Show simple item record

The attitudes of elementary school students towards staying outdoors

dc.creatorМишчевић Кадијевић, Гордана
dc.creatorГутвајн, Николета
dc.date.accessioned2021-09-16T10:51:29Z
dc.date.available2021-09-16T10:51:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0353-7919
dc.identifier.issn1820-7804 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/623
dc.description.abstractИако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји релативно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начина рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши степен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Примена ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разликама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у природи. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, наставних програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање више часова у природном окружењуsr
dc.description.abstractAlthough the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that analyze the effects of such activities to students’ attitudes towards staying outdoors. The objective of our research is to examine the students’ previous attitudes towards outdoor activities, as well as the possible correlation between these attitudes and the duration of out-of-classroom outdoor teaching. The sample is appropriate and comprises 752 fourthgrade elementary school students from Belgrade and 32 schoolteachers who teach those students. In the research, АТОP scales is applied consisting of 12 items from two domains referring to statements regarding positive and negative sides of staying outdoors. The results show that the girls, as opposed to boys, show a higher rate of agreement with statements describing positive sides of outdoor activities, but also with the statements that describe potentially negative sides of staying outdoors. The implementation of out-ofclassroom outdoor teaching by the teachers bears no connection with the differences in their students’ stated opinions on advantages and fears regarding independent staying outdoors. The teachers should be motivated and supported to perform out-of-classroom outdoor teaching more frequently and for longer periods of time. They need to be provided with additional professional support in the form of ideas, curricula and professional development courses in order to be better prepared for more classes in the natural environment.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherНиш : Универзитет у Нишуsr
dc.relation2019-14sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceТеме: часопис за друштвене наукеsr
dc.subjectставови ученикаsr
dc.subjectборавак у природиsr
dc.subjectосновна школаsr
dc.subjectучитељиsr
dc.subjectstudents’ attitudessr
dc.subjectstaying outdoorssr
dc.subjectelementary schoolsr
dc.subjectteacherssr
dc.titleСтавови ученика основне школе према боравку у природиsr
dc.titleThe attitudes of elementary school students towards staying outdoorssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage1304
dc.citation.issue4
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage1291
dc.citation.volumeXLIV
dc.identifier.doi/doi.org/10.22190/TEME190625078М
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1866/Stavovi_ucenika_osnovne_skole_2020.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record