficacy scale,
where the male students perceive themselves as more effective in learning than female students.
Junior students are more extrinsically motivated than their senior colleagues, while the students of
Master and PhD studies perceive themselves as more efficient than the first-and second-year students.
Compared to their less successful colleagues, the students with 8+ average mark have more intrinsic
motivation, and believe that success primarily depends on themselves and their hard work, assessing
the significance of what is being learned at university and their own efficacy as high-level. The main
conclusions of the research are that motivational orientations of the students mainly vary depending
on the success at studies, and that senior students are more oriented towards learning process and
assess themselves as more efficient compared to other students.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse",
title = "Motivacione orijentacije studenata u Srbiji, Motivational orientations of students in Serbia",
pages = "88-87",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_513"
}
Stanišić, J.,& Vujačić, M.. (2020). Motivacione orijentacije studenata u Srbiji. in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 87-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_513
Stanišić J, Vujačić M. Motivacione orijentacije studenata u Srbiji. in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse. 2020;:87-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_513 .
Stanišić, Jelena, Vujačić, Milja, "Motivacione orijentacije studenata u Srbiji" in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse (2020):87-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_513 .

Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture

Joksimović, Aleksandra; Vujačić, Milja

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2020)

TY - CONF
AU - Joksimović, Aleksandra
AU - Vujačić, Milja
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/515
AB - U radu se razmatra značaj i mogućnosti podsticanja motivacije učenika u nastavi likovne kulture.
Polazeći od specifičnosti ovog nastavnog predmeta i značaja likovne umetnosti za celokupan razvoj
učenika, ukazuje se na ključne uloge nastavnika koje su usmerene ka ovom cilju. Naglašava se
značaj holističkog i konstruktivističkog pristupa celokupnom procesu učenja i razvoju stvaralaštva
bliskog metodici likovnog vaspitanja koja se oslanja na praktičan rad, stvaranje, istraživanje i
otkrivanje. Ukazuje se na važnost primene diferenciranog pristupa u radu sa učenicima u čijoj je
osnovi povezivanje procesa učenja sa individualnim specifičnostima, sposobnostima, potrebama
i interesovanjima učenika, što omogućava podsticanje autentične zainteresovanosti i motivacije
učenika za razvoj stvaralačkih potencijala i ličnog umetničkog izraza. U osmišljavanju različitih
mogućnosti da se u nastavi i radu sa učenicima podstakne njihova motivacija za stvaralaštvo i učenje
sadržaja iz oblasti likovne kulture i umetnosti od nastavnika se očekuje da pažnju usmeri i na pažljivo
osmišljavanje i odabir sadržaja učenja, metoda i načina rada, kao i nastavnih sredstava koja se koriste
tokom procesa učenja. Da bi sadržaji učenja i sredstva koja se koriste u nastavi likovne kulture imali
pozitivan uticaj na zainteresovanost i motivaciju učenika, trebalo bi da prate njihova interesovanja
i da se oslanjaju na njima blisku savremenu umetnost, uz korišćenje informaciono-komunikacionih
tehnologija koje su jedan od dominantnih savremenih načina učenja učenika u školi i van nje. Pitanje
motivacije učenika za likovno stvaralaštvo i učenje sadržaja iz oblasti likovne kulture dovodi se u vezu
i sa njihovom autonomijom, inicijativom i saradnjom u nastavi.
AB - The paper is looking at importance and possibilities of encouraging student motivation in fine arts
classes. Having in mind uniqueness of this school subject and importance of art for overall student
development, it indicates the key roles of a teacher directed towards this goal. It stresses the
importance of holistic and constructivist approach to the entire learning process and development of
creativity close to the methodology of fine arts education which relies upon practical work, creation,
research and discovery. It emphasises the significance of applying differentiated approach when
working with students, based on connecting the learning process with the student’s individualities,
abilities, needs and interests. This enables encouragement of the student’s authentic interest and
motivation for development of creative potentials and personal artistic expression. When designing
different options for encouraging student motivation for creating and learning the fine arts contents,
a teacher is expected to focus on meticulously designing and selecting the learning contents, working
methods and teaching material used in the learning process. For the learning contents and materials
used in fine arts education to have a positive effect on student interest and motivation, they need
to follow students’ interests and rely on contemporary art close to them and use information and
communication technologies as one of currently dominant ways of student learning, at school and
elsewhere. The question of student motivation for fine arts works and learning the fine arts contents
is also associated with their autonomy, initiative and cooperation in classes.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
C3 - Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse
T1 - Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture
T1 - Encouraging student motivation in fine arts teaching
EP - 77
SP - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_515
ER - 
@conference{
author = "Joksimović, Aleksandra and Vujačić, Milja",
year = "2020",
abstract = "U radu se razmatra značaj i mogućnosti podsticanja motivacije učenika u nastavi likovne kulture.
Polazeći od specifičnosti ovog nastavnog predmeta i značaja likovne umetnosti za celokupan razvoj
učenika, ukazuje se na ključne uloge nastavnika koje su usmerene ka ovom cilju. Naglašava se
značaj holističkog i konstruktivističkog pristupa celokupnom procesu učenja i razvoju stvaralaštva
bliskog metodici likovnog vaspitanja koja se oslanja na praktičan rad, stvaranje, istraživanje i
otkrivanje. Ukazuje se na važnost primene diferenciranog pristupa u radu sa učenicima u čijoj je
osnovi povezivanje procesa učenja sa individualnim specifičnostima, sposobnostima, potrebama
i interesovanjima učenika, što omogućava podsticanje autentične zainteresovanosti i motivacije
učenika za razvoj stvaralačkih potencijala i ličnog umetničkog izraza. U osmišljavanju različitih
mogućnosti da se u nastavi i radu sa učenicima podstakne njihova motivacija za stvaralaštvo i učenje
sadržaja iz oblasti likovne kulture i umetnosti od nastavnika se očekuje da pažnju usmeri i na pažljivo
osmišljavanje i odabir sadržaja učenja, metoda i načina rada, kao i nastavnih sredstava koja se koriste
tokom procesa učenja. Da bi sadržaji učenja i sredstva koja se koriste u nastavi likovne kulture imali
pozitivan uticaj na zainteresovanost i motivaciju učenika, trebalo bi da prate njihova interesovanja
i da se oslanjaju na njima blisku savremenu umetnost, uz korišćenje informaciono-komunikacionih
tehnologija koje su jedan od dominantnih savremenih načina učenja učenika u školi i van nje. Pitanje
motivacije učenika za likovno stvaralaštvo i učenje sadržaja iz oblasti likovne kulture dovodi se u vezu
i sa njihovom autonomijom, inicijativom i saradnjom u nastavi., The paper is looking at importance and possibilities of encouraging student motivation in fine arts
classes. Having in mind uniqueness of this school subject and importance of art for overall student
development, it indicates the key roles of a teacher directed towards this goal. It stresses the
importance of holistic and constructivist approach to the entire learning process and development of
creativity close to the methodology of fine arts education which relies upon practical work, creation,
research and discovery. It emphasises the significance of applying differentiated approach when
working with students, based on connecting the learning process with the student’s individualities,
abilities, needs and interests. This enables encouragement of the student’s authentic interest and
motivation for development of creative potentials and personal artistic expression. When designing
different options for encouraging student motivation for creating and learning the fine arts contents,
a teacher is expected to focus on meticulously designing and selecting the learning contents, working
methods and teaching material used in the learning process. For the learning contents and materials
used in fine arts education to have a positive effect on student interest and motivation, they need
to follow students’ interests and rely on contemporary art close to them and use information and
communication technologies as one of currently dominant ways of student learning, at school and
elsewhere. The question of student motivation for fine arts works and learning the fine arts contents
is also associated with their autonomy, initiative and cooperation in classes.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse",
title = "Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture, Encouraging student motivation in fine arts teaching",
pages = "77-76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_515"
}
Joksimović, A.,& Vujačić, M.. (2020). Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture. in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 76-77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_515
Joksimović A, Vujačić M. Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture. in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse. 2020;:76-77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_515 .
Joksimović, Aleksandra, Vujačić, Milja, "Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture" in Motivacija u obrazovanju između teorije i prakse (2020):76-77,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_515 .

Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију

Теодоровић, Јелена; Вујачић, Миља; Ђерић, Ивана

(Јагодина : Факултет педагошких наука, 2020)

TY - JOUR
AU - Теодоровић, Јелена
AU - Вујачић, Миља
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/809
AB - Имајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика је у фокусу многих истраживања. Поред
испитивања доприноса наставничких и школских варијабли школском постигнућу ученика, истраживања у овој области усмерена су и на испитивање индивидуалних ученичких
варијабли, јер оне у великој мери објашњавају разлике у постигнућу ученика и представљају важне критеријуме за процену једнакости и праведности образовног система. Циљ
нашег истраживања је да утврдимо које индивидуалне карактеристике ученика највише
доприносе њиховом постигнућу из математике и биологије, као и интересовањима за
ова два наставна предмета. Репрезентативним узорком обухваћено је 5476 ученика из
125 основних школа у Србији (240 одељења осмог разреда) и 5021 родитељ. Подаци
о ученичким варијаблама за које је у ранијим истраживања потврђено да су снажни
предиктори школског постигнућа прикупљени су упитницима за ученике и родитеље. У
анализи података коришћено је хијерархијско линеарно моделовање. Резултати указују
на то да навика читања, савесност и претходно постигнуће ученика предвиђају све четири
зависне варијабле. Импулсивност утиче на све исходе изузев на постигнуће из биологије,
док пол и социоекономски статус породице предвиђају постигнуће ученика из математике и биологије, али не и интересовање ученика за ове предмете. Укљученост родитеља у
школске активности одражава се на интересовање ученика за биологију. Променљиве на
нивоу ученика објашњавају значајан део укупне варијансе у постигнућу из математике
(45,79%), док то није случај са постигнућем из биологије (10,48%) и интересовањима за математику (11,60%) и биологију (14,20%). Дате су препоруке за образовну политику и
праксу, као и предлози за даља истраживања.
AB - Bearing in mind that academic progress of students is one of the important goals of education, student achievement is the focus of many research studies. In
addition to examining the contribution of teaching and school variables to student academic
achievement, research in this area also focuses on examining individual student variables,
as they largely explain differences in student achievement and represent important criteria
for assessing the equality and equity of the education system. The aim of our research is
to determine which individual characteristics of students contribute most to their achievement in mathematics and biology, as well as to their interest in these two subjects. The
representative sample included 5476 students from 125 primary schools in Serbia (240
eighth grade classes) and 5021 parents. Data on student variables which were confirmed
in previous studies to be strong predictors of school achievement were collected through
questionnaires for students and parents. Hierarchical linear modeling was used in the data
analysis. The results indicate that students’ reading habits, conscientiousness and prior
achievement predict all four dependent variables. Impulsivity affects all outcomes except
for achievement in biology, while gender and socio-economic status of the family predict student achievement in mathematics and biology, but not student interest in these subjects.
Parental involvement in school activities impacts student interest in biology. Student-level
variables explain a significant portion of the total variance in achievement in mathematics
(45.79%), while this is not the case with achievement in biology (10.48%) and interest in
mathematics (11.60%) and biology (14.20%). Recommendations for education policy and
practice are given, as well as suggestions for further research.
PB - Јагодина : Факултет педагошких наука
T2 - Узданица
T1 - Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију
T1 - Influence of student factors on student achievement and interest in subject
EP - 236
IS - 1
SP - 213
VL - XVII
DO - https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
ER - 
@article{
author = "Теодоровић, Јелена and Вујачић, Миља and Ђерић, Ивана",
year = "2020",
abstract = "Имајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика је у фокусу многих истраживања. Поред
испитивања доприноса наставничких и школских варијабли школском постигнућу ученика, истраживања у овој области усмерена су и на испитивање индивидуалних ученичких
варијабли, јер оне у великој мери објашњавају разлике у постигнућу ученика и представљају важне критеријуме за процену једнакости и праведности образовног система. Циљ
нашег истраживања је да утврдимо које индивидуалне карактеристике ученика највише
доприносе њиховом постигнућу из математике и биологије, као и интересовањима за
ова два наставна предмета. Репрезентативним узорком обухваћено је 5476 ученика из
125 основних школа у Србији (240 одељења осмог разреда) и 5021 родитељ. Подаци
о ученичким варијаблама за које је у ранијим истраживања потврђено да су снажни
предиктори школског постигнућа прикупљени су упитницима за ученике и родитеље. У
анализи података коришћено је хијерархијско линеарно моделовање. Резултати указују
на то да навика читања, савесност и претходно постигнуће ученика предвиђају све четири
зависне варијабле. Импулсивност утиче на све исходе изузев на постигнуће из биологије,
док пол и социоекономски статус породице предвиђају постигнуће ученика из математике и биологије, али не и интересовање ученика за ове предмете. Укљученост родитеља у
школске активности одражава се на интересовање ученика за биологију. Променљиве на
нивоу ученика објашњавају значајан део укупне варијансе у постигнућу из математике
(45,79%), док то није случај са постигнућем из биологије (10,48%) и интересовањима за математику (11,60%) и биологију (14,20%). Дате су препоруке за образовну политику и
праксу, као и предлози за даља истраживања., Bearing in mind that academic progress of students is one of the important goals of education, student achievement is the focus of many research studies. In
addition to examining the contribution of teaching and school variables to student academic
achievement, research in this area also focuses on examining individual student variables,
as they largely explain differences in student achievement and represent important criteria
for assessing the equality and equity of the education system. The aim of our research is
to determine which individual characteristics of students contribute most to their achievement in mathematics and biology, as well as to their interest in these two subjects. The
representative sample included 5476 students from 125 primary schools in Serbia (240
eighth grade classes) and 5021 parents. Data on student variables which were confirmed
in previous studies to be strong predictors of school achievement were collected through
questionnaires for students and parents. Hierarchical linear modeling was used in the data
analysis. The results indicate that students’ reading habits, conscientiousness and prior
achievement predict all four dependent variables. Impulsivity affects all outcomes except
for achievement in biology, while gender and socio-economic status of the family predict student achievement in mathematics and biology, but not student interest in these subjects.
Parental involvement in school activities impacts student interest in biology. Student-level
variables explain a significant portion of the total variance in achievement in mathematics
(45.79%), while this is not the case with achievement in biology (10.48%) and interest in
mathematics (11.60%) and biology (14.20%). Recommendations for education policy and
practice are given, as well as suggestions for further research.",
publisher = "Јагодина : Факултет педагошких наука",
journal = "Узданица",
title = "Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију, Influence of student factors on student achievement and interest in subject",
pages = "236-213",
number = "1",
volume = "XVII",
doi = "https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13"
}
Теодоровић, Ј., Вујачић, М.,& Ђерић, И.. (2020). Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију. in Узданица
Јагодина : Факултет педагошких наука., XVII(1), 213-236.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
Теодоровић Ј, Вујачић М, Ђерић И. Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију. in Узданица. 2020;XVII(1):213-236.
doi:https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13 .
Теодоровић, Јелена, Вујачић, Миља, Ђерић, Ивана, "Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију" in Узданица, XVII, no. 1 (2020):213-236,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13 . .

School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study

Vujačić, Milja; Đević, Rajka; Jošić, Smiljana

(Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd, 2020)

TY - JOUR
AU - Vujačić, Milja
AU - Đević, Rajka
AU - Jošić, Smiljana
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/325
AB - School climate, as an important factor of school effectiveness, comprises different aspects of school work and strongly impacts the entire learning process, as well as student achievement. Our intention was to determine, using secondary data analysis from the research cycle of TIMSS 2015, whether and how school climate correlates with student achievement, demographic characteristics of schools, principals' education and the length of their engagement in this capacity, school resources, and students' and teachers' behaviour. The representative sample comprised 160 school principals, 192 primary school teachers, 3911 parents, and 3999 fourth-graders from primary schools in Serbia. According to the research findings, no correlation was identified between school climate and student achievement in mathematics and science subjects. By categorising the schools in two groups according to the criterion of extreme values of the scores of school climate, it was determined that student achievement in these two subjects was higher in the schools with an exceptionally favourable school climate, compared to the schools with an extremely unfavourable school climate. School climate correlates with demographic variables, and it is more favourable in schools located in smaller towns, with fewer inhabitants and fewer students, where students have a better access to computers and where there are fewer examples of students' and teachers' inappropriate behaviour. The key pedagogical implications of our research refer to fostering school practices that contribute to creating a positive school climate, such as prevention and resolving discipline-related issues, decreased school enrolment, and providing easier access to information technologies for teachers. The authors of the paper elaborate on the limitations of this research and offer recommendations for further research in this area.
AB - Školska klima, kao važan faktor školske efektivnosti, obuhvata različite aspekte rada škole i ima snažan uticaj na celokupan proces učenja i postignuće učenika. Namera NAM je bila da sekundarnom analizom podataka iz ciklusa istraživanja TIMSS 2015 utvrdimo da li je i kako školska klima povezana sa postignućem učenika, demografskim karakteristikama škole, obrazovanjem direktora i dužinom angažovanja na toj funkciji, školskim resursima i ponašanjem učenika i nastavnika. Reprezentativni uzorak obuhvata 160 direktora, 192 učitelja, 3911 roditelja i 3999 učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Srbiji. Nalazi ukazuju na to da na celokupnom uzorku nije utvrđena povezanost školske klime i postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. Izdvajajući škole u dve grupe prema kriterijumu ekstremnih veličina skorova školske klime, utvrđeno je da je postignuće učenika iz ova dva predmeta veće u školama u kojima je klima izrazito povoljna, u poređenju sa školama u kojima je klima izrazito nepovoljna. Školska klima je povezana sa demografskim varijablama, te je povoljnija u školama koje se nalaze u manjim mestima, sa manjim brojem stanovnika i manjim brojem učenika, u kojima je dostupnost kompjutera veća i u kojima su u manjoj meri zastupljeni neprimereni oblici ponašanja učenika i nastavnika. Ključne pedagoške implikacije našeg istraživanja odnose se na negovanje onih praksi u školama koje doprinose stvaranju pozitivne školske klime kao što su prevencija i rešavanje disciplinskih problema, smanjivanje broja upisanih učenika i omogućavanje pristupa informacionim tehnologijama nastavnicima. Ukazano je na ograničenja istraživanja i date su preporuke za dalja proučavanja u ovoj oblasti.
PB - Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd
T2 - Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
T1 - School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study
T1 - Školska klima kao faktor obrazovne efektivnosti škola - sekundarna analiza podataka iz TIMSS 2015 studije
EP - 28
IS - 2
SP - 15
VL - 33
DO - 10.5937/inovacije2002015V
ER - 
@article{
author = "Vujačić, Milja and Đević, Rajka and Jošić, Smiljana",
year = "2020",
abstract = "School climate, as an important factor of school effectiveness, comprises different aspects of school work and strongly impacts the entire learning process, as well as student achievement. Our intention was to determine, using secondary data analysis from the research cycle of TIMSS 2015, whether and how school climate correlates with student achievement, demographic characteristics of schools, principals' education and the length of their engagement in this capacity, school resources, and students' and teachers' behaviour. The representative sample comprised 160 school principals, 192 primary school teachers, 3911 parents, and 3999 fourth-graders from primary schools in Serbia. According to the research findings, no correlation was identified between school climate and student achievement in mathematics and science subjects. By categorising the schools in two groups according to the criterion of extreme values of the scores of school climate, it was determined that student achievement in these two subjects was higher in the schools with an exceptionally favourable school climate, compared to the schools with an extremely unfavourable school climate. School climate correlates with demographic variables, and it is more favourable in schools located in smaller towns, with fewer inhabitants and fewer students, where students have a better access to computers and where there are fewer examples of students' and teachers' inappropriate behaviour. The key pedagogical implications of our research refer to fostering school practices that contribute to creating a positive school climate, such as prevention and resolving discipline-related issues, decreased school enrolment, and providing easier access to information technologies for teachers. The authors of the paper elaborate on the limitations of this research and offer recommendations for further research in this area., Školska klima, kao važan faktor školske efektivnosti, obuhvata različite aspekte rada škole i ima snažan uticaj na celokupan proces učenja i postignuće učenika. Namera NAM je bila da sekundarnom analizom podataka iz ciklusa istraživanja TIMSS 2015 utvrdimo da li je i kako školska klima povezana sa postignućem učenika, demografskim karakteristikama škole, obrazovanjem direktora i dužinom angažovanja na toj funkciji, školskim resursima i ponašanjem učenika i nastavnika. Reprezentativni uzorak obuhvata 160 direktora, 192 učitelja, 3911 roditelja i 3999 učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Srbiji. Nalazi ukazuju na to da na celokupnom uzorku nije utvrđena povezanost školske klime i postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. Izdvajajući škole u dve grupe prema kriterijumu ekstremnih veličina skorova školske klime, utvrđeno je da je postignuće učenika iz ova dva predmeta veće u školama u kojima je klima izrazito povoljna, u poređenju sa školama u kojima je klima izrazito nepovoljna. Školska klima je povezana sa demografskim varijablama, te je povoljnija u školama koje se nalaze u manjim mestima, sa manjim brojem stanovnika i manjim brojem učenika, u kojima je dostupnost kompjutera veća i u kojima su u manjoj meri zastupljeni neprimereni oblici ponašanja učenika i nastavnika. Ključne pedagoške implikacije našeg istraživanja odnose se na negovanje onih praksi u školama koje doprinose stvaranju pozitivne školske klime kao što su prevencija i rešavanje disciplinskih problema, smanjivanje broja upisanih učenika i omogućavanje pristupa informacionim tehnologijama nastavnicima. Ukazano je na ograničenja istraživanja i date su preporuke za dalja proučavanja u ovoj oblasti.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd",
journal = "Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu",
title = "School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study, Školska klima kao faktor obrazovne efektivnosti škola - sekundarna analiza podataka iz TIMSS 2015 studije",
pages = "28-15",
number = "2",
volume = "33",
doi = "10.5937/inovacije2002015V"
}
Vujačić, M., Đević, R.,& Jošić, S.. (2020). School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd., 33(2), 15-28.
https://doi.org/10.5937/inovacije2002015V
Vujačić M, Đević R, Jošić S. School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu. 2020;33(2):15-28.
doi:10.5937/inovacije2002015V .
Vujačić, Milja, Đević, Rajka, Jošić, Smiljana, "School climate as factor of educational effectiveness of schools: Secondary data analysis from TIMSS 2015 study" in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 33, no. 2 (2020):15-28,
https://doi.org/10.5937/inovacije2002015V . .
3

Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии

Вујачић, Миља

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2020)

TY - CONF
AU - Вујачић, Миља
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/811
AB - В статье акцентируется внимание на значимости инклюзивного образования для когнитивного, эмоционального и социального развития ребенка с ограниченными возможностями. Обсуждаются ключевые постулаты данной идеи, связанные с созданием стимулирующей среды, в которой можно поощрять успехи и способствовать развитию личности таких детей.
AB - The importance of inclusive education for the cognitive, emotional and social advancement of a child with developmental difficulties is highlighted in the paper. Key points of this idea which are related to the creation of a stimulating environment in which the development of personality of these children can be encouraged and promoted are discussed.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
PB - Москва : Федерация психологов образования россии
PB - Београд : Институт педагогических исследований
PB - Астана : Евразийский национальный университет им. Л.н. Гумилёва
PB - Београд : Универзитет у Београду
C3 - Личность в современном мире: образование, развитие, самореализация
T1 - Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии
T1 - Inclusive education as a stimulating environment for a child with developmental difficulties
T1 - Инклузивно образовање као стимулативно окружење за дете са тешкоћама у развоју
EP - 66
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_811
ER - 
@conference{
author = "Вујачић, Миља",
year = "2020",
abstract = "В статье акцентируется внимание на значимости инклюзивного образования для когнитивного, эмоционального и социального развития ребенка с ограниченными возможностями. Обсуждаются ключевые постулаты данной идеи, связанные с созданием стимулирующей среды, в которой можно поощрять успехи и способствовать развитию личности таких детей., The importance of inclusive education for the cognitive, emotional and social advancement of a child with developmental difficulties is highlighted in the paper. Key points of this idea which are related to the creation of a stimulating environment in which the development of personality of these children can be encouraged and promoted are discussed.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов, Москва : Федерация психологов образования россии, Београд : Институт педагогических исследований, Астана : Евразийский национальный университет им. Л.н. Гумилёва, Београд : Универзитет у Београду",
journal = "Личность в современном мире: образование, развитие, самореализация",
title = "Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии, Inclusive education as a stimulating environment for a child with developmental difficulties, Инклузивно образовање као стимулативно окружење за дете са тешкоћама у развоју",
pages = "66-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_811"
}
Вујачић, М.. (2020). Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии. in Личность в современном мире: образование, развитие, самореализация
Москва : Российский университет дружбы народов., 60-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_811
Вујачић М. Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии. in Личность в современном мире: образование, развитие, самореализация. 2020;:60-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_811 .
Вујачић, Миља, "Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии" in Личность в современном мире: образование, развитие, самореализация (2020):60-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_811 .

Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora

Đević, Rajka; Vujačić, Milja

(Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju, 2020)

TY - JOUR
AU - Đević, Rajka
AU - Vujačić, Milja
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/808
AB - U savremenim koncepcijama stručnog usavršavanja nastavnika naglašava se
značaj podrške facilitatora. Polazeći od toga da je sagledavanje perspektive nastavnika
ključno za razumevanje tog procesa, cilj našeg istraživanja je bio da ispitamo kakva su
iskustva učitelja tokom kontinuiranog stručnog usavršavanja za primenu inovativnih metoda u nastavi, uz podršku facilitatora. Primenom kvalitativne tematske analize, analizirani su transkripti audio-snimaka proizvedenih tokom 18 individualnih razgovora koje
su facilitatori obavili sa tri učitelja jedne osnovne škole u Beogradu. Rezultati istraživanja
ukazuju na to da su iskustva učitelja u tom procesu generalno pozitivna i da je došlo do
preispitivanja postojeće prakse i implicitnih pedagoških uverenja, kao i do pozitivnih
pomaka u njihovom radu. Individualni rad facilitatora sa učiteljima, koji uključuje uzajamno poverenje, ima potencijal kada je u pitanju podsticanje i održavanje motivacije učitelja za primenu inovacija i dalje stručno usavršavanje. Ukazano je na ključne implikacije
dobijenih nalaza i date su smernice za dalja istraživanja u toj oblasti.
AB - The importance of facilitator support is given particular emphasis within the
modern conceptions of professional teacher training. Starting with the premise that perceiving teachers’ perspective is of vital importance for understanding this process, the
goal of our research was to examine the experiences of teachers throughout continual
professional training for the application of innovative teaching methods with the help of
facilitators. By applying qualitative thematic analysis, we have examined audio recording
transcripts created during 18 individual conversations that the facilitators conducted with
three teachers from a primary school in Belgrade. The results of the research show that
the experiences of teachers in this process are overall positive and that it prompted them
to reconsider existing practices and implicit pedagogical beliefs, and introduced positive
developments in their work. The individual work of facilitators with teachers founded on
trust demonstrates potential when it comes to encouragement and maintaining teachers’
motivation for implementing innovations and undergoing further professional training.
We have highlighted the key implications of the obtained findings and provided guidelines for further research in the area.
PB - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju
T2 - Andragoške studije
T1 - Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora
T1 - Teachers’ experiences throughout professional training with the help of facilitators
EP - 193
IS - 2
SP - 169
DO - 10.5937/AndStud2002169D
ER - 
@article{
author = "Đević, Rajka and Vujačić, Milja",
year = "2020",
abstract = "U savremenim koncepcijama stručnog usavršavanja nastavnika naglašava se
značaj podrške facilitatora. Polazeći od toga da je sagledavanje perspektive nastavnika
ključno za razumevanje tog procesa, cilj našeg istraživanja je bio da ispitamo kakva su
iskustva učitelja tokom kontinuiranog stručnog usavršavanja za primenu inovativnih metoda u nastavi, uz podršku facilitatora. Primenom kvalitativne tematske analize, analizirani su transkripti audio-snimaka proizvedenih tokom 18 individualnih razgovora koje
su facilitatori obavili sa tri učitelja jedne osnovne škole u Beogradu. Rezultati istraživanja
ukazuju na to da su iskustva učitelja u tom procesu generalno pozitivna i da je došlo do
preispitivanja postojeće prakse i implicitnih pedagoških uverenja, kao i do pozitivnih
pomaka u njihovom radu. Individualni rad facilitatora sa učiteljima, koji uključuje uzajamno poverenje, ima potencijal kada je u pitanju podsticanje i održavanje motivacije učitelja za primenu inovacija i dalje stručno usavršavanje. Ukazano je na ključne implikacije
dobijenih nalaza i date su smernice za dalja istraživanja u toj oblasti., The importance of facilitator support is given particular emphasis within the
modern conceptions of professional teacher training. Starting with the premise that perceiving teachers’ perspective is of vital importance for understanding this process, the
goal of our research was to examine the experiences of teachers throughout continual
professional training for the application of innovative teaching methods with the help of
facilitators. By applying qualitative thematic analysis, we have examined audio recording
transcripts created during 18 individual conversations that the facilitators conducted with
three teachers from a primary school in Belgrade. The results of the research show that
the experiences of teachers in this process are overall positive and that it prompted them
to reconsider existing practices and implicit pedagogical beliefs, and introduced positive
developments in their work. The individual work of facilitators with teachers founded on
trust demonstrates potential when it comes to encouragement and maintaining teachers’
motivation for implementing innovations and undergoing further professional training.
We have highlighted the key implications of the obtained findings and provided guidelines for further research in the area.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju",
journal = "Andragoške studije",
title = "Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora, Teachers’ experiences throughout professional training with the help of facilitators",
pages = "193-169",
number = "2",
doi = "10.5937/AndStud2002169D"
}
Đević, R.,& Vujačić, M.. (2020). Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora. in Andragoške studije
Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju.(2), 169-193.
https://doi.org/10.5937/AndStud2002169D
Đević R, Vujačić M. Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora. in Andragoške studije. 2020;(2):169-193.
doi:10.5937/AndStud2002169D .
Đević, Rajka, Vujačić, Milja, "Iskustva učitelja tokom stručnog usavršavanja uz podršku facilitatora" in Andragoške studije, no. 2 (2020):169-193,
https://doi.org/10.5937/AndStud2002169D . .

Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии

Вујачић, Миља

(Москва : РУДН, 2020)

TY - CONF
AU - Вујачић, Миља
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/870
AB - статье акцентируется внимание на значимости инклю-
зивного образования для когнитивного, эмоционального и соци-
ального развития ребенка с ограниченными возможностями. Об-
суждаются ключевые постулаты данной идеи, связанные с со-
зданием стимулирующей среды, в которой можно поощрять ус-
пехи и способствовать развитию личности таких детей.
AB - The importance of inclusive education for the cognitive, emotional
and social advancement of a child with developmental difficulties is highlighted in the paper. Key points of this idea which are related
to the creation of a stimulating environment in which the development
of personality of these children can be encouraged and promoted
are discussed.
PB - Москва : РУДН
C3 - Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация
T1 - Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии
T1 - Inclusive education as a stimulating environment for a child with developmental difficulties
EP - 66
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_870
ER - 
@conference{
author = "Вујачић, Миља",
year = "2020",
abstract = "статье акцентируется внимание на значимости инклю-
зивного образования для когнитивного, эмоционального и соци-
ального развития ребенка с ограниченными возможностями. Об-
суждаются ключевые постулаты данной идеи, связанные с со-
зданием стимулирующей среды, в которой можно поощрять ус-
пехи и способствовать развитию личности таких детей., The importance of inclusive education for the cognitive, emotional
and social advancement of a child with developmental difficulties is highlighted in the paper. Key points of this idea which are related
to the creation of a stimulating environment in which the development
of personality of these children can be encouraged and promoted
are discussed.",
publisher = "Москва : РУДН",
journal = "Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация",
title = "Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии, Inclusive education as a stimulating environment for a child with developmental difficulties",
pages = "66-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_870"
}
Вујачић, М.. (2020). Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии. in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация
Москва : РУДН., 60-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_870
Вујачић М. Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии. in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация. 2020;:60-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_870 .
Вујачић, Миља, "Инклюзивное образование как стимулирующая среда для детей с трудностями в развитии" in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация (2020):60-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_870 .

Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva

Vujačić, Milja; Đević, Rajka

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2019)

TY - CONF
AU - Vujačić, Milja
AU - Đević, Rajka
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/548
AB - U radu se razmatra doprinos inkluzivnog obrazovanja i njegovi potencijalni efekti na razvoj
celokupnog društva, obrazovnih institucija i pojedinaca. Ukazuje se na ključne pozitivne promene
u društvu koje se opredelilo za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja: (a) unapređivanje zakonske
regulative u pravcu obezbeđivanja dostupnosti, pravednosti i jednakosti u ostvarivanju prava dece
i odraslih sa teškoćama u razvoju; (b) povezivanje i saradnja različitih društvenih sistema i institucija
i (v) finansijska dobrobit koja se ostvaruje korišćenjem dostupnih resursa redovnih obrazovnih
institucija za obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju. Naglašavaju se značajne promene koje se
usled realizacije inkluzivnog obrazovanja dešavaju unutar obrazovnih institucija, a koje pored
unapređivanja obrazovne politike i kulture škola obuhvataju i promene na nivou nastavne i
vannastavne prakse. Promene na nivou obrazovnih institucija razmatraju se i iz perspektive ključnih
aktera i koristi koje oni imaju od realizacije inkluzivnog obrazovanja. Naglašava se potencijal koji
inkluzivno obrazovanje, kao prirodno okruženje, ima za razvoj i učenje dece sa teškoćama u razvoju
i otkrivanje njihovih očuvanih sposobnosti. Ukazuje se na važnost ovakvog okruženja za podsticanje
tolerancije, uvažavanja različitosti i empatičnosti kod ostale dece u odeljenju. Poseban osvrt dat je
na promene koje se odnose na nastavnika i njegovu praksu, kako na nivou stavova i pedagoških
uverenja, tako i u domenu novih znanja i kompеtencija. Kvalitet realizacije inkluzivnog obrazovanja
i njegovi potencijalni efekti na razvoj društva, obrazovnih institucija i pojedinaca razmotreni su kroz
prizmu različitih prepreka, problema i otežavajućih okolnosti.
AB - The paper deliberates positive effects of inclusive education and its potential influence on
development of entire society, educational institutions and individuals. It indicates key positive
changes in the society which opted for inclusive education: (a) improvement of legislation towards
providing availability, fairness and equality for children and adults with disabilities in exercising their
rights; (b) networking and cooperation between different social systems and institutions; (c) financial
benefit gained by using the available resources provided by the regular educational institutions
for education of children with disabilities. It stresses the important changes that occur inside the
educational institutions due to inclusive education which, in addition to improving educational
policy and mind-set in schools, include changes in curricular and extra-curricular practices. The
changes in educational institutions are also deliberated from the standpoint of key participants and
their benefits from inclusive education. It stresses the potential which the inclusive education, as
natural environment, has in development and learning of children with disabilities and in revealing
their preserved abilities. It points to importance of such environment in nurturing tolerance, respect
for diversity and empathy in other children in the classroom. A special emphasis is put on the changes
that concern teachers and their practice, both in their attitudes and pedagogical beliefs and in the
domain of new skills and competences. The quality of implementation of inclusive education and its
potential effects on development of society, educational institutions and individuals are deliberated
through the prism of various obstacles, problems and difficulties.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
C3 - Obrazovanje u funkciji modernizacije društva
T1 - Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva
T1 - The role of inclusive education in development of society
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_548
ER - 
@conference{
author = "Vujačić, Milja and Đević, Rajka",
year = "2019",
abstract = "U radu se razmatra doprinos inkluzivnog obrazovanja i njegovi potencijalni efekti na razvoj
celokupnog društva, obrazovnih institucija i pojedinaca. Ukazuje se na ključne pozitivne promene
u društvu koje se opredelilo za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja: (a) unapređivanje zakonske
regulative u pravcu obezbeđivanja dostupnosti, pravednosti i jednakosti u ostvarivanju prava dece
i odraslih sa teškoćama u razvoju; (b) povezivanje i saradnja različitih društvenih sistema i institucija
i (v) finansijska dobrobit koja se ostvaruje korišćenjem dostupnih resursa redovnih obrazovnih
institucija za obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju. Naglašavaju se značajne promene koje se
usled realizacije inkluzivnog obrazovanja dešavaju unutar obrazovnih institucija, a koje pored
unapređivanja obrazovne politike i kulture škola obuhvataju i promene na nivou nastavne i
vannastavne prakse. Promene na nivou obrazovnih institucija razmatraju se i iz perspektive ključnih
aktera i koristi koje oni imaju od realizacije inkluzivnog obrazovanja. Naglašava se potencijal koji
inkluzivno obrazovanje, kao prirodno okruženje, ima za razvoj i učenje dece sa teškoćama u razvoju
i otkrivanje njihovih očuvanih sposobnosti. Ukazuje se na važnost ovakvog okruženja za podsticanje
tolerancije, uvažavanja različitosti i empatičnosti kod ostale dece u odeljenju. Poseban osvrt dat je
na promene koje se odnose na nastavnika i njegovu praksu, kako na nivou stavova i pedagoških
uverenja, tako i u domenu novih znanja i kompеtencija. Kvalitet realizacije inkluzivnog obrazovanja
i njegovi potencijalni efekti na razvoj društva, obrazovnih institucija i pojedinaca razmotreni su kroz
prizmu različitih prepreka, problema i otežavajućih okolnosti., The paper deliberates positive effects of inclusive education and its potential influence on
development of entire society, educational institutions and individuals. It indicates key positive
changes in the society which opted for inclusive education: (a) improvement of legislation towards
providing availability, fairness and equality for children and adults with disabilities in exercising their
rights; (b) networking and cooperation between different social systems and institutions; (c) financial
benefit gained by using the available resources provided by the regular educational institutions
for education of children with disabilities. It stresses the important changes that occur inside the
educational institutions due to inclusive education which, in addition to improving educational
policy and mind-set in schools, include changes in curricular and extra-curricular practices. The
changes in educational institutions are also deliberated from the standpoint of key participants and
their benefits from inclusive education. It stresses the potential which the inclusive education, as
natural environment, has in development and learning of children with disabilities and in revealing
their preserved abilities. It points to importance of such environment in nurturing tolerance, respect
for diversity and empathy in other children in the classroom. A special emphasis is put on the changes
that concern teachers and their practice, both in their attitudes and pedagogical beliefs and in the
domain of new skills and competences. The quality of implementation of inclusive education and its
potential effects on development of society, educational institutions and individuals are deliberated
through the prism of various obstacles, problems and difficulties.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Obrazovanje u funkciji modernizacije društva",
title = "Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva, The role of inclusive education in development of society",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_548"
}
Vujačić, M.,& Đević, R.. (2019). Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva. in Obrazovanje u funkciji modernizacije društva
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_548
Vujačić M, Đević R. Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva. in Obrazovanje u funkciji modernizacije društva. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_548 .
Vujačić, Milja, Đević, Rajka, "Inkluzivno obrazovanje u funkciji razvoja društva" in Obrazovanje u funkciji modernizacije društva (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_548 .

Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people

Vujačić, Milja

(Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Vujačić, Milja
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/316
AB - Tematski zbornik Uvažavanje
različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih objavljen je 2018. godine, u izdanju Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Ovaj zbornik
predstavlja vredan doprinos razmatranju fenomena inkluzivnog
obrazovanja kroz prizmu uvažavanja različitosti i pozitivnog
razvoja dece i mladih. Tematski
zbornik, obima 218 strana, sadrži
predgovor i jedanaest radova autora iz Srbije i Hrvatske.
PB - Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd
T2 - Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
T1 - Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people
T1 - Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih
EP - 151
IS - 4
SP - 148
VL - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_316
ER - 
@article{
author = "Vujačić, Milja",
year = "2019",
abstract = "Tematski zbornik Uvažavanje
različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih objavljen je 2018. godine, u izdanju Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Ovaj zbornik
predstavlja vredan doprinos razmatranju fenomena inkluzivnog
obrazovanja kroz prizmu uvažavanja različitosti i pozitivnog
razvoja dece i mladih. Tematski
zbornik, obima 218 strana, sadrži
predgovor i jedanaest radova autora iz Srbije i Hrvatske.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd",
journal = "Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu",
title = "Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people, Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih",
pages = "151-148",
number = "4",
volume = "32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_316"
}
Vujačić, M.. (2019). Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd., 32(4), 148-151.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_316
Vujačić M. Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu. 2019;32(4):148-151.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_316 .
Vujačić, Milja, "Acknowledging diversity in fostering positive development of children and young people" in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 32, no. 4 (2019):148-151,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_316 .

Cooperative learning in the context of inclusive education

Vujačić, Milja; Đević, Rajka; Đerić, Ivana

(Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Vujačić, Milja
AU - Đević, Rajka
AU - Đerić, Ivana
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/315
AB - The paper focuses on the application of collaborative learning in the context of inclusive education. The first part of the paper highlights the theoretical foundations of collaborative learning, a concept that emerged from the constructivist paradigm and interactive teaching. The authors emphasize the importance of social interactions and cooperation for children with developmental difficulties, as well as their adequate placement in the full-time teaching process. An overview of the research findings on the effects of implementing collaborative learning in the context of inclusive education is also provided. The effects of the implementation of this teaching strategy are discussed from the perspective of teachers and the role they play in fostering collaboration among students. The research findings on the application of collaborative learning confirm its positive effects on an overall achievement and social development of both children with developmental difficulties and their peers. The application of collaborative learning in inclusive teaching is a great resource for discovering the preserved potentials of children with developmental difficulties and their development as a whole. The problems that teachers face while implementing collaborative learning in inclusive education are discussed as well. These problems relate to the need for a continued commitment of teachers to adequately plan, monitor and evaluate the effects of applying this approach on students and their relationships. The key pedagogical implications for the implementation of collaborative learning are given in relation to teachers' work, school organization and the education system as a whole.
AB - U fokusu ovog rada je primena saradničkog učenja u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. U prvom delu rada istaknuta su teorijska polazišta saradničkog učenja, koje je kao ideja proizašlo iz konstruktivističke paradigme i interaktivne nastave. Ukazano je na značaj socijalnih interakcija i saradnje za decu sa teškoćama u razvoju i njihovo adekvatno pozicioniranje u redovnoj nastavi. Dat je prikaz istraživačkih nalaza o efektima primene saradničkog učenja u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. Efekti primene ove nastavne strategije razmatrani su iz perspektive nastavnika i uloga koje on ima u podsticanju saradnje među učenicima. Istraživački nalazi o primeni saradničkog učenja potvrđuju pozitivne efekte na postignuće i socijalni razvoj i dece sa teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka. Primena saradničkog učenja u inkluzivnoj nastavi predstavlja veliki resurs za otkrivanje očuvanih potencijala dece sa teškoćama u razvoju i njihov razvoj u celini. Ukazano je na probleme sa kojima se nastavnici suočavaju tokom primene saradničkog učenja u okviru inkluzivnog obrazovanja. Pomenuti problemi odnose se na potrebu za kontinuiranom posvećenošću nastavnika da adekvatno planira, prati i vrednuje efekte primene ovog pristupa na učenike i njihove međusobne odnose. Date su ključne pedagoške implikacije za primenu saradničkog učenja koje se odnose na rad nastavnika, organizaciju škole i obrazovnog sistema u celini.
PB - Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd
T2 - Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
T1 - Cooperative learning in the context of inclusive education
T1 - Saradničko učenje u kontekstu inkluzivnog obrazovanja
EP - 12
IS - 3
SP - 1
VL - 32
DO - 10.5937/inovacije1903001V
ER - 
@article{
author = "Vujačić, Milja and Đević, Rajka and Đerić, Ivana",
year = "2019",
abstract = "The paper focuses on the application of collaborative learning in the context of inclusive education. The first part of the paper highlights the theoretical foundations of collaborative learning, a concept that emerged from the constructivist paradigm and interactive teaching. The authors emphasize the importance of social interactions and cooperation for children with developmental difficulties, as well as their adequate placement in the full-time teaching process. An overview of the research findings on the effects of implementing collaborative learning in the context of inclusive education is also provided. The effects of the implementation of this teaching strategy are discussed from the perspective of teachers and the role they play in fostering collaboration among students. The research findings on the application of collaborative learning confirm its positive effects on an overall achievement and social development of both children with developmental difficulties and their peers. The application of collaborative learning in inclusive teaching is a great resource for discovering the preserved potentials of children with developmental difficulties and their development as a whole. The problems that teachers face while implementing collaborative learning in inclusive education are discussed as well. These problems relate to the need for a continued commitment of teachers to adequately plan, monitor and evaluate the effects of applying this approach on students and their relationships. The key pedagogical implications for the implementation of collaborative learning are given in relation to teachers' work, school organization and the education system as a whole., U fokusu ovog rada je primena saradničkog učenja u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. U prvom delu rada istaknuta su teorijska polazišta saradničkog učenja, koje je kao ideja proizašlo iz konstruktivističke paradigme i interaktivne nastave. Ukazano je na značaj socijalnih interakcija i saradnje za decu sa teškoćama u razvoju i njihovo adekvatno pozicioniranje u redovnoj nastavi. Dat je prikaz istraživačkih nalaza o efektima primene saradničkog učenja u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. Efekti primene ove nastavne strategije razmatrani su iz perspektive nastavnika i uloga koje on ima u podsticanju saradnje među učenicima. Istraživački nalazi o primeni saradničkog učenja potvrđuju pozitivne efekte na postignuće i socijalni razvoj i dece sa teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka. Primena saradničkog učenja u inkluzivnoj nastavi predstavlja veliki resurs za otkrivanje očuvanih potencijala dece sa teškoćama u razvoju i njihov razvoj u celini. Ukazano je na probleme sa kojima se nastavnici suočavaju tokom primene saradničkog učenja u okviru inkluzivnog obrazovanja. Pomenuti problemi odnose se na potrebu za kontinuiranom posvećenošću nastavnika da adekvatno planira, prati i vrednuje efekte primene ovog pristupa na učenike i njihove međusobne odnose. Date su ključne pedagoške implikacije za primenu saradničkog učenja koje se odnose na rad nastavnika, organizaciju škole i obrazovnog sistema u celini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd",
journal = "Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu",
title = "Cooperative learning in the context of inclusive education, Saradničko učenje u kontekstu inkluzivnog obrazovanja",
pages = "12-1",
number = "3",
volume = "32",
doi = "10.5937/inovacije1903001V"
}
Vujačić, M., Đević, R.,& Đerić, I.. (2019). Cooperative learning in the context of inclusive education. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd., 32(3), 1-12.
https://doi.org/10.5937/inovacije1903001V
Vujačić M, Đević R, Đerić I. Cooperative learning in the context of inclusive education. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu. 2019;32(3):1-12.
doi:10.5937/inovacije1903001V .
Vujačić, Milja, Đević, Rajka, Đerić, Ivana, "Cooperative learning in the context of inclusive education" in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 32, no. 3 (2019):1-12,
https://doi.org/10.5937/inovacije1903001V . .
4

Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work

Vujačić, Milja; Vesić, Dragan; Joksimović, Aleksandra

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Vujačić, Milja
AU - Vesić, Dragan
AU - Joksimović, Aleksandra
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/310
AB - In our country, research about students' vision of their future professions are very rare. When it comes to fine arts students, these research does not exist at all. There is always a myth associated with the understanding of the personality of artists, and they are considered to be specific, charismatic persons, who have a strong motivation and a need to perform creative work. However, this myth has been challenged in the last decades due to the commercialisation of art. Therefore, in this paper, we will deal with their visions of their professional life and work. The aim of the research is to examine how the future artists visualise their professional life and whether the idea of a charismatic myth is present in their visions or whether they are perhaps shaped by requirements of the current situation in the field of culture and art in our country. The sample included 39 students of the fourth year of the Faculty of Fine Arts in Belgrade. In the processing of data, we applied the qualitative thematic analysis of the content obtained based on the written testimonies given in the form of a story. The results of the research indicate that the ideas of a charismatic myth are a central motive in the narratives of students and that they are interwoven with the uncertain image of their future profession and their unpreparedness for new roles in society. The paper presents the implications related to higher education policies at faculties of fine arts, as well as the recommendations for further research in this field.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work
EP - 365
IS - 1
SP - 326
VL - 51
DO - 10.2298/ZIPI1901326V
ER - 
@article{
author = "Vujačić, Milja and Vesić, Dragan and Joksimović, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "In our country, research about students' vision of their future professions are very rare. When it comes to fine arts students, these research does not exist at all. There is always a myth associated with the understanding of the personality of artists, and they are considered to be specific, charismatic persons, who have a strong motivation and a need to perform creative work. However, this myth has been challenged in the last decades due to the commercialisation of art. Therefore, in this paper, we will deal with their visions of their professional life and work. The aim of the research is to examine how the future artists visualise their professional life and whether the idea of a charismatic myth is present in their visions or whether they are perhaps shaped by requirements of the current situation in the field of culture and art in our country. The sample included 39 students of the fourth year of the Faculty of Fine Arts in Belgrade. In the processing of data, we applied the qualitative thematic analysis of the content obtained based on the written testimonies given in the form of a story. The results of the research indicate that the ideas of a charismatic myth are a central motive in the narratives of students and that they are interwoven with the uncertain image of their future profession and their unpreparedness for new roles in society. The paper presents the implications related to higher education policies at faculties of fine arts, as well as the recommendations for further research in this field.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work",
pages = "365-326",
number = "1",
volume = "51",
doi = "10.2298/ZIPI1901326V"
}
Vujačić, M., Vesić, D.,& Joksimović, A.. (2019). Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 51(1), 326-365.
https://doi.org/10.2298/ZIPI1901326V
Vujačić M, Vesić D, Joksimović A. Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2019;51(1):326-365.
doi:10.2298/ZIPI1901326V .
Vujačić, Milja, Vesić, Dragan, Joksimović, Aleksandra, "Visions of students of faculty of fine arts of professional life and work" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 51, no. 1 (2019):326-365,
https://doi.org/10.2298/ZIPI1901326V . .
1
1

Унапређивање наставне праксе применом акционих планова

Вујачић, Миља; Ђерић, Ивана; Милин, Владета

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2018)

TY - CHAP
AU - Вујачић, Миља
AU - Ђерић, Ивана
AU - Милин, Владета
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/453
AB - У раду представљамо циклус акционог планирања као један од начина
увођења и одржавања новина у наставну праксу. Овај процес захтева од
наставника рефлексивно размишљање о сопственој пракси, планирање,
извођењe жељених промена и самовредновање. Акциони план и дневник
бележака, као рефлексивне алатке, могу помоћи у том подухвату. Детаљно
су описани начини примене ових образаца током реализације програма
стручног усавршавања o квалитетнoj настави. Наставници су током обуке
имали задатак да: (1) размишљају о својој пракси; (2) дођу до увида у то
које аспекте њихове праксе је потребно унапредити имајући у виду нова
сазнања стечена на семинару, (3) испланирају конкретне активности које
могу применити у настави, (4) реализују планиране активности на часовима
и (5) воде дневник бележака о целокупном процесу акционог планирања.
Направљен је осврт на кључне тешкоће са којима су се наставници суочавали током израде и примене акционих планова и дневника бележака. У завршном
делу рада истакнута је потреба за даљим мењањем понуђених рефлексивних
алатки, како би се у што већој мери помогло наставницима у процесу акционог
планирања и унапређивања наставне праксе.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Истраживања у школи
T1 - Унапређивање наставне праксе применом акционих планова
EP - 79
SP - 63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_453
ER - 
@inbook{
author = "Вујачић, Миља and Ђерић, Ивана and Милин, Владета",
year = "2018",
abstract = "У раду представљамо циклус акционог планирања као један од начина
увођења и одржавања новина у наставну праксу. Овај процес захтева од
наставника рефлексивно размишљање о сопственој пракси, планирање,
извођењe жељених промена и самовредновање. Акциони план и дневник
бележака, као рефлексивне алатке, могу помоћи у том подухвату. Детаљно
су описани начини примене ових образаца током реализације програма
стручног усавршавања o квалитетнoj настави. Наставници су током обуке
имали задатак да: (1) размишљају о својој пракси; (2) дођу до увида у то
које аспекте њихове праксе је потребно унапредити имајући у виду нова
сазнања стечена на семинару, (3) испланирају конкретне активности које
могу применити у настави, (4) реализују планиране активности на часовима
и (5) воде дневник бележака о целокупном процесу акционог планирања.
Направљен је осврт на кључне тешкоће са којима су се наставници суочавали током израде и примене акционих планова и дневника бележака. У завршном
делу рада истакнута је потреба за даљим мењањем понуђених рефлексивних
алатки, како би се у што већој мери помогло наставницима у процесу акционог
планирања и унапређивања наставне праксе.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Истраживања у школи",
booktitle = "Унапређивање наставне праксе применом акционих планова",
pages = "79-63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_453"
}
Вујачић, М., Ђерић, И.,& Милин, В.. (2018). Унапређивање наставне праксе применом акционих планова. in Истраживања у школи
Београд : Институт за педагошка истраживања., 63-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_453
Вујачић М, Ђерић И, Милин В. Унапређивање наставне праксе применом акционих планова. in Истраживања у школи. 2018;:63-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_453 .
Вујачић, Миља, Ђерић, Ивана, Милин, Владета, "Унапређивање наставне праксе применом акционих планова" in Истраживања у школи (2018):63-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_453 .

Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника

Вујачић, Миља

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2018)

TY - CHAP
AU - Вујачић, Миља
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/396
AB - Миља Вујачић у раду Инклузивно образовање деце са сметњама у
развоју из перспективе учитеља и наставника даје преглед истраживачких
налаза који су у фокусу имали испитивање ставова наставника према
инклузији, њихових имплицитних педагогија, искустава и мишљења о
практичној реализацији ове идеје, као и њихових перцепција о властитој
припремљености за рад са децом са сметњама у развоју. Истраживачки
налази су прикупљени у нашој земљи у периоду од увођења законске
регулативе у области инклузивног образовања до данас, указују на умерено
позитивне ставове учитеља и наставника према инклузији, на то да уверења
учитеља и наставника о детету нису у складу са филозофијом образовања
која је у основи инклузије, за разлику од њихових уверења о дечијем развоју,
учењу и властитим улогама у овом процесу, недовољну припремљеност
учитеља и наставника за инклузију, као и на њихова негативна мишљења о
самој реализацији ове идеје у пракси. Ауторка на њима заснива и изводи
препоруке за образовну политику и праксу.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији
T1 - Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника
EP - 278
SP - 265
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_396
ER - 
@inbook{
author = "Вујачић, Миља",
year = "2018",
abstract = "Миља Вујачић у раду Инклузивно образовање деце са сметњама у
развоју из перспективе учитеља и наставника даје преглед истраживачких
налаза који су у фокусу имали испитивање ставова наставника према
инклузији, њихових имплицитних педагогија, искустава и мишљења о
практичној реализацији ове идеје, као и њихових перцепција о властитој
припремљености за рад са децом са сметњама у развоју. Истраживачки
налази су прикупљени у нашој земљи у периоду од увођења законске
регулативе у области инклузивног образовања до данас, указују на умерено
позитивне ставове учитеља и наставника према инклузији, на то да уверења
учитеља и наставника о детету нису у складу са филозофијом образовања
која је у основи инклузије, за разлику од њихових уверења о дечијем развоју,
учењу и властитим улогама у овом процесу, недовољну припремљеност
учитеља и наставника за инклузију, као и на њихова негативна мишљења о
самој реализацији ове идеје у пракси. Ауторка на њима заснива и изводи
препоруке за образовну политику и праксу.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији",
booktitle = "Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника",
pages = "278-265",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_396"
}
Вујачић, М.. (2018). Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника. in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији
Београд : Институт за педагошка истраживања., 265-278.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_396
Вујачић М. Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника. in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији. 2018;:265-278.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_396 .
Вујачић, Миља, "Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника" in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији (2018):265-278,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_396 .

Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja

Vesić, Dragan; Vujačić, Milja; Joksimović, Aleksandra

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2018)

TY - CONF
AU - Vesić, Dragan
AU - Vujačić, Milja
AU - Joksimović, Aleksandra
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/810
AB - Tematska analiza predstavlja fleksibilan metod za identifikovanje, tumačenje i
izveštavanje o obrascima uočenim u analiziranim podacima (Braun & Clarke, 2006). Data
fleksibilnost, sa jedne strane, daje prostor za različite izbore u vezi sa načinima upotrebe
tematske analize za konkretne istraživačke svrhe, dok sa druge strane, istraživače može dovesti
u neugodnu poziciju ukoliko dati izbori nisu jasni i eksplicirani.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta
C3 - Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova
T1 - Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja
EP - 155
SP - 151
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810
ER - 
@conference{
author = "Vesić, Dragan and Vujačić, Milja and Joksimović, Aleksandra",
year = "2018",
abstract = "Tematska analiza predstavlja fleksibilan metod za identifikovanje, tumačenje i
izveštavanje o obrascima uočenim u analiziranim podacima (Braun & Clarke, 2006). Data
fleksibilnost, sa jedne strane, daje prostor za različite izbore u vezi sa načinima upotrebe
tematske analize za konkretne istraživačke svrhe, dok sa druge strane, istraživače može dovesti
u neugodnu poziciju ukoliko dati izbori nisu jasni i eksplicirani.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta",
journal = "Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova",
title = "Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja",
pages = "155-151",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810"
}
Vesić, D., Vujačić, M.,& Joksimović, A.. (2018). Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 151-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810
Vesić D, Vujačić M, Joksimović A. Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova. 2018;:151-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810 .
Vesić, Dragan, Vujačić, Milja, Joksimović, Aleksandra, "Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja" in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova (2018):151-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810 .

Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola

Vujačić, Milja; Gutvajn, Nikoleta; Jelena, Stanišić

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2018)

TY - CHAP
AU - Vujačić, Milja
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Jelena, Stanišić
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/597
AB - The paper Inclusive Education in Serbia from the Perspective of Primary School
Teachers in Serbia written by Milja Vujačić, Nikoleta Gutvajn and Jelena Stanišić
focuses on a review of teachers’ approaches towards inclusive education through an
analysis of their opinions on: a) inclusive education as an idea, b) the achievement of
inclusive education in practice, c) the ways in which inclusive education is presented
in our country’s educational policy, d) the training they underwent in this field, e)
the problems and difficulties they face in the realisation of inclusive education and
f) recommendations for the further development of inclusive education in Serbia. It
was concluded that teachers’ opinions of inclusive education in Serbia are generally
negative. Even though teachers emphasise the humane aspect of this idea, their replies indicate negative perceptions regarding the realisation of inclusive education
in practice. Insufficient and inadequate teacher training, as well as a lack of quality
support from experts and schools in general, present the key problem for the
essential acceptance of this idea on the part of teachers and the successful realisation
of inclusive education in practice. The authors point out the need to improve the
support system for the implementation of inclusive education which would enable
the adoption of the values and competences of inclusive education, the provision
of continuous support to practitioners, as well as inter-departmental cooperation
which would significantly contribute to changing teachers’ relation to the idea and
practice of inclusive education.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih
T1 - Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola
T1 - Inclusive Education in Serbia from the Perspective of Primary School Teachers in Serbia
EP - 60
SP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_597
ER - 
@inbook{
author = "Vujačić, Milja and Gutvajn, Nikoleta and Jelena, Stanišić",
year = "2018",
abstract = "The paper Inclusive Education in Serbia from the Perspective of Primary School
Teachers in Serbia written by Milja Vujačić, Nikoleta Gutvajn and Jelena Stanišić
focuses on a review of teachers’ approaches towards inclusive education through an
analysis of their opinions on: a) inclusive education as an idea, b) the achievement of
inclusive education in practice, c) the ways in which inclusive education is presented
in our country’s educational policy, d) the training they underwent in this field, e)
the problems and difficulties they face in the realisation of inclusive education and
f) recommendations for the further development of inclusive education in Serbia. It
was concluded that teachers’ opinions of inclusive education in Serbia are generally
negative. Even though teachers emphasise the humane aspect of this idea, their replies indicate negative perceptions regarding the realisation of inclusive education
in practice. Insufficient and inadequate teacher training, as well as a lack of quality
support from experts and schools in general, present the key problem for the
essential acceptance of this idea on the part of teachers and the successful realisation
of inclusive education in practice. The authors point out the need to improve the
support system for the implementation of inclusive education which would enable
the adoption of the values and competences of inclusive education, the provision
of continuous support to practitioners, as well as inter-departmental cooperation
which would significantly contribute to changing teachers’ relation to the idea and
practice of inclusive education.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih",
booktitle = "Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola, Inclusive Education in Serbia from the Perspective of Primary School Teachers in Serbia",
pages = "60-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_597"
}
Vujačić, M., Gutvajn, N.,& Jelena, S.. (2018). Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola. in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 43-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_597
Vujačić M, Gutvajn N, Jelena S. Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola. in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih. 2018;:43-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_597 .
Vujačić, Milja, Gutvajn, Nikoleta, Jelena, Stanišić, "Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz perspektive nastavnika osnovnih škola" in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih (2018):43-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_597 .