Kovačević-Lepojević, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4780-1716
 • Kovačević-Lepojević, Marina (29)
 • Kovačević Lepojević, Marina (9)
 • Ковачевић Лепојевић, Марина (9)
 • Kovačević, Lepojević Marina (1)
 • Kovačević-Lepojević, Мarina (1)
 • Koвачевић Лепојевић, Марина (1)
 • Ковачевић-Лепојевић, Марина (1)
 • Ковачевич-Лепоевич, М. (1)
 • Ковачевич-Лепоевич, Марина (1)

Author's Bibliography

Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи

Трајковић, Марија; Гутвајн, Николета; Ковачевић-Лепојевић, Марина

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - CONF
AU - Трајковић, Марија
AU - Гутвајн, Николета
AU - Ковачевић-Лепојевић, Марина
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1023
AB - научној литератури постоје различита схватања која се тичу мотивације
у области читања. У овом раду мотивисаност ученика да читају односи се
на унутрашњу мотивацију ученика за читање, односно на ангажовање у
читању ради сопственог уживања или перцепције значаја читања. Осећај
припадности школи подразумева осећај ученика да их други актери
школског живота прихватају, поштују, ангажују и подржавају. Полазећи од
основних постулата Теорије самодетерминације и схватања припадности као
фундаменталне људске потребе, која представља предуслов за позитивне
резултате у било ком домену, спроведена је секундарна анализа података
у циљу сагледавања варијација нивоа мотивисаности ученика да читају у
односу на ниво њиховог осећаја припадности школи. У раду су анализирани
подаци добијени на узорку од 3953 ученика четвртог разреда основних школа
у Србији. У обради података примењена је једнофакторска анализа варијансе
за независне узорке. Резултати показују да постоје значајне разлике између
нивоа мотивације у области читања код ученика који имају висок осећај
припадности школи, ученика који имају умерени осећај припадности школи
и ученика који имају низак осећај припадности школи (F = 25.61, df1= 51, df2 =
3901 p < 0.01, η2 = .25). Накнадни post hoc тест указује на то да су ученици који
имају висок осећај припадности школи значајно више мотивисани да читају у
односу на ученике који имају умерени или низак осећај припадности школи.
Значајне разлике у манифестовању мотивације у области читања бележе се и
у корист ученика који имају умерени осећај припадности школи у односу на
ученике који имају низак осећај припадности школи. Добијени налази могу
бити значајна смерница да се приликом планирања стратегија подстицања
мотивисаности ученика да читају нарочито узимају у обзир активности које
доприносе осећају припадности школи, попут кооперативних активности,
ангажованости наставника или омогућавања избора ученицима. Резултати
могу послужити и као полазна основа за дубље испитивање односа између
ова два конструкта.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - PIRLS 2021: резултати и импликације
T1 - Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи
EP - 22
SP - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023
ER - 
@conference{
author = "Трајковић, Марија and Гутвајн, Николета and Ковачевић-Лепојевић, Марина",
year = "2023",
abstract = "научној литератури постоје различита схватања која се тичу мотивације
у области читања. У овом раду мотивисаност ученика да читају односи се
на унутрашњу мотивацију ученика за читање, односно на ангажовање у
читању ради сопственог уживања или перцепције значаја читања. Осећај
припадности школи подразумева осећај ученика да их други актери
школског живота прихватају, поштују, ангажују и подржавају. Полазећи од
основних постулата Теорије самодетерминације и схватања припадности као
фундаменталне људске потребе, која представља предуслов за позитивне
резултате у било ком домену, спроведена је секундарна анализа података
у циљу сагледавања варијација нивоа мотивисаности ученика да читају у
односу на ниво њиховог осећаја припадности школи. У раду су анализирани
подаци добијени на узорку од 3953 ученика четвртог разреда основних школа
у Србији. У обради података примењена је једнофакторска анализа варијансе
за независне узорке. Резултати показују да постоје значајне разлике између
нивоа мотивације у области читања код ученика који имају висок осећај
припадности школи, ученика који имају умерени осећај припадности школи
и ученика који имају низак осећај припадности школи (F = 25.61, df1= 51, df2 =
3901 p < 0.01, η2 = .25). Накнадни post hoc тест указује на то да су ученици који
имају висок осећај припадности школи значајно више мотивисани да читају у
односу на ученике који имају умерени или низак осећај припадности школи.
Значајне разлике у манифестовању мотивације у области читања бележе се и
у корист ученика који имају умерени осећај припадности школи у односу на
ученике који имају низак осећај припадности школи. Добијени налази могу
бити значајна смерница да се приликом планирања стратегија подстицања
мотивисаности ученика да читају нарочито узимају у обзир активности које
доприносе осећају припадности школи, попут кооперативних активности,
ангажованости наставника или омогућавања избора ученицима. Резултати
могу послужити и као полазна основа за дубље испитивање односа између
ова два конструкта.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "PIRLS 2021: резултати и импликације",
title = "Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи",
pages = "22-21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023"
}
Трајковић, М., Гутвајн, Н.,& Ковачевић-Лепојевић, М.. (2023). Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи. in PIRLS 2021: резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 21-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023
Трајковић М, Гутвајн Н, Ковачевић-Лепојевић М. Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи. in PIRLS 2021: резултати и импликације. 2023;:21-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023 .
Трајковић, Марија, Гутвајн, Николета, Ковачевић-Лепојевић, Марина, "Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи" in PIRLS 2021: резултати и импликације (2023):21-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023 .

Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school

Trajković, Marija; Kovačević, Lepojević Marina; Radulović, Mladen

(2023)

TY - JOUR
AU - Trajković, Marija
AU - Kovačević, Lepojević Marina
AU - Radulović, Mladen
PY - 2023
UR - https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0547-33302303337T
UR - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/0547-33302303337T
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1056
AB - The existing empirical subject matter testifies to a significant correlation between life satisfaction and positive future expectations among high school students. However, there is a lack of research situating more concretely the role of satisfaction with various aspects of life in relation to positive future expectations. Hence, this research focuses on the importance of satisfaction with various aspects of life among Belgrade high school students for their positive future expectations, with a particular emphasis on examining the role of school satisfaction. This research was conducted during the second semester of the 2021/22 academic year, on a sample of 215 Belgrade high school students. The results indicate that satisfaction with different aspects of life and satisfaction with life in general, have significant positive correlations with positive future expectations. Positive future expectations have the strongest correlation with self-satisfaction, while their lowest correlation is with school satisfaction. Despite its weak correlation with positive future expectations, satisfaction with school has proven to be a significant moderator of the strongest relationship identified - self-satisfaction and positive future expectations. In other words, the findings reached in this research point to the conclusion that activities planned in the context of the development of school satisfaction can compensate for the negative impact of self-satisfaction, prompting more positive future expectations. Considering that empirical endeavors so far have focused mostly on identifying a link with positive developmental outcomes, this research can serve as a starting point for a more detailed understanding of the mechanisms for encouraging positive future expectations among high school students.
AB - Postojeća empirijska građa svedoči o značajnoj vezi zadovoljstva životom sa pozitivnim očekivanjima od budućnosti kod učenika srednjih škola. Međutim, u deficitu su istraživanja koja situiraju konkretniju ulogu zadovoljstva različitim životnim aspektima za pozitivna očekivanja od budućnosti. Stoga je ovo istraživanje usmereno na sagledavanje značaja zadovoljstva različitim aspektima života kod učenika beogradskih srednjih škola za njihova pozitivna očekivanja od budućnosti, s posebnim akcentom na ispitivanje uloge zadovoljstva školom. Istraživanje je sprovedeno tokom drugog polugodišta školske 2021/22. godine, na uzorku od 215 učenika beogradskih srednjih škola. Rezultati ukazuju na to da zadovoljstvo različitim aspektima života i zadovoljstvo životom generalno ostvaruju značajne pozitivne veze s pozitivnim očekivanjima od budućnosti. Najsnažnije veze pozitivna očekivanja od budućnosti ostvaruju sa zadovoljstvom sobom, dok se najslabija korelacija beleži sa zadovoljstvom školom. Uprkos slaboj povezanosti s pozitivnim očekivanjima od budućnosti, zadovoljstvo školom pokazuje se značajnim moderatorom najjače konstatovane veze - zadovoljstva sobom i pozitivnih očekivanja od budućnosti. Drugim rečima, nalazi dobijeni u ovom istraživanju upućuju na zaključak da planirane aktivnosti u kontekstu razvoja zadovoljstva školom mogu kompenzovati negativan uticaj zadovoljstva sobom i uticati na pozitivnija očekivanja od budućnosti. S obzirom na to da su dosadašnja empirijska stremljenja mahom bila fokusirana na utvrđivanje veze s pozitivnim razvojnim ishodima, ovo istraživanje može poslužiti kao polazna osnova za detaljnije sagledavanje mehanizama podsticanja pozitivnih očekivanja od budućnosti kod učenika srednjih škola.
T2 - Nastava i vaspitanje
T2 - Nastava i vaspitanje
T1 - Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school
T1 - Zadovoljstvo različitim aspektima života i pozitivna očekivanja od budućnosti kod srednjoškolaca - specifičan značaj zadovoljstva školom
EP - 351
IS - 3
SP - 337
VL - 72
DO - 10.5937/nasvas2303429T
ER - 
@article{
author = "Trajković, Marija and Kovačević, Lepojević Marina and Radulović, Mladen",
year = "2023",
abstract = "The existing empirical subject matter testifies to a significant correlation between life satisfaction and positive future expectations among high school students. However, there is a lack of research situating more concretely the role of satisfaction with various aspects of life in relation to positive future expectations. Hence, this research focuses on the importance of satisfaction with various aspects of life among Belgrade high school students for their positive future expectations, with a particular emphasis on examining the role of school satisfaction. This research was conducted during the second semester of the 2021/22 academic year, on a sample of 215 Belgrade high school students. The results indicate that satisfaction with different aspects of life and satisfaction with life in general, have significant positive correlations with positive future expectations. Positive future expectations have the strongest correlation with self-satisfaction, while their lowest correlation is with school satisfaction. Despite its weak correlation with positive future expectations, satisfaction with school has proven to be a significant moderator of the strongest relationship identified - self-satisfaction and positive future expectations. In other words, the findings reached in this research point to the conclusion that activities planned in the context of the development of school satisfaction can compensate for the negative impact of self-satisfaction, prompting more positive future expectations. Considering that empirical endeavors so far have focused mostly on identifying a link with positive developmental outcomes, this research can serve as a starting point for a more detailed understanding of the mechanisms for encouraging positive future expectations among high school students., Postojeća empirijska građa svedoči o značajnoj vezi zadovoljstva životom sa pozitivnim očekivanjima od budućnosti kod učenika srednjih škola. Međutim, u deficitu su istraživanja koja situiraju konkretniju ulogu zadovoljstva različitim životnim aspektima za pozitivna očekivanja od budućnosti. Stoga je ovo istraživanje usmereno na sagledavanje značaja zadovoljstva različitim aspektima života kod učenika beogradskih srednjih škola za njihova pozitivna očekivanja od budućnosti, s posebnim akcentom na ispitivanje uloge zadovoljstva školom. Istraživanje je sprovedeno tokom drugog polugodišta školske 2021/22. godine, na uzorku od 215 učenika beogradskih srednjih škola. Rezultati ukazuju na to da zadovoljstvo različitim aspektima života i zadovoljstvo životom generalno ostvaruju značajne pozitivne veze s pozitivnim očekivanjima od budućnosti. Najsnažnije veze pozitivna očekivanja od budućnosti ostvaruju sa zadovoljstvom sobom, dok se najslabija korelacija beleži sa zadovoljstvom školom. Uprkos slaboj povezanosti s pozitivnim očekivanjima od budućnosti, zadovoljstvo školom pokazuje se značajnim moderatorom najjače konstatovane veze - zadovoljstva sobom i pozitivnih očekivanja od budućnosti. Drugim rečima, nalazi dobijeni u ovom istraživanju upućuju na zaključak da planirane aktivnosti u kontekstu razvoja zadovoljstva školom mogu kompenzovati negativan uticaj zadovoljstva sobom i uticati na pozitivnija očekivanja od budućnosti. S obzirom na to da su dosadašnja empirijska stremljenja mahom bila fokusirana na utvrđivanje veze s pozitivnim razvojnim ishodima, ovo istraživanje može poslužiti kao polazna osnova za detaljnije sagledavanje mehanizama podsticanja pozitivnih očekivanja od budućnosti kod učenika srednjih škola.",
journal = "Nastava i vaspitanje, Nastava i vaspitanje",
title = "Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school, Zadovoljstvo različitim aspektima života i pozitivna očekivanja od budućnosti kod srednjoškolaca - specifičan značaj zadovoljstva školom",
pages = "351-337",
number = "3",
volume = "72",
doi = "10.5937/nasvas2303429T"
}
Trajković, M., Kovačević, L. M.,& Radulović, M.. (2023). Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school. in Nastava i vaspitanje, 72(3), 337-351.
https://doi.org/10.5937/nasvas2303429T
Trajković M, Kovačević LM, Radulović M. Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school. in Nastava i vaspitanje. 2023;72(3):337-351.
doi:10.5937/nasvas2303429T .
Trajković, Marija, Kovačević, Lepojević Marina, Radulović, Mladen, "Satisfaction with different aspects of life and positive future expectations among high school students: Specific significance of satisfaction with school" in Nastava i vaspitanje, 72, no. 3 (2023):337-351,
https://doi.org/10.5937/nasvas2303429T . .

School engagement of high school students : Gender and age differences

Bogićević, Dragana; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić-Branković, Lidija; Trajković, Marija; Kovačević-Lepojević, Marina

(Beograd : Filozofski fakultet, 2023)

TY - CONF
AU - Bogićević, Dragana
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić-Branković, Lidija
AU - Trajković, Marija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/929
AB - School or student engagement is widely recognized as a multidimensional construct that
encompasses three aspects of engagement – cognitive, behavioral and emotional. Research
suggests that school engagement is associated with multiple students outcomes, including
academic achievement, school completion, and social-emotional adjustment. Therefore, the
aim of this study is to assess the engagement of high school students and to examine differences
in the level of engagement by gender and age so that we can determine which students are at
greater risk for various negative outcomes. Data on students’ engagement were collected using
the Delaware Student Engagement Scale (four-point Likert-type scale). The results of the
confirmatory factor analysis did not yield three separate factors, but instead showed that the
items of the behavioral and cognitive engagement subscales were best represented by one
factor. Thus, the scale consists of only two subscales: cognitive/behavioral engagement (8
items) and emotional engagement (4 items). The sample consisted of 860 students (59.6%
female) from Belgrade secondary schools, aged from 15 to 19 (M =16.38, SD = 1.05). The
results show that students are engaged to a considerable extent at the cognitive/behavioral level
(M = 3.22, SD = 0.66) and to a lesser extent at the emotional level (M = 2.85, SD = 0.91). When
looking at the total scores on the cognitive/behavioral engagement subscale, statistically
significant difference in the level of engagement by gender were found, t(786) = 2.29, p = <
0.05, d = 0.17, indicating a slightly higher engagement of female students, while no such
differences were found on the emotional engagement subscale, t(798) = 1.67, p = .10, d = 0.12.
In addition, a weak negative correlation was found between student age and level of
engagement on the cognitive/behavioral (r = -.15, p < .001) and emotional engagement
subscales (r = -.22, p < .001). In summary, the results of this study showed that high school
students’ engagement is at middle level, with girls being slightly more engaged in
cognitive/behavioral aspects and younger students generally more engaged compared to older
ones. This knowledge is is important from the perspective of prevention science and
strengthening protective factors in the school environment, such as student engagement, that
can contribute to positive developmental outcomes of students.
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - School engagement of high school students : Gender and age differences
SP - 89
VL - 29
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_929
ER - 
@conference{
author = "Bogićević, Dragana and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić-Branković, Lidija and Trajković, Marija and Kovačević-Lepojević, Marina",
year = "2023",
abstract = "School or student engagement is widely recognized as a multidimensional construct that
encompasses three aspects of engagement – cognitive, behavioral and emotional. Research
suggests that school engagement is associated with multiple students outcomes, including
academic achievement, school completion, and social-emotional adjustment. Therefore, the
aim of this study is to assess the engagement of high school students and to examine differences
in the level of engagement by gender and age so that we can determine which students are at
greater risk for various negative outcomes. Data on students’ engagement were collected using
the Delaware Student Engagement Scale (four-point Likert-type scale). The results of the
confirmatory factor analysis did not yield three separate factors, but instead showed that the
items of the behavioral and cognitive engagement subscales were best represented by one
factor. Thus, the scale consists of only two subscales: cognitive/behavioral engagement (8
items) and emotional engagement (4 items). The sample consisted of 860 students (59.6%
female) from Belgrade secondary schools, aged from 15 to 19 (M =16.38, SD = 1.05). The
results show that students are engaged to a considerable extent at the cognitive/behavioral level
(M = 3.22, SD = 0.66) and to a lesser extent at the emotional level (M = 2.85, SD = 0.91). When
looking at the total scores on the cognitive/behavioral engagement subscale, statistically
significant difference in the level of engagement by gender were found, t(786) = 2.29, p = <
0.05, d = 0.17, indicating a slightly higher engagement of female students, while no such
differences were found on the emotional engagement subscale, t(798) = 1.67, p = .10, d = 0.12.
In addition, a weak negative correlation was found between student age and level of
engagement on the cognitive/behavioral (r = -.15, p < .001) and emotional engagement
subscales (r = -.22, p < .001). In summary, the results of this study showed that high school
students’ engagement is at middle level, with girls being slightly more engaged in
cognitive/behavioral aspects and younger students generally more engaged compared to older
ones. This knowledge is is important from the perspective of prevention science and
strengthening protective factors in the school environment, such as student engagement, that
can contribute to positive developmental outcomes of students.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "School engagement of high school students : Gender and age differences",
pages = "89",
volume = "29",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_929"
}
Bogićević, D., Popović-Ćitić, B., Bukvić-Branković, L., Trajković, M.,& Kovačević-Lepojević, M.. (2023). School engagement of high school students : Gender and age differences. in Empirical studies in psychology
Beograd : Filozofski fakultet., 29, 89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_929
Bogićević D, Popović-Ćitić B, Bukvić-Branković L, Trajković M, Kovačević-Lepojević M. School engagement of high school students : Gender and age differences. in Empirical studies in psychology. 2023;29:89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_929 .
Bogićević, Dragana, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić-Branković, Lidija, Trajković, Marija, Kovačević-Lepojević, Marina, "School engagement of high school students : Gender and age differences" in Empirical studies in psychology, 29 (2023):89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_929 .

Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу

Gutvajn, Nikoleta; Drobac, Ana; Đerić, Ivana; Kovačević-Lepojević, Marina; Jošić, Smiljana; Micić, Isidora; Radanović, Ana; Trajković, Marija; Tadić, Violeta; Džinović, Vladimir; Ševkušić, Slavica

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - GEN
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Drobac, Ana
AU - Đerić, Ivana
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Jošić, Smiljana
AU - Micić, Isidora
AU - Radanović, Ana
AU - Trajković, Marija
AU - Tadić, Violeta
AU - Džinović, Vladimir
AU - Ševkušić, Slavica
PY - 2023
UR - https://www.ipisr.org.rs/images/publikacije/kako-postupati-u-kriznim-situacijamapreporuke-za-školsku-zajednicu
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/940
AB - Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године
AB - Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу
T1 - Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu
EP - 23
SP - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
ER - 
@misc{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević-Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године, Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу, Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu",
pages = "23-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940"
}
Gutvajn, N., Drobac, A., Đerić, I., Kovačević-Lepojević, M., Jošić, S., Micić, I., Radanović, A., Trajković, M., Tadić, V., Džinović, V.,& Ševkušić, S.. (2023). Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 
Београд : Институт за педагошка истраживања., 3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
Gutvajn N, Drobac A, Đerić I, Kovačević-Lepojević M, Jošić S, Micić I, Radanović A, Trajković M, Tadić V, Džinović V, Ševkušić S. Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 2023;:3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .
Gutvajn, Nikoleta, Drobac, Ana, Đerić, Ivana, Kovačević-Lepojević, Marina, Jošić, Smiljana, Micić, Isidora, Radanović, Ana, Trajković, Marija, Tadić, Violeta, Džinović, Vladimir, Ševkušić, Slavica, "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу" (2023):3-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .

Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola

Trajković, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Kovačević-Lepojević, Marina; Paraušić Marinković, Ana

(Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, 2023)

TY - CONF
AU - Trajković, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Paraušić Marinković, Ana
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/953
AB - Kulturalne kompetencije nastavnika smatraju se ključnom pretpostavkom uvažavanja različitosti, kreiranja
klime međusobnog razumevanja, poštovanja i ravnopravne saradnje u školi. U cilju ispitivanja samoprocene
kulturalnih kompetencija, realizovano je istraživanje na uzorku od 254 nastavnika srednjih škola.
Instrument koji je korišćen u istraživanju je Skala za samoprocenu kulturalnih kompetencija osoblja škole.
Rezultati pokazuju da nastavnici, generalno, na relativno visokom nivou ocenjuju sopstvene kulturalne
kompetencije. Samoprocena kulturalnih kompetencija nastavnika značajno zavisi od pola i dužine radnog
staža u obrazovanju. Uz uvažavanje ključnih nedostataka istraživanja, može se izvesti zaključak o zadovoljavajućem
nivou kulturalnih kompetencija nastavnika srednjih škola, ali i o jasnom prostoru za njihovo
dalje unapređivanje. Istaknuto mesto na tom planu zavređuju programi stručnog usavršavanja nastavnika,
kao i inkorporiranje sadržaja kojim se obrađuju teme kulturalnih kompetencija u kurikulume obrazovanja
budućeg nastavničkog kadra.
PB - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju
C3 - Susreti pedagoga: Nacionalni naučni skup U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem
T1 - Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola
EP - 160
SP - 157
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_953
ER - 
@conference{
author = "Trajković, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Kovačević-Lepojević, Marina and Paraušić Marinković, Ana",
year = "2023",
abstract = "Kulturalne kompetencije nastavnika smatraju se ključnom pretpostavkom uvažavanja različitosti, kreiranja
klime međusobnog razumevanja, poštovanja i ravnopravne saradnje u školi. U cilju ispitivanja samoprocene
kulturalnih kompetencija, realizovano je istraživanje na uzorku od 254 nastavnika srednjih škola.
Instrument koji je korišćen u istraživanju je Skala za samoprocenu kulturalnih kompetencija osoblja škole.
Rezultati pokazuju da nastavnici, generalno, na relativno visokom nivou ocenjuju sopstvene kulturalne
kompetencije. Samoprocena kulturalnih kompetencija nastavnika značajno zavisi od pola i dužine radnog
staža u obrazovanju. Uz uvažavanje ključnih nedostataka istraživanja, može se izvesti zaključak o zadovoljavajućem
nivou kulturalnih kompetencija nastavnika srednjih škola, ali i o jasnom prostoru za njihovo
dalje unapređivanje. Istaknuto mesto na tom planu zavređuju programi stručnog usavršavanja nastavnika,
kao i inkorporiranje sadržaja kojim se obrađuju teme kulturalnih kompetencija u kurikulume obrazovanja
budućeg nastavničkog kadra.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju",
journal = "Susreti pedagoga: Nacionalni naučni skup U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem",
title = "Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola",
pages = "160-157",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_953"
}
Trajković, M., Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L., Kovačević-Lepojević, M.,& Paraušić Marinković, A.. (2023). Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola. in Susreti pedagoga: Nacionalni naučni skup U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem
Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju., 157-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_953
Trajković M, Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Kovačević-Lepojević M, Paraušić Marinković A. Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola. in Susreti pedagoga: Nacionalni naučni skup U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem. 2023;:157-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_953 .
Trajković, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Kovačević-Lepojević, Marina, Paraušić Marinković, Ana, "Kulturalne kompetencije u obrazovno-vaspitnoj praksi: samoprocena nastavnika srednjih škola" in Susreti pedagoga: Nacionalni naučni skup U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem (2023):157-160,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_953 .

Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole

Popović-Ćitić, Branislava; Trajković, Marija; Bukvić, Lidija; Kovačević-Lepojević, Marina; Paraušić Marinković, Ana; Kovačević, Milica; Bogićević, Dragana

(Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2023)

TY - CONF
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Trajković, Marija
AU - Bukvić, Lidija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Paraušić Marinković, Ana
AU - Kovačević, Milica
AU - Bogićević, Dragana
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/977
AB - Uvod: Kulturalne kompetencije, kao skup vrednosti, znanja, stavova
i veština potrebnih za razumevanje i poštovanje kulturalno različitih
pojedinaca, te uspostavljanje pozitivnih i konstruktivnih odnosa sa
njima, smatraju se važnim aspektom profesionalnog razvoja nastavnika u
okvirima interkulturalnog obrazovanja.
Cilj: Uvid u nivo razvijenosti kulturalnih kompetencija nastavnika srednje
škole – u domenima kulturalne svesnosti, znanja i veština, uz sagledavanje
uticaja pola i starosti ispitanika na rezultate samoprocene.
Metode: Uzorak je činilo 254 nastavnika (78,7% ženskog pola), starosti od
23 do 63 godine (M = 45,7; SD = 9,11), iz osam beogradskih srednjih škola.
Podaci su prikupljeni Kontrolnom listom za samoprocenu kulturalne
kompetencije (Cultural Competence Self-Assessment Checklist), koju čini
36 stavki na četvorostepenoj skali Likertovog tipa (α = .95), grupisanih u
tri podskale: kulturalna svesnost (α = .77), kulturalno znanje (α = .91) i
kulturalne veštine (α = .92).
Rezultati: Nastavnici srednje škole poseduju zadovoljavajući nivo
kulturalnih kompetencija (M = 3,13; SD = .47), pri čemu u najvećoj meri
raspolažu kulturalnim znanjem (M = 3,38; SD = .52), zatim kulturalnim
veštinama (M = 3,10; SD = .59) i, na kraju, kulturalnom svesnošću (M =
2,88; SD = .49). Mlađi i nastavnici ženskog pola procenjuju sopstveni nivo
ukupnih kulturalnih kompetencija višim u odnosu na starije (r = 0,21, p
< 0.01) i nastavnike muškog pola (t(214) = -2,26, p < 0,05). Najznačajnije
razlike, kada je u pitanju pol nastavnika, beleže se na nivou kulturalnih
veština (t(240) = -3,24, p < 0,01), dok su u odnosu na starost, razlike
najizraženije u domenu kulturalnog znanja (r = 0,23, p < 0,01).
Zaključak: Iako nastavnici svoje kulturalne kompetencije ocenjuju na
relativno visokom nivou, prostor za njihovo unapređivanje postoji.
Opravdano bi bilo implementirati programe stručnog usavršavanja
koji bi, kroz jačanje kulturalne svesnosti, znanja i veština nastavnika,
doprineli demokratskoj kulturi, interkulturalnom obrazovanju i kulturalno
kompetentnoj praksi u obrazovnom radu.
AB - Introduction: Cultural competencies, as a set of values, knowledge,
attitudes and skills needed for understanding and respecting culturally
different individuals, and establishing positive and constructive relations
with them, are considered an important aspect of the professional
development of teachers in the framework of intercultural education.
Aim: An insight into the level of cultural competencies of high school
teachers – in the domains of cultural awareness, knowledge and skills,
while looking at the influence of gender and age of respondents on the
results of self-assessment.
Method: The sample consisted of 254 teachers (78.7% female), aged 23
to 63 (M = 45.7; SD = 9.11), from eight Belgrade high schools. Data were
collected with the Cultural Competence Self-Assessment Checklist, which
consists of 36 items on a four-point Likert-type scale (α = .95), grouped
into three subscales: cultural awareness (α = .77), cultural knowledge (α =
.91) and cultural skills (α = .92).
Results: High school teachers report a satisfactory level of cultural
competence (M = 3.13; SD = .47), whereby they have the most cultural
knowledge (M = 3.38; SD = .52), followed by cultural skills (M = 3.10; SD
= .59) and, finally, cultural awareness (M = 2.88; SD = .49). Younger and
female teachers estimate their own level of overall cultural competence
higher than older (r = 0.21, p < 0.01) and male teachers (t(214) = -2.26, p
< 0.05). The most significant differences, when it comes to the teacher’s
gender, are recorded at the level of cultural skills (t(240) = -3.24, p < 0.01),
while in relation to age, the differences are most pronounced in the
domain of cultural knowledge (r = 0.23, p < 0.01).
Conclusion: Although teachers rate their cultural competence at a
relatively high level, there is room for improvement. It would be desirable
to implement professional development programs that, through the
strengthening of cultural awareness, knowledge and skills of teachers,
would contribute to democratic culture, intercultural education and
culturally competent practice in educational work.
PB - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
C3 - 12th International Scientific Conference Special Education and rehabilitation today
T1 - Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole
T1 - Cultural competencies in education: results from self-assessment of high school teachers
EP - 134
SP - 133
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_977
ER - 
@conference{
author = "Popović-Ćitić, Branislava and Trajković, Marija and Bukvić, Lidija and Kovačević-Lepojević, Marina and Paraušić Marinković, Ana and Kovačević, Milica and Bogićević, Dragana",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Kulturalne kompetencije, kao skup vrednosti, znanja, stavova
i veština potrebnih za razumevanje i poštovanje kulturalno različitih
pojedinaca, te uspostavljanje pozitivnih i konstruktivnih odnosa sa
njima, smatraju se važnim aspektom profesionalnog razvoja nastavnika u
okvirima interkulturalnog obrazovanja.
Cilj: Uvid u nivo razvijenosti kulturalnih kompetencija nastavnika srednje
škole – u domenima kulturalne svesnosti, znanja i veština, uz sagledavanje
uticaja pola i starosti ispitanika na rezultate samoprocene.
Metode: Uzorak je činilo 254 nastavnika (78,7% ženskog pola), starosti od
23 do 63 godine (M = 45,7; SD = 9,11), iz osam beogradskih srednjih škola.
Podaci su prikupljeni Kontrolnom listom za samoprocenu kulturalne
kompetencije (Cultural Competence Self-Assessment Checklist), koju čini
36 stavki na četvorostepenoj skali Likertovog tipa (α = .95), grupisanih u
tri podskale: kulturalna svesnost (α = .77), kulturalno znanje (α = .91) i
kulturalne veštine (α = .92).
Rezultati: Nastavnici srednje škole poseduju zadovoljavajući nivo
kulturalnih kompetencija (M = 3,13; SD = .47), pri čemu u najvećoj meri
raspolažu kulturalnim znanjem (M = 3,38; SD = .52), zatim kulturalnim
veštinama (M = 3,10; SD = .59) i, na kraju, kulturalnom svesnošću (M =
2,88; SD = .49). Mlađi i nastavnici ženskog pola procenjuju sopstveni nivo
ukupnih kulturalnih kompetencija višim u odnosu na starije (r = 0,21, p
< 0.01) i nastavnike muškog pola (t(214) = -2,26, p < 0,05). Najznačajnije
razlike, kada je u pitanju pol nastavnika, beleže se na nivou kulturalnih
veština (t(240) = -3,24, p < 0,01), dok su u odnosu na starost, razlike
najizraženije u domenu kulturalnog znanja (r = 0,23, p < 0,01).
Zaključak: Iako nastavnici svoje kulturalne kompetencije ocenjuju na
relativno visokom nivou, prostor za njihovo unapređivanje postoji.
Opravdano bi bilo implementirati programe stručnog usavršavanja
koji bi, kroz jačanje kulturalne svesnosti, znanja i veština nastavnika,
doprineli demokratskoj kulturi, interkulturalnom obrazovanju i kulturalno
kompetentnoj praksi u obrazovnom radu., Introduction: Cultural competencies, as a set of values, knowledge,
attitudes and skills needed for understanding and respecting culturally
different individuals, and establishing positive and constructive relations
with them, are considered an important aspect of the professional
development of teachers in the framework of intercultural education.
Aim: An insight into the level of cultural competencies of high school
teachers – in the domains of cultural awareness, knowledge and skills,
while looking at the influence of gender and age of respondents on the
results of self-assessment.
Method: The sample consisted of 254 teachers (78.7% female), aged 23
to 63 (M = 45.7; SD = 9.11), from eight Belgrade high schools. Data were
collected with the Cultural Competence Self-Assessment Checklist, which
consists of 36 items on a four-point Likert-type scale (α = .95), grouped
into three subscales: cultural awareness (α = .77), cultural knowledge (α =
.91) and cultural skills (α = .92).
Results: High school teachers report a satisfactory level of cultural
competence (M = 3.13; SD = .47), whereby they have the most cultural
knowledge (M = 3.38; SD = .52), followed by cultural skills (M = 3.10; SD
= .59) and, finally, cultural awareness (M = 2.88; SD = .49). Younger and
female teachers estimate their own level of overall cultural competence
higher than older (r = 0.21, p < 0.01) and male teachers (t(214) = -2.26, p
< 0.05). The most significant differences, when it comes to the teacher’s
gender, are recorded at the level of cultural skills (t(240) = -3.24, p < 0.01),
while in relation to age, the differences are most pronounced in the
domain of cultural knowledge (r = 0.23, p < 0.01).
Conclusion: Although teachers rate their cultural competence at a
relatively high level, there is room for improvement. It would be desirable
to implement professional development programs that, through the
strengthening of cultural awareness, knowledge and skills of teachers,
would contribute to democratic culture, intercultural education and
culturally competent practice in educational work.",
publisher = "Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju",
journal = "12th International Scientific Conference Special Education and rehabilitation today",
title = "Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole, Cultural competencies in education: results from self-assessment of high school teachers",
pages = "134-133",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_977"
}
Popović-Ćitić, B., Trajković, M., Bukvić, L., Kovačević-Lepojević, M., Paraušić Marinković, A., Kovačević, M.,& Bogićević, D.. (2023). Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole. in 12th International Scientific Conference Special Education and rehabilitation today
Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju., 133-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_977
Popović-Ćitić B, Trajković M, Bukvić L, Kovačević-Lepojević M, Paraušić Marinković A, Kovačević M, Bogićević D. Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole. in 12th International Scientific Conference Special Education and rehabilitation today. 2023;:133-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_977 .
Popović-Ćitić, Branislava, Trajković, Marija, Bukvić, Lidija, Kovačević-Lepojević, Marina, Paraušić Marinković, Ana, Kovačević, Milica, Bogićević, Dragana, "Kulturalne kompetencije u obrazovanju: rezultati samoprocene nastavnika srednje škole" in 12th International Scientific Conference Special Education and rehabilitation today (2023):133-134,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_977 .

Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge

Kovačević-Lepojević, Marina; Trajković, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić, Lidija; Mijatović, Luka

(Novi Sad : Filozofski fakultet, 2023)

TY - CONF
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Trajković, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić, Lidija
AU - Mijatović, Luka
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1008
AB - A process model of parental monitoring (PM) proposes that PM occurs in two distinct
stages: before the adolescent goes out and when they return home. Parental and
adolescent responses to monitoring interactions impact on future monitoring episodes.
Research suggests that passive PM strategies (e.g. child disclosure) correlate with
higher parental knowledge and less behavior problems. Self-reported measures were
used on a sample of 507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to examine
the mediating effect (mediation analysis using JASP) of parental knowledge (the Scale
of Parental Monitoring) on the relationship of PM strategies (Child Disclosure, Parental
Solicitation and Parental Control) (the Scale of Parental Monitoring) with externalising
problems (Aggressive and Rule-Breaking Behaviour) (ASEBA, YSR). The research results
show that Parental Knowledge mediate the relation of Child Disclosure and RuleBreaking Behaviour (z = -6.544, p < .001) and Parental Control and Rule-Breaking
Behaviour (z =-3.770, p< .001). No direct link between Parental Control and RuleBreaking Behavior, as well as Parental Solicitation and Rule-Breaking Behavior were
established. Full mediation of the link between Child Disclosure and Aggressive Behavior by Parental Knowledge is found (total indirect effect z = -4.050, p < .001). The research
results were discussed in the context of the relevance of the PM strategies for greater
parental knowledge and prevention of externalising problems in adolescence.
PB - Novi Sad : Filozofski fakultet
C3 - Current Trends in Psychology
T1 - Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge
EP - 146
SP - 145
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1008
ER - 
@conference{
author = "Kovačević-Lepojević, Marina and Trajković, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić, Lidija and Mijatović, Luka",
year = "2023",
abstract = "A process model of parental monitoring (PM) proposes that PM occurs in two distinct
stages: before the adolescent goes out and when they return home. Parental and
adolescent responses to monitoring interactions impact on future monitoring episodes.
Research suggests that passive PM strategies (e.g. child disclosure) correlate with
higher parental knowledge and less behavior problems. Self-reported measures were
used on a sample of 507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to examine
the mediating effect (mediation analysis using JASP) of parental knowledge (the Scale
of Parental Monitoring) on the relationship of PM strategies (Child Disclosure, Parental
Solicitation and Parental Control) (the Scale of Parental Monitoring) with externalising
problems (Aggressive and Rule-Breaking Behaviour) (ASEBA, YSR). The research results
show that Parental Knowledge mediate the relation of Child Disclosure and RuleBreaking Behaviour (z = -6.544, p < .001) and Parental Control and Rule-Breaking
Behaviour (z =-3.770, p< .001). No direct link between Parental Control and RuleBreaking Behavior, as well as Parental Solicitation and Rule-Breaking Behavior were
established. Full mediation of the link between Child Disclosure and Aggressive Behavior by Parental Knowledge is found (total indirect effect z = -4.050, p < .001). The research
results were discussed in the context of the relevance of the PM strategies for greater
parental knowledge and prevention of externalising problems in adolescence.",
publisher = "Novi Sad : Filozofski fakultet",
journal = "Current Trends in Psychology",
title = "Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge",
pages = "146-145",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1008"
}
Kovačević-Lepojević, M., Trajković, M., Popović-Ćitić, B., Bukvić, L.,& Mijatović, L.. (2023). Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge. in Current Trends in Psychology
Novi Sad : Filozofski fakultet., 145-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1008
Kovačević-Lepojević M, Trajković M, Popović-Ćitić B, Bukvić L, Mijatović L. Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge. in Current Trends in Psychology. 2023;:145-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1008 .
Kovačević-Lepojević, Marina, Trajković, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić, Lidija, Mijatović, Luka, "Relevance of parental monitoring strategies in explanation of externalizing behaviour problems in adolescence: Mediation of parental knowledge" in Current Trends in Psychology (2023):145-146,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1008 .

Through an atmosphere of fairness to safer schools

Kovačević-Lepojević, Marina; Trajković, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić, Lidija

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2023)

TY - CONF
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Trajković, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić, Lidija
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1012
AB - In the post-Columbine era, schools worldwide have come to view school safety through
a school security lens. After the recent school shooting in Serbia, we seem to be inclined
to repeat the same pattern here, even though it has been shown that formal control in
schools (e.g., surveillance measures) is not effective in reducing misconduct, or at least
not as effective as a positive school climate might be (Fisher et al., 2019; King & Bracy,
2019; Tanner-Smith et al., 2018). Authoritative discipline theory suggests (Gregory
& Cornell, 2009) that schools that set high expectations for behavior (e.g., fairness
of school rules) and promote warm support (e.g., good teacher-student relationships)
increase school safety and reduce the likelihood of students violating school rules (Bear
et al., 2014). Findings indicate that a positive school climate is closely related to greater
school safety (Cornell, 2021; Kutsyuruba et al., 2015) and less school victimization,
including bullying (Gutvajn et al., 2021) and cyberbullying (Yang et al., 2021). The
fairness of school rules is usually considered to be an indicator of informal social control,
effective in maintaining school safety (Fisher et al., 2019).
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
C3 - Towards a More Equitable Education: From Research to Change
T1 - Through an atmosphere of fairness to safer schools
EP - 135
SP - 128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1012
ER - 
@conference{
author = "Kovačević-Lepojević, Marina and Trajković, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić, Lidija",
year = "2023",
abstract = "In the post-Columbine era, schools worldwide have come to view school safety through
a school security lens. After the recent school shooting in Serbia, we seem to be inclined
to repeat the same pattern here, even though it has been shown that formal control in
schools (e.g., surveillance measures) is not effective in reducing misconduct, or at least
not as effective as a positive school climate might be (Fisher et al., 2019; King & Bracy,
2019; Tanner-Smith et al., 2018). Authoritative discipline theory suggests (Gregory
& Cornell, 2009) that schools that set high expectations for behavior (e.g., fairness
of school rules) and promote warm support (e.g., good teacher-student relationships)
increase school safety and reduce the likelihood of students violating school rules (Bear
et al., 2014). Findings indicate that a positive school climate is closely related to greater
school safety (Cornell, 2021; Kutsyuruba et al., 2015) and less school victimization,
including bullying (Gutvajn et al., 2021) and cyberbullying (Yang et al., 2021). The
fairness of school rules is usually considered to be an indicator of informal social control,
effective in maintaining school safety (Fisher et al., 2019).",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Towards a More Equitable Education: From Research to Change",
title = "Through an atmosphere of fairness to safer schools",
pages = "135-128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1012"
}
Kovačević-Lepojević, M., Trajković, M., Popović-Ćitić, B.,& Bukvić, L.. (2023). Through an atmosphere of fairness to safer schools. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change
Belgrade : Institute for Educational Research., 128-135.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1012
Kovačević-Lepojević M, Trajković M, Popović-Ćitić B, Bukvić L. Through an atmosphere of fairness to safer schools. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change. 2023;:128-135.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1012 .
Kovačević-Lepojević, Marina, Trajković, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić, Lidija, "Through an atmosphere of fairness to safer schools" in Towards a More Equitable Education: From Research to Change (2023):128-135,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1012 .

Life satisfaction and positive youth development in Serbia

Kovačević-Lepojević, Мarina; Gutvajn, Nikoleta; Tadić, Violeta

(Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia, 2023)

TY - JOUR
AU - Kovačević-Lepojević, Мarina
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Tadić, Violeta
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/925
AB - Life satisfaction is closely related to emotional, behavioural, social, and environmental youth functioning. Starting from the hypothesis that positive youth development (PYD) qualities such as aspects of eudaimonic well-being lead to higher youth life satisfaction (the hedonic aspect of well-being), we explored predictions of Serbian youth life satisfaction based on the Five Cs on a sample of 215 Belgrade secondary school students (34.9% male students). The research results show that: the youth were mostly satisfied with their friends, their living environment, themselves, and their families, and least satisfied with their school; the Five Cs variables explain the highest percentage of variance in youth satisfaction with the family, and the lowest for satisfaction with the living environment; higher impacts on domain-specific life satisfaction were observed for connection (self-satisfaction, satisfaction with the family and school), confidence (satisfaction with the family and school), and caring (satisfaction with the living environment, school and friends), while competence only predicted self-safisfaction. Providing support for PYD promotion leads to greater satisfaction with different aspects of youth development ecology.
PB - Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia
T2 - Sociologija
T2 - Sociologija
T1 - Life satisfaction and positive youth development in Serbia
EP - 232
IS - 2
SP - 217
VL - 65
DO - 10.2298/SOC220802008K
ER - 
@article{
author = "Kovačević-Lepojević, Мarina and Gutvajn, Nikoleta and Tadić, Violeta",
year = "2023",
abstract = "Life satisfaction is closely related to emotional, behavioural, social, and environmental youth functioning. Starting from the hypothesis that positive youth development (PYD) qualities such as aspects of eudaimonic well-being lead to higher youth life satisfaction (the hedonic aspect of well-being), we explored predictions of Serbian youth life satisfaction based on the Five Cs on a sample of 215 Belgrade secondary school students (34.9% male students). The research results show that: the youth were mostly satisfied with their friends, their living environment, themselves, and their families, and least satisfied with their school; the Five Cs variables explain the highest percentage of variance in youth satisfaction with the family, and the lowest for satisfaction with the living environment; higher impacts on domain-specific life satisfaction were observed for connection (self-satisfaction, satisfaction with the family and school), confidence (satisfaction with the family and school), and caring (satisfaction with the living environment, school and friends), while competence only predicted self-safisfaction. Providing support for PYD promotion leads to greater satisfaction with different aspects of youth development ecology.",
publisher = "Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia",
journal = "Sociologija, Sociologija",
title = "Life satisfaction and positive youth development in Serbia",
pages = "232-217",
number = "2",
volume = "65",
doi = "10.2298/SOC220802008K"
}
Kovačević-Lepojević, М., Gutvajn, N.,& Tadić, V.. (2023). Life satisfaction and positive youth development in Serbia. in Sociologija
Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia., 65(2), 217-232.
https://doi.org/10.2298/SOC220802008K
Kovačević-Lepojević М, Gutvajn N, Tadić V. Life satisfaction and positive youth development in Serbia. in Sociologija. 2023;65(2):217-232.
doi:10.2298/SOC220802008K .
Kovačević-Lepojević, Мarina, Gutvajn, Nikoleta, Tadić, Violeta, "Life satisfaction and positive youth development in Serbia" in Sociologija, 65, no. 2 (2023):217-232,
https://doi.org/10.2298/SOC220802008K . .
1

Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије

Параушић, Ана; Стојановић, Марија; Поповић Ћитић, Бранислава; Ковачевић Лепојевић, Марина; Буквић Бранковић, Лидија

(Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену, 2022)

TY - CONF
AU - Параушић, Ана
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић Ћитић, Бранислава
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Буквић Бранковић, Лидија
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/853
AB - Пандемија вируса КОВИД-19 довела је до нужне имплементације
наставе на даљину посредством коришћења дигиталних технологија и
алата за онлајн учење. Иако су институције задужене за квалитет
образовања и васпитања у нашој земљи организовале обуке запослених за
употребу алата за онлајн учење, истраживачки налази сугеришу да
дигиталне компетенције наставника и даље нису на завидном нивоу, те
упућују на јасну потребу наставника за додатном обуком и подршком у
овом домену. С тим у вези, направљен је преглед 70 алата за онлајн учење, а
у овом раду издвојени су они који би могли бити од највеће користи
наставницима. Циљ рада је сагледавање услова и начина њиховог
коришћења, као и указивање на предности и ограничења која се везују за
њихову употребу. У раду ће бити предложена типологија алата за онлајн
учење и приказни неки од алата карактеристични за сваки тип.
Неопходност брзог прилагођавања новонасталој ситуацији и прелазак на
учење на даљину указали су на потребу континуиране едукације
наставника у области извођења онлајн наставе. У циљу овладавања
вештинама коришћења алата за онлајн учење у наставној пракси,
пожељно би било припремити одговарајуће водиче или приручнике за
њихову примену.
AB - The COVID-19 virus pandemic has led to the necessary implementation
of distance teaching through the use of digital technologies and online learning
tools. Although the institutions in charge of the quality of education in our country
have organized training for employees to use online learning tools, research
findings suggest that digital competencies of teachers are still not at an enviable
level, and point to a clear need for teachers for additional training and support in
this area. In this regard, an overview of 70 online learning tools was made, and in
this paper, those that could be of the greatest benefit to teachers were singled out.
The aim of this paper is to consider the conditions and methods of their use, as well
as to point out the advantages and limitations associated with their use. The paper
will also propose a typology of online learning tools and show some of the tools
specific to each type. The need to quickly adapt to the new situation and the
transition to distance learning pointed to the need for continuous education of
teachers in the field of online teaching. In order to master the skills of using online
learning tools in teaching practice, it would be desirable to prepare appropriate
guides or manuals for their application.
PB - Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену
C3 - Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић
T1 - Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије
T1 - Online learning tools as a means of teaching during a pandemic
T1 - Alati za onlajn učenje kao sredstva za izvođenje nastave tokom pandemije
EP - 86
IS - 18
SP - 69
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853
ER - 
@conference{
author = "Параушић, Ана and Стојановић, Марија and Поповић Ћитић, Бранислава and Ковачевић Лепојевић, Марина and Буквић Бранковић, Лидија",
year = "2022",
abstract = "Пандемија вируса КОВИД-19 довела је до нужне имплементације
наставе на даљину посредством коришћења дигиталних технологија и
алата за онлајн учење. Иако су институције задужене за квалитет
образовања и васпитања у нашој земљи организовале обуке запослених за
употребу алата за онлајн учење, истраживачки налази сугеришу да
дигиталне компетенције наставника и даље нису на завидном нивоу, те
упућују на јасну потребу наставника за додатном обуком и подршком у
овом домену. С тим у вези, направљен је преглед 70 алата за онлајн учење, а
у овом раду издвојени су они који би могли бити од највеће користи
наставницима. Циљ рада је сагледавање услова и начина њиховог
коришћења, као и указивање на предности и ограничења која се везују за
њихову употребу. У раду ће бити предложена типологија алата за онлајн
учење и приказни неки од алата карактеристични за сваки тип.
Неопходност брзог прилагођавања новонасталој ситуацији и прелазак на
учење на даљину указали су на потребу континуиране едукације
наставника у области извођења онлајн наставе. У циљу овладавања
вештинама коришћења алата за онлајн учење у наставној пракси,
пожељно би било припремити одговарајуће водиче или приручнике за
њихову примену., The COVID-19 virus pandemic has led to the necessary implementation
of distance teaching through the use of digital technologies and online learning
tools. Although the institutions in charge of the quality of education in our country
have organized training for employees to use online learning tools, research
findings suggest that digital competencies of teachers are still not at an enviable
level, and point to a clear need for teachers for additional training and support in
this area. In this regard, an overview of 70 online learning tools was made, and in
this paper, those that could be of the greatest benefit to teachers were singled out.
The aim of this paper is to consider the conditions and methods of their use, as well
as to point out the advantages and limitations associated with their use. The paper
will also propose a typology of online learning tools and show some of the tools
specific to each type. The need to quickly adapt to the new situation and the
transition to distance learning pointed to the need for continuous education of
teachers in the field of online teaching. In order to master the skills of using online
learning tools in teaching practice, it would be desirable to prepare appropriate
guides or manuals for their application.",
publisher = "Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену",
journal = "Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић",
title = "Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије, Online learning tools as a means of teaching during a pandemic, Alati za onlajn učenje kao sredstva za izvođenje nastave tokom pandemije",
pages = "86-69",
number = "18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853"
}
Параушић, А., Стојановић, М., Поповић Ћитић, Б., Ковачевић Лепојевић, М.,& Буквић Бранковић, Л.. (2022). Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије. in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић
Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену.(18), 69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853
Параушић А, Стојановић М, Поповић Ћитић Б, Ковачевић Лепојевић М, Буквић Бранковић Л. Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије. in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. 2022;(18):69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853 .
Параушић, Ана, Стојановић, Марија, Поповић Ћитић, Бранислава, Ковачевић Лепојевић, Марина, Буквић Бранковић, Лидија, "Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије" in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, no. 18 (2022):69-86,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853 .

Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata

Popović-Ćitić, Branislava; Kovačević-Lepojević, Marina; Bukvić Branković, Lidija; Stojanović, Marija

(Beograd : Društvo defektologa Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Stojanović, Marija
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/793
AB - Uvažavanje različitosti, kao jedne od ključnih vrednosti savremenih društava,aktuelizovano je poslednjih godina u okvirima formalnog sistema obrazovanja ivaspitanja, primarno pod uticajem koncepta interkulturalnog obrazovanja i procesausmerenih na unapređivanje demokratske kulture u školama. Za potrebe identifikovanjabazičnih konstrukata značajnih za inkorporiranje različitosti u korpus vrednosti koje sepraktikuju u uslovima školskog okruženja, sprovedena je kritička analiza relevantnenacionalne legislative, izvršen je temeljni pregled niza teorijskih koncepata u kojima seuvažavanje različitosti pojavljuje kao konstitutivni element, te su selektovani elementi iprimeri dobre prakse u ovom domenu. Nalazi, dobijeni ovako koncipiranimistraživanjem, ukazuju da nivo poštovanja i negovanja različitosti u školskom setinguprimarno zavisi od međudejstva faktora koji deluju na tri nivoa – kontekstualnom,relacionom i individualnom. Na nivou organizacionog konteksta u kome se negovanjerazličitosti praktikuje, ključnim konstruktom ocenjuje se školska kultura, definisana kaosistem vrednosti, normi, ciljeva i prakse koji dele svi akteri školskog života. Zajedničkavizija, organizaciona posvećenost, orijentisanost ka ciljevima i inovacijama, kvalitetformalnih i neformalnih odnosa, podržavajuće i strukturirano liderstvo, te učešće udonošenju odluka, smatraju se elementima školske kulture koji su u direktnoj funkcijipromocije različitosti. Na relacionom nivou najuticajnijim se pokazuje kvalitet školskeklime, izražen kroz negovanje skladnih interpersonalnih odnosa između svih učesnikaobrazovnovaspitnog procesa, definisanje jasnih očekivanja i pravednih pravila koja sedosledno primenjuju, korišćenje tehnika pozitivnog disciplinovanja i socioemocionalnogučenja, te prakse koja direktno promoviše uvažavanje različitosti. Kada je u pitanjuindividualni nivo, ključnim se pokazuju kulturalne kompetencije nastavnika izražene krozkulturalnu svesnost, znanje i veštine, te posledičnu primenu kulturalno kompetentneprakse – u formi kulturalno kompetentnog rukovođenja odeljenjem, primene kulturalnoresponzivnih programa nastave i učenja, kao i aktivne saradnje sa roditeljima različitihkulturnih identiteta. Posmatrano iz ugla učenika, važnom pretpostavkom kulturalnokompetentnog ponašanja smatra se razvijanje kulturalne senzitivnosti kao otvorenespremnosti da se ostvare interakcije sa pripadnicima drugih kultura, uz istovremenopoštovanje i uvažavanje kulturalnih razlika. Sumarno gledano, može se zaključiti danapori ka promociji različitosti u školskom okruženju, ukoliko pretenduju da buduefektivni, nužno zahtevaju holistički pristup konstruktima školske kulture, pozitivneškolske klime i kulturalnih kompetencija, koji svojim međuzavisnim delovanjem kreirajuprostor za negovanje interkulturalnog obrazovanja i razvijanje demokratske kulture.
PB - Beograd : Društvo defektologa Srbije
C3 - Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije”
T1 - Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata
EP - 90
SP - 90
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4137
ER - 
@conference{
author = "Popović-Ćitić, Branislava and Kovačević-Lepojević, Marina and Bukvić Branković, Lidija and Stojanović, Marija",
year = "2022",
abstract = "Uvažavanje različitosti, kao jedne od ključnih vrednosti savremenih društava,aktuelizovano je poslednjih godina u okvirima formalnog sistema obrazovanja ivaspitanja, primarno pod uticajem koncepta interkulturalnog obrazovanja i procesausmerenih na unapređivanje demokratske kulture u školama. Za potrebe identifikovanjabazičnih konstrukata značajnih za inkorporiranje različitosti u korpus vrednosti koje sepraktikuju u uslovima školskog okruženja, sprovedena je kritička analiza relevantnenacionalne legislative, izvršen je temeljni pregled niza teorijskih koncepata u kojima seuvažavanje različitosti pojavljuje kao konstitutivni element, te su selektovani elementi iprimeri dobre prakse u ovom domenu. Nalazi, dobijeni ovako koncipiranimistraživanjem, ukazuju da nivo poštovanja i negovanja različitosti u školskom setinguprimarno zavisi od međudejstva faktora koji deluju na tri nivoa – kontekstualnom,relacionom i individualnom. Na nivou organizacionog konteksta u kome se negovanjerazličitosti praktikuje, ključnim konstruktom ocenjuje se školska kultura, definisana kaosistem vrednosti, normi, ciljeva i prakse koji dele svi akteri školskog života. Zajedničkavizija, organizaciona posvećenost, orijentisanost ka ciljevima i inovacijama, kvalitetformalnih i neformalnih odnosa, podržavajuće i strukturirano liderstvo, te učešće udonošenju odluka, smatraju se elementima školske kulture koji su u direktnoj funkcijipromocije različitosti. Na relacionom nivou najuticajnijim se pokazuje kvalitet školskeklime, izražen kroz negovanje skladnih interpersonalnih odnosa između svih učesnikaobrazovnovaspitnog procesa, definisanje jasnih očekivanja i pravednih pravila koja sedosledno primenjuju, korišćenje tehnika pozitivnog disciplinovanja i socioemocionalnogučenja, te prakse koja direktno promoviše uvažavanje različitosti. Kada je u pitanjuindividualni nivo, ključnim se pokazuju kulturalne kompetencije nastavnika izražene krozkulturalnu svesnost, znanje i veštine, te posledičnu primenu kulturalno kompetentneprakse – u formi kulturalno kompetentnog rukovođenja odeljenjem, primene kulturalnoresponzivnih programa nastave i učenja, kao i aktivne saradnje sa roditeljima različitihkulturnih identiteta. Posmatrano iz ugla učenika, važnom pretpostavkom kulturalnokompetentnog ponašanja smatra se razvijanje kulturalne senzitivnosti kao otvorenespremnosti da se ostvare interakcije sa pripadnicima drugih kultura, uz istovremenopoštovanje i uvažavanje kulturalnih razlika. Sumarno gledano, može se zaključiti danapori ka promociji različitosti u školskom okruženju, ukoliko pretenduju da buduefektivni, nužno zahtevaju holistički pristup konstruktima školske kulture, pozitivneškolske klime i kulturalnih kompetencija, koji svojim međuzavisnim delovanjem kreirajuprostor za negovanje interkulturalnog obrazovanja i razvijanje demokratske kulture.",
publisher = "Beograd : Društvo defektologa Srbije",
journal = "Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije”",
title = "Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata",
pages = "90-90",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4137"
}
Popović-Ćitić, B., Kovačević-Lepojević, M., Bukvić Branković, L.,& Stojanović, M.. (2022). Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata. in Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije”
Beograd : Društvo defektologa Srbije., 90-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4137
Popović-Ćitić B, Kovačević-Lepojević M, Bukvić Branković L, Stojanović M. Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata. in Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije”. 2022;:90-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4137 .
Popović-Ćitić, Branislava, Kovačević-Lepojević, Marina, Bukvić Branković, Lidija, Stojanović, Marija, "Pretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukata" in Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije” (2022):90-90,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4137 .

Possibilities of applying online learning tools in the educational process

Popović-Ćitić, Branislava; Paraušić, Ana; Stojanović, Marija; Kovačević-Lepojević, Marina; Bukvić Branković, Lidija

(Prizren : Učiteljski fakultet, 2022)

TY - CONF
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Paraušić, Ana
AU - Stojanović, Marija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Bukvić Branković, Lidija
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/792
AB - Pandemic education, largely based on the distance learning model, hasopened up space, but also the need to use a wide range of online learning tools.In order to consider the possibility of applying online tools in the teachingprocess, the conditions and manner of use were analyzed, as well as theadvantages and limitations of more than 70 existing tools. The results of theanalysis showed that, in addition to learning management systems and socialnetworks, there are several important categories of learning tools, namely: toolsfor collaboration and content sharing, tools for creating and editingpresentations and videos, tools for creating interactive content, platforms whichoffer free content, content storage options and audio and video recording tools.It was stated that a significant number of these tools have a wide user base, theyare easy to access and easy to use, and that, taking into account their advantagesand disadvantages, they can be useful in successfully organizing classes throughdistance learning. However, in order for online tools to find their full applicationin educational practice, it is necessary for teachers not only to becomeacquainted with their existence, but also to master the skills of their use. To thisend, it would be desirable to prepare appropriate guides or manuals for the useof online learning tools that would help teachers, depending on the goals theywant to achieve, select appropriate tools and successfully apply them in practice.
AB - Pandemijsko obrazovanje, zasnovano umnogome na modelu nastave na daljinu, otvorilo je prostor, ali i potrebu za korišćenjem širokog spektra alata za onlajn učenje. U cilju sagledavanja mogućnosti primene onlajn alata u procesu nastave, analizirani su uslovi i način korišćenja, kao i prednosti i ograničenja više od 70 postojećih alata. Rezultati analize pokazali su da, pored sistema za upravljanje učenjem i društvenih mreža, postoji nekoliko značajnih kategorija alata za učenje, i to: alati za saradnju i deljenje sadržaja, alati za kreiranje i uređivanje prezentacija i video materijala, alati za kreiranje interaktivnih sadržaja, platforme koje nude besplatne sadržaje, opcije za skladištenje sadržaja i alati za audio i video snimanje. Konstatovano je da značajan broj ovih alata ima široku korisničku bazu, lako im se pristupa i jednostavno se koriste, te da, uz uvažavanje njihovih prednosti i nedostataka, mogu biti od koristi u uspešnom organizovanju nastave putem učenja na daljinu. Ipak, da bi onlajn alati našli svoju punu primenu u obrazovnoj praksi neophodno je da se nastavnici ne samo upoznaju sa njihovim postojanjem, već i da ovladaju veštinama njihovog korišćenja. U te svrhe poželjno bi bilo pripremiti odgovarajuće vodiče ili priručnike za korišćenje onlajn alata u učenju koji bi pomogli nastavnicima da, u zavisnosti od ciljeva koje žele postići, izaberu adekvatne alate i sa uspehom ih primene u praksi.
PB - Prizren : Učiteljski fakultet
C3 - Obrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemije
T1 - Possibilities of applying online learning tools in the educational process
T1 - Mogućnosti primene onlajn alata za učenje u obrazovnovaspitnom procesu
EP - 42
SP - 41
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4199
ER - 
@conference{
author = "Popović-Ćitić, Branislava and Paraušić, Ana and Stojanović, Marija and Kovačević-Lepojević, Marina and Bukvić Branković, Lidija",
year = "2022",
abstract = "Pandemic education, largely based on the distance learning model, hasopened up space, but also the need to use a wide range of online learning tools.In order to consider the possibility of applying online tools in the teachingprocess, the conditions and manner of use were analyzed, as well as theadvantages and limitations of more than 70 existing tools. The results of theanalysis showed that, in addition to learning management systems and socialnetworks, there are several important categories of learning tools, namely: toolsfor collaboration and content sharing, tools for creating and editingpresentations and videos, tools for creating interactive content, platforms whichoffer free content, content storage options and audio and video recording tools.It was stated that a significant number of these tools have a wide user base, theyare easy to access and easy to use, and that, taking into account their advantagesand disadvantages, they can be useful in successfully organizing classes throughdistance learning. However, in order for online tools to find their full applicationin educational practice, it is necessary for teachers not only to becomeacquainted with their existence, but also to master the skills of their use. To thisend, it would be desirable to prepare appropriate guides or manuals for the useof online learning tools that would help teachers, depending on the goals theywant to achieve, select appropriate tools and successfully apply them in practice., Pandemijsko obrazovanje, zasnovano umnogome na modelu nastave na daljinu, otvorilo je prostor, ali i potrebu za korišćenjem širokog spektra alata za onlajn učenje. U cilju sagledavanja mogućnosti primene onlajn alata u procesu nastave, analizirani su uslovi i način korišćenja, kao i prednosti i ograničenja više od 70 postojećih alata. Rezultati analize pokazali su da, pored sistema za upravljanje učenjem i društvenih mreža, postoji nekoliko značajnih kategorija alata za učenje, i to: alati za saradnju i deljenje sadržaja, alati za kreiranje i uređivanje prezentacija i video materijala, alati za kreiranje interaktivnih sadržaja, platforme koje nude besplatne sadržaje, opcije za skladištenje sadržaja i alati za audio i video snimanje. Konstatovano je da značajan broj ovih alata ima široku korisničku bazu, lako im se pristupa i jednostavno se koriste, te da, uz uvažavanje njihovih prednosti i nedostataka, mogu biti od koristi u uspešnom organizovanju nastave putem učenja na daljinu. Ipak, da bi onlajn alati našli svoju punu primenu u obrazovnoj praksi neophodno je da se nastavnici ne samo upoznaju sa njihovim postojanjem, već i da ovladaju veštinama njihovog korišćenja. U te svrhe poželjno bi bilo pripremiti odgovarajuće vodiče ili priručnike za korišćenje onlajn alata u učenju koji bi pomogli nastavnicima da, u zavisnosti od ciljeva koje žele postići, izaberu adekvatne alate i sa uspehom ih primene u praksi.",
publisher = "Prizren : Učiteljski fakultet",
journal = "Obrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemije",
title = "Possibilities of applying online learning tools in the educational process, Mogućnosti primene onlajn alata za učenje u obrazovnovaspitnom procesu",
pages = "42-41",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4199"
}
Popović-Ćitić, B., Paraušić, A., Stojanović, M., Kovačević-Lepojević, M.,& Bukvić Branković, L.. (2022). Possibilities of applying online learning tools in the educational process. in Obrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemije
Prizren : Učiteljski fakultet., 41-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4199
Popović-Ćitić B, Paraušić A, Stojanović M, Kovačević-Lepojević M, Bukvić Branković L. Possibilities of applying online learning tools in the educational process. in Obrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemije. 2022;:41-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4199 .
Popović-Ćitić, Branislava, Paraušić, Ana, Stojanović, Marija, Kovačević-Lepojević, Marina, Bukvić Branković, Lidija, "Possibilities of applying online learning tools in the educational process" in Obrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemije (2022):41-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4199 .

Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender

Kovačević Lepojević, Marina; Mijatović, Luka; Gutvajn, Nikoleta

(Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2022)

TY - JOUR
AU - Kovačević Lepojević, Marina
AU - Mijatović, Luka
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2022
UR - https://hrcak.srce.hr/file/439299
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/938
AB - Research suggests the differences between parenting boys and girls related to externalising behaviour problems. Self-reported measures were used on a sample of
507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to
examine the moderating effect of gender on the relationship of parental monitoring (the Scale of Parental Monitoring), parental attachment (the Inventory of Parents and
Peer Attachment, IPPA), and parental practice (the Alabama Parenting Questionnaire) with externalising problems
(aggressive and rule-breaking behaviour) (ASEBA, YSR). The research results show gender differences in rule-breaking behaviour, externalising
problems and some parenting variables. Hierarchical regression analyses revealed
significant predictors of aggressive behaviour, rule-breaking behaviour and externalising problems, whereby poor monitoring displayed the strongest relations with
all of the criteria. The moderating effect of gender was identified in explaining the
links between communication with the mother, positive parenting and trust in the
father with rule-breaking behaviour. The research results were discussed in the context of the protective relationship in the father-son and mother-daughter dyads for
rule-breaking behaviour. The practical implications of differentiation between the
relevance of mothers’ and fathers’ parenting for adolescent adjustment in terms of
gender are provided.
AB - Istraživanja ukazuju da su razlike u odgoju dječaka i djevojčica povezani s eksternalizacijom problema u ponašanju. Samoprijavljene mjere koristile su se na
uzorku od 507 beogradskih učenika srednjih škola (42,1% dječaka) kako bi se istražili
moderacijski učinci roda na odnos između roditeljskog nadzora (Skala roditeljskog
nadzora), privrženost roditeljima (Inventar privrženosti roditeljima i vršnjacima) i roditeljske prakse (Upitnik roditeljstva iz Alabame) i problema eksternalizacije (agresivno ponašanje i kršenje pravila). Rezultati istraživanja ukazuju na rodne razlike u
kršenju pravila, eksternalizaciji problema i nekim varijablama roditeljstva. Analize
hijerarhijske regresije otkrivaju značajne pokazatelje agresivnog ponašanja, kršenja pravila i eksternaliziranja problema, dok slab nadzor ima najveću povezanost sa
svim kriterijima. Moderacijski učinak roda identificiran je u pojašnjenju veza između
komunikacije s majkom, pozitivnog roditeljstva i povjerenja u oca s kršenjem pravila.
Rezultati istraživanja raspravljaju se u kontekstu zaštitničkog roditeljstva u dijadama otac-sin i majka-kćiza kršenje pravila. Navode se praktične implikacije razlikovanja značaja roditeljstva majki i očeva za prilagodbu adolescenata u pogledu roda.
PB - Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada
T2 - Ljetopis socijalnog rada
T1 - Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender
T1 - Eksternalizacija problema u ponašanju u adolescentskoj dobi na temelju predviđanja roditeljskog nadzora, praksi i privrženosti: Istraživanje moderacijske uloge spola
EP - 441
IS - 3
SP - 413
VL - 29
DO - 10.3935/ljsr.v29i3.433
ER - 
@article{
author = "Kovačević Lepojević, Marina and Mijatović, Luka and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2022",
abstract = "Research suggests the differences between parenting boys and girls related to externalising behaviour problems. Self-reported measures were used on a sample of
507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to
examine the moderating effect of gender on the relationship of parental monitoring (the Scale of Parental Monitoring), parental attachment (the Inventory of Parents and
Peer Attachment, IPPA), and parental practice (the Alabama Parenting Questionnaire) with externalising problems
(aggressive and rule-breaking behaviour) (ASEBA, YSR). The research results show gender differences in rule-breaking behaviour, externalising
problems and some parenting variables. Hierarchical regression analyses revealed
significant predictors of aggressive behaviour, rule-breaking behaviour and externalising problems, whereby poor monitoring displayed the strongest relations with
all of the criteria. The moderating effect of gender was identified in explaining the
links between communication with the mother, positive parenting and trust in the
father with rule-breaking behaviour. The research results were discussed in the context of the protective relationship in the father-son and mother-daughter dyads for
rule-breaking behaviour. The practical implications of differentiation between the
relevance of mothers’ and fathers’ parenting for adolescent adjustment in terms of
gender are provided., Istraživanja ukazuju da su razlike u odgoju dječaka i djevojčica povezani s eksternalizacijom problema u ponašanju. Samoprijavljene mjere koristile su se na
uzorku od 507 beogradskih učenika srednjih škola (42,1% dječaka) kako bi se istražili
moderacijski učinci roda na odnos između roditeljskog nadzora (Skala roditeljskog
nadzora), privrženost roditeljima (Inventar privrženosti roditeljima i vršnjacima) i roditeljske prakse (Upitnik roditeljstva iz Alabame) i problema eksternalizacije (agresivno ponašanje i kršenje pravila). Rezultati istraživanja ukazuju na rodne razlike u
kršenju pravila, eksternalizaciji problema i nekim varijablama roditeljstva. Analize
hijerarhijske regresije otkrivaju značajne pokazatelje agresivnog ponašanja, kršenja pravila i eksternaliziranja problema, dok slab nadzor ima najveću povezanost sa
svim kriterijima. Moderacijski učinak roda identificiran je u pojašnjenju veza između
komunikacije s majkom, pozitivnog roditeljstva i povjerenja u oca s kršenjem pravila.
Rezultati istraživanja raspravljaju se u kontekstu zaštitničkog roditeljstva u dijadama otac-sin i majka-kćiza kršenje pravila. Navode se praktične implikacije razlikovanja značaja roditeljstva majki i očeva za prilagodbu adolescenata u pogledu roda.",
publisher = "Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada",
journal = "Ljetopis socijalnog rada",
title = "Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender, Eksternalizacija problema u ponašanju u adolescentskoj dobi na temelju predviđanja roditeljskog nadzora, praksi i privrženosti: Istraživanje moderacijske uloge spola",
pages = "441-413",
number = "3",
volume = "29",
doi = "10.3935/ljsr.v29i3.433"
}
Kovačević Lepojević, M., Mijatović, L.,& Gutvajn, N.. (2022). Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender. in Ljetopis socijalnog rada
Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada., 29(3), 413-441.
https://doi.org/10.3935/ljsr.v29i3.433
Kovačević Lepojević M, Mijatović L, Gutvajn N. Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender. in Ljetopis socijalnog rada. 2022;29(3):413-441.
doi:10.3935/ljsr.v29i3.433 .
Kovačević Lepojević, Marina, Mijatović, Luka, Gutvajn, Nikoleta, "Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender" in Ljetopis socijalnog rada, 29, no. 3 (2022):413-441,
https://doi.org/10.3935/ljsr.v29i3.433 . .

The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students

Kovačević Lepojević, Marina; Merdović, Boro; Živaljević, Dragan

(Serbia : University of Niš, 2022)

TY - JOUR
AU - Kovačević Lepojević, Marina
AU - Merdović, Boro
AU - Živaljević, Dragan
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/846
AB - School-based programs focused on externalizing problems in students are recognized as an important part of school life and work. The aim of this paper is the systematization of scientific studies in the form of systematic presentations and meta-analysis of school programs, in which externalizing problems in students is among the criteria for assessing the effectiveness of the program. Scientific results published in English in the last seven years are included in the systematization. Bases searched during research are: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) and Scopus. The results of the research indicate that the most successful school-based interventions resulting in the prevention and reduction of externalizing problems are based on socio-emotional learning, that they are mostly implemented by teachers, that they are incorporated into the curriculum, and that their success depends on the quality of implementation.
AB - Школски програми којима се унапређује социемоционални статус ученика препознају се као важан део школског живота и рада. Циљ рада представља систематизација научних студија у форми систематских приказа и метаанализа школских програма, где се међу критеријумима за процену ефективности програма налазе екстернализовани проблеми у понашању ученика. Укључени су научни резултати објављени у последњих седам година на енглеском језику. Претраживане су базе: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WОS), Education Resources Information Center (ERIC) и Scopus. Резултати истраживања указују на то да су најуспешнији школски програми са исходом превенције и редукције екстернализованих проблема засноване на социоемоционалном учењу, да их најчешће спроводе наставници, да су инкорпориране у наставни план и програм, као и да њихова успешност пре свега зависи од квалитета примене.
PB - Serbia : University of Niš
T2 - Teme
T1 - The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students
T1 - Преглед школских програма усмерених на екстернализоване проблеме у понашању ученика
EP - 375
IS - 2
SP - 361
VL - 46
DO - 10.22190/TEME210329023K
ER - 
@article{
author = "Kovačević Lepojević, Marina and Merdović, Boro and Živaljević, Dragan",
year = "2022",
abstract = "School-based programs focused on externalizing problems in students are recognized as an important part of school life and work. The aim of this paper is the systematization of scientific studies in the form of systematic presentations and meta-analysis of school programs, in which externalizing problems in students is among the criteria for assessing the effectiveness of the program. Scientific results published in English in the last seven years are included in the systematization. Bases searched during research are: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) and Scopus. The results of the research indicate that the most successful school-based interventions resulting in the prevention and reduction of externalizing problems are based on socio-emotional learning, that they are mostly implemented by teachers, that they are incorporated into the curriculum, and that their success depends on the quality of implementation., Школски програми којима се унапређује социемоционални статус ученика препознају се као важан део школског живота и рада. Циљ рада представља систематизација научних студија у форми систематских приказа и метаанализа школских програма, где се међу критеријумима за процену ефективности програма налазе екстернализовани проблеми у понашању ученика. Укључени су научни резултати објављени у последњих седам година на енглеском језику. Претраживане су базе: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WОS), Education Resources Information Center (ERIC) и Scopus. Резултати истраживања указују на то да су најуспешнији школски програми са исходом превенције и редукције екстернализованих проблема засноване на социоемоционалном учењу, да их најчешће спроводе наставници, да су инкорпориране у наставни план и програм, као и да њихова успешност пре свега зависи од квалитета примене.",
publisher = "Serbia : University of Niš",
journal = "Teme",
title = "The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students, Преглед школских програма усмерених на екстернализоване проблеме у понашању ученика",
pages = "375-361",
number = "2",
volume = "46",
doi = "10.22190/TEME210329023K"
}
Kovačević Lepojević, M., Merdović, B.,& Živaljević, D.. (2022). The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students. in Teme
Serbia : University of Niš., 46(2), 361-375.
https://doi.org/10.22190/TEME210329023K
Kovačević Lepojević M, Merdović B, Živaljević D. The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students. in Teme. 2022;46(2):361-375.
doi:10.22190/TEME210329023K .
Kovačević Lepojević, Marina, Merdović, Boro, Živaljević, Dragan, "The systematic review of school-based programs focused on externalising problems in students" in Teme, 46, no. 2 (2022):361-375,
https://doi.org/10.22190/TEME210329023K . .

Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic

Stojanović, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Kovačević-Lepojević, Marina

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2022)

TY - CONF
AU - Stojanović, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/886
AB - The main limitations of this research include the predominantly female sample, theinability to compare the use of coping strategies before and during the pandemic, andthe lack of examination of correlates/predictors and implications of coping strategies.Nonetheless, our results revealed that during the first semester of the school year of2020/21, teachers used positive coping strategies to the greatest extent. That said, theuse of negative coping strategies was not negligible, especially among older teachers.This issue merits greater attention, bearing in mind the association of negative copingstrategies with a worse well-being of teachers and the undesirable implications for students’ academic results and well-being. Examining this issue would provide valuableinsights into how best to support teachers in situations of heightened stress. Finally,learning how to cope with stress is an invaluable skill that all teacher education programsshould integrate as a fundamental professional competence (MacIntyre, Gregersen &Mercer, 2020).
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
C3 - The state, problems, and needs of the modern education community
T1 - Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic
EP - 90
SP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4971
ER - 
@conference{
author = "Stojanović, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Kovačević-Lepojević, Marina",
year = "2022",
abstract = "The main limitations of this research include the predominantly female sample, theinability to compare the use of coping strategies before and during the pandemic, andthe lack of examination of correlates/predictors and implications of coping strategies.Nonetheless, our results revealed that during the first semester of the school year of2020/21, teachers used positive coping strategies to the greatest extent. That said, theuse of negative coping strategies was not negligible, especially among older teachers.This issue merits greater attention, bearing in mind the association of negative copingstrategies with a worse well-being of teachers and the undesirable implications for students’ academic results and well-being. Examining this issue would provide valuableinsights into how best to support teachers in situations of heightened stress. Finally,learning how to cope with stress is an invaluable skill that all teacher education programsshould integrate as a fundamental professional competence (MacIntyre, Gregersen &Mercer, 2020).",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "The state, problems, and needs of the modern education community",
title = "Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic",
pages = "90-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4971"
}
Stojanović, M., Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L.,& Kovačević-Lepojević, M.. (2022). Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic. in The state, problems, and needs of the modern education community
Belgrade : Institute for Educational Research., 84-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4971
Stojanović M, Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Kovačević-Lepojević M. Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic. in The state, problems, and needs of the modern education community. 2022;:84-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4971 .
Stojanović, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Kovačević-Lepojević, Marina, "Coping strategies of primary school teachers in Serbia during the Covid-19 pandemic" in The state, problems, and needs of the modern education community (2022):84-90,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4971 .

Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije

Kovačević-Lepojević, Marina; Popović-Ćitić, Branislava

(Novi Sad : Pedagoški fakultet u Somboru, 2022)

TY - CONF
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Popović-Ćitić, Branislava
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/854
AB - Uvažavajući specifičnosti pandemijskog obrazovanja, koje je pred nastavnikepostavilo brojne izazove na planu ostvarivanja obrazovno-vaspitnih ciljeva, realizovanoje istraživanje sa ciljem sagledavanja profesionalnog zadovoljstva nastavnikaškola tokom pandemije u Srbiji. Na uzorku od 817 nastavnika, primenom skaleprofesionalnog zadovoljstva nastavnika i skale profesionalne dobrobiti nastavnikatokom pandemije, analizirano je u kojoj meri profesionalni kontekst, izmenjen usledzdravstvene krize, utiče na zadovoljstvo poslom kod nastavnika u državnim osnovnimškolama u Srbiji. Osim pola, starosti nastavnika, radnog staža i nastavničke pozicije,ispitan je uticaj praktičnih problema u realizaciji nastave, kao i pozitivnih inegativnih indikatora lične dobrobiti na zadovoljstvo poslom nastavnika u pandemijskomobrazovanju. Rezultati su pokazali da su nastavnici razredne nastave bilizadovoljniji poslom tokom pandemije u odnosu na predmetne nastavnike. Viši nivoiprofesionalnog zadovoljstva zabeleženi su i kod mlađih i nastavnika ženskog pola.Sa druge strane, nastavnici koji su imali teškoće u realizaciji nastave, osećali su da supreopterećeni i pod stresom bili su manje zadovoljni profesionalnim kontekstom zavreme pandemije.
AB - Recognizing the specifics of pandemic education, which posed numerouschallenges to teachers in terms of achieving educational goals, a study was conductedwith the aim of assessing professional satisfaction of school teachers during the pandemicin Serbia. On a sample of 817 teachers, using the Satisfaction Scale with theEducation System and the Perception Scale of Well-Being with the Professional Situationin the Times of Pandemic, it was analyzed the extent to which the professionalcontext, changed due to the health crisis, affects job satisfaction among teachers instate primary schools in Serbia. In addition to gender, age of teachers, work experienceand teaching position, the impact of practical problems in the implementationof teaching, as well as positive and negative indicators of personal well-being on jobsatisfaction of teachers in pandemic education was examined. The results showedthat primary school teachers were more satisfied with their work during the pandemicthan subject teachers. Higher levels of professional satisfaction were recordedfor both younger and female teachers. On the other hand, those teachers who haddifficulties in teaching, felt overwhelmed and under stress were less satisfied with theprofessional context during the pandemic.
PB - Novi Sad : Pedagoški fakultet u Somboru
C3 - Obrazovanje u osnovnoj školi u vreme pandemije
T1 - Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije
T1 - Job satisfaction of primary school teachers during thepandemic
EP - 73
SP - 64
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4315
ER - 
@conference{
author = "Kovačević-Lepojević, Marina and Popović-Ćitić, Branislava",
year = "2022",
abstract = "Uvažavajući specifičnosti pandemijskog obrazovanja, koje je pred nastavnikepostavilo brojne izazove na planu ostvarivanja obrazovno-vaspitnih ciljeva, realizovanoje istraživanje sa ciljem sagledavanja profesionalnog zadovoljstva nastavnikaškola tokom pandemije u Srbiji. Na uzorku od 817 nastavnika, primenom skaleprofesionalnog zadovoljstva nastavnika i skale profesionalne dobrobiti nastavnikatokom pandemije, analizirano je u kojoj meri profesionalni kontekst, izmenjen usledzdravstvene krize, utiče na zadovoljstvo poslom kod nastavnika u državnim osnovnimškolama u Srbiji. Osim pola, starosti nastavnika, radnog staža i nastavničke pozicije,ispitan je uticaj praktičnih problema u realizaciji nastave, kao i pozitivnih inegativnih indikatora lične dobrobiti na zadovoljstvo poslom nastavnika u pandemijskomobrazovanju. Rezultati su pokazali da su nastavnici razredne nastave bilizadovoljniji poslom tokom pandemije u odnosu na predmetne nastavnike. Viši nivoiprofesionalnog zadovoljstva zabeleženi su i kod mlađih i nastavnika ženskog pola.Sa druge strane, nastavnici koji su imali teškoće u realizaciji nastave, osećali su da supreopterećeni i pod stresom bili su manje zadovoljni profesionalnim kontekstom zavreme pandemije., Recognizing the specifics of pandemic education, which posed numerouschallenges to teachers in terms of achieving educational goals, a study was conductedwith the aim of assessing professional satisfaction of school teachers during the pandemicin Serbia. On a sample of 817 teachers, using the Satisfaction Scale with theEducation System and the Perception Scale of Well-Being with the Professional Situationin the Times of Pandemic, it was analyzed the extent to which the professionalcontext, changed due to the health crisis, affects job satisfaction among teachers instate primary schools in Serbia. In addition to gender, age of teachers, work experienceand teaching position, the impact of practical problems in the implementationof teaching, as well as positive and negative indicators of personal well-being on jobsatisfaction of teachers in pandemic education was examined. The results showedthat primary school teachers were more satisfied with their work during the pandemicthan subject teachers. Higher levels of professional satisfaction were recordedfor both younger and female teachers. On the other hand, those teachers who haddifficulties in teaching, felt overwhelmed and under stress were less satisfied with theprofessional context during the pandemic.",
publisher = "Novi Sad : Pedagoški fakultet u Somboru",
journal = "Obrazovanje u osnovnoj školi u vreme pandemije",
title = "Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije, Job satisfaction of primary school teachers during thepandemic",
pages = "73-64",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4315"
}
Kovačević-Lepojević, M.,& Popović-Ćitić, B.. (2022). Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije. in Obrazovanje u osnovnoj školi u vreme pandemije
Novi Sad : Pedagoški fakultet u Somboru., 64-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4315
Kovačević-Lepojević M, Popović-Ćitić B. Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije. in Obrazovanje u osnovnoj školi u vreme pandemije. 2022;:64-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4315 .
Kovačević-Lepojević, Marina, Popović-Ćitić, Branislava, "Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije" in Obrazovanje u osnovnoj školi u vreme pandemije (2022):64-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4315 .

Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы

Буквич-Бранкович, Л.; Попович-Читич, Б.; Стоянович, М.; Ковачевич-Лепоевич, М.

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Буквич-Бранкович, Л.
AU - Попович-Читич, Б.
AU - Стоянович, М.
AU - Ковачевич-Лепоевич, М.
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/829
AB - The paper presents the findings of a research study 
designed around the connections between developmental assets 
from the Developmental assets (DA) model and academic failure 
of elementary school students, conducted in seven Belgrade 
elementary schools. The research findings indicate the importance 
of supporting internal assets of students for prevention of academic 
failure.
AB - В статье представлены результаты 
исследования, проведенного в семи начальных школах 
Белграда, посвященного связям между активами развития 
(модель активов развития (DA)) и академической 
неуспеваемостью учащихся начальной школы. Результаты 
исследования свидетельствуют о важности поддержки 
внутренних активов учащихся для предотвращения 
академической неуспеваемости.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
T1 - Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы
T1 - Connections between developmental assets and academic failure of elementary school students in Belgrade
T1 - Connections between developmental assets and academic failure of elementary school students in Belgrade
EP - 449
SP - 444
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_829
ER - 
@conference{
author = "Буквич-Бранкович, Л. and Попович-Читич, Б. and Стоянович, М. and Ковачевич-Лепоевич, М.",
year = "2022",
abstract = "The paper presents the findings of a research study 
designed around the connections between developmental assets 
from the Developmental assets (DA) model and academic failure 
of elementary school students, conducted in seven Belgrade 
elementary schools. The research findings indicate the importance 
of supporting internal assets of students for prevention of academic 
failure., В статье представлены результаты 
исследования, проведенного в семи начальных школах 
Белграда, посвященного связям между активами развития 
(модель активов развития (DA)) и академической 
неуспеваемостью учащихся начальной школы. Результаты 
исследования свидетельствуют о важности поддержки 
внутренних активов учащихся для предотвращения 
академической неуспеваемости.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности",
title = "Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы, Connections between developmental assets and academic failure of elementary school students in Belgrade, Connections between developmental assets and academic failure of elementary school students in Belgrade",
pages = "449-444",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_829"
}
Буквич-Бранкович, Л., Попович-Читич, Б., Стоянович, М.,& Ковачевич-Лепоевич, М.. (2022). Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 444-449.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_829
Буквич-Бранкович Л, Попович-Читич Б, Стоянович М, Ковачевич-Лепоевич М. Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности. 2022;:444-449.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_829 .
Буквич-Бранкович, Л., Попович-Читич, Б., Стоянович, М., Ковачевич-Лепоевич, М., "Связь между способностями к развитию и академической неуспевемосью учеников начальной школы" in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности (2022):444-449,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_829 .

Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика

Стојановић, Марија; Поповић-Ћитић, Бранислава; Буквић Бранковић, Лидија; Ковачевић Лепојевић, Марина

(Београд : Учитељски факултет, 2022)

TY - CONF
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић-Ћитић, Бранислава
AU - Буквић Бранковић, Лидија
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/839
AB - Осећај припадности школи најчешће се дефинише као мера у којој се ученици
осећају лично прихваћеним, поштованим, укљученим и подржаним од стране
других актера школског окружења. Током последње деценије интензивирани
су напори истраживача ка испитивању утицаја осећаја припадности школи на
различите аспекте функционисања ученика. У циљу сагледавања повезаности
осећаја припадности школи са развојним исходима ученика, спроведен је
систематски преглед доступне научне литературе. Анализирани су резултати
аналитичких и метааналитичких студија, објављени на српском или енглеском
језику, у периоду од 2015. до 2022. године. Претражене су базе: Google
Scholar, KoBSON, PsycINFO и Academia.edu. На основу квалитативног
сажимања истраживачких налаза, утврђено је да осећај припадности школи
позитивно корелира са нивоом академске мотивације, академског постигнућа,
задовољства школом и самоефикасности, што консеквентно превенира
различите видове проблема у школовању. Додатно, осећај припадности
школи показује се предиктивним за нижи ниво интернализованих и
екстернализованих проблема, те виши ниво просоцијалног понашања, социо-
емоционалних компетенција и општег благостања ученика. Изведени налази
о ефектима осећаја припадности школи на позитивне развојне исходе ученика
упућују на оправданост примене потврђено ефективних приступа и
интервенција усмерених на унапређивање осећаја припадности школи.
AB - Sense of school belonging is most often defined as the extent to which students
feel personally accepted, respected, included and supported by other actors in the
school environment. Over the last decade, researchers' efforts to examine the
impact of school affiliation on various aspects of student functioning have
intensified. In order to understand the connection between the sense of school
belonging and the developmental outcomes of students, a systematic review of
the available scientific literature was conducted. The results of analytical and
meta-analytical studies, published in Serbian or English, in the period from 2015
to 2022, were analyzed. Databases searched: Google Scholar, KoBSON, PsycINFO
and Academia.edu. Based on a qualitative summary of research findings, it was
found that the sense of school belonging is positively correlated with the level of
academic motivation, academic achievement, school satisfaction and self-efficacy,
which consistently prevents various types of problems in schooling. In addition,
the sense of school belonging proves to be predictive for the lower level of
internalized and externalized problems, and the higher level of prosocial behavior,
socio-emotional competencies and general well-being of students. Derived
findings on the effects of the sense of school belonging on the positive
developmental outcomes of students indicate the justification of the application of
proven effective approaches and interventions aimed at improving the sense of
school belonging.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Нови хоризонти васпитања и образовања
T1 - Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика
T1 - Povezanost osećaja pripadnosti školi sa pozitivnim razvojnim ishodima učenika
T1 - The relationship between sense of school belonging and positive developmental outcomes for students
EP - 143
SP - 142
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703
ER - 
@conference{
author = "Стојановић, Марија and Поповић-Ћитић, Бранислава and Буквић Бранковић, Лидија and Ковачевић Лепојевић, Марина",
year = "2022",
abstract = "Осећај припадности школи најчешће се дефинише као мера у којој се ученици
осећају лично прихваћеним, поштованим, укљученим и подржаним од стране
других актера школског окружења. Током последње деценије интензивирани
су напори истраживача ка испитивању утицаја осећаја припадности школи на
различите аспекте функционисања ученика. У циљу сагледавања повезаности
осећаја припадности школи са развојним исходима ученика, спроведен је
систематски преглед доступне научне литературе. Анализирани су резултати
аналитичких и метааналитичких студија, објављени на српском или енглеском
језику, у периоду од 2015. до 2022. године. Претражене су базе: Google
Scholar, KoBSON, PsycINFO и Academia.edu. На основу квалитативног
сажимања истраживачких налаза, утврђено је да осећај припадности школи
позитивно корелира са нивоом академске мотивације, академског постигнућа,
задовољства школом и самоефикасности, што консеквентно превенира
различите видове проблема у школовању. Додатно, осећај припадности
школи показује се предиктивним за нижи ниво интернализованих и
екстернализованих проблема, те виши ниво просоцијалног понашања, социо-
емоционалних компетенција и општег благостања ученика. Изведени налази
о ефектима осећаја припадности школи на позитивне развојне исходе ученика
упућују на оправданост примене потврђено ефективних приступа и
интервенција усмерених на унапређивање осећаја припадности школи., Sense of school belonging is most often defined as the extent to which students
feel personally accepted, respected, included and supported by other actors in the
school environment. Over the last decade, researchers' efforts to examine the
impact of school affiliation on various aspects of student functioning have
intensified. In order to understand the connection between the sense of school
belonging and the developmental outcomes of students, a systematic review of
the available scientific literature was conducted. The results of analytical and
meta-analytical studies, published in Serbian or English, in the period from 2015
to 2022, were analyzed. Databases searched: Google Scholar, KoBSON, PsycINFO
and Academia.edu. Based on a qualitative summary of research findings, it was
found that the sense of school belonging is positively correlated with the level of
academic motivation, academic achievement, school satisfaction and self-efficacy,
which consistently prevents various types of problems in schooling. In addition,
the sense of school belonging proves to be predictive for the lower level of
internalized and externalized problems, and the higher level of prosocial behavior,
socio-emotional competencies and general well-being of students. Derived
findings on the effects of the sense of school belonging on the positive
developmental outcomes of students indicate the justification of the application of
proven effective approaches and interventions aimed at improving the sense of
school belonging.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Нови хоризонти васпитања и образовања",
title = "Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика, Povezanost osećaja pripadnosti školi sa pozitivnim razvojnim ishodima učenika, The relationship between sense of school belonging and positive developmental outcomes for students",
pages = "143-142",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703"
}
Стојановић, М., Поповић-Ћитић, Б., Буквић Бранковић, Л.,& Ковачевић Лепојевић, М.. (2022). Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика. in Нови хоризонти васпитања и образовања
Београд : Учитељски факултет., 142-143.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703
Стојановић М, Поповић-Ћитић Б, Буквић Бранковић Л, Ковачевић Лепојевић М. Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика. in Нови хоризонти васпитања и образовања. 2022;:142-143.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703 .
Стојановић, Марија, Поповић-Ћитић, Бранислава, Буквић Бранковић, Лидија, Ковачевић Лепојевић, Марина, "Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика" in Нови хоризонти васпитања и образовања (2022):142-143,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703 .

Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије

Ковачевић Лепојевић, Марина; Стојановић, Марија; Поповић-Ћитић, Бранислава; Буквић Бранковић, Лидија; Параушић, Ана

(Београд : Учитељски факултет, 2022)

TY - CONF
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић-Ћитић, Бранислава
AU - Буквић Бранковић, Лидија
AU - Параушић, Ана
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/838
AB - Сарадња са родитељима представља значајан аспект наставничке професије.
Са променом модалитета рада школа услед пандемије, родитељи постају
важни партнери у реализацији образовноваспитних циљева. Циљ рада
представља сагледавање кључних аспеката сарадње наставник-родитељ у
контексту пандемијског образовања. Онлајн упитник је попунило 817
наставника (84.8% женског пола) из различитих градова у Србији, старости
од 23 до 64 године, где су једну трећину чинили наставници разредне наставе.
Пошло се од модела Епстaјнове (J.L. Epstein) о 6 кључних димензија сарадње
са родитељима: родитељство, комуникација, волонтирање, учење, доношење
одлука, сарадња са заједницом. Наставници истичу да су у односу на остале
димензије најзадовољни комуникацијом коју са родитељима остварују. Две
трећине наставника пријављује да је ангажовано око помоћи родитељима
како да подрже децу у учењу. Око трећине пријављује подстицање
волонтерског ангажовања родитеља као помоћ у учењу, минимално и бивших
ученика. Наставници разредне наставе у односу на предметне наставнике
учесталије стимулишу родитеље на сарадњу. Трећина наставника ипак сматра
да су се односи са родитељима током пандемије погоршали. Дате су
препоруке за веће уважавање партнерства са породицом и заједницом и
значајнију улогу припрема за сарадњу у склопу образовања и
професионалног оспособљавања наставника.
AB - Cooperation with parents is an important aspect of the teaching profession. Within
teaching modalitiy changes due to the pandemic, parents become important
partners in the realization of educational goals. The aim of this paper is to consider
the key aspects of parental involvement in the context of pandemic education.
Data was collected by online questionnaire at the sample of 817 teachers (84.3%
female) from elementary schools in Serbia, age from 23 to 64, one third is
consisted of class teachers. Based on Epstein's Framework of Six Dimensions of
Parental Involvement: parenting, communication, volunteering, learning at home,
decision making, and collaborating with the community, were assessed. In relation
to other dimensions, teachers are most satisfied with the communication they
have with parents. Two thirds of teachers report that they are engaged in helping
parents how to support their children in learning. About a third report encouraging
the voluntary involvement of parents as learning volunteers, rarely for former
students and their parents. As it was expected class teachers more often stimulate
parents for cooperation comparing to subject teachers. One third of teachers,
however, believe that relations with parents made worse during the pandemic.
Recommendations for establishing greather partnership between school, family
and community, and preparing teachers through preservice and inservice
education are given.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Нови хоризонти васпитања и образовања
T1 - Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије
T1 - Nastavnička percepcija saradnje sa roditeljima za vreme pandemije
T1 - Cooperation with parents during pandemic: teachers’ perception
EP - 128
SP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838
ER - 
@conference{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина and Стојановић, Марија and Поповић-Ћитић, Бранислава and Буквић Бранковић, Лидија and Параушић, Ана",
year = "2022",
abstract = "Сарадња са родитељима представља значајан аспект наставничке професије.
Са променом модалитета рада школа услед пандемије, родитељи постају
важни партнери у реализацији образовноваспитних циљева. Циљ рада
представља сагледавање кључних аспеката сарадње наставник-родитељ у
контексту пандемијског образовања. Онлајн упитник је попунило 817
наставника (84.8% женског пола) из различитих градова у Србији, старости
од 23 до 64 године, где су једну трећину чинили наставници разредне наставе.
Пошло се од модела Епстaјнове (J.L. Epstein) о 6 кључних димензија сарадње
са родитељима: родитељство, комуникација, волонтирање, учење, доношење
одлука, сарадња са заједницом. Наставници истичу да су у односу на остале
димензије најзадовољни комуникацијом коју са родитељима остварују. Две
трећине наставника пријављује да је ангажовано око помоћи родитељима
како да подрже децу у учењу. Око трећине пријављује подстицање
волонтерског ангажовања родитеља као помоћ у учењу, минимално и бивших
ученика. Наставници разредне наставе у односу на предметне наставнике
учесталије стимулишу родитеље на сарадњу. Трећина наставника ипак сматра
да су се односи са родитељима током пандемије погоршали. Дате су
препоруке за веће уважавање партнерства са породицом и заједницом и
значајнију улогу припрема за сарадњу у склопу образовања и
професионалног оспособљавања наставника., Cooperation with parents is an important aspect of the teaching profession. Within
teaching modalitiy changes due to the pandemic, parents become important
partners in the realization of educational goals. The aim of this paper is to consider
the key aspects of parental involvement in the context of pandemic education.
Data was collected by online questionnaire at the sample of 817 teachers (84.3%
female) from elementary schools in Serbia, age from 23 to 64, one third is
consisted of class teachers. Based on Epstein's Framework of Six Dimensions of
Parental Involvement: parenting, communication, volunteering, learning at home,
decision making, and collaborating with the community, were assessed. In relation
to other dimensions, teachers are most satisfied with the communication they
have with parents. Two thirds of teachers report that they are engaged in helping
parents how to support their children in learning. About a third report encouraging
the voluntary involvement of parents as learning volunteers, rarely for former
students and their parents. As it was expected class teachers more often stimulate
parents for cooperation comparing to subject teachers. One third of teachers,
however, believe that relations with parents made worse during the pandemic.
Recommendations for establishing greather partnership between school, family
and community, and preparing teachers through preservice and inservice
education are given.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Нови хоризонти васпитања и образовања",
title = "Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије, Nastavnička percepcija saradnje sa roditeljima za vreme pandemije, Cooperation with parents during pandemic: teachers’ perception",
pages = "128-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838"
}
Ковачевић Лепојевић, М., Стојановић, М., Поповић-Ћитић, Б., Буквић Бранковић, Л.,& Параушић, А.. (2022). Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања
Београд : Учитељски факултет., 126-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838
Ковачевић Лепојевић М, Стојановић М, Поповић-Ћитић Б, Буквић Бранковић Л, Параушић А. Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања. 2022;:126-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838 .
Ковачевић Лепојевић, Марина, Стојановић, Марија, Поповић-Ћитић, Бранислава, Буквић Бранковић, Лидија, Параушић, Ана, "Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије" in Нови хоризонти васпитања и образовања (2022):126-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838 .

Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja

Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Stojanović, Marija; Kovačević-Lepojević, Marina; Paraušić, Ana; Kovačević, Milica

(Beograd : Filozofski fakultet, 2022)

TY - CONF
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Stojanović, Marija
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Paraušić, Ana
AU - Kovačević, Milica
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/803
AB - Proces socijalno-emocionalnog učenja ocenjuje se važnim faktorom akademskog postignuća,
pozitivnog socijalnog ponašanja i adekvatnog emocionalnog funkcionisanja učenika.
Uvažavajući značaj primene nastavnih praksi koje promovišu socijalno-emocionalno učenje,
realizovano je istraživanje sa ciljem procene percepcije nastavnika o učestalosti i uspešnosti
korišćenja nastavnih praksi u uslovima pandemijskog obrazovanja, i to onih koje su primarno
usmerene na pozitivne socijalne interakcije. Na uzorku od 817 nastavnika osnovnih škola,
primenom anketnog upitnika zasnovanog na samoproceni, utvrđeno je da nastavnici uspešno
i na redovnom nivou primenjuju prakse zasnovane na toplini i podršci, te odgovarajućem
govoru nastavnika, dok nešto ređe i sa manje uspeha koriste prakse vezane za disciplinu orijentisanu na učenike, kao i one koje su usmerene na odgovornost i izbor. Zaključuje se da
prakse koje promovišu socijalno-emocionalno učenje jesu prisutne u vaspitno-obrazovnom
radu tokom pandemije, ali da prostor za njihovo unapređenje, primarno kroz razvijanje
kompetencija nastavnika za primenu tehnika socijalno-emocionalnog učenja, postoji.
PB - Beograd : Filozofski fakultet
PB - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju
PB - Beograd : Pedagoško društvo Srbije
C3 - Obrazovanje u vreme krize i kako dalje
T1 - Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja
EP - 130
SP - 125
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_803
ER - 
@conference{
author = "Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Stojanović, Marija and Kovačević-Lepojević, Marina and Paraušić, Ana and Kovačević, Milica",
year = "2022",
abstract = "Proces socijalno-emocionalnog učenja ocenjuje se važnim faktorom akademskog postignuća,
pozitivnog socijalnog ponašanja i adekvatnog emocionalnog funkcionisanja učenika.
Uvažavajući značaj primene nastavnih praksi koje promovišu socijalno-emocionalno učenje,
realizovano je istraživanje sa ciljem procene percepcije nastavnika o učestalosti i uspešnosti
korišćenja nastavnih praksi u uslovima pandemijskog obrazovanja, i to onih koje su primarno
usmerene na pozitivne socijalne interakcije. Na uzorku od 817 nastavnika osnovnih škola,
primenom anketnog upitnika zasnovanog na samoproceni, utvrđeno je da nastavnici uspešno
i na redovnom nivou primenjuju prakse zasnovane na toplini i podršci, te odgovarajućem
govoru nastavnika, dok nešto ređe i sa manje uspeha koriste prakse vezane za disciplinu orijentisanu na učenike, kao i one koje su usmerene na odgovornost i izbor. Zaključuje se da
prakse koje promovišu socijalno-emocionalno učenje jesu prisutne u vaspitno-obrazovnom
radu tokom pandemije, ali da prostor za njihovo unapređenje, primarno kroz razvijanje
kompetencija nastavnika za primenu tehnika socijalno-emocionalnog učenja, postoji.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet, Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd : Pedagoško društvo Srbije",
journal = "Obrazovanje u vreme krize i kako dalje",
title = "Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja",
pages = "130-125",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_803"
}
Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L., Stojanović, M., Kovačević-Lepojević, M., Paraušić, A.,& Kovačević, M.. (2022). Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja. in Obrazovanje u vreme krize i kako dalje
Beograd : Filozofski fakultet., 125-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_803
Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Stojanović M, Kovačević-Lepojević M, Paraušić A, Kovačević M. Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja. in Obrazovanje u vreme krize i kako dalje. 2022;:125-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_803 .
Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Stojanović, Marija, Kovačević-Lepojević, Marina, Paraušić, Ana, Kovačević, Milica, "Nastavne prakse koje promovišu socijalnoemocionalno učenje: korišćenje u uslovima pandemijskog obrazovanja" in Obrazovanje u vreme krize i kako dalje (2022):125-130,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_803 .

Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development

Kovačević-Lepojević, Marina; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Stojanović, Marija

(Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Stojanović, Marija
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/840
AB - The extent to which SEL (socio-emotional learning) techniques were provided in schools
as well as the level of students’ SEL skills is frequently examined in relation to different
aspects of negative aspects of school climate (e.g. school bullying). Students (N=860,
40.4% male students) completed Delaware School Climate Survey scales at a single time
point. The aim of this paper is to identify use of positive, punitive, and social-emotional
disciplinary techniques, students’ SEL skills and its’ effects on school bullying.
Additionally, mediation of disciplinary techniques in relation of students’ SEL skills and
school bullying is explored. Research results are summarized as follows. Female students
scored higher for Student SEL Skills (F [211.87] = 8.36, p = .004, η2 =.01), SEL
techniques (F [156.30] = 4.35, p = .037, η2 =.005) and Bullying at School (F [106.59]
=9.05, p < .003, η2 =.01). Age, gender, SEL Punitive and Positive Techniques explained
33% variance in Bullying at School. Teachers’ punitive disciplinary practice (β = .55, p
<.001) positively predicted bullying at school, while SEL teaching practice negatively
predicted bullying at school (β = - .24, p <.001). Full mediation of the link between
students’ SEL skills and school bullying by all three teachers’ disciplinary practice is
found (total indirect effect z = - 4.315, p < .001). Positive youth development (PYD)
perspective supports minimizing punitive disciplinary practice at school, and maximizing
SEL techniques in order to develop students’ SEL skills and prevent bullying.
PB - Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade
C3 - Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction
T1 - Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development
EP - 55
SP - 55
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_840
ER - 
@conference{
author = "Kovačević-Lepojević, Marina and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Stojanović, Marija",
year = "2022",
abstract = "The extent to which SEL (socio-emotional learning) techniques were provided in schools
as well as the level of students’ SEL skills is frequently examined in relation to different
aspects of negative aspects of school climate (e.g. school bullying). Students (N=860,
40.4% male students) completed Delaware School Climate Survey scales at a single time
point. The aim of this paper is to identify use of positive, punitive, and social-emotional
disciplinary techniques, students’ SEL skills and its’ effects on school bullying.
Additionally, mediation of disciplinary techniques in relation of students’ SEL skills and
school bullying is explored. Research results are summarized as follows. Female students
scored higher for Student SEL Skills (F [211.87] = 8.36, p = .004, η2 =.01), SEL
techniques (F [156.30] = 4.35, p = .037, η2 =.005) and Bullying at School (F [106.59]
=9.05, p < .003, η2 =.01). Age, gender, SEL Punitive and Positive Techniques explained
33% variance in Bullying at School. Teachers’ punitive disciplinary practice (β = .55, p
<.001) positively predicted bullying at school, while SEL teaching practice negatively
predicted bullying at school (β = - .24, p <.001). Full mediation of the link between
students’ SEL skills and school bullying by all three teachers’ disciplinary practice is
found (total indirect effect z = - 4.315, p < .001). Positive youth development (PYD)
perspective supports minimizing punitive disciplinary practice at school, and maximizing
SEL techniques in order to develop students’ SEL skills and prevent bullying.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade",
journal = "Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction",
title = "Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development",
pages = "55-55",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_840"
}
Kovačević-Lepojević, M., Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L.,& Stojanović, M.. (2022). Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development. in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction
Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade., 55-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_840
Kovačević-Lepojević M, Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Stojanović M. Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development. in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction. 2022;:55-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_840 .
Kovačević-Lepojević, Marina, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Stojanović, Marija, "Students’ sel skills, disciplinary practices and bulliyng: relevance for positive youth development" in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction (2022):55-55,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_840 .

Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave

Stojanović, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Kovačević-Lepojević, Marina; Bukvić Branković, Lidija

(Beograd : Društvo psihologa Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Stojanović, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Bukvić Branković, Lidija
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/844
AB - Prema aktuelnim saznanjima, nastava u osnovnim školama u našoj zemlji je od početka pandemije pretežno
realizovana kroz kombinovani model nastave, koji je podrazumevao organizovanje nastave neposredno u školi
i putem nastave na daljinu. U ovakvim uslovima organizacije obrazovnovaspitnog rada, učenici su značajan
deo nastavnog gradiva usvajali u kućnim uslovima uz neminovnu uključenost donekle nespremnih roditelja.
Usled toga, pitanje koje je posebno dobilo na značaju tiče se saradnje nastavnika i roditelja na planu
olakšavanja učenicima da u kućnom okruženju ostvare predviđene ishode učenja. Kako bi se sagledalo u kojoj
meri su nastavnici osnovnih škola tokom kombinovanog modela nastave sarađivali sa roditeljima zarad
pospešivanja procesa učenja učenika u kućnim uslovima, sprovedeno je istraživanje na uzorku od 479
predmetnih nastavnika (19% muškog pola) iz različitih gradova širom Srbije, prosečne starosti od 43.77 godina
sa prosečnim radnim stažom u obrazovanju od 15.69 godina, koji su nastavu tokom školske 2020/21. godine
realizovali po kombinovanom modelu. U cilju dobijanja odgovora na postavljeno istraživačko pitanje,
primenjena je podskala Učenje kod kuće (α = .84), koja je deo Upitnika za nastavnike o uključenosti roditelja
(Teacher Survey on Parental Involvement; α = .95), baziranog na modelu Epstajnove o šest dimenzija saradnje
sa roditeljima (roditeljstvo, komunikacija, volontiranje, učenje kod kuće, donošenje odluka, saradnja sa
zajednicom). Rezultati ukazuju da su nastavnici u umereno visokoj meri sarađivali sa roditeljima radi
olakšavanja učenicima proces učenja kod kuće (M = 3.76, SD = .76), bez evidentiranih značajnih starosnih
razlika (r = 0.08, p = .08). Detaljnije, oko 86% nastavnika izjavljuje da su podsticali roditelje da svakodnevno
proveravaju domaće zadatke svoje dece, informisali ih o veštinama koje su potrebne za svaki predmet, davali
im ideje kako da najbolje pomognu svojoj deci u izradi domaćih zadataka, unapređivanju veština za različite
predmete i pripremi za ocenjivanje. Skoro svi ispitani nastavnici (94.2%) ističu da su ukazivali roditeljima na
dopunske aktivnosti koje podržavaju učenje u učionici. Na temelju prikazanih rezultata može se zaključiti da
značajan procenat nastavnika izveštava o zadovoljavajućem nivou saradnje sa roditeljima na planu olakšavanja procesa učenja učenika kod kuće. Ipak, uključivanje roditeljske perspektive po ovom pitanju pružilo bi
kompletnu sliku, te je to ujedno i preporuka za buduća istraživanja.
PB - Beograd : Društvo psihologa Srbije
C3 - Psihologija između profesije i nauke
T1 - Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave
EP - 58
SP - 57
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4753
ER - 
@conference{
author = "Stojanović, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Kovačević-Lepojević, Marina and Bukvić Branković, Lidija",
year = "2022",
abstract = "Prema aktuelnim saznanjima, nastava u osnovnim školama u našoj zemlji je od početka pandemije pretežno
realizovana kroz kombinovani model nastave, koji je podrazumevao organizovanje nastave neposredno u školi
i putem nastave na daljinu. U ovakvim uslovima organizacije obrazovnovaspitnog rada, učenici su značajan
deo nastavnog gradiva usvajali u kućnim uslovima uz neminovnu uključenost donekle nespremnih roditelja.
Usled toga, pitanje koje je posebno dobilo na značaju tiče se saradnje nastavnika i roditelja na planu
olakšavanja učenicima da u kućnom okruženju ostvare predviđene ishode učenja. Kako bi se sagledalo u kojoj
meri su nastavnici osnovnih škola tokom kombinovanog modela nastave sarađivali sa roditeljima zarad
pospešivanja procesa učenja učenika u kućnim uslovima, sprovedeno je istraživanje na uzorku od 479
predmetnih nastavnika (19% muškog pola) iz različitih gradova širom Srbije, prosečne starosti od 43.77 godina
sa prosečnim radnim stažom u obrazovanju od 15.69 godina, koji su nastavu tokom školske 2020/21. godine
realizovali po kombinovanom modelu. U cilju dobijanja odgovora na postavljeno istraživačko pitanje,
primenjena je podskala Učenje kod kuće (α = .84), koja je deo Upitnika za nastavnike o uključenosti roditelja
(Teacher Survey on Parental Involvement; α = .95), baziranog na modelu Epstajnove o šest dimenzija saradnje
sa roditeljima (roditeljstvo, komunikacija, volontiranje, učenje kod kuće, donošenje odluka, saradnja sa
zajednicom). Rezultati ukazuju da su nastavnici u umereno visokoj meri sarađivali sa roditeljima radi
olakšavanja učenicima proces učenja kod kuće (M = 3.76, SD = .76), bez evidentiranih značajnih starosnih
razlika (r = 0.08, p = .08). Detaljnije, oko 86% nastavnika izjavljuje da su podsticali roditelje da svakodnevno
proveravaju domaće zadatke svoje dece, informisali ih o veštinama koje su potrebne za svaki predmet, davali
im ideje kako da najbolje pomognu svojoj deci u izradi domaćih zadataka, unapređivanju veština za različite
predmete i pripremi za ocenjivanje. Skoro svi ispitani nastavnici (94.2%) ističu da su ukazivali roditeljima na
dopunske aktivnosti koje podržavaju učenje u učionici. Na temelju prikazanih rezultata može se zaključiti da
značajan procenat nastavnika izveštava o zadovoljavajućem nivou saradnje sa roditeljima na planu olakšavanja procesa učenja učenika kod kuće. Ipak, uključivanje roditeljske perspektive po ovom pitanju pružilo bi
kompletnu sliku, te je to ujedno i preporuka za buduća istraživanja.",
publisher = "Beograd : Društvo psihologa Srbije",
journal = "Psihologija između profesije i nauke",
title = "Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave",
pages = "58-57",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4753"
}
Stojanović, M., Popović-Ćitić, B., Kovačević-Lepojević, M.,& Bukvić Branković, L.. (2022). Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave. in Psihologija između profesije i nauke
Beograd : Društvo psihologa Srbije., 57-58.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4753
Stojanović M, Popović-Ćitić B, Kovačević-Lepojević M, Bukvić Branković L. Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave. in Psihologija između profesije i nauke. 2022;:57-58.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4753 .
Stojanović, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Kovačević-Lepojević, Marina, Bukvić Branković, Lidija, "Saradnja nastavnika sa roditeljima učenika osnovnih škola na planu pospešivanja učenja kod kuće tokom kombinovanog modela nastave" in Psihologija između profesije i nauke (2022):57-58,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4753 .

Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada

Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Stojanović, Marija; Popović, Vesna; Kovačević-Lepojević, Marina; Paraušić, Ana; Kovačević, Milica

(Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2022)

TY - CONF
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Stojanović, Marija
AU - Popović, Vesna
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Paraušić, Ana
AU - Kovačević, Milica
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/837
AB - Uvažavajući napore u razvoju omladinskog rada u Republici Srbiji, CEPORA – Centar za
pozitivan razvoj dece i omladine, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i tim
terenskih radnika pri gradskoj opštini Aarhus iz Danske, sproveli su, u periodu od 2020. do 2022.
godine, Erazmus+ projekat strateškog partnerstva „Budi profesionalac: unapređenje prakse
omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima”. Nakon serije sastanaka i aktivnosti
za razmenu iskustava, kreiran je dinamičan trening za omladinske radnike, čiju glavnu
specifičnost čini upotreba primenjene drame kao alata za učenje. Trening sesije sačinjene su od
niza iskustvenih zadataka i scenarija kroz koje učesnici, uz vođstvo trenera, testiraju svoja
uverenja, znanja i veštine i jačaju svoje kompetencije primene profesionalnih principa u praksi i
reagovanja u problemskim siutacijama kroz iskustveno učenje. Trening je tokom projekta
pilotiran sa grupom omladinskih radnika i stručnjaka iz oblasti društveno-humanističkih nauka,
a njegova finalna verzija, uključujući i prikaz konteksta omladinskog rada, profesionalnih
principa i izazova sa kojima se omladinski radnici susreću u svom radu objavljeni su u publikaciji
„Budi profesionalac: trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu”.
Sveobuhvatna publikacija sumira savremena saznanja u ovoj oblasti i predstavlja značajan resurs
svima koji sprovode direktan rad sa mladima, a posebno sa mladima iz različitih osetljivih grupa.
Rezultati projekta predstavljeni su na događajima u Srbiji i Danskoj, a kreiran je i prateći
priručnik za sve učesnike treninga. Materijali nastali u sklopu projekta dostupni su, bez naknade,
na sajtu: www.cepora.org.
AB - Acknowledging the efforts in the development of youth work in the Republic of Serbia, CEPORA
- Center for Positive Youth Development, the National Association of Youth Work Practitioners
and the team of field workers in the municipality of Aarhus from Denmark, conducted, in the
period from 2020 to 2022, an Erasmus + strategic partnership project “Act As Professionals Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities”. After a
series of meetings and activities for the exchange of experiences, a dynamic training was created
for youth workers, whose main specificity is the use of applied drama as a learning tool. The
training sessions consist of a series of experiential tasks and scenarios through which participants,
under the guidance of the trainer, test their beliefs, knowledge and skills and strengthen their
competencies of applying professional principles in practice and responding to problem situations
through experiential learning. During the project, the training was piloted with a group of youth
workers and experts in the social sciences and humanities, and its final version, including the
context of youth work, professional principles and challenges faced by youth workers in their
work were published in the publication “Act as Professionals – Training module for the use of
professional principles in youth work”. The comprehensive publication summarizes current
knowledge in this field and is a significant resource for all those who conduct direct work with
young people, especially with young people from different vulnerable groups. The results of the
project were presented at events in Serbia and Denmark, and an accompanying manual was
created for all training participants. Materials created as part of the project are available, free of
charge, at: www.cepora.org.
PB - Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih
C3 - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
T1 - Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada
T1 - Professional principles in working with young people from vulnerable groups: Creating a training for youth work practitioners
T1 - Professional principles in working with young people from vulnerable groups: Creating a training for youth work practitioners
EP - 874
SP - 865
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4751
ER - 
@conference{
author = "Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Stojanović, Marija and Popović, Vesna and Kovačević-Lepojević, Marina and Paraušić, Ana and Kovačević, Milica",
year = "2022",
abstract = "Uvažavajući napore u razvoju omladinskog rada u Republici Srbiji, CEPORA – Centar za
pozitivan razvoj dece i omladine, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i tim
terenskih radnika pri gradskoj opštini Aarhus iz Danske, sproveli su, u periodu od 2020. do 2022.
godine, Erazmus+ projekat strateškog partnerstva „Budi profesionalac: unapređenje prakse
omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima”. Nakon serije sastanaka i aktivnosti
za razmenu iskustava, kreiran je dinamičan trening za omladinske radnike, čiju glavnu
specifičnost čini upotreba primenjene drame kao alata za učenje. Trening sesije sačinjene su od
niza iskustvenih zadataka i scenarija kroz koje učesnici, uz vođstvo trenera, testiraju svoja
uverenja, znanja i veštine i jačaju svoje kompetencije primene profesionalnih principa u praksi i
reagovanja u problemskim siutacijama kroz iskustveno učenje. Trening je tokom projekta
pilotiran sa grupom omladinskih radnika i stručnjaka iz oblasti društveno-humanističkih nauka,
a njegova finalna verzija, uključujući i prikaz konteksta omladinskog rada, profesionalnih
principa i izazova sa kojima se omladinski radnici susreću u svom radu objavljeni su u publikaciji
„Budi profesionalac: trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu”.
Sveobuhvatna publikacija sumira savremena saznanja u ovoj oblasti i predstavlja značajan resurs
svima koji sprovode direktan rad sa mladima, a posebno sa mladima iz različitih osetljivih grupa.
Rezultati projekta predstavljeni su na događajima u Srbiji i Danskoj, a kreiran je i prateći
priručnik za sve učesnike treninga. Materijali nastali u sklopu projekta dostupni su, bez naknade,
na sajtu: www.cepora.org., Acknowledging the efforts in the development of youth work in the Republic of Serbia, CEPORA
- Center for Positive Youth Development, the National Association of Youth Work Practitioners
and the team of field workers in the municipality of Aarhus from Denmark, conducted, in the
period from 2020 to 2022, an Erasmus + strategic partnership project “Act As Professionals Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities”. After a
series of meetings and activities for the exchange of experiences, a dynamic training was created
for youth workers, whose main specificity is the use of applied drama as a learning tool. The
training sessions consist of a series of experiential tasks and scenarios through which participants,
under the guidance of the trainer, test their beliefs, knowledge and skills and strengthen their
competencies of applying professional principles in practice and responding to problem situations
through experiential learning. During the project, the training was piloted with a group of youth
workers and experts in the social sciences and humanities, and its final version, including the
context of youth work, professional principles and challenges faced by youth workers in their
work were published in the publication “Act as Professionals – Training module for the use of
professional principles in youth work”. The comprehensive publication summarizes current
knowledge in this field and is a significant resource for all those who conduct direct work with
young people, especially with young people from different vulnerable groups. The results of the
project were presented at events in Serbia and Denmark, and an accompanying manual was
created for all training participants. Materials created as part of the project are available, free of
charge, at: www.cepora.org.",
publisher = "Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih",
journal = "Unapređenje kvalitete života djece i mladih",
title = "Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada, Professional principles in working with young people from vulnerable groups: Creating a training for youth work practitioners, Professional principles in working with young people from vulnerable groups: Creating a training for youth work practitioners",
pages = "874-865",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4751"
}
Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L., Stojanović, M., Popović, V., Kovačević-Lepojević, M., Paraušić, A.,& Kovačević, M.. (2022). Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada. in Unapređenje kvalitete života djece i mladih
Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih., 865-874.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4751
Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Stojanović M, Popović V, Kovačević-Lepojević M, Paraušić A, Kovačević M. Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada. in Unapređenje kvalitete života djece i mladih. 2022;:865-874.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4751 .
Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Stojanović, Marija, Popović, Vesna, Kovačević-Lepojević, Marina, Paraušić, Ana, Kovačević, Milica, "Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljivih grupa: kreiranje treninga za praktičare omladinskog rada" in Unapređenje kvalitete života djece i mladih (2022):865-874,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4751 .

Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca

Kovačević-Lepojević, Marina; Stojanović, Marija; Popović-Ćitić, Branislava; Bukvić Branković, Lidija; Mijatović, Luka

(Beograd : Društvo psihologa Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Stojanović, Marija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Mijatović, Luka
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/843
AB - Istraživači učestalo potvrđuju povezanost socioemocionalnih kompetencija i emocionalne angažovanosti
učenika sa pozitivnim razvojnim ishodima i boljim postignućem. Ređe se postavlja pitanje jesu li
socioemocionalno kompetentniji učenici i srećniji, kao i koja je uloga emocionalne angažovanosti s tim u vezi.
Cilj ovog rada predstavlja sagledavanje povezanosti socioemocionalnih veština i emocionalne angažovanosti
učenika beogradskih srednjih škola sa zadovoljstvom životom. Ukupno 860 učenika (40.4% učenika muškog
pola) popunilo je: 1) Skalu socioemocionalnih veština učenika (Delaware School Climate Survey – Student
SEL Skills Scale) kojom se procenjuju odgovornost, socijalna svesnost, samoregulacija i veštine uspostavljanja
i održavanja odnosa sa drugima; 2) Skalu emocionalne angažovanosti učenika (Delaware School Climate
Survey – Student Emotional Engagement Scale) koja daje opštu meru emocionalne angažovanosti; i 3) Kratku
višedimenzionalnu skalu zadovoljstva životom (Brief Multidimensional Students’ Life Scale). Rezultati
istraživanja ukazuju na to da socioemocionalne kompetencije i emocionalna angažovanost kao set
prediktorskih varijabli objašnjavaju oko 38% varijanse zadovoljstva životom kod učenika (R = .61, R2 = .38,
F (6649.19) = 62.12, p < .001), pri čemu se kao značajni pojedinačni prediktori izdvajaju veštine uspostavljanja
i održavanja odnosa (β = .30; p < .001) i socijalna svesnost (β = -.14; p < .001). Dodatno, utvrđeno je da
emocionalna angažovanost predstavlja značajan medijator u objašnjenju povezanosti većine ispitivanih socioemocionalnih veština učenika (veštine uspostavljanja i održavanja odnosa (z = 6.733, p < .001); socijalne
svesnosti (z = 5.640, p < .001) i samoregulacije (z = 4.629, p < .001) sa zadovoljstvom životom. Rezultati
ukazuju na važnost stimulisanja emocionalne angažovanosti učenika u školama, kako bi se stekli uslovi za
ostvarivanje ličnih potencijala i dobrobiti učenika.
PB - Beograd : Društvo psihologa Srbije
C3 - Psihologija između profesije i nauke
T1 - Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca
EP - 61
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4752
ER - 
@conference{
author = "Kovačević-Lepojević, Marina and Stojanović, Marija and Popović-Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Mijatović, Luka",
year = "2022",
abstract = "Istraživači učestalo potvrđuju povezanost socioemocionalnih kompetencija i emocionalne angažovanosti
učenika sa pozitivnim razvojnim ishodima i boljim postignućem. Ređe se postavlja pitanje jesu li
socioemocionalno kompetentniji učenici i srećniji, kao i koja je uloga emocionalne angažovanosti s tim u vezi.
Cilj ovog rada predstavlja sagledavanje povezanosti socioemocionalnih veština i emocionalne angažovanosti
učenika beogradskih srednjih škola sa zadovoljstvom životom. Ukupno 860 učenika (40.4% učenika muškog
pola) popunilo je: 1) Skalu socioemocionalnih veština učenika (Delaware School Climate Survey – Student
SEL Skills Scale) kojom se procenjuju odgovornost, socijalna svesnost, samoregulacija i veštine uspostavljanja
i održavanja odnosa sa drugima; 2) Skalu emocionalne angažovanosti učenika (Delaware School Climate
Survey – Student Emotional Engagement Scale) koja daje opštu meru emocionalne angažovanosti; i 3) Kratku
višedimenzionalnu skalu zadovoljstva životom (Brief Multidimensional Students’ Life Scale). Rezultati
istraživanja ukazuju na to da socioemocionalne kompetencije i emocionalna angažovanost kao set
prediktorskih varijabli objašnjavaju oko 38% varijanse zadovoljstva životom kod učenika (R = .61, R2 = .38,
F (6649.19) = 62.12, p < .001), pri čemu se kao značajni pojedinačni prediktori izdvajaju veštine uspostavljanja
i održavanja odnosa (β = .30; p < .001) i socijalna svesnost (β = -.14; p < .001). Dodatno, utvrđeno je da
emocionalna angažovanost predstavlja značajan medijator u objašnjenju povezanosti većine ispitivanih socioemocionalnih veština učenika (veštine uspostavljanja i održavanja odnosa (z = 6.733, p < .001); socijalne
svesnosti (z = 5.640, p < .001) i samoregulacije (z = 4.629, p < .001) sa zadovoljstvom životom. Rezultati
ukazuju na važnost stimulisanja emocionalne angažovanosti učenika u školama, kako bi se stekli uslovi za
ostvarivanje ličnih potencijala i dobrobiti učenika.",
publisher = "Beograd : Društvo psihologa Srbije",
journal = "Psihologija između profesije i nauke",
title = "Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca",
pages = "61-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4752"
}
Kovačević-Lepojević, M., Stojanović, M., Popović-Ćitić, B., Bukvić Branković, L.,& Mijatović, L.. (2022). Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca. in Psihologija između profesije i nauke
Beograd : Društvo psihologa Srbije., 60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4752
Kovačević-Lepojević M, Stojanović M, Popović-Ćitić B, Bukvić Branković L, Mijatović L. Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca. in Psihologija između profesije i nauke. 2022;:60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4752 .
Kovačević-Lepojević, Marina, Stojanović, Marija, Popović-Ćitić, Branislava, Bukvić Branković, Lidija, Mijatović, Luka, "Socioemocionalne kompetencije, emocionalna angažovanost i zadovoljstvo životom kod beogradskih srednjoškolaca" in Psihologija između profesije i nauke (2022):60-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4752 .

Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence

Mijatović, Luka; Stižak, Nevena; Kovačević-Lepojević, Marina; Bukvić Branković, Lidija; Popović-Ćitić, Branislava; Stojanović, Marija; Paraušić, Ana

(Niš : Faculty of Philosophy, University of Niš, 2022)

TY - CONF
AU - Mijatović, Luka
AU - Stižak, Nevena
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Bukvić Branković, Lidija
AU - Popović-Ćitić, Branislava
AU - Stojanović, Marija
AU - Paraušić, Ana
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/841
AB - According to previous research, social media use among
students has increased during the COVID-19 pandemic due to
lockdown and transition to distance learning. Many studies have
demonstrated a link between personality traits and problematic
social media use (PSMU). In addition to basic personality traits,
trait emotional intelligence (EI) has shown to be a protective factor
against various behavioral problems: higher trait EI is likely to be
related to decreased PSMU. The present study explored the role
of basic personality traits and trait EI in predicting PSMU during
the pandemic. Subjects in this online research were female students
(N = 259) from the University of Belgrade who completed: (1) Bergen Social Media Scale (BSMAS), measuring problematic social
media use according to the core components of addiction (salience,
mood modification, tolerance, withdraw symptoms, conflict,
and relapse), (2) HEXACO Personality Inventory Revised comprising
traits Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness,
Conscientiousness and Openness to experience, and (3)
the TEIQue, examining trait EI factors - Well-Being, Self-control,
Emotionality, and Sociability. Hierarchical regression model comprised
of the HEXACO personality traits (entered 1st) and trait EI
factors (entered 2nd) as predictors, and PSMU as a criterion variable
was tested. HEXACO personality traits explained almost 23%
of variance (F(6, 252) = 13.682, Adj. R2 = .228, p < .001) with Honesty-
Humility (β = -.289, p < .001), Emotionality (β = .190, p < .001),
Extraversion (β = -.116, p < .05), Conscientiousness (β = -.275, p <
.001) and Openness to experience (β = -.116, p < .05) as significant
predictors. In the second step, PSMU was predicted (F(10, 248)
= 8.990, Adj. R2 = .236, p < .001) negatively by HEXACO Honesty-
Humility (β = -.287, p < .001), Conscientiousness (β = -.171, p <
.05) and by trait EI factor Self-control (β = -.202, p < .05). Trait EI
factors offered no incremental increase in predicting PSMU. The
current data confirmed relations between PSMU and most of HEXACO
personality traits. The results also indicate significant role of
Self-control as a trait EI factor in predicting PSMU in the COVID era.
PB - Niš : Faculty of Philosophy, University of Niš
C3 - Current challenges in psychological science
T1 - Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence
EP - 156
SP - 155
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4886
ER - 
@conference{
author = "Mijatović, Luka and Stižak, Nevena and Kovačević-Lepojević, Marina and Bukvić Branković, Lidija and Popović-Ćitić, Branislava and Stojanović, Marija and Paraušić, Ana",
year = "2022",
abstract = "According to previous research, social media use among
students has increased during the COVID-19 pandemic due to
lockdown and transition to distance learning. Many studies have
demonstrated a link between personality traits and problematic
social media use (PSMU). In addition to basic personality traits,
trait emotional intelligence (EI) has shown to be a protective factor
against various behavioral problems: higher trait EI is likely to be
related to decreased PSMU. The present study explored the role
of basic personality traits and trait EI in predicting PSMU during
the pandemic. Subjects in this online research were female students
(N = 259) from the University of Belgrade who completed: (1) Bergen Social Media Scale (BSMAS), measuring problematic social
media use according to the core components of addiction (salience,
mood modification, tolerance, withdraw symptoms, conflict,
and relapse), (2) HEXACO Personality Inventory Revised comprising
traits Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness,
Conscientiousness and Openness to experience, and (3)
the TEIQue, examining trait EI factors - Well-Being, Self-control,
Emotionality, and Sociability. Hierarchical regression model comprised
of the HEXACO personality traits (entered 1st) and trait EI
factors (entered 2nd) as predictors, and PSMU as a criterion variable
was tested. HEXACO personality traits explained almost 23%
of variance (F(6, 252) = 13.682, Adj. R2 = .228, p < .001) with Honesty-
Humility (β = -.289, p < .001), Emotionality (β = .190, p < .001),
Extraversion (β = -.116, p < .05), Conscientiousness (β = -.275, p <
.001) and Openness to experience (β = -.116, p < .05) as significant
predictors. In the second step, PSMU was predicted (F(10, 248)
= 8.990, Adj. R2 = .236, p < .001) negatively by HEXACO Honesty-
Humility (β = -.287, p < .001), Conscientiousness (β = -.171, p <
.05) and by trait EI factor Self-control (β = -.202, p < .05). Trait EI
factors offered no incremental increase in predicting PSMU. The
current data confirmed relations between PSMU and most of HEXACO
personality traits. The results also indicate significant role of
Self-control as a trait EI factor in predicting PSMU in the COVID era.",
publisher = "Niš : Faculty of Philosophy, University of Niš",
journal = "Current challenges in psychological science",
title = "Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence",
pages = "156-155",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4886"
}
Mijatović, L., Stižak, N., Kovačević-Lepojević, M., Bukvić Branković, L., Popović-Ćitić, B., Stojanović, M.,& Paraušić, A.. (2022). Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence. in Current challenges in psychological science
Niš : Faculty of Philosophy, University of Niš., 155-156.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4886
Mijatović L, Stižak N, Kovačević-Lepojević M, Bukvić Branković L, Popović-Ćitić B, Stojanović M, Paraušić A. Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence. in Current challenges in psychological science. 2022;:155-156.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4886 .
Mijatović, Luka, Stižak, Nevena, Kovačević-Lepojević, Marina, Bukvić Branković, Lidija, Popović-Ćitić, Branislava, Stojanović, Marija, Paraušić, Ana, "Problematic social media use in the covid-19 era: the role of personality and trait emotional intelligence" in Current challenges in psychological science (2022):155-156,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4886 .