Đerić, Ivana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5001-0811
 • Đerić, Ivana (48)
 • Ђерић, Ивана (17)
 • Джерич, И. (2)
 • Ивана, Ђерић (1)
Projects

Author's Bibliography

Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања

Ševa, Nada; Đerić, Ivana

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - JOUR
AU - Ševa, Nada
AU - Đerić, Ivana
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/941
AB - У овој студији испитујемо како лична и професионала уверења и вредности наставника утичу на процес професионалног учења у школи. Фокус професионалног учења био
је на примени Технике формулисања питања – ТФП (Question Formulation Technique
– QFT1
). Подаци су прикупљени кроз полуструктурисане интервјуе у којима су учествовале две наставнице, које предају математику и географију у основној школи. Примењена је Интерпретативна феноменолошка анализа (ИФА) у оквиру које су дефинисане две метатеме: Традиционални наставник који ставља нагласак на атмосферу и
Квалитет мотивације и ангажованости током примене Технике формулисања
питања. Резултати показују да лична и професионална уверења и вредности заједно
чине „кондезовано искуство” наставника које одређује квалитет и врсту мотивације и
понашање током професионалног учења у школи. Наставнице су истакле да су ученици
били више ангажовани, и то на бихејвиоралном, когнитивном и социоемоционалном
плану. Функције ТФП у настави математике и географије су остварене у великој мери и то највише у стварању атмосфере на часу у којој је постављање питања вредност сама
по себи.
AB - In this study, through an in-depth analysis of teachers’ reflections, we examined how personal
and professional beliefs influenced school-based professional learning during teachers’
experimentation with the Question Formulation Technique – QFT1
. Semi-structured interviews
were conducted with two primary school teachers taught Mathematics and Geography. Two
meta-themes emerged from the interpretative phenomenological analysis: Traditional Teachers
That Focus on the Atmosphere and Quality of Motivation and Engagement During Question
Formulation Technique Implementation. Teachers’ condensed experiences were shaped by
their personal and professional beliefs and values. This determined the quality and type of
motivation and behaviour during school-based professional learning. Teachers emphasized that
students were more behaviourally, cognitively, and socio-emotionally engaged. The functions of
the QFT in Mathematics and Geography classes were considerably fulfilled, mostly in creating a
classroom atmosphere where asking questions was valued.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Зборник института за педагошка истраживања
T1 - Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања
T1 - A phenomenological analysis of teacher experiences during professional learning on the implementation of the question formulation technique
EP - 32
IS - 1
SP - 5
VL - 55
DO - doi.org/10.2298/ZIPI2301005S
ER - 
@article{
author = "Ševa, Nada and Đerić, Ivana",
year = "2023",
abstract = "У овој студији испитујемо како лична и професионала уверења и вредности наставника утичу на процес професионалног учења у школи. Фокус професионалног учења био
је на примени Технике формулисања питања – ТФП (Question Formulation Technique
– QFT1
). Подаци су прикупљени кроз полуструктурисане интервјуе у којима су учествовале две наставнице, које предају математику и географију у основној школи. Примењена је Интерпретативна феноменолошка анализа (ИФА) у оквиру које су дефинисане две метатеме: Традиционални наставник који ставља нагласак на атмосферу и
Квалитет мотивације и ангажованости током примене Технике формулисања
питања. Резултати показују да лична и професионална уверења и вредности заједно
чине „кондезовано искуство” наставника које одређује квалитет и врсту мотивације и
понашање током професионалног учења у школи. Наставнице су истакле да су ученици
били више ангажовани, и то на бихејвиоралном, когнитивном и социоемоционалном
плану. Функције ТФП у настави математике и географије су остварене у великој мери и то највише у стварању атмосфере на часу у којој је постављање питања вредност сама
по себи., In this study, through an in-depth analysis of teachers’ reflections, we examined how personal
and professional beliefs influenced school-based professional learning during teachers’
experimentation with the Question Formulation Technique – QFT1
. Semi-structured interviews
were conducted with two primary school teachers taught Mathematics and Geography. Two
meta-themes emerged from the interpretative phenomenological analysis: Traditional Teachers
That Focus on the Atmosphere and Quality of Motivation and Engagement During Question
Formulation Technique Implementation. Teachers’ condensed experiences were shaped by
their personal and professional beliefs and values. This determined the quality and type of
motivation and behaviour during school-based professional learning. Teachers emphasized that
students were more behaviourally, cognitively, and socio-emotionally engaged. The functions of
the QFT in Mathematics and Geography classes were considerably fulfilled, mostly in creating a
classroom atmosphere where asking questions was valued.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Зборник института за педагошка истраживања",
title = "Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања, A phenomenological analysis of teacher experiences during professional learning on the implementation of the question formulation technique",
pages = "32-5",
number = "1",
volume = "55",
doi = "doi.org/10.2298/ZIPI2301005S"
}
Ševa, N.,& Đerić, I.. (2023). Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања. in Зборник института за педагошка истраживања
Београд : Институт за педагошка истраживања., 55(1), 5-32.
https://doi.org/doi.org/10.2298/ZIPI2301005S
Ševa N, Đerić I. Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања. in Зборник института за педагошка истраживања. 2023;55(1):5-32.
doi:doi.org/10.2298/ZIPI2301005S .
Ševa, Nada, Đerić, Ivana, "Феноменолошка анализа искуства наставника током професионалног учења о примени технике формулисања питања" in Зборник института за педагошка истраживања, 55, no. 1 (2023):5-32,
https://doi.org/doi.org/10.2298/ZIPI2301005S . .

The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning

Ševa, Nada; Đerić, Ivana

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2023)

TY - CONF
AU - Ševa, Nada
AU - Đerić, Ivana
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1013
AB - Education policymakers in Serbia recognized that schools and teachers should include
the results of International Large-scale Assessments (ILSAs) in further plans for
improving the quality of teaching (Official Gazette of the Republic of Serbia, 14/2018).
According to Đerić et al. (2020) and Mullis et al. (2020), in TIMSS 2019, teachers
from Serbia identified Improving Students’ Critical Thinking or Problem-Solving
Skills (MATH: 54%; SCI: 56%) as one of the greatest needs for further professional
development (PD). Thus, it is crucial to design effective PD programs to help teachers
connect the TIMSS framework and data with their practice. Moreover, PD programs
need to be constructed within a Universal Design for Learning (UDL) framework to
promote inclusive pedagogy (Sanger, 2020; Schreffler et al., 2019). With this in mind,
we developed a PD program entitled TIMSS 2019 for Teachers: Quest for Quality
Questions (TIMSSQs).
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
C3 - Towards a More Equitable Education: From Research to Change
T1 - The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning
EP - 123
SP - 118
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1013
ER - 
@conference{
author = "Ševa, Nada and Đerić, Ivana",
year = "2023",
abstract = "Education policymakers in Serbia recognized that schools and teachers should include
the results of International Large-scale Assessments (ILSAs) in further plans for
improving the quality of teaching (Official Gazette of the Republic of Serbia, 14/2018).
According to Đerić et al. (2020) and Mullis et al. (2020), in TIMSS 2019, teachers
from Serbia identified Improving Students’ Critical Thinking or Problem-Solving
Skills (MATH: 54%; SCI: 56%) as one of the greatest needs for further professional
development (PD). Thus, it is crucial to design effective PD programs to help teachers
connect the TIMSS framework and data with their practice. Moreover, PD programs
need to be constructed within a Universal Design for Learning (UDL) framework to
promote inclusive pedagogy (Sanger, 2020; Schreffler et al., 2019). With this in mind,
we developed a PD program entitled TIMSS 2019 for Teachers: Quest for Quality
Questions (TIMSSQs).",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Towards a More Equitable Education: From Research to Change",
title = "The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning",
pages = "123-118",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1013"
}
Ševa, N.,& Đerić, I.. (2023). The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change
Belgrade : Institute for Educational Research., 118-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1013
Ševa N, Đerić I. The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning. in Towards a More Equitable Education: From Research to Change. 2023;:118-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1013 .
Ševa, Nada, Đerić, Ivana, "The most significant learning stories: TIMSS assessment items as a prompt for professional learning" in Towards a More Equitable Education: From Research to Change (2023):118-123,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1013 .

Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају

Малинић, Душица; Ђерић, Ивана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - CONF
AU - Малинић, Душица
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1026
AB - У педагошкој литератури указано је на допринос породице за остваривање
позитивних исхода у образовању деце. У домену читања препознат је значај
образовних очекивања родитеља и њихове подршке у раном учењу за
обликовање позитивне слике ученика о себи и његову заинтересованост да
читају у школи. У складу са тим, реализовано је истраживање чији је циљ да
се испита утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање ученика
и њихову мотивацију да читају у четвртом разреду. Узорак је чинило 4037
ученика четвртог разреда (48,4% девојчица) из 169 школа у Србији који су
учествовали у истраживању PIRLS 2021. У овој студији предикторску варијаблу
представаљају образовне аспирације родитеља, док су критеријумске
варијабле: самопоуздање ученика у домену читања и мотивација ученика
за читање. Медијаторске варијабле које посредују између предиктора и
критеријума су: 1) развојно-подстицајне активности родитеља у области
читалачке писмености; 2) родитељске перцепције вештине почетног
читања и писања деце на раном узрасту и 3) ученичке процене сопствене
ангажованости у настави читања. Примењено је моделовање структуралним
једначинама како би се тестирао модел односа између испитиваних
варијабли. Утврђено је да предикторска варијабла предвиђа позитивно
и статистички значајно обе критеријумске варијабле. Модел показује да
постоји двојак утицај образовних аспирација родитеља на критеријумске и
медијаторске варијабле. У првом случају, образовне аспирације остварују
непосредан утицај и то само на самопоуздање као критеријум. У другом
случају, образовне аспирације родитеља индиректно утичу на самопоуздањ ученика у области читања и мотивацију ученика да читају посредством
наведених медијаторских варијабли. Може се закључити да су висока
образовна очекивања родитеља значајна за обликовање позитивног
доживљаја деце о томе колико су добра у домену читања. Поред образовних
очекивања, подстицајне читалачке активности родитеља на раном узрасту и
њихова слика о почетним вештинама читања код деце представљају важне
механизме за развијање ученичке мотивације за читање. Импликације налаза
упућују на значај вредновања образовања у породици, будући да образовна
очекивања родитеља утичу на однос ученика према читању у настави.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - PIRLS 2021: резултати и импликације
T1 - Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају
EP - 28
SP - 2
SP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1026
ER - 
@conference{
author = "Малинић, Душица and Ђерић, Ивана",
year = "2023",
abstract = "У педагошкој литератури указано је на допринос породице за остваривање
позитивних исхода у образовању деце. У домену читања препознат је значај
образовних очекивања родитеља и њихове подршке у раном учењу за
обликовање позитивне слике ученика о себи и његову заинтересованост да
читају у школи. У складу са тим, реализовано је истраживање чији је циљ да
се испита утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање ученика
и њихову мотивацију да читају у четвртом разреду. Узорак је чинило 4037
ученика четвртог разреда (48,4% девојчица) из 169 школа у Србији који су
учествовали у истраживању PIRLS 2021. У овој студији предикторску варијаблу
представаљају образовне аспирације родитеља, док су критеријумске
варијабле: самопоуздање ученика у домену читања и мотивација ученика
за читање. Медијаторске варијабле које посредују између предиктора и
критеријума су: 1) развојно-подстицајне активности родитеља у области
читалачке писмености; 2) родитељске перцепције вештине почетног
читања и писања деце на раном узрасту и 3) ученичке процене сопствене
ангажованости у настави читања. Примењено је моделовање структуралним
једначинама како би се тестирао модел односа између испитиваних
варијабли. Утврђено је да предикторска варијабла предвиђа позитивно
и статистички значајно обе критеријумске варијабле. Модел показује да
постоји двојак утицај образовних аспирација родитеља на критеријумске и
медијаторске варијабле. У првом случају, образовне аспирације остварују
непосредан утицај и то само на самопоуздање као критеријум. У другом
случају, образовне аспирације родитеља индиректно утичу на самопоуздањ ученика у области читања и мотивацију ученика да читају посредством
наведених медијаторских варијабли. Може се закључити да су висока
образовна очекивања родитеља значајна за обликовање позитивног
доживљаја деце о томе колико су добра у домену читања. Поред образовних
очекивања, подстицајне читалачке активности родитеља на раном узрасту и
њихова слика о почетним вештинама читања код деце представљају важне
механизме за развијање ученичке мотивације за читање. Импликације налаза
упућују на значај вредновања образовања у породици, будући да образовна
очекивања родитеља утичу на однос ученика према читању у настави.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "PIRLS 2021: резултати и импликације",
title = "Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају",
pages = "28-2-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1026"
}
Малинић, Д.,& Ђерић, И.. (2023). Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају. in PIRLS 2021: резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 2-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1026
Малинић Д, Ђерић И. Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају. in PIRLS 2021: резултати и импликације. 2023;:2-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1026 .
Малинић, Душица, Ђерић, Ивана, "Како образовна очекивања родитеља утичу на самопоуздање ученика и њихову мотивацију да читају" in PIRLS 2021: резултати и импликације (2023):2-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1026 .

Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу

Gutvajn, Nikoleta; Drobac, Ana; Đerić, Ivana; Kovačević-Lepojević, Marina; Jošić, Smiljana; Micić, Isidora; Radanović, Ana; Trajković, Marija; Tadić, Violeta; Džinović, Vladimir; Ševkušić, Slavica

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - GEN
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Drobac, Ana
AU - Đerić, Ivana
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Jošić, Smiljana
AU - Micić, Isidora
AU - Radanović, Ana
AU - Trajković, Marija
AU - Tadić, Violeta
AU - Džinović, Vladimir
AU - Ševkušić, Slavica
PY - 2023
UR - https://www.ipisr.org.rs/images/publikacije/kako-postupati-u-kriznim-situacijamapreporuke-za-školsku-zajednicu
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/940
AB - Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године
AB - Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу
T1 - Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu
EP - 23
SP - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
ER - 
@misc{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević-Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године, Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу, Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu",
pages = "23-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940"
}
Gutvajn, N., Drobac, A., Đerić, I., Kovačević-Lepojević, M., Jošić, S., Micić, I., Radanović, A., Trajković, M., Tadić, V., Džinović, V.,& Ševkušić, S.. (2023). Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 
Београд : Институт за педагошка истраживања., 3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
Gutvajn N, Drobac A, Đerić I, Kovačević-Lepojević M, Jošić S, Micić I, Radanović A, Trajković M, Tadić V, Džinović V, Ševkušić S. Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 2023;:3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .
Gutvajn, Nikoleta, Drobac, Ana, Đerić, Ivana, Kovačević-Lepojević, Marina, Jošić, Smiljana, Micić, Isidora, Radanović, Ana, Trajković, Marija, Tadić, Violeta, Džinović, Vladimir, Ševkušić, Slavica, "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу" (2023):3-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .

Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању

Đerić, Ivana

(Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2023)

TY - JOUR
AU - Đerić, Ivana
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1019
AB - Монографија под називом Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању, ауторки Миље Вујачић и Рајке Ђевић, објављена је 2022. године, у издању Института за педагошка истраживања из Београда. Имајући у виду да је успостављање, подстицање и одржавање узајамне прихваћености међу свим ученицима у одјељењу један од кључних аспеката инклузивног образовања, окосницу ове монографије чине важна питања која се тичу образовања ученика који имају тешкоће у развоју у одјељењима редовне основне школе. Рукопис је настао као резултат настојања ауторки да постојећа сазнања у овој области обогате и прошире додатним увидима, и на тај начин допринесу бољем разумијевању социјалног положаја ученика који имају тешкоће у развоју у групи вршњака.
PB - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства
T2 - Васпитање и образовање
T1 - Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању
EP - 146
SP - 143
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1019
ER - 
@article{
author = "Đerić, Ivana",
year = "2023",
abstract = "Монографија под називом Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању, ауторки Миље Вујачић и Рајке Ђевић, објављена је 2022. године, у издању Института за педагошка истраживања из Београда. Имајући у виду да је успостављање, подстицање и одржавање узајамне прихваћености међу свим ученицима у одјељењу један од кључних аспеката инклузивног образовања, окосницу ове монографије чине важна питања која се тичу образовања ученика који имају тешкоће у развоју у одјељењима редовне основне школе. Рукопис је настао као резултат настојања ауторки да постојећа сазнања у овој области обогате и прошире додатним увидима, и на тај начин допринесу бољем разумијевању социјалног положаја ученика који имају тешкоће у развоју у групи вршњака.",
publisher = "Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства",
journal = "Васпитање и образовање",
title = "Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању",
pages = "146-143",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1019"
}
Đerić, I.. (2023). Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању. in Васпитање и образовање
Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства., 143-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1019
Đerić I. Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању. in Васпитање и образовање. 2023;:143-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1019 .
Đerić, Ivana, "Приказ научне монографије Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању" in Васпитање и образовање (2023):143-146,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1019 .

„Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије

Đerić, Ivana; Malinić, Dušica; Maksić, Slavica

(Београд : Учитељски факултет, 2023)

TY - CONF
AU - Đerić, Ivana
AU - Malinić, Dušica
AU - Maksić, Slavica
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/981
AB - Онлајн настава представљала је одговор образовног система на
пандемију COVID-19 како би се обезбедио континуитет наставе и учења
у ванредним околностима. Прва искуства су указала да је промена захте-
вала убрзано прилагођавање свих учесника образовног процеса. Спрове-
дено је квалитативно истраживање о карактеристикама онлајн наставе и
учења из перспективе ученика средњих школа. Организоване су четири
фокус групе са 27 ученика, старости између 16 и 17 година. Коришћен је
Водич за групни интервју са питањима о организацији часова, ресурсима
за учење, оцењивању и понашању наставника. Разговори су аудио сни-
мљени и транскрибовани, а на прикупљене податке примењена je дедук-
тивнo-индуктивнa тематска анализа. Издвојено је 14 категорија одговора
које су груписане у четири теме: Онлајн настава као нужност; Подржа-
вајући насупрот неподржавајућем наставнику; Пандемијски стил учења
и Пандемијски стил оцењивања. Настава у онлајн контексту била је за-
хтевна за све актере у погледу њене организације и одржавања мотива-
ције за учењем, као и током праћења и вредновања рада ученика. Добри
наставници су успели да се снађу и подрже ученике у учењу. Ученици
су били свесни ниског квалитета стечених знања и некорисности висо-
ких оцена које нису одговарале њиховим знањима. Закључено је да на-
ставник представља незаменљиву фигуру у подстицању когнитивног, со-
цијалног и емоционалног ангажовања ученика у учењу
AB - Online teaching was the educational system’s response to the COVID-
19 pandemic to ensure the continuity of teaching and learning in extraordinary
circumstances. The first experiences indicated that the change required
rapid adaptation of all participants in the educational process. A qualitative
study was conducted regarding on characteristics of online teaching and learning
from the perspective of high school students. Four focus groups were organized
with 27 students, aged between 16 and 17 years. A Group Interview
Guide was used with questions about lesson organization, learning resources,
assessment, and teacher behaviour. Group discussions were audio-recorded
and transcribed, and a deductive-inductive thematic analysis was applied to
the data. 14 categories of answers were selected, which were grouped into four
topics: Online teaching as a necessity; Supportive versus non-supportive teacher;
Pandemic style of learning, and Pandemic style of assessment. Teaching in an
online context was demanding for all actors in terms of its organization and
maintaining motivation for learning and during the evaluation of student activity
and results. Good teachers managed to cope with and support students in
learning. Students were aware of the low quality of acquired knowledge and the
uselessness of high grades that did not correspond to their knowledge. It was
concluded that the teacher is irreplaceable in encouraging students’ cognitive,
social, and emotional engagement in learning.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке
T1 - „Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије
T1 - „Some teachers were interested in whether we will learn something” – high school students about online teaching and learning during the pandemic
EP - 89
SP - 88
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_981
ER - 
@conference{
author = "Đerić, Ivana and Malinić, Dušica and Maksić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Онлајн настава представљала је одговор образовног система на
пандемију COVID-19 како би се обезбедио континуитет наставе и учења
у ванредним околностима. Прва искуства су указала да је промена захте-
вала убрзано прилагођавање свих учесника образовног процеса. Спрове-
дено је квалитативно истраживање о карактеристикама онлајн наставе и
учења из перспективе ученика средњих школа. Организоване су четири
фокус групе са 27 ученика, старости између 16 и 17 година. Коришћен је
Водич за групни интервју са питањима о организацији часова, ресурсима
за учење, оцењивању и понашању наставника. Разговори су аудио сни-
мљени и транскрибовани, а на прикупљене податке примењена je дедук-
тивнo-индуктивнa тематска анализа. Издвојено је 14 категорија одговора
које су груписане у четири теме: Онлајн настава као нужност; Подржа-
вајући насупрот неподржавајућем наставнику; Пандемијски стил учења
и Пандемијски стил оцењивања. Настава у онлајн контексту била је за-
хтевна за све актере у погледу њене организације и одржавања мотива-
ције за учењем, као и током праћења и вредновања рада ученика. Добри
наставници су успели да се снађу и подрже ученике у учењу. Ученици
су били свесни ниског квалитета стечених знања и некорисности висо-
ких оцена које нису одговарале њиховим знањима. Закључено је да на-
ставник представља незаменљиву фигуру у подстицању когнитивног, со-
цијалног и емоционалног ангажовања ученика у учењу, Online teaching was the educational system’s response to the COVID-
19 pandemic to ensure the continuity of teaching and learning in extraordinary
circumstances. The first experiences indicated that the change required
rapid adaptation of all participants in the educational process. A qualitative
study was conducted regarding on characteristics of online teaching and learning
from the perspective of high school students. Four focus groups were organized
with 27 students, aged between 16 and 17 years. A Group Interview
Guide was used with questions about lesson organization, learning resources,
assessment, and teacher behaviour. Group discussions were audio-recorded
and transcribed, and a deductive-inductive thematic analysis was applied to
the data. 14 categories of answers were selected, which were grouped into four
topics: Online teaching as a necessity; Supportive versus non-supportive teacher;
Pandemic style of learning, and Pandemic style of assessment. Teaching in an
online context was demanding for all actors in terms of its organization and
maintaining motivation for learning and during the evaluation of student activity
and results. Good teachers managed to cope with and support students in
learning. Students were aware of the low quality of acquired knowledge and the
uselessness of high grades that did not correspond to their knowledge. It was
concluded that the teacher is irreplaceable in encouraging students’ cognitive,
social, and emotional engagement in learning.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке",
title = "„Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије, „Some teachers were interested in whether we will learn something” – high school students about online teaching and learning during the pandemic",
pages = "89-88",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_981"
}
Đerić, I., Malinić, D.,& Maksić, S.. (2023). „Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије. in Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке
Београд : Учитељски факултет., 88-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_981
Đerić I, Malinić D, Maksić S. „Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије. in Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке. 2023;:88-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_981 .
Đerić, Ivana, Malinić, Dušica, Maksić, Slavica, "„Неке професоре је стварно занимало да ли ћемо ми нешто научити” – средњошколци онлајн настави и учењу током пандемије" in Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке (2023):88-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_981 .

Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia

Đerić, Ivana; Ševa, Nada; Čolaković, Dušica

(Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Đerić, Ivana
AU - Ševa, Nada
AU - Čolaković, Dušica
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/884
AB - The Model of the professional learning community (MoPLC) is focused on supporting ECEC teachers in critical and reflective rethinking, changing, and developing their practice in cooperation with their colleagues. The MoPLC employs the following tools: communication techniques (active listening and feedback sandwich technique), question formation technique, and flipped learning method. These techniques should contribute to the development of reflexive-social practice. The aim of the study is to determine how ECEC practitioners perceive techniques of collaborative learning and critical reflection from the MoPLC to develop professional competencies related to reflexive-social practice? 103 ECEC teachers from 6 PIs estimated on 7-point scale the quality and effectiveness of the reflexive discussion and cooperation between participants and the usefulness and usage frequency of proposed techniques and methods from the MoPLC. The practitioners recognise the techniques proposed in the MoPLC as very useful for developing reflexive-social practice in the ECEC system. One of the possible explanations would be that the choice of techniques was based on the insights related to the previous usage in the ECEC professional context in Serbia, especially the one related to communication skills. The practitioners recognised that these techniques are highly related to one of the MoPLC ‘s goals. Finally, the MoPLC structure is organised to allow practitioners to use and practice these techniques continuously. Based on that, practitioners recognised that professional learning is happening in an experiential and participative manner, allowing for further development of high-quality discussions and critical analysis of their practice.
PB - Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade
C3 - Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction
T1 - Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia
EP - 71
SP - 71
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_884
ER - 
@conference{
author = "Đerić, Ivana and Ševa, Nada and Čolaković, Dušica",
year = "2022",
abstract = "The Model of the professional learning community (MoPLC) is focused on supporting ECEC teachers in critical and reflective rethinking, changing, and developing their practice in cooperation with their colleagues. The MoPLC employs the following tools: communication techniques (active listening and feedback sandwich technique), question formation technique, and flipped learning method. These techniques should contribute to the development of reflexive-social practice. The aim of the study is to determine how ECEC practitioners perceive techniques of collaborative learning and critical reflection from the MoPLC to develop professional competencies related to reflexive-social practice? 103 ECEC teachers from 6 PIs estimated on 7-point scale the quality and effectiveness of the reflexive discussion and cooperation between participants and the usefulness and usage frequency of proposed techniques and methods from the MoPLC. The practitioners recognise the techniques proposed in the MoPLC as very useful for developing reflexive-social practice in the ECEC system. One of the possible explanations would be that the choice of techniques was based on the insights related to the previous usage in the ECEC professional context in Serbia, especially the one related to communication skills. The practitioners recognised that these techniques are highly related to one of the MoPLC ‘s goals. Finally, the MoPLC structure is organised to allow practitioners to use and practice these techniques continuously. Based on that, practitioners recognised that professional learning is happening in an experiential and participative manner, allowing for further development of high-quality discussions and critical analysis of their practice.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade",
journal = "Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction",
title = "Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia",
pages = "71-71",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_884"
}
Đerić, I., Ševa, N.,& Čolaković, D.. (2022). Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia. in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction
Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade., 71-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_884
Đerić I, Ševa N, Čolaković D. Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia. in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction. 2022;:71-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_884 .
Đerić, Ivana, Ševa, Nada, Čolaković, Dušica, "Usage of collaborative and reflexive technique in ecec teachers - horizontal learning in Serbia" in Dialogue, diversity and interdisciplinarity in the field of learning and instruction (2022):71-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_884 .

The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson

Stanišić, Jelena; Malinić, Dušica; Đerić, Ivana

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2022)

TY - CONF
AU - Stanišić, Jelena
AU - Malinić, Dušica
AU - Đerić, Ivana
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/922
AB - According to experts in the field of reform initiatives (Fullan, 2007; Guskey,
2003), when studying the process of introducing changes into the teaching
practice, the key factors to consider include teacher motivation and initiative,
horizontal learning, and learning with the support of colleagues, along with the
relationship between teachers and facilitators. For this process to be truly successful,
teachers need to be motivated to ensure that the change takes root in the teaching practice
(Malinić, Đerić & Šefer, 2018). Teachers differ in their desire to innovate the practice.
Some show no interest in innovation and change, others want to learn and improve
but wonder how, and finally, there are the ones who readily adopt innovative practices,
demonstrate eagerness, and take action (Van Eekelen, Vermunt& Boshuizen, 2006).
The present study explored the process of introducing changes into the teaching practice
and focused on teachers motivated to move beyond traditional teaching methods and
cooperate with their colleagues with the aim of offering a different learning experience
to their students. In our study, teachers adopted an interdisciplinary approach to a topic
covered in class. Such an approach is based on processes of correlation and integration and is not commonly used in teaching (Stanišić, 2015), which makes it innovative and
challenging.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
C3 - The state, problems, and needs of the modern education community
T1 - The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson
EP - 160
SP - 153
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_922
ER - 
@conference{
author = "Stanišić, Jelena and Malinić, Dušica and Đerić, Ivana",
year = "2022",
abstract = "According to experts in the field of reform initiatives (Fullan, 2007; Guskey,
2003), when studying the process of introducing changes into the teaching
practice, the key factors to consider include teacher motivation and initiative,
horizontal learning, and learning with the support of colleagues, along with the
relationship between teachers and facilitators. For this process to be truly successful,
teachers need to be motivated to ensure that the change takes root in the teaching practice
(Malinić, Đerić & Šefer, 2018). Teachers differ in their desire to innovate the practice.
Some show no interest in innovation and change, others want to learn and improve
but wonder how, and finally, there are the ones who readily adopt innovative practices,
demonstrate eagerness, and take action (Van Eekelen, Vermunt& Boshuizen, 2006).
The present study explored the process of introducing changes into the teaching practice
and focused on teachers motivated to move beyond traditional teaching methods and
cooperate with their colleagues with the aim of offering a different learning experience
to their students. In our study, teachers adopted an interdisciplinary approach to a topic
covered in class. Such an approach is based on processes of correlation and integration and is not commonly used in teaching (Stanišić, 2015), which makes it innovative and
challenging.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "The state, problems, and needs of the modern education community",
title = "The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson",
pages = "160-153",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_922"
}
Stanišić, J., Malinić, D.,& Đerić, I.. (2022). The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson. in The state, problems, and needs of the modern education community
Belgrade : Institute for Educational Research., 153-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_922
Stanišić J, Malinić D, Đerić I. The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson. in The state, problems, and needs of the modern education community. 2022;:153-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_922 .
Stanišić, Jelena, Malinić, Dušica, Đerić, Ivana, "The teacher as the initiator of change: turning a boring topic into an engaging lesson" in The state, problems, and needs of the modern education community (2022):153-160,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_922 .

Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије

Đerić, Ivana; Maksić, Slavica; Malinić, Dušica

(Београд : Учитељски факултет, 2022)

TY - CONF
AU - Đerić, Ivana
AU - Maksić, Slavica
AU - Malinić, Dušica
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1006
AB - Оријентација на будућност представља начин на који појединац замишља свој
развој и одређује колико ће бити успешан у реализацији очекиване
будућности. Глобално пандемијско окружење било је посебан изазов за младе
који су у фази интензивне изградње жељених и очекиваних будућности и
њиховом непрекидном преиспитивању у односу на сопствене капацитете и
услове у којима се развијају. Предмет проучавања у овом раду je анализа
резултата истраживања о оријентацији младих на будућност у контексту
промена које је претрпело њихово образовање због затварања школа,
преласка на онлајн наставу и учење од куће (2020-2022). Сачињен је преглед
истраживања у циљу бољег разумевања ефеката промена које је донела
пандемија како за лични развој младих тако и за дизајнирање интервентних
програма који би ојачали позитивну оријентацију на будућност. Анализиране
су студије из база података са отвореним приступом по кључним речима:
оријентација на будућност, пандемија КОВИД-19, образовање и млади.
Издвојено је 20 истраживања чији налази потврђују да је пандемија КОВИД19 имала дубок утицај на учење, добробит и академску мотивацију младих.
Резултати указују да млади имају свест о „рупама“ у свом знању и да су
забринути због ризика које недовољна знања носе за њихово даље
школовање. Закључено је да оријентација ученика на будућност завређује
већу пажњу у образовном окружењу него што је сада случај.
AB - Future orientation represents the way an individual imagines his/her development
and determines how successful s/he will be in realizing the expected future. The
global pandemic environment was a challenge for young people to construct their
desired and expected futures. Their constant re-examination about their capacities
and conditions in which they develop are especially endangered. The subject of
this paper is the analysis of the results of studies on the future orientation of
young people in the context of changes that their education had undergone due
to multiple times when schools were closed down, transitioning process to online
teaching and learning from home (2020-2022). A review of the studies was
conducted to understand better the effects of the changes brought by the
pandemic, both for the personal development of young people and for designing
intervention programs that would strengthen the positive orientation towards the
future. Studies from open-access databases were analysed by keywords: future
orientation, COVID-19 pandemic, education, and youth. Twenty studies have been
singled out, the findings of which confirm that the COVID-19 pandemic had a
profound impact on young people’s learning, well-being, and academic motivation.
The results indicate that young people are aware of their “holes in knowledge” and
are concerned about insufficient knowledge’s risks for their further education. It
was concluded that the future orientation of students deserves more attention in
an educational setting than it is getting at the present moment.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Нови хоризонти васпитања и образовања
T1 - Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије
T1 - Orientation of high school students to the future in the conditions of a pandemic
EP - 57
SP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1006
ER - 
@conference{
author = "Đerić, Ivana and Maksić, Slavica and Malinić, Dušica",
year = "2022",
abstract = "Оријентација на будућност представља начин на који појединац замишља свој
развој и одређује колико ће бити успешан у реализацији очекиване
будућности. Глобално пандемијско окружење било је посебан изазов за младе
који су у фази интензивне изградње жељених и очекиваних будућности и
њиховом непрекидном преиспитивању у односу на сопствене капацитете и
услове у којима се развијају. Предмет проучавања у овом раду je анализа
резултата истраживања о оријентацији младих на будућност у контексту
промена које је претрпело њихово образовање због затварања школа,
преласка на онлајн наставу и учење од куће (2020-2022). Сачињен је преглед
истраживања у циљу бољег разумевања ефеката промена које је донела
пандемија како за лични развој младих тако и за дизајнирање интервентних
програма који би ојачали позитивну оријентацију на будућност. Анализиране
су студије из база података са отвореним приступом по кључним речима:
оријентација на будућност, пандемија КОВИД-19, образовање и млади.
Издвојено је 20 истраживања чији налази потврђују да је пандемија КОВИД19 имала дубок утицај на учење, добробит и академску мотивацију младих.
Резултати указују да млади имају свест о „рупама“ у свом знању и да су
забринути због ризика које недовољна знања носе за њихово даље
школовање. Закључено је да оријентација ученика на будућност завређује
већу пажњу у образовном окружењу него што је сада случај., Future orientation represents the way an individual imagines his/her development
and determines how successful s/he will be in realizing the expected future. The
global pandemic environment was a challenge for young people to construct their
desired and expected futures. Their constant re-examination about their capacities
and conditions in which they develop are especially endangered. The subject of
this paper is the analysis of the results of studies on the future orientation of
young people in the context of changes that their education had undergone due
to multiple times when schools were closed down, transitioning process to online
teaching and learning from home (2020-2022). A review of the studies was
conducted to understand better the effects of the changes brought by the
pandemic, both for the personal development of young people and for designing
intervention programs that would strengthen the positive orientation towards the
future. Studies from open-access databases were analysed by keywords: future
orientation, COVID-19 pandemic, education, and youth. Twenty studies have been
singled out, the findings of which confirm that the COVID-19 pandemic had a
profound impact on young people’s learning, well-being, and academic motivation.
The results indicate that young people are aware of their “holes in knowledge” and
are concerned about insufficient knowledge’s risks for their further education. It
was concluded that the future orientation of students deserves more attention in
an educational setting than it is getting at the present moment.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Нови хоризонти васпитања и образовања",
title = "Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије, Orientation of high school students to the future in the conditions of a pandemic",
pages = "57-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1006"
}
Đerić, I., Maksić, S.,& Malinić, D.. (2022). Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања
Београд : Учитељски факултет., 56-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1006
Đerić I, Maksić S, Malinić D. Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања. 2022;:56-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1006 .
Đerić, Ivana, Maksić, Slavica, Malinić, Dušica, "Оријентација средњошколаца на будућност у условима пандемије" in Нови хоризонти васпитања и образовања (2022):56-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1006 .

Nastavnici, nastava i postignuća učenika

Đerić, Ivana; Elezović, Ines; Breze, Falk

(Springer, 2022)

TY - CHAP
AU - Đerić, Ivana
AU - Elezović, Ines
AU - Breze, Falk
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/926
AB - Donosioci obrazovnih politika, istraživači i praktičari širom sveta posvećuju značajnu
pažnju nastavnicima i njihovoj instruktivnoj/nastavnoj praksi s ciljem da se unaprede postignuća
učenika. Profesionalne karakteristike nastavnika i instruktivno ponašanje nastavnika na časovima
mogu biti značajni za to kako učenici stiču znanje i razvijaju sposobnosti u domenu matematike
i prirodnih nauka. Stoga, istraživače i donosioce politika u velikoj meri zanima da ispituju povezanost
između kvaliteta nastavnika, instruktivne/nastavne prakse i postignuća učenika četvrtog
razreda osnovne škole. Analiza podataka proisteklih iz TIMSS studije (Istraživanja međunarodnih
trendova iz matematike i prirodnih nauka u organizaciji Međunarodnog udruženja za vrednovanje
obrazovnih postignuća – IEA) pokazala je da učenicima četvrtog razreda u Dinarskoj oblasti
predaju nastavnici sličnog obrazovanja. Kvalitet nastavnika (meren iskustvom, nivoom obrazovanja
i stručnim usavršavanjem) bio je povezan samo sa jednim aspektom instruktivne/nastavne
prakse u Dinarskoj oblasti. Kvalitet nastavnika nije bio statistički značajan prediktor postignuća
učenika u domenu matematike i prirodnih nauka, iako su godine iskustva i formalno obrazovanje
nastavnika bili povezani sa određenim aspektima postignuća učenika.
PB - Springer
T2 - TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi
T1 - Nastavnici, nastava i postignuća učenika
EP - 184
SP - 161
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_926
ER - 
@inbook{
author = "Đerić, Ivana and Elezović, Ines and Breze, Falk",
year = "2022",
abstract = "Donosioci obrazovnih politika, istraživači i praktičari širom sveta posvećuju značajnu
pažnju nastavnicima i njihovoj instruktivnoj/nastavnoj praksi s ciljem da se unaprede postignuća
učenika. Profesionalne karakteristike nastavnika i instruktivno ponašanje nastavnika na časovima
mogu biti značajni za to kako učenici stiču znanje i razvijaju sposobnosti u domenu matematike
i prirodnih nauka. Stoga, istraživače i donosioce politika u velikoj meri zanima da ispituju povezanost
između kvaliteta nastavnika, instruktivne/nastavne prakse i postignuća učenika četvrtog
razreda osnovne škole. Analiza podataka proisteklih iz TIMSS studije (Istraživanja međunarodnih
trendova iz matematike i prirodnih nauka u organizaciji Međunarodnog udruženja za vrednovanje
obrazovnih postignuća – IEA) pokazala je da učenicima četvrtog razreda u Dinarskoj oblasti
predaju nastavnici sličnog obrazovanja. Kvalitet nastavnika (meren iskustvom, nivoom obrazovanja
i stručnim usavršavanjem) bio je povezan samo sa jednim aspektom instruktivne/nastavne
prakse u Dinarskoj oblasti. Kvalitet nastavnika nije bio statistički značajan prediktor postignuća
učenika u domenu matematike i prirodnih nauka, iako su godine iskustva i formalno obrazovanje
nastavnika bili povezani sa određenim aspektima postignuća učenika.",
publisher = "Springer",
journal = "TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi",
booktitle = "Nastavnici, nastava i postignuća učenika",
pages = "184-161",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_926"
}
Đerić, I., Elezović, I.,& Breze, F.. (2022). Nastavnici, nastava i postignuća učenika. in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi
Springer., 161-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_926
Đerić I, Elezović I, Breze F. Nastavnici, nastava i postignuća učenika. in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi. 2022;:161-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_926 .
Đerić, Ivana, Elezović, Ines, Breze, Falk, "Nastavnici, nastava i postignuća učenika" in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi (2022):161-184,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_926 .

Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia

Teodorović, Jelena; Milin, Vladeta; Bodroža, Bojana; Đerić, Ivana; Vujačić, Milja; Jakšić, Ivana; Stanković, Dejan; Cankar, Gašper; Charalambous, C.Y.; Damme, J.V.; Kyriakides, Leonidas

(Routledge, 2022)

TY - JOUR
AU - Teodorović, Jelena
AU - Milin, Vladeta
AU - Bodroža, Bojana
AU - Đerić, Ivana
AU - Vujačić, Milja
AU - Jakšić, Ivana
AU - Stanković, Dejan
AU - Cankar, Gašper
AU - Charalambous, C.Y.
AU - Damme, J.V.
AU - Kyriakides, Leonidas
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/525
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/593
AB - Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
PB - Routledge
T2 - School Effectiveness and School Improvement
T1 - Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia
EP - 85
IS - 1
SP - 51
VL - 33
DO - 10.1080/09243453.2021.1942076
ER - 
@article{
author = "Teodorović, Jelena and Milin, Vladeta and Bodroža, Bojana and Đerić, Ivana and Vujačić, Milja and Jakšić, Ivana and Stanković, Dejan and Cankar, Gašper and Charalambous, C.Y. and Damme, J.V. and Kyriakides, Leonidas",
year = "2022",
abstract = "Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.",
publisher = "Routledge",
journal = "School Effectiveness and School Improvement",
title = "Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia",
pages = "85-51",
number = "1",
volume = "33",
doi = "10.1080/09243453.2021.1942076"
}
Teodorović, J., Milin, V., Bodroža, B., Đerić, I., Vujačić, M., Jakšić, I., Stanković, D., Cankar, G., Charalambous, C.Y., Damme, J.V.,& Kyriakides, L.. (2022). Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement
Routledge., 33(1), 51-85.
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076
Teodorović J, Milin V, Bodroža B, Đerić I, Vujačić M, Jakšić I, Stanković D, Cankar G, Charalambous C, Damme J, Kyriakides L. Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement. 2022;33(1):51-85.
doi:10.1080/09243453.2021.1942076 .
Teodorović, Jelena, Milin, Vladeta, Bodroža, Bojana, Đerić, Ivana, Vujačić, Milja, Jakšić, Ivana, Stanković, Dejan, Cankar, Gašper, Charalambous, C.Y., Damme, J.V., Kyriakides, Leonidas, "Testing the dynamic model of educational effectiveness: The impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia" in School Effectiveness and School Improvement, 33, no. 1 (2022):51-85,
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076 . .
5
5

Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia

Teodorović, Jelena; Milin, Vladeta; Bodroža, Bojana; Đerić, Ivana; Vujačić, Milja; Jakšić, Ivana; Stanković, Dejan; Cankar, Gašper; Charalambous, C.Y.; Damme, J.V.; Kyriakides, Leonidas

(Routledge, 2022)

TY - JOUR
AU - Teodorović, Jelena
AU - Milin, Vladeta
AU - Bodroža, Bojana
AU - Đerić, Ivana
AU - Vujačić, Milja
AU - Jakšić, Ivana
AU - Stanković, Dejan
AU - Cankar, Gašper
AU - Charalambous, C.Y.
AU - Damme, J.V.
AU - Kyriakides, Leonidas
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/525
AB - Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
PB - Routledge
T2 - School Effectiveness and School Improvement
T1 - Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia
EP - 85
IS - 1
SP - 51
VL - 33
DO - 10.1080/09243453.2021.1942076
ER - 
@article{
author = "Teodorović, Jelena and Milin, Vladeta and Bodroža, Bojana and Đerić, Ivana and Vujačić, Milja and Jakšić, Ivana and Stanković, Dejan and Cankar, Gašper and Charalambous, C.Y. and Damme, J.V. and Kyriakides, Leonidas",
year = "2022",
abstract = "Having in mind that student achievement and interest in subject are some of the most important educational goals, and that quality of teaching is the crucial schooling factor influencing them, we examined the contribution of teacher-level variables from the dynamic model of educational effectiveness to student achievement and interest in mathematics and biology. The representative sample included 5,476 students from 125 elementary schools in Serbia and 5,021 parents. Data on student and teacher variables were collected through student and parent questionnaires, while data on prior and current achievement were comprised from students’ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 scores and national examination results, respectively. Data were analyzed using multilevel modeling. The results indicate that teacher factors from the dynamic model did not impact student achievement in mathematics and biology but influenced student interest in both subjects. We offer recommendations for educational policy and directions for further research. © 2021 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.",
publisher = "Routledge",
journal = "School Effectiveness and School Improvement",
title = "Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia",
pages = "85-51",
number = "1",
volume = "33",
doi = "10.1080/09243453.2021.1942076"
}
Teodorović, J., Milin, V., Bodroža, B., Đerić, I., Vujačić, M., Jakšić, I., Stanković, D., Cankar, G., Charalambous, C.Y., Damme, J.V.,& Kyriakides, L.. (2022). Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement
Routledge., 33(1), 51-85.
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076
Teodorović J, Milin V, Bodroža B, Đerić I, Vujačić M, Jakšić I, Stanković D, Cankar G, Charalambous C, Damme J, Kyriakides L. Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia. in School Effectiveness and School Improvement. 2022;33(1):51-85.
doi:10.1080/09243453.2021.1942076 .
Teodorović, Jelena, Milin, Vladeta, Bodroža, Bojana, Đerić, Ivana, Vujačić, Milja, Jakšić, Ivana, Stanković, Dejan, Cankar, Gašper, Charalambous, C.Y., Damme, J.V., Kyriakides, Leonidas, "Testing the dynamic model of educational effectiveness: the impact of teacher factors on interest and achievement in mathematics and biology in Serbia" in School Effectiveness and School Improvement, 33, no. 1 (2022):51-85,
https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1942076 . .
5
5

Как пандемия повлияла на молодежь

Максич, С.; Малинич, Д.; Джерич, И.

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Максич, С.
AU - Малинич, Д.
AU - Джерич, И.
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/833
AB - В данной статье представлен обзор
исследований о вызовах, с которыми столкнулась молодежь в
процессе обучения и в сфере жизненных планов в период
первой волны пандемии, вызванной коронавирусным
заболеванием Covid-19. Проанализированные исследования
указывают на специфическое влияние пандемии на молодежь
разного возраста. В данной связи сделан вывод, что будущие
исследования должны ориентироваться на определенные
возрастные группы.
AB - The paper presents an overview of research on the
challenges faced by young people in the process of education and
in the domain of their life plans during the first wave of the Covid-
19 pandemic. The analyzed studies indicated the specific effects of the pandemic on young people of different ages, so it was
concluded that future research should focus on narrower age
groups.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
T1 - Как пандемия повлияла на молодежь
T1 - How the pandemic affect young people
SP - 325
SP - 330
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_833
ER - 
@conference{
author = "Максич, С. and Малинич, Д. and Джерич, И.",
year = "2022",
abstract = "В данной статье представлен обзор
исследований о вызовах, с которыми столкнулась молодежь в
процессе обучения и в сфере жизненных планов в период
первой волны пандемии, вызванной коронавирусным
заболеванием Covid-19. Проанализированные исследования
указывают на специфическое влияние пандемии на молодежь
разного возраста. В данной связи сделан вывод, что будущие
исследования должны ориентироваться на определенные
возрастные группы., The paper presents an overview of research on the
challenges faced by young people in the process of education and
in the domain of their life plans during the first wave of the Covid-
19 pandemic. The analyzed studies indicated the specific effects of the pandemic on young people of different ages, so it was
concluded that future research should focus on narrower age
groups.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности",
title = "Как пандемия повлияла на молодежь, How the pandemic affect young people",
pages = "325-330",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_833"
}
Максич, С., Малинич, Д.,& Джерич, И.. (2022). Как пандемия повлияла на молодежь. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_833
Максич С, Малинич Д, Джерич И. Как пандемия повлияла на молодежь. in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности. 2022;:325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_833 .
Максич, С., Малинич, Д., Джерич, И., "Как пандемия повлияла на молодежь" in Самореализация личности в эпоху цифровизации : Глобальные вызовы и возможности (2022):325,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_833 .

Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения

Джерич, И.

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Джерич, И.
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/831
AB - В данной статье рассматривается роль
фасилитаторов в профессиональном сообществе обучения
[ПСО] с точки зрения поддержки основных психологических
потребностей практиков: потребности в автономии,
компетентности и связи.
AB - In this paper, we have considered the role of
facilitators in the professional learning community [PLC] in terms
of supporting the basic psychological need of practitioners – the
need for autonomy, competence and relatedness.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
T1 - Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения
T1 - Role and support of facilitators in professional learning community
EP - 302
SP - 297
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_831
ER - 
@conference{
author = "Джерич, И.",
year = "2022",
abstract = "В данной статье рассматривается роль
фасилитаторов в профессиональном сообществе обучения
[ПСО] с точки зрения поддержки основных психологических
потребностей практиков: потребности в автономии,
компетентности и связи., In this paper, we have considered the role of
facilitators in the professional learning community [PLC] in terms
of supporting the basic psychological need of practitioners – the
need for autonomy, competence and relatedness.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности",
title = "Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения, Role and support of facilitators in professional learning community",
pages = "302-297",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_831"
}
Джерич, И.. (2022). Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 297-302.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_831
Джерич И. Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности. 2022;:297-302.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_831 .
Джерич, И., "Роль и поддержка фасилитаторов профессиональном сообществе обучения" in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности (2022):297-302,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_831 .

Teachers, Teaching and Student Achievement

Đerić, Ivana; Elezović, Ines; Brese, Falk

(Springer Nature, 2022)

TY - CHAP
AU - Đerić, Ivana
AU - Elezović, Ines
AU - Brese, Falk
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/702
AB - Education policymakers, researchers, and practitioners around the world have dedicated considerable attention to teachers and their instructional practice in their efforts to improve student outcomes. The professional characteristics of teachers and their classroom behaviorsmay be important in determining how students acquire knowledge and develop skills in mathematics and science, and the relationships between teacher quality, instructional practice, and grade four student outcomes are consequently of great interest to researchers and policymakers. Analysis of IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) data indicates that grade four students are taught by teachers with similar educational backgrounds across the Dinaric region. Teacher quality (asmeasured by experience, level of education, and professional development) was related only to some aspects of instructional practice in the Dinaric region. Teacher quality was not a statistically significant predictor for student achievement in mathematics and science, although teachers’ formal education and years of experience were related to some aspects of student achievement.
PB - Springer Nature
T2 - IEA Research for Education
T1 - Teachers, Teaching and Student Achievement
EP - 174
SP - 151
VL - 13
DO - 10.1007/978-3-030-85802-5_7
ER - 
@inbook{
author = "Đerić, Ivana and Elezović, Ines and Brese, Falk",
year = "2022",
abstract = "Education policymakers, researchers, and practitioners around the world have dedicated considerable attention to teachers and their instructional practice in their efforts to improve student outcomes. The professional characteristics of teachers and their classroom behaviorsmay be important in determining how students acquire knowledge and develop skills in mathematics and science, and the relationships between teacher quality, instructional practice, and grade four student outcomes are consequently of great interest to researchers and policymakers. Analysis of IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) data indicates that grade four students are taught by teachers with similar educational backgrounds across the Dinaric region. Teacher quality (asmeasured by experience, level of education, and professional development) was related only to some aspects of instructional practice in the Dinaric region. Teacher quality was not a statistically significant predictor for student achievement in mathematics and science, although teachers’ formal education and years of experience were related to some aspects of student achievement.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "IEA Research for Education",
booktitle = "Teachers, Teaching and Student Achievement",
pages = "174-151",
volume = "13",
doi = "10.1007/978-3-030-85802-5_7"
}
Đerić, I., Elezović, I.,& Brese, F.. (2022). Teachers, Teaching and Student Achievement. in IEA Research for Education
Springer Nature., 13, 151-174.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85802-5_7
Đerić I, Elezović I, Brese F. Teachers, Teaching and Student Achievement. in IEA Research for Education. 2022;13:151-174.
doi:10.1007/978-3-030-85802-5_7 .
Đerić, Ivana, Elezović, Ines, Brese, Falk, "Teachers, Teaching and Student Achievement" in IEA Research for Education, 13 (2022):151-174,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85802-5_7 . .

Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4

Đerić, Ivana; Ševa, Nada; Jošić, Smiljana

(Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, 2021)

TY - CONF
AU - Đerić, Ivana
AU - Ševa, Nada
AU - Jošić, Smiljana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/482
AB - UNESCO's 2030 Agenda for sustainable development in the field of education aims at
"ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all” by 2030. The paper discusses main findings of the TIMSS 2019 study in
Serbia through the lens of the UNESCO's Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), more
specifically targets 4.2., 4.5 and 4.c. The SDG 4 target 4.2 defines "equal access to quality
early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for
primary education". Results from TIMSS 2019 show that the coverage of children attending a
preschool program "3 years or more" has increased by 9% compared to the previous 2015
TIMSS cycle. In addition, the positive relationship between years of attending the preschool
education and higher average achievement in mathematics and science of 4th graders in Serbia
was demonstrated. TIMSS 2019 data for Serbia also provide some insights on home learning
resources relevant for SDG 4 target 4.5., aimed at establishing equal access to all levels of
education for the children from vulnerable groups as well as to diminish gender disparities. A
difference of 187 points on average in students' achievement in mathematics and science was
observed between those who have many resources (MAT: 574; SCI: 576) and those who do
not have enough of them (MAT: 387; SCI: 389). In Serbia, a statistically significantly higher
number of 4th grade students with many home learning resources reach low international
benchmark of 400 points (99%), compared to peers who have less home learning resources
(44%).The SDG 4.c target refers to the increase the percentage of teachers who will dedicate
a larger number of hours of in-service training in different areas of mathematics and science.
When it comes Serbia, professional development (PD) in the fields of mathematics and
science is at relatively low level in comparison to international average. Number of teachers
of the 4th grade students in Serbia who spent less than 6 hours or none in math and science
related PD is high (38% for mathematics and 48% for science). The future PD needs
expressed by teachers are in line with the current trends regarding the use of ICT in the field
of education, especially in the context of COVID 19 pandemic. The data from TIMSS 2019
allow for policy makers to develop evidence-based strategies in order to accomplish
presented SDG 4 targets,
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4
EP - 17
SP - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_482
ER - 
@conference{
author = "Đerić, Ivana and Ševa, Nada and Jošić, Smiljana",
year = "2021",
abstract = "UNESCO's 2030 Agenda for sustainable development in the field of education aims at
"ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all” by 2030. The paper discusses main findings of the TIMSS 2019 study in
Serbia through the lens of the UNESCO's Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), more
specifically targets 4.2., 4.5 and 4.c. The SDG 4 target 4.2 defines "equal access to quality
early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for
primary education". Results from TIMSS 2019 show that the coverage of children attending a
preschool program "3 years or more" has increased by 9% compared to the previous 2015
TIMSS cycle. In addition, the positive relationship between years of attending the preschool
education and higher average achievement in mathematics and science of 4th graders in Serbia
was demonstrated. TIMSS 2019 data for Serbia also provide some insights on home learning
resources relevant for SDG 4 target 4.5., aimed at establishing equal access to all levels of
education for the children from vulnerable groups as well as to diminish gender disparities. A
difference of 187 points on average in students' achievement in mathematics and science was
observed between those who have many resources (MAT: 574; SCI: 576) and those who do
not have enough of them (MAT: 387; SCI: 389). In Serbia, a statistically significantly higher
number of 4th grade students with many home learning resources reach low international
benchmark of 400 points (99%), compared to peers who have less home learning resources
(44%).The SDG 4.c target refers to the increase the percentage of teachers who will dedicate
a larger number of hours of in-service training in different areas of mathematics and science.
When it comes Serbia, professional development (PD) in the fields of mathematics and
science is at relatively low level in comparison to international average. Number of teachers
of the 4th grade students in Serbia who spent less than 6 hours or none in math and science
related PD is high (38% for mathematics and 48% for science). The future PD needs
expressed by teachers are in line with the current trends regarding the use of ICT in the field
of education, especially in the context of COVID 19 pandemic. The data from TIMSS 2019
allow for policy makers to develop evidence-based strategies in order to accomplish
presented SDG 4 targets,",
publisher = "Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4",
pages = "17-17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_482"
}
Đerić, I., Ševa, N.,& Jošić, S.. (2021). Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4. in Empirical studies in psychology
Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., 17-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_482
Đerić I, Ševa N, Jošić S. Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4. in Empirical studies in psychology. 2021;:17-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_482 .
Đerić, Ivana, Ševa, Nada, Jošić, Smiljana, "Timss 2019 in Serbia: through the lens of sdg 4" in Empirical studies in psychology (2021):17-17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_482 .

Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia

Ševa, Nada; Jošić, Smiljana; Đerić, Ivana

(Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, 2021)

TY - CONF
AU - Ševa, Nada
AU - Jošić, Smiljana
AU - Đerić, Ivana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/483
AB - Monitoring of changes in students achievement is important in a twofold way: it represents
one of the main indicators of impact of current educational policies, at the same time
providing information of further steps when it comes to the possible changes in teaching
practices and other systemic changes. This paper presents trends in mathematics achievement
of the 4th grade primary school students attained in three research cycles of TIMSS in Serbia:
TIMSS 2011, TIMSS 2015 and TIMSS 2019.
The main finding from TIMSS 2019 indicates a significant drop in average
mathematical achievement by 10 points in comparison to TIMSS 2015 (508 vs. 518 points).
Serbian students in TIMSS 2019 maintained on average to be at the level of intermediate
international benchmark, same as in previous TIMSS cycles. However, the observed lower
achievement resulted in significant change in distribution of the students across different
benchmarks, with significantly lower percentages in advance and high level benchmarks.
Results across different content and cognitive domains showed that the difference between
TIMSS 2019 and TIMSS 2015 was mainly due to the 28 points difference in content domain
Data (489/TIMSS 2019 vs. 518/TIMSS 2015). In addition, there is a significant decline in
TIMSS 2019 for cognitive domains Application of knowledge (509/TIMSS 2019 vs.
521/TIMSS 2015), as well as Reasoning (503/TIMSS 2019 vs. 517/ TIMSS 2015 vs. 514/
TIMSS 2011).
The observed results will be discussed in the context of relation between three levels
of curriculum foreseen within TIMSS framework: intended curriculum (which topics are
planned to be thought at the systemic level), implemented curriculum (which topics are
taught before or during the year of testing) and attended curricula (which topics students
learned). For example for content domain Data, teachers in TIMSS 2019 reported lower
percentages of students that were Not yet taught or just introduced to the certain topics in
comparison to previous cycle (implemented curriculum). However students in TIMSS 2019
had lower number of correct answers for several tasks repeated in two cycles from
Application of knowledge domain (attended curriculum), indicating that attention of teachers
should be oriented towards higher cognitive domains. Insights from this level of the analysis
will provide policy-relevant information to help improve mathematics teaching and learning
in the context of the first cycle of education in Serbia.
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia
EP - 18
SP - 18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_483
ER - 
@conference{
author = "Ševa, Nada and Jošić, Smiljana and Đerić, Ivana",
year = "2021",
abstract = "Monitoring of changes in students achievement is important in a twofold way: it represents
one of the main indicators of impact of current educational policies, at the same time
providing information of further steps when it comes to the possible changes in teaching
practices and other systemic changes. This paper presents trends in mathematics achievement
of the 4th grade primary school students attained in three research cycles of TIMSS in Serbia:
TIMSS 2011, TIMSS 2015 and TIMSS 2019.
The main finding from TIMSS 2019 indicates a significant drop in average
mathematical achievement by 10 points in comparison to TIMSS 2015 (508 vs. 518 points).
Serbian students in TIMSS 2019 maintained on average to be at the level of intermediate
international benchmark, same as in previous TIMSS cycles. However, the observed lower
achievement resulted in significant change in distribution of the students across different
benchmarks, with significantly lower percentages in advance and high level benchmarks.
Results across different content and cognitive domains showed that the difference between
TIMSS 2019 and TIMSS 2015 was mainly due to the 28 points difference in content domain
Data (489/TIMSS 2019 vs. 518/TIMSS 2015). In addition, there is a significant decline in
TIMSS 2019 for cognitive domains Application of knowledge (509/TIMSS 2019 vs.
521/TIMSS 2015), as well as Reasoning (503/TIMSS 2019 vs. 517/ TIMSS 2015 vs. 514/
TIMSS 2011).
The observed results will be discussed in the context of relation between three levels
of curriculum foreseen within TIMSS framework: intended curriculum (which topics are
planned to be thought at the systemic level), implemented curriculum (which topics are
taught before or during the year of testing) and attended curricula (which topics students
learned). For example for content domain Data, teachers in TIMSS 2019 reported lower
percentages of students that were Not yet taught or just introduced to the certain topics in
comparison to previous cycle (implemented curriculum). However students in TIMSS 2019
had lower number of correct answers for several tasks repeated in two cycles from
Application of knowledge domain (attended curriculum), indicating that attention of teachers
should be oriented towards higher cognitive domains. Insights from this level of the analysis
will provide policy-relevant information to help improve mathematics teaching and learning
in the context of the first cycle of education in Serbia.",
publisher = "Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia",
pages = "18-18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_483"
}
Ševa, N., Jošić, S.,& Đerić, I.. (2021). Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia. in Empirical studies in psychology
Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., 18-18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_483
Ševa N, Jošić S, Đerić I. Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia. in Empirical studies in psychology. 2021;:18-18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_483 .
Ševa, Nada, Jošić, Smiljana, Đerić, Ivana, "Trends in mathematics achievemnet in the 4th grade of primary schoool : TIMSS 2019 in Serbia" in Empirical studies in psychology (2021):18-18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_483 .

Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia

Jošić, Smiljana; Đerić, Ivana; Ševa, Nada

(Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, 2021)

TY - CONF
AU - Jošić, Smiljana
AU - Đerić, Ivana
AU - Ševa, Nada
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/486
AB - Paper describes the dynamics of the distance learning process caused by COVID-19
pandemic from a student’s perspective. We explored some of the features of the learning
process during long-distance learning: time learning, learning activities and school grades.
Data were collected at three measurement points during the suspension of regular classes
(March – end June 2020). A total sample of high school students who voluntarily participated
in the survey was 159. The participants were 15-19 years old from all grades of gymnasia and
vocational secondary schools. The average grade point assigned by the teachers in the 1st
semester (end of 2019 year) was 4.64 (SD= .42) out of maximum 5. Three questionnaires
(included open and closed questions) were distributed electronically at the end of the first
week of long-distance learning, the second at the end of the fourth week and the third in the
week when the classes ended. For the purpose of this study, we analysed questions referring
to the number of learning hours, type of activities related to learning (for school or for out-ofschool
activities) and final average grade. The results show that students changed the number
of hours they devoted to learning from week to week. In the first week they spent around 8h
in total for learning, lower than in the fourth week when they learned 15h in total (t(137) =
−5.59, p<.05). In the final week students reported that they spend approximately the similar
time learning as in the first week. We identified a large number of student extracurricular or
recreational activities (sports, art, technology). There is a significant difference between the
cumulative grade average at the end of the first semester and at the end of the school year
2020 (t(146) = -2,86, p<.05). This finding does not differ from the empirical findings
obtained on a sample of students before the pandemic period. Students had statistically higher
average grades at the end of the school year (M = 4.75; SD = 0.52) compared to the winter
semester (M = 4.64; SD = 0.42). The student assessment of the impact of the COVID-19
pandemic on the final average grade shows that a larger number of students (68%) believe
that this crisis did not have a great impact. In other words, students thought they would have
the same average grade, if the classes took place regularly. Results of the study provided
partial insights in the learning process of high-school students during the first three months of
Covid pandemic. The findings showed that learning could be continued even in extreme
circumstances like lockdown, and that students gradually were capable of adapting to the
changes, by adjusting dynamics of their learning to the dynamic of school demands.
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia
EP - 66
SP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_486
ER - 
@conference{
author = "Jošić, Smiljana and Đerić, Ivana and Ševa, Nada",
year = "2021",
abstract = "Paper describes the dynamics of the distance learning process caused by COVID-19
pandemic from a student’s perspective. We explored some of the features of the learning
process during long-distance learning: time learning, learning activities and school grades.
Data were collected at three measurement points during the suspension of regular classes
(March – end June 2020). A total sample of high school students who voluntarily participated
in the survey was 159. The participants were 15-19 years old from all grades of gymnasia and
vocational secondary schools. The average grade point assigned by the teachers in the 1st
semester (end of 2019 year) was 4.64 (SD= .42) out of maximum 5. Three questionnaires
(included open and closed questions) were distributed electronically at the end of the first
week of long-distance learning, the second at the end of the fourth week and the third in the
week when the classes ended. For the purpose of this study, we analysed questions referring
to the number of learning hours, type of activities related to learning (for school or for out-ofschool
activities) and final average grade. The results show that students changed the number
of hours they devoted to learning from week to week. In the first week they spent around 8h
in total for learning, lower than in the fourth week when they learned 15h in total (t(137) =
−5.59, p<.05). In the final week students reported that they spend approximately the similar
time learning as in the first week. We identified a large number of student extracurricular or
recreational activities (sports, art, technology). There is a significant difference between the
cumulative grade average at the end of the first semester and at the end of the school year
2020 (t(146) = -2,86, p<.05). This finding does not differ from the empirical findings
obtained on a sample of students before the pandemic period. Students had statistically higher
average grades at the end of the school year (M = 4.75; SD = 0.52) compared to the winter
semester (M = 4.64; SD = 0.42). The student assessment of the impact of the COVID-19
pandemic on the final average grade shows that a larger number of students (68%) believe
that this crisis did not have a great impact. In other words, students thought they would have
the same average grade, if the classes took place regularly. Results of the study provided
partial insights in the learning process of high-school students during the first three months of
Covid pandemic. The findings showed that learning could be continued even in extreme
circumstances like lockdown, and that students gradually were capable of adapting to the
changes, by adjusting dynamics of their learning to the dynamic of school demands.",
publisher = "Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia",
pages = "66-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_486"
}
Jošić, S., Đerić, I.,& Ševa, N.. (2021). Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia. in Empirical studies in psychology
Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., 66-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_486
Jošić S, Đerić I, Ševa N. Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia. in Empirical studies in psychology. 2021;:66-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_486 .
Jošić, Smiljana, Đerić, Ivana, Ševa, Nada, "Learning dynamics during COVID-19 pandemic: high-school students in Serbia" in Empirical studies in psychology (2021):66-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_486 .

Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019

Đerić, Ivana

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Đerić, Ivana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/646
AB - TIMSS istraživanje pripada grupi velikih međunarodnih komparativnih studija u okviru
kojih se prate i analiziraju trendovi obrazovnih postignuća učenika iz matematike i
prirodnih nauka na osnovnoškolskom uzrastu (IEA TIMSS Trends in Mathematics and
Science Studies), ali pruža i mogućnost da se empirijski proučava odnos obrazovnih
postignuća i kontekstualnih činilaca (škola, odeljenje, porodica). U ovom poglavlju
predstavljamo metodološku i sadržinsku koncepciju ovog međunarodnog projekta
(Cotter, Centurino & Mullis, 2020; Đerić, Gutvajn, Jošić i Ševa, 2020; Kelly, Centurino, Martin
& Mullis, 2020; Marušić Jablanović, 2017; Mullis & Fishbein, 2020; Mullis, Martin, Goh &
Cotter, 2020b; Mullis & Martin, 2017) radi praćenja i razumevanja sekundarnih analiza
podataka iz ciklusa TIMSS 2019 prikazanih u ovoj publikaciji. Sadržaj ovog poglavlja može
da pomogne donosiocima odluka u procesu planiranja i razvijanja budućih inicijativa u
oblasti obrazovanja, ali i prilikom kreiranja velikih pedagoških istraživanja nacionalnog
i regionalnog karaktera. Pored toga, u ovom poglavlju praktičari mogu da pronađu
pouzdane informacije o nastavi matematike i prirodnih nauka radi sveobuhvatnijeg
razumevanja ishoda u prvom ciklusu obrazovanja u Republici Srbiji.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
T1 - Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019
EP - 41
SP - 13
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_646
ER - 
@inbook{
author = "Đerić, Ivana",
year = "2021",
abstract = "TIMSS istraživanje pripada grupi velikih međunarodnih komparativnih studija u okviru
kojih se prate i analiziraju trendovi obrazovnih postignuća učenika iz matematike i
prirodnih nauka na osnovnoškolskom uzrastu (IEA TIMSS Trends in Mathematics and
Science Studies), ali pruža i mogućnost da se empirijski proučava odnos obrazovnih
postignuća i kontekstualnih činilaca (škola, odeljenje, porodica). U ovom poglavlju
predstavljamo metodološku i sadržinsku koncepciju ovog međunarodnog projekta
(Cotter, Centurino & Mullis, 2020; Đerić, Gutvajn, Jošić i Ševa, 2020; Kelly, Centurino, Martin
& Mullis, 2020; Marušić Jablanović, 2017; Mullis & Fishbein, 2020; Mullis, Martin, Goh &
Cotter, 2020b; Mullis & Martin, 2017) radi praćenja i razumevanja sekundarnih analiza
podataka iz ciklusa TIMSS 2019 prikazanih u ovoj publikaciji. Sadržaj ovog poglavlja može
da pomogne donosiocima odluka u procesu planiranja i razvijanja budućih inicijativa u
oblasti obrazovanja, ali i prilikom kreiranja velikih pedagoških istraživanja nacionalnog
i regionalnog karaktera. Pored toga, u ovom poglavlju praktičari mogu da pronađu
pouzdane informacije o nastavi matematike i prirodnih nauka radi sveobuhvatnijeg
razumevanja ishoda u prvom ciklusu obrazovanja u Republici Srbiji.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka",
booktitle = "Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019",
pages = "41-13",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_646"
}
Đerić, I.. (2021). Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 13-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_646
Đerić I. Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. 2021;:13-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_646 .
Đerić, Ivana, "Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019" in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (2021):13-41,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_646 .

Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?

Džinović, Vladimir; Đerić, Ivana; Dušica, Malinić

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Džinović, Vladimir
AU - Đerić, Ivana
AU - Dušica, Malinić
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/652
AB - Doprinos porodice je nesumnjivo značajan za mehanizme kojima se ostvaruju pozitivni
ishodi u obrazovanju dece. Posebno se izdvajaju očekivanja roditelјa u vezi sa nivoom
obrazovanja koji njihova deca treba da dostignu, budući da oblikuju obrazovna očekivanja
dece i njihov odnos prema postignuću (Spera, Wentzel & Matto, 2008). Prema nalazima
novijih istraživanja, dobijenih na osnovu podataka iz istraživanja TIMSS 2015, akademski
daroviti učenici imaju roditelјe sa višim obrazovnim aspiracijama (Maksić, Vesić i Tenjović,
2017), dok je u slučajevima roditelja učenika čiji su skorovi na istom testu niski situacija
obrnuta (Đerić, Malinić i Đević, 2020). Takođe, pokazalo se da postoji značajna povezanost
između obrazovnih aspiracija roditelja i opažene samoefikasnosti, angažovanosti u
savladavanju školskih obaveza i unutrašnje motivacije njihove dece (Fan & Williams, 2010),
kao i sa postignućem u STEMM3 oblastima (Lee, Min & Mamerow, 2015). Roditelјi sa višim
obrazovnim aspiracijama zainteresovaniji su za učenje svoje dece, pružaju im podršku,
vrše pozitivan pritisak na decu, nagrađuju dečiji trud i ispolјavaju ponos zbog postignuća,
što sve doprinosi samopouzdanju u školi i zainteresovanosti dece za učenje (Weinstein,
2002).
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
T1 - Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?
EP - 160
SP - 145
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652
ER - 
@inbook{
author = "Džinović, Vladimir and Đerić, Ivana and Dušica, Malinić",
year = "2021",
abstract = "Doprinos porodice je nesumnjivo značajan za mehanizme kojima se ostvaruju pozitivni
ishodi u obrazovanju dece. Posebno se izdvajaju očekivanja roditelјa u vezi sa nivoom
obrazovanja koji njihova deca treba da dostignu, budući da oblikuju obrazovna očekivanja
dece i njihov odnos prema postignuću (Spera, Wentzel & Matto, 2008). Prema nalazima
novijih istraživanja, dobijenih na osnovu podataka iz istraživanja TIMSS 2015, akademski
daroviti učenici imaju roditelјe sa višim obrazovnim aspiracijama (Maksić, Vesić i Tenjović,
2017), dok je u slučajevima roditelja učenika čiji su skorovi na istom testu niski situacija
obrnuta (Đerić, Malinić i Đević, 2020). Takođe, pokazalo se da postoji značajna povezanost
između obrazovnih aspiracija roditelja i opažene samoefikasnosti, angažovanosti u
savladavanju školskih obaveza i unutrašnje motivacije njihove dece (Fan & Williams, 2010),
kao i sa postignućem u STEMM3 oblastima (Lee, Min & Mamerow, 2015). Roditelјi sa višim
obrazovnim aspiracijama zainteresovaniji su za učenje svoje dece, pružaju im podršku,
vrše pozitivan pritisak na decu, nagrađuju dečiji trud i ispolјavaju ponos zbog postignuća,
što sve doprinosi samopouzdanju u školi i zainteresovanosti dece za učenje (Weinstein,
2002).",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka",
booktitle = "Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?",
pages = "160-145",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652"
}
Džinović, V., Đerić, I.,& Dušica, M.. (2021). Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 145-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652
Džinović V, Đerić I, Dušica M. Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. 2021;:145-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652 .
Džinović, Vladimir, Đerić, Ivana, Dušica, Malinić, "Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?" in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (2021):145-160,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652 .

Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука

Малинић, Душица; Џиновић, Владимир; Ђерић, Ивана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - CONF
AU - Малинић, Душица
AU - Џиновић, Владимир
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/537
AB - У овом раду је проучаван однос између образовних аспирација родитеља
и њихове перцепције укључености у развојно-подстицајне активности
деце на раном узрасту, с једне стране, и припремљености деце за школу,
њиховог самопоуздања и мотивације за учење математике и природних
наука, с друге стране. Узорак је чинило 4380 ученика четвртог разреда из 165
основних школа у Србији. У раду је примењена анализа стаза и тестирана су
два структурална модела. У области математике, показало се да образовне
аспирације родитеља директно утичу на самопоуздање и мотивацију за
учење овог наставног предмета, али и индиректно на самопоуздање преко
ране ангажованости родитеља и припремљености деце за полазак у школу.
Када је реч о природним наукама, образовне аспирације директно утичу
на научно самопоуздање, док на мотивацију за учење значајно не утичу ни
предикторска нити модераторске варијабле. Високе образовне аспирације
родитеља утичу на опажене компетенције деце и у много већој мери на њихов
доживљај колико су добри у учењу математике и природних наука, него на
њихову интринзичну мотивацију. Линија утицаја која води од родитељских
образовних аспирација преко њихове ангажованости до припремљености
деце за полазак у школу има скроман ефекат на самопоуздање, док на
мотивацију за учење оба наставна предмета такав утицај не постоји. Може
се претпоставити да ангажованост родитеља на раном узрасту деце, као и
припремљеност деце за полазак у школу имају утицај на друге образовне
исходе, као што је постигнуће. Импликације налаза упућују на важност вредновања образовања у породици, будући да образовна очекивања
родитеља утичу на однос деце према учењу математике и природних наука.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS2019 : резултати и импликације
T1 - Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука
EP - 43
SP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537
ER - 
@conference{
author = "Малинић, Душица and Џиновић, Владимир and Ђерић, Ивана",
year = "2021",
abstract = "У овом раду је проучаван однос између образовних аспирација родитеља
и њихове перцепције укључености у развојно-подстицајне активности
деце на раном узрасту, с једне стране, и припремљености деце за школу,
њиховог самопоуздања и мотивације за учење математике и природних
наука, с друге стране. Узорак је чинило 4380 ученика четвртог разреда из 165
основних школа у Србији. У раду је примењена анализа стаза и тестирана су
два структурална модела. У области математике, показало се да образовне
аспирације родитеља директно утичу на самопоуздање и мотивацију за
учење овог наставног предмета, али и индиректно на самопоуздање преко
ране ангажованости родитеља и припремљености деце за полазак у школу.
Када је реч о природним наукама, образовне аспирације директно утичу
на научно самопоуздање, док на мотивацију за учење значајно не утичу ни
предикторска нити модераторске варијабле. Високе образовне аспирације
родитеља утичу на опажене компетенције деце и у много већој мери на њихов
доживљај колико су добри у учењу математике и природних наука, него на
њихову интринзичну мотивацију. Линија утицаја која води од родитељских
образовних аспирација преко њихове ангажованости до припремљености
деце за полазак у школу има скроман ефекат на самопоуздање, док на
мотивацију за учење оба наставна предмета такав утицај не постоји. Може
се претпоставити да ангажованост родитеља на раном узрасту деце, као и
припремљеност деце за полазак у школу имају утицај на друге образовне
исходе, као што је постигнуће. Импликације налаза упућују на важност вредновања образовања у породици, будући да образовна очекивања
родитеља утичу на однос деце према учењу математике и природних наука.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS2019 : резултати и импликације",
title = "Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука",
pages = "43-42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537"
}
Малинић, Д., Џиновић, В.,& Ђерић, И.. (2021). Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 42-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537
Малинић Д, Џиновић В, Ђерић И. Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације. 2021;:42-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537 .
Малинић, Душица, Џиновић, Владимир, Ђерић, Ивана, "Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука" in TIMSS2019 : резултати и импликације (2021):42-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537 .

Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу

Малинић, Душица; Станишић, Јелена; Ђерић, Ивана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - JOUR
AU - Малинић, Душица
AU - Станишић, Јелена
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/607
AB - Припрема и реализација пројектне наставе у којој се примењује интердисциплинарни приступ представља комплексан и изазован процес у образовној пракси који захтева флексибилност, отвореност и истрајност. Мотивација наставница да посредством преиспитивања и експериментације покушају
да иновирају своју наставну праксу представљала је основу за реализацију ове
квалитативне студије. Циљ нашег истраживања био је усмерен на сагледавање
искустава наставница у припреми и реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу, уз подршку фацилитатора. Истраживање је реализовано кроз процес фацилитације у школској 2018/2019. години
у основној школи у ужем језгру града Београда. Учествовале су три наставнице које предају српски језик и књижевност, руски језик и музичку културу
и сараднице Института за педагошка истраживања у улогама фацилитатора
и истраживача. Коришћенa je техника групног интервјуисања уз примену полуструктурираног водича за фацилитацију групних састанака. Разговори су
снимљени помоћу аудио уређаја, а подаци транскрибовани. У наративима наставница идентификоване су три теме: (1) уверења наставница о пројектној
настави; (2) мотивација и емоције наставница и ученика у пројектној настави;
(3) изазови у припреми и имплементацији пројектне наставе. Закључено је да
су се уверења наставница о пројектној настави временом мењала уз подршку
фацилитатора, да су њихова искуства обележиле осцилације на мотивационом
и емоционалном плану и да су се појавили бројни и разноврсни изазови у њеној припреми и реализацији. Пројектна настава захтева стручну, мотивациону, емоционалну и организациону подршку различитих актера у аутономној и
подржавајућој атмосфери у школи.
AB - Preparation and realisation of project-based learning with interdisciplinary
approach in educational practice is a complex and challenging process which demands
flexibility, openness, and persistence. The motivation of teachers to try, by
means of reflection and experimentation, to innovate their educational practice presents
the base for this qualitative study. The goal of our research was to understand
the experience of the teachers in preparation and realisation of project-based learning
based on interdisciplinary approach, with the support of facilitators. The research
was carried out by using the process of facilitation during school year 2018/2019
in a primary school in the centre of Belgrade. The participants were three teachers
(of Serbian language and literature, Russian language, and music culture), as well
as associates of the Institute for Educational Research with roles of facilitators and
researchers. We used the group interview technique and semi-structured guide for
the facilitation of group meetings. The interviews were audio-recorded, and their
data were transcribed. We identified three themes in the narratives of the teachers:
(1) beliefs of the teachers about project-based learning; (2) motivation and emotions
of the teachers and students engaged in project-based learning; (3) challenges during
preparation and implementation of project-based learning. It was concluded that the
beliefs of the teachers about project-based learning had been changing over time with
the support of facilitators, that their experience had been marked by motivational
and emotional oscillations and that there had been numerous and various challenges
during preparation and realisation of the learning. Project-based learning demands
professional, motivational, emotional, and organisational support of various participants
in autonomy-supportive climate at school.
AB - Подготовка и реализация проектного обучения с применением междисципли-
нарного подхода представляет собой комплексный и сложный процесс в образовательной практике, требующий флексибильности, открытости и устойчивости. Мотивация преподавательниц попытаться иновировать свою педагогическую практику посредством пересмотра, анализа и экспериментации
была основой для проведения этого качественного исследования. Цель нашего
исследования была направлена на обзор и анализ опыта преподавательниц в
подготовке и реализации проектного обучения на основе междисциплинарного подхода при поддержке фасилитаторов. Исследование проводилось в
процессе фасилитации в 2018/2019 учебном году в начальной школе в центре
Белграда. В исследовании приняли участие три преподавательницы, которые
преподают сербский язык и литературу, русский язык и музыку, а также сотрудницы Института педагогических исследований в роли фасилитаторов и
исследователей. Использована техника группового интервью с использованием полуструктурированного медиатора по фасилитации групповых встреч.
Эти разговоры были записаны с помощью звукового устройства, а данные
были транскрибированы. У преподавательниц были определены три темы: (1)
убеждения преподавательниц в проектном обучении; (2) мотивация и эмоции
преподавательниц и учеников в проектном обучении; (3) проблемы в подготовке и реализации проектного обучения. Был сделан вывод о том, что представления преподавательниц о проектном обучении со временем менялись
при поддержке фасилитаторов, а также что их опыт был отмечен колебаниями
на мотивационном и эмоциональном уровне, и что при его подготовке и реализации возникли многочисленные и разнообразные проблемы. Проектное
обучение требует профессиональной, мотивационной, эмоциональной и организационной поддержки со стороны различных участников в автономной и
поддерживающей атмосфере в школе.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Зборник Института за педагошка истраживања
T1 - Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу
T1 - The experience of teachers in realisation of project-based learning based on interdisciplinary approach
T1 - Опыт преподавательниц в реализации проектного обучения обоснованного на междисциплинарном подходе
EP - 120
IS - 1
SP - 67
VL - 53
DO - 10.2298/ZIPI2101067M
ER - 
@article{
author = "Малинић, Душица and Станишић, Јелена and Ђерић, Ивана",
year = "2021",
abstract = "Припрема и реализација пројектне наставе у којој се примењује интердисциплинарни приступ представља комплексан и изазован процес у образовној пракси који захтева флексибилност, отвореност и истрајност. Мотивација наставница да посредством преиспитивања и експериментације покушају
да иновирају своју наставну праксу представљала је основу за реализацију ове
квалитативне студије. Циљ нашег истраживања био је усмерен на сагледавање
искустава наставница у припреми и реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу, уз подршку фацилитатора. Истраживање је реализовано кроз процес фацилитације у школској 2018/2019. години
у основној школи у ужем језгру града Београда. Учествовале су три наставнице које предају српски језик и књижевност, руски језик и музичку културу
и сараднице Института за педагошка истраживања у улогама фацилитатора
и истраживача. Коришћенa je техника групног интервјуисања уз примену полуструктурираног водича за фацилитацију групних састанака. Разговори су
снимљени помоћу аудио уређаја, а подаци транскрибовани. У наративима наставница идентификоване су три теме: (1) уверења наставница о пројектној
настави; (2) мотивација и емоције наставница и ученика у пројектној настави;
(3) изазови у припреми и имплементацији пројектне наставе. Закључено је да
су се уверења наставница о пројектној настави временом мењала уз подршку
фацилитатора, да су њихова искуства обележиле осцилације на мотивационом
и емоционалном плану и да су се појавили бројни и разноврсни изазови у њеној припреми и реализацији. Пројектна настава захтева стручну, мотивациону, емоционалну и организациону подршку различитих актера у аутономној и
подржавајућој атмосфери у школи., Preparation and realisation of project-based learning with interdisciplinary
approach in educational practice is a complex and challenging process which demands
flexibility, openness, and persistence. The motivation of teachers to try, by
means of reflection and experimentation, to innovate their educational practice presents
the base for this qualitative study. The goal of our research was to understand
the experience of the teachers in preparation and realisation of project-based learning
based on interdisciplinary approach, with the support of facilitators. The research
was carried out by using the process of facilitation during school year 2018/2019
in a primary school in the centre of Belgrade. The participants were three teachers
(of Serbian language and literature, Russian language, and music culture), as well
as associates of the Institute for Educational Research with roles of facilitators and
researchers. We used the group interview technique and semi-structured guide for
the facilitation of group meetings. The interviews were audio-recorded, and their
data were transcribed. We identified three themes in the narratives of the teachers:
(1) beliefs of the teachers about project-based learning; (2) motivation and emotions
of the teachers and students engaged in project-based learning; (3) challenges during
preparation and implementation of project-based learning. It was concluded that the
beliefs of the teachers about project-based learning had been changing over time with
the support of facilitators, that their experience had been marked by motivational
and emotional oscillations and that there had been numerous and various challenges
during preparation and realisation of the learning. Project-based learning demands
professional, motivational, emotional, and organisational support of various participants
in autonomy-supportive climate at school., Подготовка и реализация проектного обучения с применением междисципли-
нарного подхода представляет собой комплексный и сложный процесс в образовательной практике, требующий флексибильности, открытости и устойчивости. Мотивация преподавательниц попытаться иновировать свою педагогическую практику посредством пересмотра, анализа и экспериментации
была основой для проведения этого качественного исследования. Цель нашего
исследования была направлена на обзор и анализ опыта преподавательниц в
подготовке и реализации проектного обучения на основе междисциплинарного подхода при поддержке фасилитаторов. Исследование проводилось в
процессе фасилитации в 2018/2019 учебном году в начальной школе в центре
Белграда. В исследовании приняли участие три преподавательницы, которые
преподают сербский язык и литературу, русский язык и музыку, а также сотрудницы Института педагогических исследований в роли фасилитаторов и
исследователей. Использована техника группового интервью с использованием полуструктурированного медиатора по фасилитации групповых встреч.
Эти разговоры были записаны с помощью звукового устройства, а данные
были транскрибированы. У преподавательниц были определены три темы: (1)
убеждения преподавательниц в проектном обучении; (2) мотивация и эмоции
преподавательниц и учеников в проектном обучении; (3) проблемы в подготовке и реализации проектного обучения. Был сделан вывод о том, что представления преподавательниц о проектном обучении со временем менялись
при поддержке фасилитаторов, а также что их опыт был отмечен колебаниями
на мотивационном и эмоциональном уровне, и что при его подготовке и реализации возникли многочисленные и разнообразные проблемы. Проектное
обучение требует профессиональной, мотивационной, эмоциональной и организационной поддержки со стороны различных участников в автономной и
поддерживающей атмосфере в школе.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Зборник Института за педагошка истраживања",
title = "Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу, The experience of teachers in realisation of project-based learning based on interdisciplinary approach, Опыт преподавательниц в реализации проектного обучения обоснованного на междисциплинарном подходе",
pages = "120-67",
number = "1",
volume = "53",
doi = "10.2298/ZIPI2101067M"
}
Малинић, Д., Станишић, Ј.,& Ђерић, И.. (2021). Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу. in Зборник Института за педагошка истраживања
Београд : Институт за педагошка истраживања., 53(1), 67-120.
https://doi.org/10.2298/ZIPI2101067M
Малинић Д, Станишић Ј, Ђерић И. Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу. in Зборник Института за педагошка истраживања. 2021;53(1):67-120.
doi:10.2298/ZIPI2101067M .
Малинић, Душица, Станишић, Јелена, Ђерић, Ивана, "Искуства наставница у реализацији пројектне наставе засноване на интердисциплинарном приступу" in Зборник Института за педагошка истраживања, 53, no. 1 (2021):67-120,
https://doi.org/10.2298/ZIPI2101067M . .
2

Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?

Ђерић, Ивана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - CONF
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/522
AB - Јачање друштвене свести о кључној улози људског капитала и образовања у
економској конкурентности земље допринело је да промовисање резултата
свеобухватних међународних процена постане важан догађај у просветној,
стручној и научној јавности. Друштву, образовном систему и појединцима
постаје подједнако битно да се осигура конкурентност будућих генерација на
националном, регионалном и светском тржишту рада (OECD, 2013; Education
2030). Eфикасно деловање у друштву и на радном месту побољшано je
познавањем и коришћењем природно-математичких знања и вештина (Mullis
et al., 2020). Надаље, све је већи број занимања којa захтевају висок ниво знања
у употреби научног начина размишљања услед напретка технологије у свим
сферама живота. Научна писменост се описује као императив да грађани
доносе одлуке о себи и свету у којем живе утемељеним на провереним
информацијама (Mullis et al., 2020). Према томе, развој математичких,
научних и језичких компетенција треба да представљају приоритетне
образовне и васпитне циљеве из перспективе водећих стручњака из области
међународних процена постигнућа.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS2019 : резултати и импликације
T1 - Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?
EP - 11
SP - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_522
ER - 
@conference{
author = "Ђерић, Ивана",
year = "2021",
abstract = "Јачање друштвене свести о кључној улози људског капитала и образовања у
економској конкурентности земље допринело је да промовисање резултата
свеобухватних међународних процена постане важан догађај у просветној,
стручној и научној јавности. Друштву, образовном систему и појединцима
постаје подједнако битно да се осигура конкурентност будућих генерација на
националном, регионалном и светском тржишту рада (OECD, 2013; Education
2030). Eфикасно деловање у друштву и на радном месту побољшано je
познавањем и коришћењем природно-математичких знања и вештина (Mullis
et al., 2020). Надаље, све је већи број занимања којa захтевају висок ниво знања
у употреби научног начина размишљања услед напретка технологије у свим
сферама живота. Научна писменост се описује као императив да грађани
доносе одлуке о себи и свету у којем живе утемељеним на провереним
информацијама (Mullis et al., 2020). Према томе, развој математичких,
научних и језичких компетенција треба да представљају приоритетне
образовне и васпитне циљеве из перспективе водећих стручњака из области
међународних процена постигнућа.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS2019 : резултати и импликације",
title = "Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?",
pages = "11-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_522"
}
Ђерић, И.. (2021). Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?. in TIMSS2019 : резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 6-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_522
Ђерић И. Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?. in TIMSS2019 : резултати и импликације. 2021;:6-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_522 .
Ђерић, Ивана, "Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019?" in TIMSS2019 : резултати и импликације (2021):6-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_522 .

Project-based learning: challenges and implementation support

Đerić, Ivana; Malinić, Dušica; Đević, Rajka

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2021)

TY - CHAP
AU - Đerić, Ivana
AU - Malinić, Dušica
AU - Đević, Rajka
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/657
AB - The Paper Project-based learning: challenges and implementation support
by Ivana Đerić, Dušica Malinić and Rajka Đević presents the characteristics of 
three similar approaches in learning: 1) Inquire-Based Learning/Inquire-Based 
Scientific Education; 2) Problem-Based Learning; 3) Project-Based Learning. The similarities and differences between these approaches are pointed out, as 
well as the criteria that should be considered when choosing them in teaching 
practice. Then, initiatives in the preparation and implementation of project-based 
learning in the education system of Serbia are presented. A critical review is 
given of systemic trainings and manuals that were created as forms of support to 
teachers and school counsellors in the implementation of project-based learning 
in our country. It was pointed out why facilitating the work of teachers, getting 
acquainted with the importance and ways of formative evaluation, and monitoring 
in projects, techniques/methods for conceptualization of research questions can 
be effective ways to prevent difficulties in project-based learning. It was concluded 
that the implementation of project-based learning is a complex and challenging 
task for the educational system, teachers, and students, which requires additional 
professional, emotional, and organisational support.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
T2 - Problems and perspectives of contemporary education
T1 - Project-based learning: challenges and implementation support
EP - 73
SP - 52
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_657
ER - 
@inbook{
author = "Đerić, Ivana and Malinić, Dušica and Đević, Rajka",
year = "2021",
abstract = "The Paper Project-based learning: challenges and implementation support
by Ivana Đerić, Dušica Malinić and Rajka Đević presents the characteristics of 
three similar approaches in learning: 1) Inquire-Based Learning/Inquire-Based 
Scientific Education; 2) Problem-Based Learning; 3) Project-Based Learning. The similarities and differences between these approaches are pointed out, as 
well as the criteria that should be considered when choosing them in teaching 
practice. Then, initiatives in the preparation and implementation of project-based 
learning in the education system of Serbia are presented. A critical review is 
given of systemic trainings and manuals that were created as forms of support to 
teachers and school counsellors in the implementation of project-based learning 
in our country. It was pointed out why facilitating the work of teachers, getting 
acquainted with the importance and ways of formative evaluation, and monitoring 
in projects, techniques/methods for conceptualization of research questions can 
be effective ways to prevent difficulties in project-based learning. It was concluded 
that the implementation of project-based learning is a complex and challenging 
task for the educational system, teachers, and students, which requires additional 
professional, emotional, and organisational support.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Problems and perspectives of contemporary education",
booktitle = "Project-based learning: challenges and implementation support",
pages = "73-52",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_657"
}
Đerić, I., Malinić, D.,& Đević, R.. (2021). Project-based learning: challenges and implementation support. in Problems and perspectives of contemporary education
Belgrade : Institute for Educational Research., 52-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_657
Đerić I, Malinić D, Đević R. Project-based learning: challenges and implementation support. in Problems and perspectives of contemporary education. 2021;:52-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_657 .
Đerić, Ivana, Malinić, Dušica, Đević, Rajka, "Project-based learning: challenges and implementation support" in Problems and perspectives of contemporary education (2021):52-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_657 .

Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију

Теодоровић, Јелена; Вујачић, Миља; Ђерић, Ивана

(Јагодина : Факултет педагошких наука, 2020)

TY - JOUR
AU - Теодоровић, Јелена
AU - Вујачић, Миља
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/809
AB - Имајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика је у фокусу многих истраживања. Поред
испитивања доприноса наставничких и школских варијабли школском постигнућу ученика, истраживања у овој области усмерена су и на испитивање индивидуалних ученичких
варијабли, јер оне у великој мери објашњавају разлике у постигнућу ученика и представљају важне критеријуме за процену једнакости и праведности образовног система. Циљ
нашег истраживања је да утврдимо које индивидуалне карактеристике ученика највише
доприносе њиховом постигнућу из математике и биологије, као и интересовањима за
ова два наставна предмета. Репрезентативним узорком обухваћено је 5476 ученика из
125 основних школа у Србији (240 одељења осмог разреда) и 5021 родитељ. Подаци
о ученичким варијаблама за које је у ранијим истраживања потврђено да су снажни
предиктори школског постигнућа прикупљени су упитницима за ученике и родитеље. У
анализи података коришћено је хијерархијско линеарно моделовање. Резултати указују
на то да навика читања, савесност и претходно постигнуће ученика предвиђају све четири
зависне варијабле. Импулсивност утиче на све исходе изузев на постигнуће из биологије,
док пол и социоекономски статус породице предвиђају постигнуће ученика из математике и биологије, али не и интересовање ученика за ове предмете. Укљученост родитеља у
школске активности одражава се на интересовање ученика за биологију. Променљиве на
нивоу ученика објашњавају значајан део укупне варијансе у постигнућу из математике
(45,79%), док то није случај са постигнућем из биологије (10,48%) и интересовањима за математику (11,60%) и биологију (14,20%). Дате су препоруке за образовну политику и
праксу, као и предлози за даља истраживања.
AB - Bearing in mind that academic progress of students is one of the important goals of education, student achievement is the focus of many research studies. In
addition to examining the contribution of teaching and school variables to student academic
achievement, research in this area also focuses on examining individual student variables,
as they largely explain differences in student achievement and represent important criteria
for assessing the equality and equity of the education system. The aim of our research is
to determine which individual characteristics of students contribute most to their achievement in mathematics and biology, as well as to their interest in these two subjects. The
representative sample included 5476 students from 125 primary schools in Serbia (240
eighth grade classes) and 5021 parents. Data on student variables which were confirmed
in previous studies to be strong predictors of school achievement were collected through
questionnaires for students and parents. Hierarchical linear modeling was used in the data
analysis. The results indicate that students’ reading habits, conscientiousness and prior
achievement predict all four dependent variables. Impulsivity affects all outcomes except
for achievement in biology, while gender and socio-economic status of the family predict student achievement in mathematics and biology, but not student interest in these subjects.
Parental involvement in school activities impacts student interest in biology. Student-level
variables explain a significant portion of the total variance in achievement in mathematics
(45.79%), while this is not the case with achievement in biology (10.48%) and interest in
mathematics (11.60%) and biology (14.20%). Recommendations for education policy and
practice are given, as well as suggestions for further research.
PB - Јагодина : Факултет педагошких наука
T2 - Узданица
T1 - Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију
T1 - Influence of student factors on student achievement and interest in subject
EP - 236
IS - 1
SP - 213
VL - XVII
DO - https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
ER - 
@article{
author = "Теодоровић, Јелена and Вујачић, Миља and Ђерић, Ивана",
year = "2020",
abstract = "Имајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика је у фокусу многих истраживања. Поред
испитивања доприноса наставничких и школских варијабли школском постигнућу ученика, истраживања у овој области усмерена су и на испитивање индивидуалних ученичких
варијабли, јер оне у великој мери објашњавају разлике у постигнућу ученика и представљају важне критеријуме за процену једнакости и праведности образовног система. Циљ
нашег истраживања је да утврдимо које индивидуалне карактеристике ученика највише
доприносе њиховом постигнућу из математике и биологије, као и интересовањима за
ова два наставна предмета. Репрезентативним узорком обухваћено је 5476 ученика из
125 основних школа у Србији (240 одељења осмог разреда) и 5021 родитељ. Подаци
о ученичким варијаблама за које је у ранијим истраживања потврђено да су снажни
предиктори школског постигнућа прикупљени су упитницима за ученике и родитеље. У
анализи података коришћено је хијерархијско линеарно моделовање. Резултати указују
на то да навика читања, савесност и претходно постигнуће ученика предвиђају све четири
зависне варијабле. Импулсивност утиче на све исходе изузев на постигнуће из биологије,
док пол и социоекономски статус породице предвиђају постигнуће ученика из математике и биологије, али не и интересовање ученика за ове предмете. Укљученост родитеља у
школске активности одражава се на интересовање ученика за биологију. Променљиве на
нивоу ученика објашњавају значајан део укупне варијансе у постигнућу из математике
(45,79%), док то није случај са постигнућем из биологије (10,48%) и интересовањима за математику (11,60%) и биологију (14,20%). Дате су препоруке за образовну политику и
праксу, као и предлози за даља истраживања., Bearing in mind that academic progress of students is one of the important goals of education, student achievement is the focus of many research studies. In
addition to examining the contribution of teaching and school variables to student academic
achievement, research in this area also focuses on examining individual student variables,
as they largely explain differences in student achievement and represent important criteria
for assessing the equality and equity of the education system. The aim of our research is
to determine which individual characteristics of students contribute most to their achievement in mathematics and biology, as well as to their interest in these two subjects. The
representative sample included 5476 students from 125 primary schools in Serbia (240
eighth grade classes) and 5021 parents. Data on student variables which were confirmed
in previous studies to be strong predictors of school achievement were collected through
questionnaires for students and parents. Hierarchical linear modeling was used in the data
analysis. The results indicate that students’ reading habits, conscientiousness and prior
achievement predict all four dependent variables. Impulsivity affects all outcomes except
for achievement in biology, while gender and socio-economic status of the family predict student achievement in mathematics and biology, but not student interest in these subjects.
Parental involvement in school activities impacts student interest in biology. Student-level
variables explain a significant portion of the total variance in achievement in mathematics
(45.79%), while this is not the case with achievement in biology (10.48%) and interest in
mathematics (11.60%) and biology (14.20%). Recommendations for education policy and
practice are given, as well as suggestions for further research.",
publisher = "Јагодина : Факултет педагошких наука",
journal = "Узданица",
title = "Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију, Influence of student factors on student achievement and interest in subject",
pages = "236-213",
number = "1",
volume = "XVII",
doi = "https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13"
}
Теодоровић, Ј., Вујачић, М.,& Ђерић, И.. (2020). Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију. in Узданица
Јагодина : Факултет педагошких наука., XVII(1), 213-236.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
Теодоровић Ј, Вујачић М, Ђерић И. Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију. in Узданица. 2020;XVII(1):213-236.
doi:https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13 .
Теодоровић, Јелена, Вујачић, Миља, Ђерић, Ивана, "Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију" in Узданица, XVII, no. 1 (2020):213-236,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13 . .