Поповић Ћитић, Бранислава

Link to this page

Authority KeyName Variants
c78b5620-e25e-476f-bcfd-83223b3f19c1
 • Поповић Ћитић, Бранислава (2)
 • Поповић-Ћитић, Бранислава (2)
Projects

Author's Bibliography

Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије

Параушић, Ана; Стојановић, Марија; Поповић Ћитић, Бранислава; Ковачевић Лепојевић, Марина; Буквић Бранковић, Лидија

(Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену, 2022)

TY - CONF
AU - Параушић, Ана
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић Ћитић, Бранислава
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Буквић Бранковић, Лидија
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/853
AB - Пандемија вируса КОВИД-19 довела је до нужне имплементације
наставе на даљину посредством коришћења дигиталних технологија и
алата за онлајн учење. Иако су институције задужене за квалитет
образовања и васпитања у нашој земљи организовале обуке запослених за
употребу алата за онлајн учење, истраживачки налази сугеришу да
дигиталне компетенције наставника и даље нису на завидном нивоу, те
упућују на јасну потребу наставника за додатном обуком и подршком у
овом домену. С тим у вези, направљен је преглед 70 алата за онлајн учење, а
у овом раду издвојени су они који би могли бити од највеће користи
наставницима. Циљ рада је сагледавање услова и начина њиховог
коришћења, као и указивање на предности и ограничења која се везују за
њихову употребу. У раду ће бити предложена типологија алата за онлајн
учење и приказни неки од алата карактеристични за сваки тип.
Неопходност брзог прилагођавања новонасталој ситуацији и прелазак на
учење на даљину указали су на потребу континуиране едукације
наставника у области извођења онлајн наставе. У циљу овладавања
вештинама коришћења алата за онлајн учење у наставној пракси,
пожељно би било припремити одговарајуће водиче или приручнике за
њихову примену.
AB - The COVID-19 virus pandemic has led to the necessary implementation
of distance teaching through the use of digital technologies and online learning
tools. Although the institutions in charge of the quality of education in our country
have organized training for employees to use online learning tools, research
findings suggest that digital competencies of teachers are still not at an enviable
level, and point to a clear need for teachers for additional training and support in
this area. In this regard, an overview of 70 online learning tools was made, and in
this paper, those that could be of the greatest benefit to teachers were singled out.
The aim of this paper is to consider the conditions and methods of their use, as well
as to point out the advantages and limitations associated with their use. The paper
will also propose a typology of online learning tools and show some of the tools
specific to each type. The need to quickly adapt to the new situation and the
transition to distance learning pointed to the need for continuous education of
teachers in the field of online teaching. In order to master the skills of using online
learning tools in teaching practice, it would be desirable to prepare appropriate
guides or manuals for their application.
PB - Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену
C3 - Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић
T1 - Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије
T1 - Online learning tools as a means of teaching during a pandemic
T1 - Alati za onlajn učenje kao sredstva za izvođenje nastave tokom pandemije
EP - 86
IS - 18
SP - 69
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853
ER - 
@conference{
author = "Параушић, Ана and Стојановић, Марија and Поповић Ћитић, Бранислава and Ковачевић Лепојевић, Марина and Буквић Бранковић, Лидија",
year = "2022",
abstract = "Пандемија вируса КОВИД-19 довела је до нужне имплементације
наставе на даљину посредством коришћења дигиталних технологија и
алата за онлајн учење. Иако су институције задужене за квалитет
образовања и васпитања у нашој земљи организовале обуке запослених за
употребу алата за онлајн учење, истраживачки налази сугеришу да
дигиталне компетенције наставника и даље нису на завидном нивоу, те
упућују на јасну потребу наставника за додатном обуком и подршком у
овом домену. С тим у вези, направљен је преглед 70 алата за онлајн учење, а
у овом раду издвојени су они који би могли бити од највеће користи
наставницима. Циљ рада је сагледавање услова и начина њиховог
коришћења, као и указивање на предности и ограничења која се везују за
њихову употребу. У раду ће бити предложена типологија алата за онлајн
учење и приказни неки од алата карактеристични за сваки тип.
Неопходност брзог прилагођавања новонасталој ситуацији и прелазак на
учење на даљину указали су на потребу континуиране едукације
наставника у области извођења онлајн наставе. У циљу овладавања
вештинама коришћења алата за онлајн учење у наставној пракси,
пожељно би било припремити одговарајуће водиче или приручнике за
њихову примену., The COVID-19 virus pandemic has led to the necessary implementation
of distance teaching through the use of digital technologies and online learning
tools. Although the institutions in charge of the quality of education in our country
have organized training for employees to use online learning tools, research
findings suggest that digital competencies of teachers are still not at an enviable
level, and point to a clear need for teachers for additional training and support in
this area. In this regard, an overview of 70 online learning tools was made, and in
this paper, those that could be of the greatest benefit to teachers were singled out.
The aim of this paper is to consider the conditions and methods of their use, as well
as to point out the advantages and limitations associated with their use. The paper
will also propose a typology of online learning tools and show some of the tools
specific to each type. The need to quickly adapt to the new situation and the
transition to distance learning pointed to the need for continuous education of
teachers in the field of online teaching. In order to master the skills of using online
learning tools in teaching practice, it would be desirable to prepare appropriate
guides or manuals for their application.",
publisher = "Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену",
journal = "Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић",
title = "Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије, Online learning tools as a means of teaching during a pandemic, Alati za onlajn učenje kao sredstva za izvođenje nastave tokom pandemije",
pages = "86-69",
number = "18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853"
}
Параушић, А., Стојановић, М., Поповић Ћитић, Б., Ковачевић Лепојевић, М.,& Буквић Бранковић, Л.. (2022). Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије. in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић
Лепосавић : Учитељски факултет у Призрену.(18), 69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853
Параушић А, Стојановић М, Поповић Ћитић Б, Ковачевић Лепојевић М, Буквић Бранковић Л. Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије. in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. 2022;(18):69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853 .
Параушић, Ана, Стојановић, Марија, Поповић Ћитић, Бранислава, Ковачевић Лепојевић, Марина, Буквић Бранковић, Лидија, "Алати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемије" in Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, no. 18 (2022):69-86,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853 .

Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика

Стојановић, Марија; Поповић-Ћитић, Бранислава; Буквић Бранковић, Лидија; Ковачевић Лепојевић, Марина

(Београд : Учитељски факултет, 2022)

TY - CONF
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић-Ћитић, Бранислава
AU - Буквић Бранковић, Лидија
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/839
AB - Осећај припадности школи најчешће се дефинише као мера у којој се ученици
осећају лично прихваћеним, поштованим, укљученим и подржаним од стране
других актера школског окружења. Током последње деценије интензивирани
су напори истраживача ка испитивању утицаја осећаја припадности школи на
различите аспекте функционисања ученика. У циљу сагледавања повезаности
осећаја припадности школи са развојним исходима ученика, спроведен је
систематски преглед доступне научне литературе. Анализирани су резултати
аналитичких и метааналитичких студија, објављени на српском или енглеском
језику, у периоду од 2015. до 2022. године. Претражене су базе: Google
Scholar, KoBSON, PsycINFO и Academia.edu. На основу квалитативног
сажимања истраживачких налаза, утврђено је да осећај припадности школи
позитивно корелира са нивоом академске мотивације, академског постигнућа,
задовољства школом и самоефикасности, што консеквентно превенира
различите видове проблема у школовању. Додатно, осећај припадности
школи показује се предиктивним за нижи ниво интернализованих и
екстернализованих проблема, те виши ниво просоцијалног понашања, социо-
емоционалних компетенција и општег благостања ученика. Изведени налази
о ефектима осећаја припадности школи на позитивне развојне исходе ученика
упућују на оправданост примене потврђено ефективних приступа и
интервенција усмерених на унапређивање осећаја припадности школи.
AB - Sense of school belonging is most often defined as the extent to which students
feel personally accepted, respected, included and supported by other actors in the
school environment. Over the last decade, researchers' efforts to examine the
impact of school affiliation on various aspects of student functioning have
intensified. In order to understand the connection between the sense of school
belonging and the developmental outcomes of students, a systematic review of
the available scientific literature was conducted. The results of analytical and
meta-analytical studies, published in Serbian or English, in the period from 2015
to 2022, were analyzed. Databases searched: Google Scholar, KoBSON, PsycINFO
and Academia.edu. Based on a qualitative summary of research findings, it was
found that the sense of school belonging is positively correlated with the level of
academic motivation, academic achievement, school satisfaction and self-efficacy,
which consistently prevents various types of problems in schooling. In addition,
the sense of school belonging proves to be predictive for the lower level of
internalized and externalized problems, and the higher level of prosocial behavior,
socio-emotional competencies and general well-being of students. Derived
findings on the effects of the sense of school belonging on the positive
developmental outcomes of students indicate the justification of the application of
proven effective approaches and interventions aimed at improving the sense of
school belonging.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Нови хоризонти васпитања и образовања
T1 - Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика
T1 - Povezanost osećaja pripadnosti školi sa pozitivnim razvojnim ishodima učenika
T1 - The relationship between sense of school belonging and positive developmental outcomes for students
EP - 143
SP - 142
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703
ER - 
@conference{
author = "Стојановић, Марија and Поповић-Ћитић, Бранислава and Буквић Бранковић, Лидија and Ковачевић Лепојевић, Марина",
year = "2022",
abstract = "Осећај припадности школи најчешће се дефинише као мера у којој се ученици
осећају лично прихваћеним, поштованим, укљученим и подржаним од стране
других актера школског окружења. Током последње деценије интензивирани
су напори истраживача ка испитивању утицаја осећаја припадности школи на
различите аспекте функционисања ученика. У циљу сагледавања повезаности
осећаја припадности школи са развојним исходима ученика, спроведен је
систематски преглед доступне научне литературе. Анализирани су резултати
аналитичких и метааналитичких студија, објављени на српском или енглеском
језику, у периоду од 2015. до 2022. године. Претражене су базе: Google
Scholar, KoBSON, PsycINFO и Academia.edu. На основу квалитативног
сажимања истраживачких налаза, утврђено је да осећај припадности школи
позитивно корелира са нивоом академске мотивације, академског постигнућа,
задовољства школом и самоефикасности, што консеквентно превенира
различите видове проблема у школовању. Додатно, осећај припадности
школи показује се предиктивним за нижи ниво интернализованих и
екстернализованих проблема, те виши ниво просоцијалног понашања, социо-
емоционалних компетенција и општег благостања ученика. Изведени налази
о ефектима осећаја припадности школи на позитивне развојне исходе ученика
упућују на оправданост примене потврђено ефективних приступа и
интервенција усмерених на унапређивање осећаја припадности школи., Sense of school belonging is most often defined as the extent to which students
feel personally accepted, respected, included and supported by other actors in the
school environment. Over the last decade, researchers' efforts to examine the
impact of school affiliation on various aspects of student functioning have
intensified. In order to understand the connection between the sense of school
belonging and the developmental outcomes of students, a systematic review of
the available scientific literature was conducted. The results of analytical and
meta-analytical studies, published in Serbian or English, in the period from 2015
to 2022, were analyzed. Databases searched: Google Scholar, KoBSON, PsycINFO
and Academia.edu. Based on a qualitative summary of research findings, it was
found that the sense of school belonging is positively correlated with the level of
academic motivation, academic achievement, school satisfaction and self-efficacy,
which consistently prevents various types of problems in schooling. In addition,
the sense of school belonging proves to be predictive for the lower level of
internalized and externalized problems, and the higher level of prosocial behavior,
socio-emotional competencies and general well-being of students. Derived
findings on the effects of the sense of school belonging on the positive
developmental outcomes of students indicate the justification of the application of
proven effective approaches and interventions aimed at improving the sense of
school belonging.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Нови хоризонти васпитања и образовања",
title = "Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика, Povezanost osećaja pripadnosti školi sa pozitivnim razvojnim ishodima učenika, The relationship between sense of school belonging and positive developmental outcomes for students",
pages = "143-142",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703"
}
Стојановић, М., Поповић-Ћитић, Б., Буквић Бранковић, Л.,& Ковачевић Лепојевић, М.. (2022). Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика. in Нови хоризонти васпитања и образовања
Београд : Учитељски факултет., 142-143.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703
Стојановић М, Поповић-Ћитић Б, Буквић Бранковић Л, Ковачевић Лепојевић М. Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика. in Нови хоризонти васпитања и образовања. 2022;:142-143.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703 .
Стојановић, Марија, Поповић-Ћитић, Бранислава, Буквић Бранковић, Лидија, Ковачевић Лепојевић, Марина, "Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика" in Нови хоризонти васпитања и образовања (2022):142-143,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4703 .

Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије

Ковачевић Лепојевић, Марина; Стојановић, Марија; Поповић-Ћитић, Бранислава; Буквић Бранковић, Лидија; Параушић, Ана

(Београд : Учитељски факултет, 2022)

TY - CONF
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Стојановић, Марија
AU - Поповић-Ћитић, Бранислава
AU - Буквић Бранковић, Лидија
AU - Параушић, Ана
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/838
AB - Сарадња са родитељима представља значајан аспект наставничке професије.
Са променом модалитета рада школа услед пандемије, родитељи постају
важни партнери у реализацији образовноваспитних циљева. Циљ рада
представља сагледавање кључних аспеката сарадње наставник-родитељ у
контексту пандемијског образовања. Онлајн упитник је попунило 817
наставника (84.8% женског пола) из различитих градова у Србији, старости
од 23 до 64 године, где су једну трећину чинили наставници разредне наставе.
Пошло се од модела Епстaјнове (J.L. Epstein) о 6 кључних димензија сарадње
са родитељима: родитељство, комуникација, волонтирање, учење, доношење
одлука, сарадња са заједницом. Наставници истичу да су у односу на остале
димензије најзадовољни комуникацијом коју са родитељима остварују. Две
трећине наставника пријављује да је ангажовано око помоћи родитељима
како да подрже децу у учењу. Око трећине пријављује подстицање
волонтерског ангажовања родитеља као помоћ у учењу, минимално и бивших
ученика. Наставници разредне наставе у односу на предметне наставнике
учесталије стимулишу родитеље на сарадњу. Трећина наставника ипак сматра
да су се односи са родитељима током пандемије погоршали. Дате су
препоруке за веће уважавање партнерства са породицом и заједницом и
значајнију улогу припрема за сарадњу у склопу образовања и
професионалног оспособљавања наставника.
AB - Cooperation with parents is an important aspect of the teaching profession. Within
teaching modalitiy changes due to the pandemic, parents become important
partners in the realization of educational goals. The aim of this paper is to consider
the key aspects of parental involvement in the context of pandemic education.
Data was collected by online questionnaire at the sample of 817 teachers (84.3%
female) from elementary schools in Serbia, age from 23 to 64, one third is
consisted of class teachers. Based on Epstein's Framework of Six Dimensions of
Parental Involvement: parenting, communication, volunteering, learning at home,
decision making, and collaborating with the community, were assessed. In relation
to other dimensions, teachers are most satisfied with the communication they
have with parents. Two thirds of teachers report that they are engaged in helping
parents how to support their children in learning. About a third report encouraging
the voluntary involvement of parents as learning volunteers, rarely for former
students and their parents. As it was expected class teachers more often stimulate
parents for cooperation comparing to subject teachers. One third of teachers,
however, believe that relations with parents made worse during the pandemic.
Recommendations for establishing greather partnership between school, family
and community, and preparing teachers through preservice and inservice
education are given.
PB - Београд : Учитељски факултет
C3 - Нови хоризонти васпитања и образовања
T1 - Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије
T1 - Nastavnička percepcija saradnje sa roditeljima za vreme pandemije
T1 - Cooperation with parents during pandemic: teachers’ perception
EP - 128
SP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838
ER - 
@conference{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина and Стојановић, Марија and Поповић-Ћитић, Бранислава and Буквић Бранковић, Лидија and Параушић, Ана",
year = "2022",
abstract = "Сарадња са родитељима представља значајан аспект наставничке професије.
Са променом модалитета рада школа услед пандемије, родитељи постају
важни партнери у реализацији образовноваспитних циљева. Циљ рада
представља сагледавање кључних аспеката сарадње наставник-родитељ у
контексту пандемијског образовања. Онлајн упитник је попунило 817
наставника (84.8% женског пола) из различитих градова у Србији, старости
од 23 до 64 године, где су једну трећину чинили наставници разредне наставе.
Пошло се од модела Епстaјнове (J.L. Epstein) о 6 кључних димензија сарадње
са родитељима: родитељство, комуникација, волонтирање, учење, доношење
одлука, сарадња са заједницом. Наставници истичу да су у односу на остале
димензије најзадовољни комуникацијом коју са родитељима остварују. Две
трећине наставника пријављује да је ангажовано око помоћи родитељима
како да подрже децу у учењу. Око трећине пријављује подстицање
волонтерског ангажовања родитеља као помоћ у учењу, минимално и бивших
ученика. Наставници разредне наставе у односу на предметне наставнике
учесталије стимулишу родитеље на сарадњу. Трећина наставника ипак сматра
да су се односи са родитељима током пандемије погоршали. Дате су
препоруке за веће уважавање партнерства са породицом и заједницом и
значајнију улогу припрема за сарадњу у склопу образовања и
професионалног оспособљавања наставника., Cooperation with parents is an important aspect of the teaching profession. Within
teaching modalitiy changes due to the pandemic, parents become important
partners in the realization of educational goals. The aim of this paper is to consider
the key aspects of parental involvement in the context of pandemic education.
Data was collected by online questionnaire at the sample of 817 teachers (84.3%
female) from elementary schools in Serbia, age from 23 to 64, one third is
consisted of class teachers. Based on Epstein's Framework of Six Dimensions of
Parental Involvement: parenting, communication, volunteering, learning at home,
decision making, and collaborating with the community, were assessed. In relation
to other dimensions, teachers are most satisfied with the communication they
have with parents. Two thirds of teachers report that they are engaged in helping
parents how to support their children in learning. About a third report encouraging
the voluntary involvement of parents as learning volunteers, rarely for former
students and their parents. As it was expected class teachers more often stimulate
parents for cooperation comparing to subject teachers. One third of teachers,
however, believe that relations with parents made worse during the pandemic.
Recommendations for establishing greather partnership between school, family
and community, and preparing teachers through preservice and inservice
education are given.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Нови хоризонти васпитања и образовања",
title = "Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије, Nastavnička percepcija saradnje sa roditeljima za vreme pandemije, Cooperation with parents during pandemic: teachers’ perception",
pages = "128-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838"
}
Ковачевић Лепојевић, М., Стојановић, М., Поповић-Ћитић, Б., Буквић Бранковић, Л.,& Параушић, А.. (2022). Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања
Београд : Учитељски факултет., 126-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838
Ковачевић Лепојевић М, Стојановић М, Поповић-Ћитић Б, Буквић Бранковић Л, Параушић А. Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије. in Нови хоризонти васпитања и образовања. 2022;:126-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838 .
Ковачевић Лепојевић, Марина, Стојановић, Марија, Поповић-Ћитић, Бранислава, Буквић Бранковић, Лидија, Параушић, Ана, "Наставничка перцепција сарадње са родитељима за време пандемије" in Нови хоризонти васпитања и образовања (2022):126-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_838 .

Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед

Ковачевић Лепојевић, Марина; Поповић Ћитић, Бранислава; Буквић Бранковић, Лидија

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, 2021)

TY - JOUR
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Поповић Ћитић, Бранислава
AU - Буквић Бранковић, Лидија
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/847
AB - Pozitivan razvoj mladih i socioemocionalno učenje izdvajaju se kao najsistematičniji i najobuhvatniji pristupi kojima se postiže maksimalna dobrobit učenika. Cilj rada predstavlja sagledavanje odnosa između socioemocionalnog učenja i pozitivnog razvoja mladih. Na osnovu sistematskog pregleda metaanaliza i sistematskih pregleda intervencija pozitivnog razvoja mladih, data su prikladna teorijska i praktična obrazloženja razmatranih pojmova. Uključeni su naučni rezultati objavljeni u poslednjih pet godina na engleskom jeziku. Pretraživane su baze: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) i Scopus. Rezultati istraživanja ukazuju na to da se među najdelotvornijim programima pozitivnog razvoja nalaze oni inkorporirani u kurikulum, odnosno programi bazirani na socioemocionalnom učenju, sa nastavnicima kao glavnim realizatorima.
AB - Positive youth development and socioemotional learning stand out as the most systematic and comprehensive approaches to well-being of children and adolescents. The aim of this paper is to consider the relationship between the socioemotional learning and positive youth development. Based at the systematization of scientific studies in the form of systematic reviews and meta-analyses on the positive youth development interventions, theoretical and practical considerations are given. The scientific results published in the last five years in English are included as well. Online data bases searched include: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) and Scopus. The research results show that the most effective positive youth development interventions are incorporated into curriculum, based at socioemotional learning, applied by the teachers.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet
T2 - Иновације у настави
T1 - Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед
T1 - Preispitivanje odnosa pozitivnog razvoja mladih
i socioemocionalnog učenja: sistematski pregled
EP - 123
IS - 3
SP - 110
VL - 34
DO - 10.5937/inovacije2103110K
ER - 
@article{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина and Поповић Ћитић, Бранислава and Буквић Бранковић, Лидија",
year = "2021",
abstract = "Pozitivan razvoj mladih i socioemocionalno učenje izdvajaju se kao najsistematičniji i najobuhvatniji pristupi kojima se postiže maksimalna dobrobit učenika. Cilj rada predstavlja sagledavanje odnosa između socioemocionalnog učenja i pozitivnog razvoja mladih. Na osnovu sistematskog pregleda metaanaliza i sistematskih pregleda intervencija pozitivnog razvoja mladih, data su prikladna teorijska i praktična obrazloženja razmatranih pojmova. Uključeni su naučni rezultati objavljeni u poslednjih pet godina na engleskom jeziku. Pretraživane su baze: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) i Scopus. Rezultati istraživanja ukazuju na to da se među najdelotvornijim programima pozitivnog razvoja nalaze oni inkorporirani u kurikulum, odnosno programi bazirani na socioemocionalnom učenju, sa nastavnicima kao glavnim realizatorima., Positive youth development and socioemotional learning stand out as the most systematic and comprehensive approaches to well-being of children and adolescents. The aim of this paper is to consider the relationship between the socioemotional learning and positive youth development. Based at the systematization of scientific studies in the form of systematic reviews and meta-analyses on the positive youth development interventions, theoretical and practical considerations are given. The scientific results published in the last five years in English are included as well. Online data bases searched include: Google Scholar, PsycINFO, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC) and Scopus. The research results show that the most effective positive youth development interventions are incorporated into curriculum, based at socioemotional learning, applied by the teachers.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet",
journal = "Иновације у настави",
title = "Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед, Preispitivanje odnosa pozitivnog razvoja mladih
i socioemocionalnog učenja: sistematski pregled",
pages = "123-110",
number = "3",
volume = "34",
doi = "10.5937/inovacije2103110K"
}
Ковачевић Лепојевић, М., Поповић Ћитић, Б.,& Буквић Бранковић, Л.. (2021). Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед. in Иновације у настави
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet., 34(3), 110-123.
https://doi.org/10.5937/inovacije2103110K
Ковачевић Лепојевић М, Поповић Ћитић Б, Буквић Бранковић Л. Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед. in Иновације у настави. 2021;34(3):110-123.
doi:10.5937/inovacije2103110K .
Ковачевић Лепојевић, Марина, Поповић Ћитић, Бранислава, Буквић Бранковић, Лидија, "Преиспитивање односа позитивног развоја младих и социоемоционалног учења: систематски преглед" in Иновације у настави, 34, no. 3 (2021):110-123,
https://doi.org/10.5937/inovacije2103110K . .
1